ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

پیش از این فهرست مشاغل مورد نیاز کشور های کانادا و سوئد را که برگردان دقیقی از توضیحات وبسایت های دولتی در این زمینه بود در دسترس علاقمندان گرامی قرار دادیم. در اینجا لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا 2018 را در دسترس شما عزیزان قرار میدهیم که بدون شک راهنمای بسیاری از دوستان خواهد بود. در پایان این صفحه همچنین چندین لینک سودمند برای مطالعه و بدست آوردن اطلاعات بیشتر وجود دارد که میتوانید برای عزیزان سودمند باشد.

.

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

فهرست زیر که بعنوان یک فهرست مرجع میتوان به آن استناد کرد و منبع آن هم در زیر آورده شده شامل STSOL و MLTSSL برای ویزاهای مهارتی و تخصص 189، 190، 489 و … می باشد.

ویزای 489 استرالیا – اقامت مناطق کم جمعیت استرالیا
ویزای کار 190 استرالیا – اقامت دائم با اسپانسر ایالتی، منطقه ای
ویزای کار و تخصص 189 استرالیا (اقامت دائم)

 

Australian Skilled Occupation List 2017 – 2018

عنوان شغل

Occupation 

سازمان ارزیابی کننده

Authority 

نوع ویزا

189/489

نوع ویزا

190/489

نوع ویزا

457/186DE

نوع ویزا

187

فهرست 

LISTS

مشروط

CAVEAT

111111 Chief Executive or Managing DirectorAIM457/186DE187MLTSSLCaveat
111211 Corporate General ManagerAIM457/186DE187MLTSSLCaveat
121111 Aquaculture FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121211 Cotton GrowerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121212 Flower GrowerVETASSESS B457/186DE187STSOLCavea
121213 Fruit or Nut GrowerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121214 Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ)VETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat

 

121215 Grape GrowerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121216 Mixed Crop FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121217 Sugar Cane GrowerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121221 Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)VETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121299 Crop Farmers necVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121311 ApiaristVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121312 Beef Cattle FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121313 Dairy Cattle FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121316 Horse BreederVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121317 Mixed Livestock FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121318 Pig FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121321 Poultry FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121322 Sheep FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121399 Livestock Farmers necVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121411 Mixed Crop and Livestock FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
131112 Sales and Marketing ManagerAIM190/489457/186DE187STSOLCaveat
131113 Advertising ManagerAIM190/489457/186DE187STSOL
132111 Corporate Services ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
132211 Finance ManagerCPAA/ICAA/IPA190/489457/186DE187STSOLCaveat
132311 Human Resource ManagerAIM190/489457/186DE187STSOL
132511 Research and Development ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
133111 Construction Project ManagerVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
133211 Engineering ManagerEngineers Australia/AIM189/489190/489457/186DE187MLTSSL
133411 ManufacturerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
133511 Production Manager (Forestry)VETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
133512 Production Manager (Manufacturing)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
133513 Production Manager (Mining)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
133611 Supply and Distribution ManagerAIM190/489457/186DE187STSOLCaveat
134111 Child Care Centre ManagerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
134212 Nursing Clinical DirectorANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
134213 Primary Health Organisation ManagerVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
134214 Welfare Centre ManagerACWA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
134299 Health and Welfare Services Managers necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
134311 School PrincipalVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
134411 Faculty HeadVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
134499 Education Managers necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
135111 Chief Information OfficerACS457/186DE187MLTSSL
135112 ICT Project ManagerACS190/489457/186DE187STSOLCaveat
135199 ICT Managers necACS190/489457/186DE187STSOL
139911 Arts Administrator or ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
139912 Environmental ManagerVETASSESS B457/186DE187MLTSSL
139913 Laboratory ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
139914 Quality Assurance ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
139999 Specialist Managers necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
141111 Cafe or Restaurant ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
141311 Hotel or Motel ManagerVETASSESS190/489457/186DE187STSOLCaveat
141999 Accommodation and Hospitality Managers necVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
142114 Hair or Beauty Salon ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
142115 Post Office ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
149112 Fitness Centre ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
149113 Sports Centre ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
149212 Customer Service ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
149311 Conference and Event OrganiserVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
149413 Transport Company ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
149913 Facilities ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
211112 Dancer or ChoreographerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
211212 Music DirectorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
211213 Musician (Instrumental)VETASSESS B457/186DE187MLTSSL
211299 Music Professionals necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
211311 PhotographerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
211499 Visual Arts and Crafts Professionals necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212111 Artistic DirectorVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
212212 Book or Script EditorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212312 Director (Film, Television, Radio or Stage)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212314 Film and Video EditorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212315 Program Director (Television or Radio)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212316 Stage ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212317 Technical DirectorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212318 Video ProducerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212411 CopywriterVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212412 Newspaper or Periodical EditorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212413 Print JournalistVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212415 Technical WriterVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212416 Television JournalistVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212499 Journalists and Other Writers necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
221111 Accountant (General)CPA/ICAA/IPA189/489190/489457/186DE187MLTSSLCaveat
221112 Management AccountantCPA/ICAA/IPA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
221113 Taxation AccountantCPA/ICAA/IPA189/489190/489457/186DE187MLTSSLCaveat
221211 Company SecretaryVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
221213 External AuditorCPA/ICAA/IPA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
221214 Internal AuditorVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
222111 Commodities TraderVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
222112 Finance BrokerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
222113 Insurance BrokerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
222199 Financial Brokers necVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
222211 Financial Market DealerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
222213 Stockbroking DealerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
222299 Financial Dealers necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
222311 Financial Investment AdviserVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
222312 Financial Investment ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
223112 Recruitment ConsultantVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
223211 ICT TrainerACS190/489457/186DE187STSOL
224111 ActuaryVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
224112 MathematicianVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
224113 StatisticianVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
224212 Gallery or Museum CuratorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
224213 Health Information ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
224214 Records ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
224311 EconomistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
224511 Land EconomistVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
224512 ValuerVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
224611 LibrarianVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
224711 Management ConsultantVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
224712 Organisation and Methods AnalystVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
224914 Patents ExaminerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
224999 Information and Organisation Professionals necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
225111 Advertising SpecialistVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
225113 Marketing SpecialistVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
225211 ICT Account ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
225212 ICT Business Development ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
225213 ICT Sales RepresentativeVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
225311 Public Relations ProfessionalVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
225499 Technical Sales Representatives necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
231111 Aeroplane PilotCASA190/489457/186DE187STSOLCaveat
231113 Flying InstructorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
231114 Helicopter PilotCASA190/489457/186DE187STSOLCaveat
232111 ArchitectAACA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
232112 Landscape ArchitectVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
232212 SurveyorSSSI189/489190/489457/186DE187MLTSSL
232213 CartographerVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
232214 Other Spatial ScientistVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
232311 Fashion DesignerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
232312 Industrial DesignerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
232313 Jewellery DesignerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
232411 Graphic DesignerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
232412 IllustratorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
232414 Web DesignerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
232511 Interior DesignerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
232611 Urban and Regional PlannerVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
233111 Chemical EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233112 Materials EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233211 Civil EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233212 Geotechnical EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233213 Quantity SurveyorAIQS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233214 Structural EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233215 Transport EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233311 Electrical EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233411 Electronics EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233511 Industrial EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233512 Mechanical EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233513 Production or Plant EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233611 Mining Engineer (excluding Petroleum)Engineers Australia457/186DE187MLTSSL
233612 Petroleum EngineerEngineers Australia457/186DE187MLTSSL
233911 Aeronautical EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233912 Agricultural EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233913 Biomedical EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233914 Engineering TechnologistEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233915 Environmental EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233916 Naval Architect (Aus) / Marine Designer (NZ)Engineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233999 Engineering Professionals necEngineers Australia457/186DE187MLTSSL
234111 Agricultural ConsultantVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
234112 Agricultural ScientistVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
234113 Forester (Aus) / Forest Scientist (NZ)VETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
234211 ChemistVETASSESS457/186DE187MLTSSL
234212 Food TechnologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234213 Wine MakerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
234312 Environmental ConsultantVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234313 Environmental Research ScientistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234399 Environmental Scientists necVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234411 GeologistVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
234412 GeophysicistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234413 HydrogeologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234511 Life Scientist (General)VETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234513 BiochemistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234514 BiotechnologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234515 BotanistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234516 Marine BiologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234517 MicrobiologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234518 ZoologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234599 Life Scientists necVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234611 Medical Laboratory ScientistAIMS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
234711 VeterinarianAVBC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
234911 ConservatorVETASSESS B457/186DE187MLTSSL
234912 MetallurgistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234913 MeteorologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234914 PhysicistVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
234999 Natural and Physical Science Professionals necVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
241111 Early Childhood (Pre-primary School) TeacherAITSL189/489190/489457/186DE187MLTSSL
241213 Primary School TeacherAITSL190/489457/186DE187STSOL
241311 Middle School Teacher (Aus) Intermediate School Teacher (NZ)AITSL190/489457/186DE187STSOL
241411 Secondary School TeacherAITSL189/489190/489457/186DE187MLTSSL
241511 Special Needs TeacherAITSL189/489190/489457/186DE187MLTSSL
241512 Teacher of the Hearing ImpairedAITSL189/489190/489457/186DE187MLTSSL
241513 Teacher of the Sight ImpairedAITSL189/489190/489457/186DE187MLTSSL
241599 Special Education Teachers necAITSL189/489190/489457/186DE187MLTSSL
242111 University LecturerVETASSESS A457/186DE187MLTSSLCaveat
249111 Education AdviserVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
249211 Art Teacher (Private Tuition)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
249212 Dance Teacher (Private Tuition)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
249214 Music Teacher (Private Tuition)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
249299 Private Tutors and Teachers necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
249311 Teacher of English to Speakers of Other LanguagesVETASSESS190/489457/186DE187STSOL
251111 DietitianDAA190/489457/186DE187STSOL
251112 NutritionistVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
251211 Medical Diagnostic RadiographerAIR189/489190/489457/186DE187MLTSSL
251212 Medical Radiation TherapistAIR189/489190/489457/186DE187MLTSSL
251213 Nuclear Medicine TechnologistANZSNM189/489190/489457/186DE187MLTSSL
251214 SonographerAIR189/489190/489457/186DE187MLTSSL
251312 Occupational Health and Safety AdviserVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
251411 OptometristOCANZ189/489190/489457/186DE187MLTSSL
251412 OrthoptistVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
251511 Hospital PharmacistAPharmC190/489457/186DE187STSOL
251512 Industrial PharmacistVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
251513 Retail PharmacistAPharmC190/489457/186DE187STSOL
251911 Health Promotion OfficerVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
251912 Orthotist or ProsthetistAOPA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
251999 Health Diagnostic and Promotion Professionals necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
252111 ChiropractorCCEA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
252112 OsteopathANZOC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
252211 AcupuncturistChinese Medicine Board of Australia190/489457/186DE187STSOL
252213 NaturopathVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
252214 Traditional Chinese Medicine PractitionerChinese Medicine Board Of Australia190/489457/186DE187STSOL
252299 Complementary Health Therapists necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
252311 Dental SpecialistADC190/489457/186DE187STSOL
252312 DentistADC190/489457/186DE187STSOL
252411 Occupational TherapistOTC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
252511 PhysiotherapistAPC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
252611 PodiatristAPodC/ANZPAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
252711 AudiologistVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
252712 Speech Pathologist (Aus) / Speech Language Therapist (NZ)SPA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253111 General PractitionerMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253112 Resident Medical OfficerMedical Board of Australia190/489457/186DE187STSOL
253211 AnaesthetistMedical Board of Australia190/489457/186DE187STSOL
253311 Specialist Physician (General Medicine)Medical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253312 CardiologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253313 Clinical HaematologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253314 Medical OncologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253315 EndocrinologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253316 GastroenterologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253317 Intensive Care SpecialistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253318 NeurologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253321 PaediatricianMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253322 Renal Medicine SpecialistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253323 RheumatologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253324 Thoracic Medicine SpecialistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253399 Specialist Physicians necMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253411 PsychiatristMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253511 Surgeon (General)Medical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253512 Cardiothoracic SurgeonMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253513 NeurosurgeonMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253514 Orthopaedic SurgeonMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253515 OtorhinolaryngologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253516 Paediatric SurgeonMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253517 Plastic and Reconstructive SurgeonMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253518 UrologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253521 Vascular SurgeonMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253911 DermatologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253912 Emergency Medicine SpecialistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253913 Obstetrician and GynaecologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253914 OphthalmologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253915 PathologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253917 Diagnostic and Interventional RadiologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253918 Radiation OncologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253999 Medical Practitioners necMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254111 MidwifeANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254211 Nurse EducatorANMAC/VETASSESS190/489457/186DE187STSOL
254212 Nurse ResearcherANMAC/VETASSESS190/489457/186DE187STSOL
254311 Nurse ManagerANMAC/VETASSESS190/489457/186DE187STSOL
254411 Nurse PractitionerANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254412 Registered Nurse (Aged Care)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254413 Registered Nurse (Child and Family Health)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254414 Registered Nurse (Community Health)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254416 Registered Nurse (Developmental Disability)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254418 Registered Nurse (Medical)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254421 Registered Nurse (Medical Practice)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254422 Registered Nurse (Mental Health)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254423 Registered Nurse (Perioperative)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254424 Registered Nurse (Surgical)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254425 Registered Nurse (Paediatrics)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254499 Registered Nurses necANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
261111 ICT Business AnalystACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
261112 Systems AnalystACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
261211 Multimedia SpecialistACS457/186DE187MLTSSL
261212 Web DeveloperACS190/489457/186DE187STSOLCaveat
261311 Analyst ProgrammerACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
261312 Developer ProgrammerACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
261313 Software EngineerACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
261314 Software TesterACS190/489457/186DE187STSOLCaveat
261399 Software and Applications Programmers necACS457/186DE187MLTSSL
262111 Database AdministratorACS190/489457/186DE187STSOL
262112 ICT Security SpecialistACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
262113 Systems AdministratorACS190/489457/186DE187STSOL
263111 Computer Network and Systems EngineerACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
263112 Network AdministratorACS190/489457/186DE187STSOL
263113 Network AnalystACS190/489457/186DE187STSOL
263211 ICT Quality Assurance EngineerACS190/489457/186DE187STSOL
263212 ICT Support EngineerACS190/489457/186DE187STSOLCaveat
263213 ICT Systems Test EngineerACS190/489457/186DE187STSOLCaveat
263299 ICT Support and Test Engineers necACS190/489457/186DE187STSOL
263311 Telecommunications EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
263312 Telecommunications Network EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
271111 BarristerSLAA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
271299 Judicial and Other Legal Professionals necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
271311 SolicitorSLAA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
272111 Careers CounsellorVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272112 Drug and Alcohol CounsellorVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272113 Family and Marriage CounsellorVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272114 Rehabilitation CounsellorVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272115 Student CounsellorVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272199 Counsellors necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272311 Clinical PsychologistAPS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
272312 Educational PsychologistAPS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
272313 Organisational PsychologistAPS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
272399 Psychologists necAPS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
272412 InterpreterNAATI190/489457/186DE187STSOL
272499 Social Professionals necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272511 Social WorkerAASW189/489190/489457/186DE187MLTSSL
272612 Recreation Officer (Aus) / Recreation Coordinator (NZ)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
272613 Welfare WorkerACWA190/489457/186DE187STSOL
311111 Agricultural TechnicianVETASSESS C457/186DE187STSOLCaveat
311211 Anaesthetic TechnicianVETASSESS E190/489457/186DE187STSOL
311212 Cardiac TechnicianVETASSESS E190/489457/186DE187STSOL
311213 Medical Laboratory TechnicianAIMS190/489457/186DE187STSOL
311215 Pharmacy TechnicianVETASSESS E190/489457/186DE187STSOL
311299 Medical Technicians necVETASSESS E190/489457/186DE187STSOL
311312 Meat InspectorVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
311399 Primary Products Inspectors necVETASSESS C457/186DE187STSOLCaveat
311411 Chemistry TechnicianVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
311412 Earth Science TechnicianVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
311413 Life Science TechnicianVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
311499 Science Technicians necVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
312111 Architectural DraftspersonVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
312112 Building AssociateVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
312113 Building InspectorVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
312199 Architectural, Building and Surveying Technicians necVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
312211 Civil Engineering DraftspersonEngineers Australia/ VETASSESS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
312212 Civil Engineering TechnicianVETASSESS C189/489190/489457/186DE187MLTSSL
312311 Electrical Engineering DraftspersonEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
312312 Electrical Engineering TechnicianTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
312512 Mechanical Engineering TechnicianTRA190/489457/186DE187STSOLCaveat
312912 Metallurgical or Materials TechnicianVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
312913 Mine DeputyVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
313111 Hardware TechnicianTRA190/489457/186DE187STSOL
313112 ICT Customer Support OfficerTRA190/489457/186DE187STSOL
313113 Web AdministratorACS190/489457/186DE187STSOL
313199 ICT Support Technicians necTRA190/489457/186DE187STSOL
313211 Radiocommunications TechnicianTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
313212 Telecommunications Field EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
313214 Telecommunications Technical Officer or TechnologistEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
321111 Automotive ElectricianTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
321211 Motor Mechanic (General)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
321212 Diesel Motor MechanicTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
321213 Motorcycle MechanicTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
321214 Small Engine MechanicTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
322113 FarrierTRA190/489457/186DE187STSOL
322211 Sheetmetal Trades WorkerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
322311 Metal FabricatorTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
322313 Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
323111 Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)TRA190/489457/186DE187STSOL
323112 Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)TRA190/489457/186DE187STSOL
323113 Aircraft Maintenance Engineer (Structures)TRA190/489457/186DE187STSOL
323211 Fitter (General)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
323212 Fitter and TurnerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
323213 Fitter-WelderTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
323214 Metal Machinist (First Class)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
323215 Textile, Clothing and Footwear MechanicTRA190/489457/186DE187STSOL
323299 Metal Fitters and Machinists necTRA190/489457/186DE187STSOL
323313 LocksmithTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
323314 Precision Instrument Maker and RepairerTRA190/489457/186DE187STSOL
323316 Watch and Clock Maker and RepairerTRA190/489457/186DE187STSOL
323412 ToolmakerTRA190/489457/186DE187STSOL
324111 PanelbeaterTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
324211 Vehicle Body BuilderTRA190/489457/186DE187STSOL
324212 Vehicle TrimmerTRA190/489457/186DE187STSOL
331111 BricklayerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
331112 StonemasonTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
331211 Carpenter and JoinerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
331212 CarpenterTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
331213 JoinerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
332211 Painting Trades WorkerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
333111 GlazierTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
333211 Fibrous PlastererTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
333212 Solid PlastererTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
333311 Roof TilerTRA190/489457/186DE187STSOL
333411 Wall and Floor TilerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
334111 Plumber (General)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
334112 Airconditioning and Mechanical Services PlumberTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
334113 Drainer (Aus) / Drainlayer (NZ)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
334114 GasfitterTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
334115 Roof PlumberTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
341111 Electrician (General)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
341112 Electrician (Special Class)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
341113 Lift MechanicTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
342111 Airconditioning and Refrigeration MechanicTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
342212 Technical Cable JointerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
342311 Business Machine MechanicTRA190/489457/186DE187STSOL
342313 Electronic Equipment Trades WorkerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
342314 Electronic Instrument Trades Worker (General)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
342315 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
342411 Cabler (Data and Telecommunications)TRA190/489457/186DE187STSOL
342413 Telecommunications Linesworker (Aus) / Telecommunications Line Mechanic (NZ)TRA190/489457/186DE187STSOL
351111 BakerTRA190/489457/186DE187STSOLCaveat
351112 PastrycookTRA190/489457/186DE187STSOLCaveat
351211 Butcher or Smallgoods MakerTRA190/489457/186DE187STSOL
351311 ChefTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSLCaveat
351411 CookTRA190/489457/186DE187STSOLCaveat
361111 Dog Trainer or HandlerVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
361112 Horse TrainerTRA457/186DE187MLTSSL
361199 Animal Attendants and Trainers necVETASSESS D190/489457/186DE187STSOLCaveat
361311 Veterinary NurseVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
362111 FloristTRA190/489457/186DE187STSOL
362211 Gardener (General)TRA190/489457/186DE187STSOL
362212 ArboristTRA190/489457/186DE187STSOL
362213 Landscape GardenerTRA190/489457/186DE187STSOL
362311 GreenkeeperTRA190/489457/186DE187STSOL
391111 HairdresserTRA190/489457/186DE187STSOLCaveat
392111 Print FinisherTRA190/489457/186DE187STSOL
392311 Printing MachinistTRA190/489457/186DE187STSOL
393213 Dressmaker or TailorTRA190/489457/186DE187STSOL
393311 UpholstererTRA190/489457/186DE187STSOL
394111 CabinetmakerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
394211 Furniture FinisherTRA190/489457/186DE187STSOL
394213 Wood MachinistTRA190/489457/186DE187STSOL
394299 Wood Machinists and Other Wood Trades Workers necTRA190/489457/186DE187STSOL
399111 Boat Builder and RepairerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
399112 ShipwrightTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
399211 Chemical Plant OperatorTRA190/489457/186DE187STSOL
399213 Power Generation Plant OperatorTRA190/489457/186DE187STSOL
399312 Library TechnicianVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
399411 JewellerTRA190/489457/186DE187STSOL
399512 Camera Operator (Film, Television or Video)TRA190/489457/186DE187STSOL
399514 Make Up ArtistTRA190/489457/186DE187STSOL
399516 Sound TechnicianTRA190/489457/186DE187STSOL
399599 Performing Arts Technicians necVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
399611 SignwriterTRA190/489457/186DE187STSOL
411111 Ambulance OfficerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
411112 Intensive Care Ambulance Paramedic (Aus) / Ambulance Paramedic (NZ)VETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
411213 Dental TechnicianTRA190/489457/186DE187STSOL
411311 Diversional TherapistVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
411411 Enrolled NurseANMAC190/489457/186DE187STSOL
411611 Massage TherapistVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
411711 Community WorkerACWA190/489457/186DE187STSOL
411712 Disabilities Services OfficerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
411713 Family Support WorkerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
411715 Residential Care OfficerVETASSESS190/489457/186DE187STSOL
411716 Youth WorkerACWA190/489457/186DE187STSOL
452311 Diving Instructor (Open Water)VETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452312 Gymnastics Coach or InstructorVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452313 Horse Riding Coach or InstructorVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452314 Snowsport InstructorVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452315 Swimming Coach or InstructorVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452316 Tennis CoachVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452317 Other Sports Coach or InstructorVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452321 Sports Development OfficerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
452411 FootballerVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452499 Sportspersons necVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
511111 Contract AdministratorVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
511112 Program or Project AdministratorVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
599612 Insurance Loss AdjusterVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
611211 Insurance AgentVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
639211 Retail BuyerVETASSESS D190/489457/186DE187STSOLCaveat

 .

جدول برگرفته از https://www.nwivisas .com/nwi-blog/australia/australian-skilled-occupation-list-2017-2018

لینک های سودمند: 

https://www.thepolyglotgroup .com.au/blog/what-you-need-to-know-about-the-457-186-187-visa-changes/

https://www.homeaffairs .gov.au/trav/work/work/skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists

.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  اشتراک در  
اطلاع از