خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر

کتاب گرامر بتی آذر یکی از کتاب های جامع در زمینه دستور زبان انگلیسی مورد نیاز در حوزه های گوناگون به ویژه در دوره های آمادگی پیش آیلتس/تافل و آیلتس/تافل میباشد. در این کتاب نزدیک به 500 صفحه ای بخش های گوناگون گنجانده شده که درک عمیقی به زبان آموزان خواهد داد و مهارت ایشان را هم در رایتینگ و اسپیکینگ و هم در ریدینگ و لیسنینگ از چشم انداز دستور زبان و به کار گیری درست زبان انگلیسی بهبود خواهد بخشید.

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – خرید اینترنتی بر روی DVD

بجز دانلود مستقیم کتاب گرامر بتی آذر میتوانید این کتاب و فایل های صوتی و مجموعه های بی نظیری از دیگر منابع آموزش زبان انگلیسی، آیلتس و تافل را بر روی DVD سفارش داده و بصورت پستی درب منزل دریافت فرمایید. اطلاعات بیشتر را در این پیوند ببینید:

خرید بسته خودآموز زبان انگلیسی، آیلتس و زبان انگلیسی

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – دانلود ویرایش چهارم

دانلود مستقیم Student Book ویرایش چهارم به همراه پاسخنامه این کتاب 548 صفحه ای با حجم 37 مگابایت:

download Foto

 

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم Workbook ویرایش چهارم بتی آذر به همراه پاسخنامه این کتاب 299 صفحه ای با حجم 18 مگابایت:

download Foto

 

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم Teacher’s Book ویرایش چهارم بتی آذر به همراه پاسخنامه این کتاب 166 صفحه ای با حجم 2.6 مگابایت:

download Foto

 

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم فایل های صوتی ویرایش چهارم بتی آذر  با حجم 35.9 مگابایت:

download Foto

 

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – محتوای کتاب

.

.

.

.

.

.

.

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – دانلود ویرایش سوم

دانلود رایگان گرامر بتی آذر

ویراش سوم Basic English Grammar Betty Azar

.

دانلود مستقیم ویرایش سوم به همراه پاسخنامه این کتاب 567 صفحه ای با حجم 22 مگابایت:

download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – دانلود ویرایش دوم

ویراش دوم

ویراش دوم Basic English Grammar Betty Azar

دانلود مستقیم ویرایش دوم این کتاب 482 صفحه ای با حجم 126.6 مگابایت:

download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – محتوای ویرایش دوم

محتوای این کتاب برای تصمیم گیری بهتر زبان آموزان در زیر آورده شده است:

CONTENTS
Preface to the Third Edition	 xi
Acknowledgment	 xv
Chapter 1	Using BE
1-1	Noun 1 is 1 noun: singular	 2
1-2	Noun 1 are 1 noun: plural	 4
1-3	Pronoun 1 be 1 noun	 7
1-4	Contractions with be	 8
1-5	Negative with be	 10
1-6	Be 1 adjective	 12
1-7	Be 1 a place	 18
1-8	Summary: basic sentence patterns with be	 21
Chapter 2	Using Be and Have
2-1	Yes/no questions with be	 24
2-2	Short answers to yes/no questions	 25
2-3	Questions with be: using where	 28
2-4	Using have and has	 30
2-5	Using my, your, his, her, our, their	 33
2-6	Using this and that	 38
2-7	Using these and those	 40
2-8	Asking questions with what and who 1 be	 42
Chapter 3	Using the Simple Present
3-1	Form and basic meaning of the simple present tense	 53
3-2	Using frequency adverbs: always, usually, often, sometimes, seldom
, rarely, never	 56
3-3	Other frequency expressions	 58
3-4	Using frequency adverbs with be	 59
3-5	Spelling and pronunciation of final -es	 61
3-6	Adding final -s/-es to words that end in -y	 63
3-7	Irregular singular verbs: has, does, goes	 64
3-8	Spelling and pronunciation of final -s/-es	 66
3-9	The simple present: negative	 69
3-10	The simple present: yes/no questions	 74
3-11	The simple present: asking information questions with where	 78
3-12	The simple present: asking information questions with when 
and what time	 80
3-13	Summary: information questions with be and do	 82
Chapter 4	Using the Present Progressive
4-1	Be 1 -ing: the present progressive tense	 92
4-2	Spelling of -ing	 97
4-3	The present progressive: negatives	 99
4-4	The present progressive: questions	 102
4-5	The simple present vs. the present progressive	 106
4-6	Nonaction verbs not used in the present progressive	 111
4-7	See, look at, watch, hear, and listen to	 114
4-8	Think about and think that	 117
Chapter 5	Talking About the Present
5-1	Using it to talk about time	 121
5-2	Prepositions of time	 123
5-3	Using it to talk about the weather	 125
5-4	There 1 be	 128
5-5	There 1 be: yes/no questions	 130
5-6	There 1 be: asking questions with how many	 133
5-7	Prepositions of place	 134
5-8	Some prepositions of place: a list	 135
5-9	Need and want 1 a noun or an infinitive	 143
5-10	Would like	 146
5-11	Would like vs. like	 148
Chapter 6	Nouns and Pronouns
6-1	Nouns: subjects and objects	 158
6-2	Adjective 1 noun	 161
6-3	Subject pronouns and object pronouns	 164
6-4	Nouns: singular and plural	 168
6-5	Nouns: irregular plural forms	 173
Chapter 7	Count and Noncount Nouns
7-1	Nouns: count and noncount	 181
7-2	Using an vs. a	 183
7-3	Using a/an vs. some	 185
7-4	Measurements with noncount nouns	 191
7-5	Using many, much, a few, a little	 195
7-6	Using the	 199
7-7	Using ? (no article) to make generalizations	 203
7-8	Using some and any	 205
Chapter 8	Expressing Past Time, Part 1
8-1	Using be: past time	 213
8-2	Past of be: negative	 214
8-3	Past of be: questions	 216
8-4	The simple past tense: using -ed	 221
8-5	Past time words: yesterday, last, and ago	 225
8-6	The simple past: irregular verbs (Group 1)	 227
8-7	The simple past: negative	 231
8-8	The simple past: yes/no questions	 234
8-9	Irregular verbs (Group 2)	 238
8-10	Irregular verbs (Group 3)	 241
8-11	Irregular verbs (Group 4)	 244
Chapter 9	Expressing Past Time, Part 2
9-1	The simple past: using where, when, what time, and why	 252
9-2	Questions with what	 257
9-3	Questions with who	 260
9-4	Irregular verbs (Group 5)	 264
9-5	Irregular verbs (Group 6)	 266
9-6	Irregular verbs (Group 7)	 269
9-7	Before and after in time clauses	 273
9-8	When in time clauses	 276
9-9	The present progressive and the past progressive	 278
9-10	Using while with the past progressive	 281
9-11	While vs. when in past time clauses	 282
9-12	Simple past vs. past progressive	 284
Chapter 10	Expressing Future Time, Part 1
10-1	Future time: using be going to	 294
10-2	Using the present progressive to express future time	 299
10-3	Words used for past time and future time	 301
10-4	Using a couple of or a few with ago (past) and in (future)	 305
10-5	Using today, tonight, and this 1 morning, afternoon, evening
, week, month, year	 307
10-6	Future time: using will	 310
10-7	Asking questions with will	 312
10-8	Verb summary: present, past, and future	 316
10-9	Verb summary: forms of be	 318
Chapter 11	Expressing Future Time, Part 2
11-1	May/Might vs. will	 325
11-2	Maybe (one word) vs. may be (two words)	 327
11-3	Future time clauses with before, after, and when	 334
11-4	Clauses with if	 336
11-5	Expressing habitual present with time clauses and if-clauses	 339
11-6	Using what 1 a form of do	 342
Chapter 12	Modals, Part 1: Expressing Ability
12-1	Using can	 354
12-2	Pronunciation of can and can't	 356
12-3	Using can: questions	 357
12-4	Using know how to	 360
12-5	Using could: past of can	 362
12-6	Using be able to	 365
12-7	Using very and too 1 adjective	 368
12-8	Using two, too, and to	 373
12-9	More about prepositions: at and in for place	 374
Chapter 13	Modals, Part 2: Advice, Necessity, Requests, Suggestions
13-1	Using should	 379
13-2	Using have 1 infinitive (have to/has to)	 383
13-3	Using must	 387
13-4	Polite questions: may I, could I, and can I	 391
13-5	Polite questions: could you and would you	 393
13-6	Imperative sentences	 395
13-7	Modal auxiliaries	 398
13-8	Summary chart: modal axillaries and similar expressions	 399
13-9	Using let's	 402
Chapter 14	Nouns and Modifiers
14-1	Modifying nouns with adjectives and nouns	 405
14-2	Word order of adjectives	 410
14-3	Expressions of quantity: all of, most of, some of, almost all of	 415
14-4	Expressions of quantity: subject-verb agreement	 417
14-5	Expressions of quantity: one of, none of	 419
14-6	Indefinite pronouns: nothing and no one	 423
14-7	Indefinite pronouns: something, someone, anything, anyone	 424
14-8	Using every	 426
14-9	Linking verbs 1 adjectives	 428
14-10	Adjectives and adverbs	 431
Chapter 15	Possessives
15-1	Possessive nouns	 436
15-2	Possessive: irregular plural nouns	 439
15-3	Possessive pronouns: mine, yours, his, hers, ours, theirs	 442
15-4	Questions with whose	 446
Chapter 16	Making Comparisons
16-1	Comparisons: using the same (as), similar (to) and different from	 449
16-2	Comparisons: using like and alike	 452
16-3	The comparative: using -er and more	 454
16-4	The superlative: using -est and most	 461
16-5	Using one of 1 superlative 1 plural noun	 469
16-6	Using but	 475
16-7	Using verbs after but	 476
16-8	Making comparisons with adverbs	 480
Appendix	Irregular Verbs	 487
listening Script	 489
Answer Key	 501

 

 

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – بیشتر بخوانید:

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

 

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

دانلود گلچینی از مستند ها برای تقویت زبان انگلیسی

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

دانلود سخنرانی انگلیسی با زیرنویس انگلیسی

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

سخنرانی و مستند های چهره های مشهور جهان به زبان انگلیسی

سخنرانی و مستند های چهره های مشهور جهان

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  اشتراک در  
اطلاع از