چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست رایتینگ آیلتس

چک لیست رایتینگ آیلتس

چک لیست رایتینگ آیلتس

چک لیست رایتینگ آیلتس میتواند راه حلی برای بسیاری از خطاهایی در نگارش رایتینگ های آیلتس آکادمیک و جنرال به ویژه در بخش دوم یا Task 2 روی میدهد و تکراری و قابل پیشگیری هستند باشد. 

تمامی منابع سایت به همراه هزاران کتاب دیگر در بزرگترین کانال های دانلود زبان انگلیسی و آیلتس در تلگرام با نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) در دسترس شما عزیزان می باشد. 

.

چک لیست رایتینگ آیلتس آکادمیک و جنرال

 • در ایده پردازی انجام شده دو ایده اصلی یا Main idea دارم.
 • هر Main idea دارای 2 پشتیبانی یا Support میباشد.
 • در رایتینگ من 2 پاراگراف اصلی یا Main/Body Paragraph وجود دارد.
 • هر پاراگراف یکپارچه بوده و به هیچ عنوان سر خط نرفته ام.
 • بین هر 2 پاراگراف 2 خط فضای خالی وجود دارد.
 • در آغاز هر پاراگراف اصلی، Main idea کوتاه و بدون هیچ توضیح اضافی نوشته شده است.
 • Main idea توسط خود سوال مشخص میشود و نباید چیزی به آن اضافه یا از آن کم شود. 
 • در هر پاراگراف 2 پشتیبانی یا Support وجود دارد که هر یک حدود 3 تا جمله (50 تا 60 کلمه یا 5 تا 6 خط) بسط و توضیح داده شده اند.
 • هر پشتیبانی یا Support باید کوتاه و کاملا قابل فهم نوشته شود و از نظر منطقی کاملا با ایده اصلی هماهنگی داشته باشد.
 • در پاراگراف ها فضا با نوشتن مثال اشغال نشده است و بجای توضیح منطقی نباید از فهرستی از مثال ها استفاده کرد. 
 • در پاراگراف ها هیچ جمله یا عبارتی نباید بر ضد ایده اصلی نوشته شود.
 • هر پاراگراف اصلی  130 تا 140 واژه است که در پایان پاراگراف داخل پرانتز ذکر شده است.
 • ارجاع به پژوهش های علمی(برای مثال Research show that) وجود ندارد و در عوض توضیح منطقی ارائه شده است.
 • تک تک واژه ها یا عبارت هایی که از درست بودن آن ها مطمئن نبودم را در دیکشنری استاندارد لانگمن پیشرفته بررسی کرده ام و از درست بودن ترکیب آن ها 100% مطمئن هستم.
 • برای استفاده از هیج واژه یا عبارتی از دیکشنری های فارسی به انگلیسی استفاده نکرده ام.
 • هیچ عبارتی را از خود سوال مستقیما و بدون تغییر در رایتینگ کپی نکرده ام.
 • 5 دقیقه پایانی را به خواندن دوباره و درست کردن اشتباه های آشکار (Proof reading) اختصاص دادم.
 • واژه ها را بصورت خوانا و بر روی خط نوشتم و از نظر املاء یا Spelling بررسی کردم.
 • درازای رایتینگ من در تسک دوم دقیقا بین 250 تا 300 واژه و در تسک اول بین 150 تا 200 واژه است.
 • مقدمه بدون جمله های کلیشه ای مثل In this essay I will discuss…. و در 2 جمله نوشته شده و بین 35 تا 45 واژه هست.
 • پاراگراف نتیجه گیری از 1 یا 2 جمله (کمتر از 35 واژه) تشکیل شده و مروری بر ایده های اصلی بدون اشاره به موضوعات بحث نشده در پاراگراف های اصلی است.
 • دیدگاه شخصی در صورت درخواست شدن در سوال باید در چند جمله به همراه نتیجه گیری یا در یک پاراگراف جدید توضیح داده شود.
 • از هیچ منبعی در اینترنت هیچ جمله ای مستقیما کپی نشده است! استفاده از منابع در سطح ترکیب ها و کالوکیشن ها باید باشد.
 • در تسک اول از عبارت in conclusion و ضمیر های شخصی مثل I یا we نباید استفاده شود.

.

نسخه پایانی چیزی خواهد بود همسان با این رایتینگ:

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big cityFirst of all, there are more facilities in big cities. People can benefit from many more services and facilities because most companies and service providers choose these places for their businesses. There are more people and the number of customers are more, so business is better. As a result residents can find everything they want from clothes to medical clinics with more variety. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories inside and around large cities, so they need many more employees. Business owners like to invest close to places with big population, so every week new places open and there is much more chance to find a job for people. (135 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town and areas around small towns are surrounded by green vegetation or land without buildings, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. People can enjoy the clear sky without suffering from asthma and other diseases. Secondly, life in small towns is less stressful. Residents have a simple life and do not need to work long hours every day. This helps them spend time with their family and friends, which makes them feel more relaxed. For example, in my country people in the capital are famous for getting angry quickly but those who in rural areas are usually friendly and nice. (147 words)

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط هوش مصنوعی

On one hand, living in a big city offers numerous advantages. Firstly, big cities are usually economic hubs, providing a wide range of job opportunities and career prospects. People living in urban areas have access to better job markets, higher salaries, and more chances for professional growth. Additionally, big cities offer a diverse range of cultural activities, entertainment options, and amenities such as shopping centers, restaurants, and theaters. This variety of choices allows individuals to explore different interests and hobbies, making their lives more enjoyable and fulfilling. Furthermore, big cities often have advanced infrastructure and public transportation systems, making commuting easier and more convenient. This can save individuals time and money on transportation costs. In addition, cities usually have better healthcare facilities, educational institutions, and recreational facilities, ensuring a higher quality of life for residents. (135 words)

On the other hand, there are also advantages to living in a small town. Small towns tend to have a slower pace of life, which can be appealing to those seeking a more peaceful and relaxed environment. The sense of community is often stronger in small towns, as people tend to know each other and form closer relationships. This can lead to a greater sense of belonging and support within the community. Moreover, living expenses in small towns are generally lower compared to big cities. Housing costs, groceries, and other daily necessities are often more affordable, allowing individuals to save money or have a higher standard of living with the same income. Additionally, small towns offer a closer connection to nature, with more green spaces, parks, and outdoor recreational activities available. (131 words)

.

Some people prefer to live in a big city. Others think small towns are better to live in.

Discuss both of these views.

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

 

.

نمونه ساده تر رایتینگ های آیلتس فقط شامل دو پاراگراف اصلی – ?Big City or Small Town

در اینجا هر پاراگراف پیرامون یک ایده اصلی پیش میرود که به آن Main Idea گفته میشود. برای هر ایده اصلی به دو پشتیبانی یا support نیاز است که هر یک باید حدود 50 واژه باشد. بنابراین هر پاراگراف نزدیک به 100 تا 120 واژه درازا داشته و دارای 2 پشتیبانی 50 واژه ای است.

در زیر زیر ایده های اصلی خط کشیده شده و پیش از آغاز هر یک از پشتیبانی ها، عبارت های آغازین با قلم درشت مشخص شده اند.

در این نمونه تمرینی پاراگراف مقدمه و نتیجه گیری وجود ندارند و تمرکز ما فقط بر آشنا ساختن شما عزیزان با دو پاراگراف اصلی هست.

.

.

ایده پردازی – چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

Big City ==> More Facilities and services(more budget/more population)  // Better situation for work (more factories and companies/more progress)

Do you prefer to live in a big city or in a small town?

There are more facilities and services in a big city compared to a small town. First of all, government provide more budget for a big city and as a result more services are available. This budget makes it possible to build many more clinics and hospitals or large universities with modern laboratories. Secondly, many more people live in a big city and they need many things for their everyday lives. They need transportation and thousands of schools for their children. They also need parks and cinemas to spend their free time after their work and because of these needs, facilities should be available for them.(105 words)

Big cities also provide a better situation for work. First of all, there are thousands of small and big factories around large cities and thousands of companies inside them. These companies and factories need people to work in them and as a result they employ hundreds of thousands of people and there is a higher chance for finding a job. Secondly, it is easier to make progress in big cities because companies and factories are bigger and they need more managers and supervisors. It may take ten years for an employee to go to next level at work in a small town but in a big city it may take only a few years. (114 words)

.

جلسه اول – آموزش نوشتن پاراگراف های اصلی(Main Paragraphs)

.

جلسه دوم – آموزش نوشتن پاراگراف مقدمه (Introduction)

.

جلسه سوم – آموزش نوشتن نتیجه گیری (Conclusion)

.

آموزش رایتینگ آیلتس – نوشتن پاراگراف های اصلی

دانلود مجموعه آموزش های ویدئویی آیلتس

.

آموزش رایتینگ آیلتس – نوشتن پاراگراف نتیجه گیری

.

آموزش رایتینگ آیلتس – سوالات Agree / Disagree

.

آموزش رایتینگ آیلتس – سوالات Discussion

.

آموزش رایتینگ آیلتس – Opinion Essay ها

.

آموزش رایتینگ آیلتس – سوالات Problem / Solution

.

آموزش رایتینگ آیلتس – سوالات دو بخشی

.

چک لیست رایتینگ آیلتس Task 2 – مطالب پیشنهادی

دانلود سری کمبریج آیلتس جلد 1 تا 18

دانلود خودآموز ویدئویی رایگان 4 مهارت آیلتس

دانلود 1000 صفحه سوالات واقعی آیلتس از سراسر جهان