خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر

۱۰۰۳بازدید

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر
۴٫۱ (۸۱٫۸۲%) ۱۱ votes

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر

کتاب گرامر بتی آذر یکی از کتاب های جامع در زمینه دستور زبان انگلیسی مورد نیاز در حوزه های گوناگون به ویژه در دوره های آمادگی پیش آیلتس/تافل و آیلتس/تافل میباشد. در این کتاب نزدیک به ۵۰۰ صفحه ای بخش های گوناگون گنجانده شده که درک عمیقی به زبان آموزان خواهد داد و مهارت ایشان را هم در رایتینگ و اسپیکینگ و هم در ریدینگ و لیسنینگ از چشم انداز دستور زبان و به کار گیری درست زبان انگلیسی بهبود خواهد بخشید.

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – خرید اینترنتی بر روی DVD

بجز دانلود مستقیم کتاب گرامر بتی آذر میتوانید این کتاب و فایل های صوتی و مجموعه های بی نظیری از دیگر منابع آموزش زبان انگلیسی، آیلتس و تافل را بر روی DVD سفارش داده و بصورت پستی درب منزل دریافت فرمایید. اطلاعات بیشتر را در این پیوند ببینید:

خرید بسته خودآموز زبان انگلیسی، آیلتس و زبان انگلیسی

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – دانلود ویرایش چهارم

دانلود مستقیم Student Book ویرایش چهارم به همراه پاسخنامه این کتاب ۵۴۸ صفحه ای با حجم ۳۷ مگابایت:

download Foto

 

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم Workbook ویرایش چهارم بتی آذر به همراه پاسخنامه این کتاب ۲۹۹ صفحه ای با حجم ۱۸ مگابایت:

download Foto

 

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم Teacher’s Book ویرایش چهارم بتی آذر به همراه پاسخنامه این کتاب ۱۶۶ صفحه ای با حجم ۲٫۶ مگابایت:

download Foto

 

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم فایل های صوتی ویرایش چهارم بتی آذر  با حجم ۳۵٫۹ مگابایت:

download Foto

 

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – محتوای کتاب

.

.

.

.

.

.

.

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – دانلود ویرایش سوم

دانلود رایگان گرامر بتی آذر

ویراش سوم Basic English Grammar Betty Azar

.

دانلود مستقیم ویرایش سوم به همراه پاسخنامه این کتاب ۵۶۷ صفحه ای با حجم ۲۲ مگابایت:

download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – دانلود ویرایش دوم

ویراش دوم

ویراش دوم Basic English Grammar Betty Azar

دانلود مستقیم ویرایش دوم این کتاب ۴۸۲ صفحه ای با حجم ۱۲۶٫۶ مگابایت:

download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – محتوای ویرایش دوم

محتوای این کتاب برای تصمیم گیری بهتر زبان آموزان در زیر آورده شده است:

CONTENTS
Preface to the Third Edition	 xi
Acknowledgment	 xv
Chapter 1	Using BE
۱-۱	Noun 1 is 1 noun: singular	 ۲
۱-۲	Noun 1 are 1 noun: plural	 ۴
۱-۳	Pronoun 1 be 1 noun	 ۷
۱-۴	Contractions with be	 ۸
۱-۵	Negative with be	 ۱۰
۱-۶	Be 1 adjective	 ۱۲
۱-۷	Be 1 a place	 ۱۸
۱-۸	Summary: basic sentence patterns with be	 ۲۱
Chapter 2	Using Be and Have
۲-۱	Yes/no questions with be	 ۲۴
۲-۲	Short answers to yes/no questions	 ۲۵
۲-۳	Questions with be: using where	 ۲۸
۲-۴	Using have and has	 ۳۰
۲-۵	Using my, your, his, her, our, their	 ۳۳
۲-۶	Using this and that	 ۳۸
۲-۷	Using these and those	 ۴۰
۲-۸	Asking questions with what and who 1 be	 ۴۲
Chapter 3	Using the Simple Present
۳-۱	Form and basic meaning of the simple present tense	 ۵۳
۳-۲	Using frequency adverbs: always, usually, often, sometimes, seldom
, rarely, never	 ۵۶
۳-۳	Other frequency expressions	 ۵۸
۳-۴	Using frequency adverbs with be	 ۵۹
۳-۵	Spelling and pronunciation of final -es	 ۶۱
۳-۶	Adding final -s/-es to words that end in -y	 ۶۳
۳-۷	Irregular singular verbs: has, does, goes	 ۶۴
۳-۸	Spelling and pronunciation of final -s/-es	 ۶۶
۳-۹	The simple present: negative	 ۶۹
۳-۱۰	The simple present: yes/no questions	 ۷۴
۳-۱۱	The simple present: asking information questions with where	 ۷۸
۳-۱۲	The simple present: asking information questions with when 
and what time	 ۸۰
۳-۱۳	Summary: information questions with be and do	 ۸۲
Chapter 4	Using the Present Progressive
۴-۱	Be 1 -ing: the present progressive tense	 ۹۲
۴-۲	Spelling of -ing	 ۹۷
۴-۳	The present progressive: negatives	 ۹۹
۴-۴	The present progressive: questions	 ۱۰۲
۴-۵	The simple present vs. the present progressive	 ۱۰۶
۴-۶	Nonaction verbs not used in the present progressive	 ۱۱۱
۴-۷	See, look at, watch, hear, and listen to	 ۱۱۴
۴-۸	Think about and think that	 ۱۱۷
Chapter 5	Talking About the Present
۵-۱	Using it to talk about time	 ۱۲۱
۵-۲	Prepositions of time	 ۱۲۳
۵-۳	Using it to talk about the weather	 ۱۲۵
۵-۴	There 1 be	 ۱۲۸
۵-۵	There 1 be: yes/no questions	 ۱۳۰
۵-۶	There 1 be: asking questions with how many	 ۱۳۳
۵-۷	Prepositions of place	 ۱۳۴
۵-۸	Some prepositions of place: a list	 ۱۳۵
۵-۹	Need and want 1 a noun or an infinitive	 ۱۴۳
۵-۱۰	Would like	 ۱۴۶
۵-۱۱	Would like vs. like	 ۱۴۸
Chapter 6	Nouns and Pronouns
۶-۱	Nouns: subjects and objects	 ۱۵۸
۶-۲	Adjective 1 noun	 ۱۶۱
۶-۳	Subject pronouns and object pronouns	 ۱۶۴
۶-۴	Nouns: singular and plural	 ۱۶۸
۶-۵	Nouns: irregular plural forms	 ۱۷۳
Chapter 7	Count and Noncount Nouns
۷-۱	Nouns: count and noncount	 ۱۸۱
۷-۲	Using an vs. a	 ۱۸۳
۷-۳	Using a/an vs. some	 ۱۸۵
۷-۴	Measurements with noncount nouns	 ۱۹۱
۷-۵	Using many, much, a few, a little	 ۱۹۵
۷-۶	Using the	 ۱۹۹
۷-۷	Using ? (no article) to make generalizations	 ۲۰۳
۷-۸	Using some and any	 ۲۰۵
Chapter 8	Expressing Past Time, Part 1
۸-۱	Using be: past time	 ۲۱۳
۸-۲	Past of be: negative	 ۲۱۴
۸-۳	Past of be: questions	 ۲۱۶
۸-۴	The simple past tense: using -ed	 ۲۲۱
۸-۵	Past time words: yesterday, last, and ago	 ۲۲۵
۸-۶	The simple past: irregular verbs (Group 1)	 ۲۲۷
۸-۷	The simple past: negative	 ۲۳۱
۸-۸	The simple past: yes/no questions	 ۲۳۴
۸-۹	Irregular verbs (Group 2)	 ۲۳۸
۸-۱۰	Irregular verbs (Group 3)	 ۲۴۱
۸-۱۱	Irregular verbs (Group 4)	 ۲۴۴
Chapter 9	Expressing Past Time, Part 2
۹-۱	The simple past: using where, when, what time, and why	 ۲۵۲
۹-۲	Questions with what	 ۲۵۷
۹-۳	Questions with who	 ۲۶۰
۹-۴	Irregular verbs (Group 5)	 ۲۶۴
۹-۵	Irregular verbs (Group 6)	 ۲۶۶
۹-۶	Irregular verbs (Group 7)	 ۲۶۹
۹-۷	Before and after in time clauses	 ۲۷۳
۹-۸	When in time clauses	 ۲۷۶
۹-۹	The present progressive and the past progressive	 ۲۷۸
۹-۱۰	Using while with the past progressive	 ۲۸۱
۹-۱۱	While vs. when in past time clauses	 ۲۸۲
۹-۱۲	Simple past vs. past progressive	 ۲۸۴
Chapter 10	Expressing Future Time, Part 1
۱۰-۱	Future time: using be going to	 ۲۹۴
۱۰-۲	Using the present progressive to express future time	 ۲۹۹
۱۰-۳	Words used for past time and future time	 ۳۰۱
۱۰-۴	Using a couple of or a few with ago (past) and in (future)	 ۳۰۵
۱۰-۵	Using today, tonight, and this 1 morning, afternoon, evening
, week, month, year	 ۳۰۷
۱۰-۶	Future time: using will	 ۳۱۰
۱۰-۷	Asking questions with will	 ۳۱۲
۱۰-۸	Verb summary: present, past, and future	 ۳۱۶
۱۰-۹	Verb summary: forms of be	 ۳۱۸
Chapter 11	Expressing Future Time, Part 2
۱۱-۱	May/Might vs. will	 ۳۲۵
۱۱-۲	Maybe (one word) vs. may be (two words)	 ۳۲۷
۱۱-۳	Future time clauses with before, after, and when	 ۳۳۴
۱۱-۴	Clauses with if	 ۳۳۶
۱۱-۵	Expressing habitual present with time clauses and if-clauses	 ۳۳۹
۱۱-۶	Using what 1 a form of do	 ۳۴۲
Chapter 12	Modals, Part 1: Expressing Ability
۱۲-۱	Using can	 ۳۵۴
۱۲-۲	Pronunciation of can and can't	 ۳۵۶
۱۲-۳	Using can: questions	 ۳۵۷
۱۲-۴	Using know how to	 ۳۶۰
۱۲-۵	Using could: past of can	 ۳۶۲
۱۲-۶	Using be able to	 ۳۶۵
۱۲-۷	Using very and too 1 adjective	 ۳۶۸
۱۲-۸	Using two, too, and to	 ۳۷۳
۱۲-۹	More about prepositions: at and in for place	 ۳۷۴
Chapter 13	Modals, Part 2: Advice, Necessity, Requests, Suggestions
۱۳-۱	Using should	 ۳۷۹
۱۳-۲	Using have 1 infinitive (have to/has to)	 ۳۸۳
۱۳-۳	Using must	 ۳۸۷
۱۳-۴	Polite questions: may I, could I, and can I	 ۳۹۱
۱۳-۵	Polite questions: could you and would you	 ۳۹۳
۱۳-۶	Imperative sentences	 ۳۹۵
۱۳-۷	Modal auxiliaries	 ۳۹۸
۱۳-۸	Summary chart: modal axillaries and similar expressions	 ۳۹۹
۱۳-۹	Using let's	 ۴۰۲
Chapter 14	Nouns and Modifiers
۱۴-۱	Modifying nouns with adjectives and nouns	 ۴۰۵
۱۴-۲	Word order of adjectives	 ۴۱۰
۱۴-۳	Expressions of quantity: all of, most of, some of, almost all of	 ۴۱۵
۱۴-۴	Expressions of quantity: subject-verb agreement	 ۴۱۷
۱۴-۵	Expressions of quantity: one of, none of	 ۴۱۹
۱۴-۶	Indefinite pronouns: nothing and no one	 ۴۲۳
۱۴-۷	Indefinite pronouns: something, someone, anything, anyone	 ۴۲۴
۱۴-۸	Using every	 ۴۲۶
۱۴-۹	Linking verbs 1 adjectives	 ۴۲۸
۱۴-۱۰	Adjectives and adverbs	 ۴۳۱
Chapter 15	Possessives
۱۵-۱	Possessive nouns	 ۴۳۶
۱۵-۲	Possessive: irregular plural nouns	 ۴۳۹
۱۵-۳	Possessive pronouns: mine, yours, his, hers, ours, theirs	 ۴۴۲
۱۵-۴	Questions with whose	 ۴۴۶
Chapter 16	Making Comparisons
۱۶-۱	Comparisons: using the same (as), similar (to) and different from	 ۴۴۹
۱۶-۲	Comparisons: using like and alike	 ۴۵۲
۱۶-۳	The comparative: using -er and more	 ۴۵۴
۱۶-۴	The superlative: using -est and most	 ۴۶۱
۱۶-۵	Using one of 1 superlative 1 plural noun	 ۴۶۹
۱۶-۶	Using but	 ۴۷۵
۱۶-۷	Using verbs after but	 ۴۷۶
۱۶-۸	Making comparisons with adverbs	 ۴۸۰
Appendix	Irregular Verbs	 ۴۸۷
listening Script	 ۴۸۹
Answer Key	 ۵۰۱

 

 

خرید اینترنتی کتاب گرامر بتی آذر – بیشتر بخوانید:

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

 

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

دانلود گلچینی از مستند ها برای تقویت زبان انگلیسی

مراکز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه ۶ Minute English سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸

دانلود ۴۰۰ برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده ۱۱۸ سخنرانی)

دانلود سخنرانی انگلیسی با زیرنویس انگلیسی

۲۰۰ نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت ۳ مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره ۸، ۷ و ۶

 

سخنرانی و مستند های چهره های مشهور جهان به زبان انگلیسی

سخنرانی و مستند های چهره های مشهور جهان

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (۵۰۰ ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره ۸٫۵ در کانال تلگرام @ielts2com

۱۰۰۳بازدید

دیدگاه ها