کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

171بازدید

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس
4.7 (93.91%) 23 votes

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

 

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

کالوکیشن(Collocation) از چند واژه تشکیل شده اند که در زبان انگلیسی به طور طبیعی همراه با یکدیگر در جمله ها ظاهر میشوند. اهمیت کالوکیشن ها از آن جهت است که افراد انگلیسی زبان از آن ها به طور طبیعی و به میزان چشمگیری در صحبت و نوشتن استفاده میکنند و بهره گیری درست از آن ها به (1) معنای نزدیک بودن به زبان انگلیسی درست و واقعی و (2) رساندن منظور و مفهوم به کارآمدترین شکل است.

برای مثال دانستن معنی واژه advice به تنهایی کافی نبوده و کالوکیشن های این واژه مثل Take somebody’s advice یا Give somebody some advice در انگلیسی واقعی مد نظر است. برای مثال در زیر کالوکیشن های واژه Character را میبینید که در دیکشنری لانگمن پیشرفته پیشنهاد شده.

اهمیت کالوکیشن ها یا واژگان “همجوار” یا “باهمان” از آن جهت است که شرکت کننده در آزمون های بین المللی دشواری مثل آیلتس و تافل، برای مثال برای رسیدن به نمره بالای 6.5 در رایتینگ آیلتس و نمره بالای 25 در رایتینگ تافل نیازمند آشنایی کامل با این ساختارها خواهد بود.

در این صفحه از ielts2 کوشش کرده ایم یک فهرست به روز و کارآمد از مفیدترین کالوکیشن های ضروری برای نمره 7 و بالاتر رایتینگ آیلتس را گردآوری کنیم. این فهرست از جایی کپی نشده و دربرگیرنده کالوکیشن هایی است که مناسب آخرین تاپیک های رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس می باشند.

.

پیشنهاد میکنیم از این مجموعه های ارزشمند نیز بازدید بفرمایید:

لغات ضروری برای رایتینگ 7 آیلتس

.

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

دانلود 1200 لغت متداول در لیسنینگ آیلتس

.

جمله ساده/مرکب/پیچیده در رایتینگ آیلتس

.

کلمات ربط در رایتینگ و آیلتس

.

لغات دشوار کتاب های کمبریج

جزوه لغات دشوار ریدینگ های کتاب کمبریج آیلتس 9

تحلیل رایتینگ آیلتس با نمره 9 توسط اگزمینر

.

سوالات اسپیکینگ آیلتس 2018 + جواب نمره 8

.

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس – ساختار ها

ساختارهای متداول در کالوکیشن ها عبارتند از صفت/اسم به همراه واژه مورد نظر، فعل به همراه واژه مورد نظر و عبارت(phrase) ها.

برای مثال در مورد واژه Success داریم:

Adjective/Noun + واژه مورد نظر

a big/huge/major success

.

Verb + واژه مورد نظر 

have/achieve success

.

 (Phrase)ترکیب چند اسم 

the secret of sb’s success

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس – روش تمرین

چند واژه را انتخاب کرده و ترکیب های فهرست شده را چندین بار بررسی کرده و کوشش کنید مثال ها را حفظ کنید. در مرحله بعد کوشش کنید مثال هایی بسیار شبیه به مثال های ارایه شده با رعایت ترکیب ها ساخته و روی کاغذ بنویسید. کوشش کنید مثال ها مربوط به زندگی شما یا تاپیک های رایتینگی که به یاد می آورید باشند. فهرست را روی کاغذ نوشته و در فاصله های زمانی بین 5 تا 15 بار تکرار کنید.

در روزهای بعدی کوشش کنید فهرست را مرور کرده و کوشش کنید ساختارها و ترکیب ها را به یاد بیاورید و دوباره جمله سازی کنید. در رایتینگ ها و پاسخ دهی به سوالات اسپیکینگ هم کوشش کنید از این ترکیب ها استفاده نمایید.

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس – فهرست پیشنهادی

واژه های پیشنهادی در این هم از متداول ترین واژگان زبان انگلیسی بوده و هم از کاربردی ترین واژگان مورد استفاده در بسیاری از تاپیک های رایتینگ کتاب های کمبریج آیلتس 1 تا 13 می باشند.

دانستن تمامی این واژگان و تسلط بر ترکیب های آن ها شانس زبان آموزان را در ارایه ترکیب های قوی تر و متقاعد کردن اگزمینر به ارایه نمره بالاتر در سنجه Lexical Resource(لغات) بالا خواهد برد.

.

1. Information

The information he gave me was very useful.

Are you sure this information is correct/accurate/wrong?

Some of the information in the article is not particularly relevant.

This leaflet should provide you with all the necessary information

It is vital that people receive the information they need.

a booklet giving information about local education services

he job consisted of gathering information about consumer needs

The meetings provided an opportunity to exchange information.

He provided me with several useful pieces of information.

Newspapers are valuable sources of information.

.

.

2. Research

he research was carried out by a team of scientists at Edinburgh University.

Little research has been conducted into the subject.

Our conclusions are based on scientific research.

Extensive research has proved the theory wrong.

This is a very exciting area of research

.

.

3. Population 

The country has a total population of 65 million

The majority of the population live in these two towns.

The local population gave them a warm welcome.

Ethnic minorities suffer more than the general population.

he region’s urban population will more than double in the next two decades

Agricultural reforms must address the needs of the rural population.

Should the entire elderly population be regularly screened for this disease?

The rapidly ageing population will put a strain on the country’s health care system.

Between these years the population grew by 40%.

The population in many rural areas has continued to fall.

Rapid population growth intensifies competition for land.

The population increase in the region is a cause for concern.

Australia has a low population density.

It is argued that population control is essential to limit the depletion of natural resources.

.

.

4. Pollution

The mines have caused serious pollution of the river system.

The pollution was so bad that most of the fish died.

Most environmental pollution originates in the developed countries.

New measures are needed to reduce pollution from cars.

The water company is failing to control pollution.

Efforts are being made to prevent further pollution.

Environmentalists fear that the new factories will lead to severe pollution problems.

The factory was a clear source of pollution.

Fumes from cars are a major cause of air pollution.

.

.

5. Advantage

Western countries enjoyed considerable advantages in terms of technology.

Breastfeeding offers a clear advantage to your baby.

He would gain considerable advantage from staying in that job.

It’s a great advantage to be able to speak some Spanish.

Electronic trading has a number of distinct advantages.

Winning the first game gives you a psychological advantage over your opponent.

When it comes down to working from home, you have to decide if the advantages outweigh the disadvantages.

hey argue that the possible risks attached to such vaccines vastly outweigh any advantages.

.

.

6. Achievement

Winning the award was a great achievement.

Writing the book was a major achievement.

Climbing the mountain gave him a tremendous sense of achievement.

Working and bringing up kids on your own is quite an achievement.

She was given a prize for her achievements in textile design.

Success should not be measured solely by educational achievement.

.

.

7. Consumption

People should stop using expensive cars with a high petrol consumption.

Total consumption of petrol has risen by 20%.

Domestic consumption of oil has increased.

The government is encouraging us to reduce our household consumption of water.

There are three possible methods of reducing oil consumption.

The system will be introduced into all stores to reduce energy consumption by up to 10%.

Consumption of unleaded fuel rose by 17% in 1992.

Coal consumption has fallen dramatically.

.

.

8. Internet

More and more companies are using the Internet to conduct their business.

I went on the Internet to find some information for my assignment.

You can access the Internet from your mobile phone.

She spends hours surfing the Internet every evening.

Not everyone has Internet access at home.

The new regulations will increase customer confidence in Internet shopping.

Internet banking saves customers a lot of time.

The message had been sent from an Internet café in Leeds.

.

.

8. Environment

We need to take drastic steps to protect the environment.

People need to live in harmony with nature and conserve the environment.

The government insists that the dam will not harm the environment.

Nuclear waste will pollute the environment for centuries.

It’s about time that we started cleaning up the environment.

Fish farming poses a threat to the marine environment.

Plastic bags are bad for the environment.

Logging has led to the destruction of the natural environment.

The building’s design will minimize its impact on the environment.

The freezing climate makes this one of the most inhospitable environments on the planet.

It is difficult to see how anything can survive in such a hostile environment.

Many people are worried about the impact of tourism on the reUS agents have legal authority to bring criminals back from overseas.gion’s fragile environment.

Improvements to the physical environment range from removing graffiti to planting trees.

The playground provides a safe environment for children.

They argued that being married helps provide a stable environment for bringing up children.

.

.

9. Job

I’ve applied for a job at the university

Well, Miss Taylor, we’d like to offer you the job.

Eventually, Mary got a job as a waitress.

I was so desperate that I took the first job that came along.

At least there’s no danger of you losing your job.

The job is only temporary, but I’m hoping it will be made permanent.

He had a series of dead-end jobs.

Levels of job satisfaction vary between departments.

As an actor, he has very little job security.

.

.

10. Progress

The country has made significant economic progress.

Language problems might hinder a child’s progress at school.

The talks ended with no real progress having been achieved.

The task remains difficult and progress has been slow.

Significant progress has been made in reducing nuclear weapons.

2007 was a year of substantial progress for the company.

.

.

11. Assumption

You’re making a lot of assumptions for which you have no proof.

Our plans were based on the assumption that everyone would be willing to help.

This seemed like a reasonable assumption.

There’s a common assumption that science is more difficult than other subjects.

Both theories are based on a single wrong assumption.

That assumption was obviously highly questionable.

.

.

12. Authority

Teachers should have the authority to discipline their students.

He has no authority over us anymore.

In practice it’s very difficult for the president to exercise his authority.

The mayor was accused of abusing his authority and taking bribes.

I wasn’t trying to undermine your authority.

A higher court decided that the judge had exceeded his authority.

There had been no-one to really challenge his authority.

In those days, the emperor had absolute authority.

US agents have legal authority to bring criminals back from overseas.

.

.

13. Awareness

Political/social/Environmental awareness has increased over the years.

Building awareness among the target audience

A lack of awareness

Health officials have tried to raise awareness about AIDS.

A growing awareness of healthy living

Politicians now have much greater awareness of these problems

The group is trying to raise public awareness about homelessness.

.

.

13. Balance

Try to keep a balance between your spending and your earnings.

A firm must strive to maintain a balance between business and financial risk.

Will this alter the balance of power in the EU?

Are you eating a healthy balance of foods?

Too much carbon dioxide in the atmosphere upsets the delicate balance of gases.

Chemicals will upset the natural balance of the pond.

Human activity is ruining the ecological balance of our planet.

By this time, the political balance in the Cabinet had altered.

.

.

13. Barrier

.

.

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس – دیگر فهرست ها

فهرست زیر در برخی از سایت های انگلیسی زبان به عنوان یک فهرست پیشنهادی برای آشنایی با کالوکیشن های ضروری برای نمره 7 و بالاتر آیلتس پیشنهاد شده است که بررسی و تمرین با آن سودمند خواهد بود.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس – بیشتر بخوانید

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

.

دانلود 100 داستان کوتاه ماندگار به زبان انگلیسی

.

معرفی و دانلود 100 کتاب تاثیرگذار تاریخ

.

100 اپلیکیشن برتر سال 2018(معرفی و دانلود)

.

دانلود 55 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

دانلود 55 انیمیشن برتر تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود گلچین 55 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

.

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

.

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

.

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

.

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

فهرست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

171بازدید

دیدگاه ها

 • admin    admin

  experience

 • admin    admin

  impact
  influences
  income
  supporter
  consumer