کلاس آیلتس آنلاین تیرماه 1398

کلاس آیلتس آنلاین تیرماه 1398

کلاس آیلتس آنلاین تیرماه 1398

 

کلاس آیلتس آنلاین تیرماه 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 4 تا 6 می باشد که در تاریخ 4 شنبه 5 تیرماه 1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

.

کلاس آیلتس آنلاین تیرماه 1398

Assignments of the 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 121 to 160 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 60 61 62 63 64 65

Tactics for listening Expanding Unit 12 13 14 15 16 

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 23  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes Review از این صفحه ببینید

5 New Words from AWL از این صفحه ببینید

3 Collocations for IELTS از این صفحه ببینید

5 Words from Band +7 for Writing از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 71 to 100 فقط سوالات ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Assignments of the 22nd and 23rd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 55 56 57 58 59 

Tactics for listening Expanding Unit 6 7 8 9 10 11

Open Forum 3 Unit 11 12

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 21  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes Review از این صفحه ببینید

5 New Words from AWL از این صفحه ببینید

3 Collocations for IELTS از این صفحه ببینید

5 Words from Band +7 for Writing از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 41 to 70 فقط سوالات ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

نمونه پاسخ در کتاب New Insight into IELTS

.

Assignments of the 20th and 21st Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 50 51 52 53 54

Tactics for listening Expanding Unit 1 2 3 4 5

Open Forum 3 Unit 6 7 8 9 10 

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 19  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #20 از این صفحه ببینید

5 New Words from AWL از این صفحه ببینید

3 Collocations for IELTS از این صفحه ببینید

5 Words from Band +7 for Writing از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 26 to 40 فقط سوالات ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

.

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of the 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 44 45 46 47 48 49 

Tactics for listening Developing Kill

Open Forum 3 Unit 1 2 3 4 5

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 17  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #18 #19 از این صفحه ببینید

5 New Words from AWL از این صفحه ببینید

3 Collocations for IELTS از این صفحه ببینید

5 Words from Band +7 for Writing از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 8 to 25  فقط سوالات ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Living Country Speak Foreign Language Social Practical Problems

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 39 40 41 42 43

Tactics for listening Developing unit 18 19 20 21 22

Open Forum 2 Unit 9 10 11 12

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 15  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #16 #17 از این صفحه ببینید

5 New Words from AWL از این صفحه ببینید

3 Collocations for IELTS از این صفحه ببینید

5 Words from Band +7 for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 34 35 36 37 38 

Tactics for listening Developing unit 13 14 15 16 17 

Open Forum 2 Unit 3 4 5 6 7 8

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #12 #13 از این صفحه ببینید

5 New Words from AWL از این صفحه ببینید

3 Collocations for IELTS از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

5 Words from Band +7 for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 29 30 31 32 33

Tactics for listening Developing unit 7 8 9 10 11 12

Open Forum 1 Unit 11 12

Open Forum 2 Unit 1 2

Select Readings Pre intermediate Unit 9 10 از اینجا ببینید

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #10 #11 از این صفحه ببینید

5 New Words from AWL از این صفحه ببینید

3 Collocations for IELTS از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

5 Words from Band +7 for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

What are the advantages and disadvantages of the Internet?

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

آموزش گام به گام رایتینگ آکادمیک Line Graph - Task 1

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 24 25 26 27 28 

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6 

Open Forum 1 Unit 5 6 7 8 9 10 

Select Readings Pre intermediate Unit 9 10 از اینجا ببینید

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #10 #11 از این صفحه ببینید

5 New Words from AWL از این صفحه ببینید

3 Collocations for IELTS از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

5 Words from Band +7 for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 19 20 21 22 23 

Tactics for listening Basic unit 19 20 21 22 23 

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4 

Select Readings Pre intermediate Unit 4 5 6 7 8  از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #8 #9 از این صفحه ببینید

5 New Words from AWL از این صفحه ببینید

3 Collocations for IELTS از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

5 Words from Band +7 for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 73 to 103 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 14 15 16 17 18 

Tactics for listening Basic unit 13 14 15 16 17 18 

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 14 15 16 

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #6 #7 از این صفحه ببینید

5 New Words from AWL از این صفحه ببینید

3 Collocations for IELTS از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1 منبع

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 42 to 72 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 9 10 11 12 13

Tactics for listening Basic unit 8 9 10 11 12

Real Speaking and Listening 1 Unit 8 9 10 11 12

Select Readings Elementary Unit 7 8 9 10 از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #4 #5 از این صفحه ببینید

5 New Words from AWL از این صفحه ببینید

3 Collocations for IELTS از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه پاسخ را ببینید 

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 11 to 41  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8

Tactics for listening Basic unit 4 5 6 7 

Real Speaking and Listening 1 Unit 4 5 6 7 

Select Readings Elementary Unit 4 5 6 از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 3 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #2 #3 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه پاسخ را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس Teenage Years Adult Life Are The Happiest Time of Life

.

کلاس آیلتس آنلاین تیرماه 1398 – تکالیف

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 10  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #1 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

کلاس آیلتس آنلاین تیرماه 1398 – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

456
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
198 Comment threads
258 Thread replies
1 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
13 Comment authors
majiSaeed Taheriadminmajede modhejimajede Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
maji
میهمان
maji

Demand for food is increasing worldwide. What is the causes of this? What measures can the international community take to this demand? #the population is increasing # climate change or global warming Consumer demand for food is growing globally. In some countries, lower people demand for food but in others becomes more critical. This essay will discuss the causes and put forward several solutions for this issue. (35) There are variety of reasons can caused this problem. Firstly, the most considerable one is increasing the population. According to many resources, the number of people are steadily rising each year. For… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام
نمونه های کتاب اکچوال رایتینگ را چه کسی نوشته و چه نمره ای دارند؟

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

The diagram below illustrates the process of electricity production using the geothermal energy. (13) Overall, it is obvious that there are two main stages in this production including storage of thermal energy utilizing the earth, and converting it to electricity power. (27) At the first level, water in low temperatures is injected into the ground about 4.5 kilometers. Then, its temperature rises due to crossing over a horizontal region named Geothermal zone, and absorbing the thermal energy of surrounding hot stones. At the end of this path, it reaches the production well with higher temperature. (53) This warm liquid is… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

کدام درست است؟
a horizontal region named “Geothermal zone” -1
a horizontal region named Geothermal zone -2
a horizontal region named geothermal zone -3

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

استاد آوردن کلماتی مانند consequently در تسک ۱ ایراد دارد؟
در جمله زیر:
vapor makes a turbine to rotate. consequently, the generator rotates.

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

کدام بهتر است؟
a turbine یا the turbine ؟
همینطور برای برخی اسامی دیگر مانند generator یا condencer

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

استاد برای اورال process چطور بنویسیم ؟‌
بنده دارم برای نیروگاه برق (زمین گرمایی) می نویسم.
ذکر تعداد مراحل مناسب هست برای اورال یا اینکه شرح کلی بنویسم از کل فرآیند ؟

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

Some people think that schools should select students according to their academic abilities. Others believe that it is better to have students with different abilities study together. Discuss both views and give your own opinion. Nowadays educational methods and principles are changing. Some believe students should be classified based on their capacity for learning, while others argue with this approach. This essay will discuss both views. There are those maintain that students should be categorized according to their educational capabilities. Firstly, the student can focus better on the subject that they are talented. Every person has an ability. Some students… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام. وقت بخیر استاد
ممکنه لطف بفرمائید اجازه بدهید به جای رایتینگ تسک ۲ این هفته، یک تسک ۲ دیگه با موضوع زیر را که نوشتم بفرستم ؟
🔶Some people think that schools should select students according to their academic abilities. Others believe that it is better to have students with different abilities study together.
🔸Discuss both views and give your own opinion

maji
میهمان
maji

The set of virtual below illustrates, how many visitors went to Ashdown museum and the result of an investigation on the degree of visitors’ satisfaction before and after its repairs.

جمله بندی درست هست؟ با تشکر

majede modheji
میهمان
majede modheji

As pie charts show, just under a third of all responders (30%) before refurbishment were satisfied and half of these number (15%) were very satisfied

سلام. ببخشید just under a third of all responders یعنی چی؟

majede
میهمان
majede

Today different types of careers and jobs are available more than the past. Although several reasons can be suggested why some decide on working freelance, there are also drawbacks that cannot be ignored. This essay will discuss both aspects. 39 Some people maintain that working freelance can be better than being employed by a company. First of all, they can be their own boss. It means there is no person to tell them what should they do or dictates their duties. For example, the employees who feel annoying in such these environment they may choose work as self-employed. Secondly, it… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

استاد این کتاب (1000 collocations) را تایید می فرمایید که مورد استفاده ما قرار بگیرد ؟

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

لطفا اگر صلاح میدانید رایتینگ تسک ۱ آخر را diagram(process) کار کنیم.
باتشکر

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

استاد می توانیم در بادی دوم تسک ۲ به جای secondly (تکراری از بند اول) از واژه های مثل furthermore استفاده کنیم‌؟

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام
برای استفاده از ضمیر سوم شخص مفرد که جنسیت آن معلوم نیست چطور باید بنویسیم ؟
he or she دزسته ؟‌ یعنی هر دو ضمیر را بنویسیم !

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

منظورم مواقعی مانند جمله زیر است:‌
every student demonstrates an intelligence, he or she might change …

majede modheji
میهمان
majede modheji

سلام کدام جمله درست هست؟
1)Some people maintain that working freelance can be better to be employed by a company.

2)Some people maintain that working freelance can be better than employed by a company

با تشکر

maji
میهمان
maji

Introduction:
Today different types of careers and jobs are available more than the past. Although several reasons can be suggested why some decide on working freelance, while there are also drawbacks that cannot be ignored. This essay will discuss both aspects. 40

maji
میهمان
maji

Each country with that specific international singers can be followed by rang of age groups or people with a different culture.

majede modheji
میهمان
majede modheji

Reasons
#being your own bass
#work from home
Disadvantages
#paying more tasks
#distractions at home

majede modheji
میهمان
majede modheji

The set of visuals below is reflection of a research that shows the number of visitors to Ashdown museum and the level of visitors’ satisfaction before and after a renovation.

سلام در این جمله نقش اپاستروف اس امده بعداز visitors چی هست؟

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

The table below illustrates how many people visited Ashdown Museum at the year of its refurbishment. The charts indicate that how much the people visiting the museum were delighted for the two duration. (33) As an overall trend, it is obvious the number of visitor significantly increased after the reconstruction from 72,000 to 94,000 as well as the level of their satisfaction. (25) As the pie charts indicate, only 15% of respondents were very satisfied, and the number of satisfied visitors was twice this number, whereas after the repair these numbers changed in a positive pattern to a little more… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام
استفاده از Grammarly را در ارتقا نمره گرامر رایتینگ چقدر موثر می دانید؟

majede modheji
میهمان
majede modheji

, despite of the positive effects of music in people’s lives, there are major differences between music styles all around the world and it cannot always bringing people with different nationalities together
کامل شده همان جمله ناقص. با تشکر.

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

Music has always been considered more than an art. Some maintain that it can unify people in spite of their cultural diversity and age differences, while others disagree with this notion. This essay will discuss both views. (37) There are those who claim that music can cross the borders of age and culture to connect different groups to each other. First of all, billions of people around the world enjoy listening to music. There is no need to know any foreign language to enhance their satisfaction by listening to a piece of instrumental music. In addition, there are some famous… بیشتر بخوانید

majede modheji
میهمان
majede modheji

خسته نباشید اقای ابوالقاسمی امکانش هست بفرمایید که جملاتی که پایین نوشتم صحیح هستن یا خیر؟ با تشکر

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

درود
در درست بودن جمله زیر به لحاظ گرامری شک دارم
there are some famous musicians who have countless fans of all ages
شک بنده بر روی دو کلمه have و of all ages هست. جمله درست چیست؟
و راهکار کلی برای برطرف کردن چنین ایرادی چیست که در موارد مشابه خطایی رخ ندهد.

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام.
آیا نوشتن چنین جمله ای در رایتینگ تسک 1 برای چارت درست است؟
مثلا :
over the period of the last 2-year its wealth declined
اینکه مثلا دو سال آخر سال های 2009 و 2010 باشند ولی ذکر نشوند در جمله کار اشتباهی هست یا اشکالی ندارد ؟

maji
میهمان
maji

اقای ابوالقاسمی در صورت خریداری فایلهای اسپیکینگ هر 3 پارت در اختیارمون قرار میگیره؟ یا اینکه هزینه هر کدام بصورت جداگانه هستش؟ تشکر

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام
ممکن است لطفا رایتینگ بنده را ملاحظه بفرمایید

maji
میهمان
maji

in spite of the positive effect of music in peoples lives.

maji
میهمان
maji

Some people maintain that music has a direct link to bringing age and culture of different nationalities together

maji
میهمان
maji

Because obscure music genres cannot attract many people with different culture or ages

majede
میهمان
majede

The given pie charts indicates the average intake of sodium, saturated fat and added sugar which are three types of substance in four typical American meals. According to the chart, people in the US received a major share (43%) of their sodium from dinner, while lunch is the other major contributor with 29% percent of whole sodium consumption and almost the same amount come from snacks and breakfast combined. Similar to sodium, biggest share of the saturated fat (37%) comes from dinner, while other two meals such as lunch and snacks contributed rather moderate shares of 26% and 21% respectively.… بیشتر بخوانید

majede modheji
میهمان
majede modheji

سلام و صبح بخیر خدمت اقای ابوالقاسمی. خسته نباشید. گفته بودید سوالی که در کلاس مطرح کرده بودم را اینجا عنوان کنم.

خواستم با حفظ ساختار یک جمله جمله دیگری بنویسید که بتوانیم چگونگی این مورد را یاد بگیریم. مثلا جمله پایین.

Biggest share of the sodium (43%) comes from dinner, while lunch is responsible for less than one third (29%) of the whole sodium intake and almost the same amount come from snakes and breakfast combined.

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که چطور با حفظ ساختار جمله مشابه جمله بالا میتوان نوشت .

سپاس

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام
دوستان من این لینک رو مفید دیدم به خصوص برای حفظ و تمرین لغات آکادمیک:
https://www.examenglish.com/vocabulary/academic_wordlist.html

maji
میهمان
maji

ممنون

majede modheji
میهمان
majede modheji

Immigration means people moving from their native regions into another country. Although some argue that speaking native language in host country creates both social and practical difficulties for immigrants, others disagree. This essay with covers both views. 38 Immigrants are always have a problems in their communicating with people in the country of destination when they stepping out of their regions. First of all, make connections with others in a host country become more difficult. Because it would takes time to find ways to adapt to the new environment and correct the spoken errors. Secondly, depressing due to inability to… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

Immigrants have always stepped out of a comfort zone. Some argue that using the native language creates social difficulties as well as practical problems for the non-native ones, though others disagree. This essay will discuss both views. (37) Some maintain that immigrants face problems in their social and business connections because of using a foreign language. First of all, Most of newcomers have no enough capability to communicate with natives. They can hardly establish an effective communication with other citizens, for this requires the ability to speak to them flawlessly and fluently. Secondly, most of people who migrate face some… بیشتر بخوانید

Majedeh
میهمان
Majedeh

Music is one of the things chosen by everyone in leisure time. Although some argue it is the best way to join different nationalities and same ages together while others disagree. This essay will cover both views. 37 Some people maintain that music can join the age and culture of different nationalities together. Firstly, music can affect peoples emotions. For example, there are a lot of music which express love or strongly criticized war and this kind of music could be highly popular among people all around the world. Secondly, internationally known singers can bring different people from around the… بیشتر بخوانید

majede modheji
میهمان
majede modheji

سلام نمونه رایتینک موزیک کجا نوشته شده ؟ با تشکر

majede modheji
میهمان
majede modheji

Agree:
# music can affect peoples emotions
#internationally known singers
Disagree:
#limited music is meaningful for each regions
#some music can be annoying to group of people.

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام. وقت بخیر
استفاده از کالوکیشن speak to somebody flawlessly درسته ؟
منظورم استفاده اس قید flawlessly هست. توی سایت فری کالوکیشن هیچ قیدی با این مضمون برای فعل speak نیامده.
اگر مجاز نیست پیشنهاد شما برای قید جایگزین چیست؟
باتشکر

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام وقت بخیر
درس هشتم قسمت ریدینگ کتاب آفیشیال مربوط به آزمون جنرال هست.
من که آزمون آکادمیک میخوام بدم میتونم این درس را حذف کنم ؟

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

There are two maps of the center of the town of Islip that illustrate the present time and forecast development. (20words) The most noticeable item in the map is construction of the dual carriageway will be built instead of the main road. This road will be changed to a pedestrian which passes through the remaining shops and new facilities replaced old shops including bus station, shopping mall, car park and housing on the southern and northern side respectively. As a result of this development the size of the city will be bigger, and the northern countryside will be disappeared. (78words)… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

There have not been such pressure on the environment as now. Some believe the most important problem is the extinction of specific species, while others including me argue that there are some more important environmental challenges. This essay discusses both views. (41words) Some think that the disappearance of some species is the most important environmental challenge. First of all, as a result of the disappearance of any animals or plants the balance of food web changes. Because of the total loss of any animal or plant, food of some others will be restricted, so their life will be in danger.… بیشتر بخوانید

Pegah Parsa
میهمان
Pegah Parsa

The environment has never been under pressure it is now .there are those who maintain the most important issue is disappearance of certain species .other including me argue that challenges of other types are the most important ones .this essay covers both views. 42 Some people believe that nowadays the extinction of some species is the most important environmental issue .First of all , all species are interdependent on each other .if kinds of some plants and animals vanish,Others will loss their habitats and food sources .as an instance the rain forests are destroyed ,all animals that live in there… بیشتر بخوانید

majede
میهمان
majede

One can claim that no invention has drastically altered human life the way the internet has. Although humanity has greatly benefited from world wide web, it is downside should not be overlooked. This essay covers them both. 36 The advantages of internet are numerous. First of all, countless online service have made the life easier for hundreds of millions of people around the globe. Thanks to the internet it is possible to do banking, ordering a long list of goods or even pursue our education in the cyber space. Secondly, counterintuitively, users can generate revenue having a wide range of… بیشتر بخوانید

majede
میهمان
majede

The environment is in the pressure these days. Although, some people think the biggest ecological problem is the endangered species, others including me maintain that challenges of any other types are the major environmental issues in recent years. This essay will discuss both views. (44) There are some people think endangered species is the main environmental problem. First of all, the unique genes will be gone forever by the total extinction. This seemingly unimportant genome can be a treasure future generations since we do not have the technology and its possible applications. It may be too late when science is… بیشتر بخوانید

majede modheji
میهمان
majede modheji

الان چیزی که من راجبه delicate balance پیدا کردم این هست که بعدش between میاد. ولی ما در جمله between نداریم

majede modheji
میهمان
majede modheji

سلام یشه برای مثال به من توضیح بدید این جمله را چطور انتظار دارید که پارافریز کنم. یعنی من جمله زیر را چطور عوض کنم و در رایتینگم بنویسم؟This seemingly unimportant genome can be a treasure future generations since we do not have the technology to use its potential applications.

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

There have not been such pressure on the environment as now. Some believe the most important problem is the extinction of specific species, while others including me argue that there are some more important environmental challenges. This essay discusses both views. (41words) Some think that the disappearance of some species is the most important environmental challenge. First of all, by disappearance of any animals or plants the balance of food chain and food web changes. All organisms need food to be alive and there is a connection in this case. Because of the total loss of any animal or plant,… بیشتر بخوانید

majede modheji
میهمان
majede modheji

. This seemingly unimportant genome can be a treasure future generations since we do not have the technology to use its potential applications.
به صورت زیر پارافیرز کردم
This evidently any trivial genome can be a treasure future generations because we do not have the technology and its possible applications.

majede modheji
میهمان
majede modheji

when science is advanced enough to utilize these genes it might be too late because species will be extinct by then.
میتونم جمله پایین رو جایگزین کنم.
It may be too late when science is sufficiently advanced to use these genes because species will be extinct by then.
یا

If science is sufficiently advanced to use these genes, it may be too late because species will be extinct by then.

majede modheji
میهمان
majede modheji

سلام این موارد را میتوان جایگزین یکدیگر استفاده کرد

Applicant possibilities / possible application / potential application / prospective application /

majede modheji
میهمان
majede modheji

Loss of particular species = the disappearance of certain species= the endangered species

ایا یک معنی را میدهند؟

majede modheji
میهمان
majede modheji

The main environment problem = the most important challenges = the major environmental issue = the main/ biggest ecological problem

سلام ایا اینها یک معنی را میدهند؟

majede modheji
میهمان
majede modheji

سلام متن اسپیکینگ ها کجا هستن؟

majede modheji
میهمان
majede modheji

چندتا ویس پارت 3 باید ضبط کنیم؟

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام وقت بخیر
آیا میتوانم از پارافریز “extinction of species” استفاده کنم ؟
بجای loss of species که در صورت سوال آمده
یا نمونه disappearance of species
باسپاس

majede
میهمان
majede

The chart shows the percentage of people who frequently consuming at fast food restaurants in America in three different years over a ten-year period. By far the highest level of consume fast food once a week or once or twice a month since about 30 percent of American people did that frequently during the year 2003. This figure is slightly lower than the 2006 and 2013 of around 5 percent. The several times a week and a few times annually the second highest level of fast food consumption were recorded, and the number fluctuated between 13 percent to 20 percent… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

Facing the difficulties is an indivisible part of the life. Some think it is better to accept the hardships in their lives than to fight for them, while others including me believe that every person must struggle against his or her problems. This essay will discuss both views. (47words) Some think it is the best approach to admit unfavorable situations in life. Firstly, people would suffer themselves physically and mentally when they are fighting against the hardships. Generally, in these challenges people have to work hardly, so they hurt their body. They must sit, stand or be awake extremely. Consequently,… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام
استاد عبارت “reacting to difficulties” نه در لانگمن و نه در free collocation نیست. توی گوگل هم نتایج بی ربط مثل شیمی می آورد.
کالوکیشن encounter مناسب تر هست ؟

majede modheji
میهمان
majede modheji

It is tempted to spend all time on it
internet is tempted
درست هست جمله من. ؟

Pegah Parsa
میهمان
Pegah Parsa

The internet has changed significantly our world and lives for the recent half century .despite the great benefits have been for human societies , whereas there are disadvantages . this essay covers them both .33 There are the great benefits to using the internet for human societies . First of all ,it is possible for all people have access to extensive information . if you need information , you can easily access that information but in the past , something like that was not possible so you must have read a lot of books to find need information but now… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

The graph below illustrates the amount of electricity power produced by four main energy sources in France over a period of 32 years from 1980 to 2012. (27words) At the first, nuclear power produced about 70 TW-h of electricity, but this number soared dramatically till 1993. Then, the rate of growth became moderate, and peaked at 430 of TW-h in 2005. After this year, this number fluctuated at the same level of 410 TW-h to the end of period. (52words) In 1980, thermal energy generated about 120 TW-h of electricity, however this number fell to the level of 50 TW-h… بیشتر بخوانید

majede modheji
میهمان
majede modheji

However, the internet disadvantages are discussed on the other side

is this correct dear tutor? smile smile

majede modheji
میهمان
majede modheji

ببخشید ترتیب جمله بندی در انگلیسی چجوریه؟
مثلا در زبان المانی داریم که مثلا بعد از فعل و فاعل و غیره مثلا قید زمان و سپس قید مکان داریم. میخوام بدونم در انگلیسی ترتیبش به چه شکلی هست

majede modheji
میهمان
majede modheji

کل لب تاب و اینترنت با این کلمه ارور داد..

counterintuitively

کسی معنیشو داره بفرسته واسم. beg beg beg

majede modheji
میهمان
majede modheji

ایا این جمله صحیح است؟؟؟

, there are millions of people have a simpler life caused the uncounted internet online services these days..

majede modheji
میهمان
majede modheji

ایا این جمله بندی صحیح است؟
Internet has drastically altered human life while no other invention dose the way like that.

Pegah Parsa
میهمان
Pegah Parsa

The internet has changed significantly our world and lives for the recent half century .despite the great benefits have been for human societies , whereas there are disadvantages . this essay covers them both .33 There are the great benefits to using the internet for human societies . First of all ,it is possible for all people have access to extensive information . if you need information , you can easily access that information but in the past , something like that was not possible so you must have read a lot of books to find need information but now… بیشتر بخوانید

majede modheji
میهمان
majede modheji

سلام خدمت شما : من میخواهم این جمله را بنویسم
no invention dose the way like that.
ایا برای invention از dose یا do استفاده کنم؟ چون هم countable هم uncountable نمی دونم چطور باید استفاده کنم

تانکیو

somayeh
میهمان
somayeh

سلام استاد. اگه اشتباه نکنم شما فرمودین لغات ضروری Essential words for the ielts را یه جا جمع بندی کردین. میتونیم اونها را داشته باشیم؟

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

The chart below illustrates the time spoken by British residents on three main types of telephone calls between 1995 and 2002. (21 words) At the beginning, the time spent on calls by Local fixed lines was more than 70 billion minutes. This number surged constantly to a peak of 90 million minutes in 1999. Then it decreased significantly for the next 3 years and stayed at the same level that had started. (49words) In 1995, the number of minutes that were spoken by National and International line was about 38 million minutes. This number had a gradual increase all over… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام.
وقت بخیر.
سوالی در باره سمپل کمبریج (تسک1 اخیر) دارم.
چرا در جمله آخر پاراگراف آخر از عبارت had narrowed استفاده کرد؟
منظورم علت past perfect چیست ؟
آیا به خاطر این هست که قبل از سال 2002(که همین سال هم زمان گذشته محسوب میشه) می باشد؟
“the gap between the three categories had narrowed considerably…”

Pegah Parsa
میهمان
Pegah Parsa

سلام استاد من متن دوبار ويرايش مردم ولي پرانتزاش در جاهاي نامناسبي قرار ميگيره ولي دو word درسته

Pegah Parsa
میهمان
Pegah Parsa

The bar chart illustrates the time spend by uk people on three types of telephone calls between 1995 and 2002. (20) In the 1995 rate of local fixed line calls were approximately 72 billon.local calls increased steadily from 72 billon in 1995 to about 90 billon in 1998 and then local fixed line calls fell from peak 90 billon in 1999 to under approximately 72 billon in 2002. national and international calls was less than 40 billon.it shows an gradual upwards trend over 7 years to the end of the period . The number of minutes spend on the mobile… بیشتر بخوانید

samira
میهمان
samira

The bar chart represents the time spent by UK citizen on three groups of telephone calls: local line, national and international fixed line and Mobile during the period from 1995 to 2002. In 1995, local calls were more than 70 billion minutes. then, this number increased gradually from about 70 to 90 billion in the years 1995 and 1998 respectively. After that, it reached a peak of 90 billion in 1999. Then, there were a considerable declined in time calls from around 85 to 75 billion between 2ooo and 2002. There were a moderate grew in National and International calls… بیشتر بخوانید

samane souri
میهمان
samane souri

The optimum proportion of young people in society can bring dividends for any countries. Although, some argue the more young people, the more earned benefits, other believe it has serious disadvantages for nations. Both of these views will be analyzed in this essay. (42) First of all, the most vital activities, which is needed significant effort and attention, in countries is done by young adults. It is due to the fact that, young people have much vigor and concentration; thus, they can execute their duties more proper. Moreover, agility on decision making is one of the outstanding characteristics of people… بیشتر بخوانید

samane souri
میهمان
samane souri

سلام. ببخشید در مورد رایتینگ task1 با موضوع time schoolchildren … چند سوال داشتم که پایین در زیر رایتینگ پرسیدم

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

سلام.
برای نمودارها جملات را باید مجهول بنویسیم ؟
مثلا the number had started یا
the number had been started
سپاس

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

Nowadays, demography of countries is a valuable data which has a serious outcomes. Although there are some advantages for a country which its young people are the dominant population, there are some disadvantages too. In this essay this issue will be examined and both positive and negative consequences of it will be discussed. (53words) Having a young population is a benefit for countries. Firstly, economy will be developed by having more workforce. Since young people are physically active, they can work more than older ones, and more suitable for the industry. As a result of this, the production will be… بیشتر بخوانید

Zobeydeh
میهمان
Zobeydeh

Nowadays, majority of population in the most sosieties in the world make up of young people. Although, there are lots of benefits for countries with young population, but, the older population has some specific drawbacks. This essay will discuss both views.(41) Existence a large number of young citizens in the sosiety undoubtedly provide a lot of opportunities. Fist of all, in thus countries there are more work forces. Lots of jobs can be accupied by the young labour force in different fields. Each of them could made progress in their country’s economy. Second, the country with young adults has more… بیشتر بخوانید

Pegah Parsa
میهمان
Pegah Parsa

باسلام،استاد ميشه لطف كنيد آخرين رايتينگ را بررسي كنيد ممنونم

samane souri
میهمان
samane souri

The bar chart gives information about how much time do 10-11 schoolchildren have spent on both TV and computer at home since 2000. Looking at the green line, it is easily apparent that the total spent time on TV has decreased since 2000 from about 21 hours per week to approximately 14 hours. This line illustrates that the time which was spent on TV by schoolchildren was stable until 2003. After that, it plummeted significantly around 14 hours per week in 2004. Afterwards, it has become constant until present time at this amount, with a noticeable fluctuation between 14 to… بیشتر بخوانید

somayeh
میهمان
somayeh

سلام. استاد من آموزش گرامر درس 21 ام را در سایت پیدا نکردم. برا این درس آموزش نیست؟

Sara allaei
میهمان
Sara allaei

سلام ببخشید من رایتینگ task 2 این هفته رو تو تکالیف نمی بینم نباید بنویسیم؟

majede modheji
میهمان
majede modheji

اگر بخوام درستی ساختار یک جمله رو بپرسم باید اینجا بپرسم؟

Pegah Parsa
میهمان
Pegah Parsa

The graph illustrates how much time per week spent on two different domestic activities by schoolchildren between the time period of 2000 to now.over this span of 10 years(30) schoolchildren spent just over 3 hours in a week on computer at the beginning of the period in 2000. the amount of time rose from 2000 to 2004 steadily that reach approximately 15 hours in a week .this crease has continued slower than past, as it is now at it’ s peak at about 22 hours in a week.(53) amount of time spent on tv by children is more than 20… بیشتر بخوانید

میلاد هاشمی
میهمان
میلاد هاشمی

The line graph figures information about the average weekly time spent by offspring at the age of 10 to 11 on two different leisure activities (TV and computer) at home. (30) According to the line, offspring prefer to time spent computer. This is the most common activity. However in 2000, offspring time spent roughly 4hours a week on computer. This number to grow for the next 8 years .but in 2004, it to rise slowly downhill until 2008 to reach a peak of roughly 22 hours per week . (57) Initio offspring prefer to time spent computer. Although in 2000… بیشتر بخوانید

somayeh
میهمان
somayeh

some people believe that it is good to share as much information as possible in scientific research, business, and academic words. others believe that some information is too important or too valuable to be shared freely. discuss both these views and give your own opinion. Maximum sharing # development of science # Easy to use the information Sharing with limitation #to prevent dangerous activities #copyright laws Sharing information in a variety of fields is a powerful tool for progress. Although some people believe that sharing information should be available without restriction, others including me think that it must be limited.… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

The graph below illustrates the average time per week that spent by 10 and 11 years old children on the two common devices (TV and computer) as their domestic activities. (30 words) Schoolchildren spent more than 20 hours weekly on TV at the beginning of the period and this level remained stable for 3 years until 2003. During this year the usage of TV dropped to 15 hours per week and then except some fluctuations in 2005 have been stayed stable until the present time in 2008. (55 words) Firstly, time spent on computer was lower than 4 hours a… بیشتر بخوانید

majede
میهمان
majede

This line graph illustrate two different popular activities (TV and computer) among offspring between 10 to 11 ages. Also it shows the average hours they weekly spent on each activity. (30) At the beginning of the period 2000 schoolchildren spent their time on computer just under 4 hours a week. In next 4 years the number grew considerably to 15 hours a week in 2004. Then it increased to just under 22 hours in 2008 more slowly. (46) In compared to spending time on computer, TV was significantly higher at the beginning of the period 2000. It can be seen… بیشتر بخوانید

majede modheji
میهمان
majede modheji

در گراف خطی schoolchildren زمان present ایا 2019 است یا 2008؟

majede
میهمان
majede

It would not be able to make incredible strides in the field of science and technology in latest decades without sharing the generosity of information. While some argue that sharing of information should be maximized without limitations, others, including me, assume that it should be in check. This essay will be discuss both viewpoints. (54) Some claim that data should be shared to the highest level. First of all, this strategy saves time as otherwise a lot of studies would be repeated and endless hours would be wasted on attaining the same outcomes worldwide. A more matched study which group… بیشتر بخوانید

majede modheji
میهمان
majede modheji

در نمونه رایتینک 7 اینفورمیشن 2 خط مونده به اخر پاراگراف اول future breakthroughs چرا باهم اومده؟ هرچی گشتم در دیگشنری ها اینا باهم نیومده بودن ؟ مگر شما نگفتین باید چک کنیم هر چیزی رو که قراره باهم بنویسیم؟

با تشکر

majede modheji
میهمان
majede modheji

سلام در نمونه رایتینگ 7 اینفورمیشن خط اخر پاراگراف اول broaden horizon در دیگشنری لانگمن اومده که باید بنویسیم broaden horizons.

samane souri
میهمان
samane souri

Travel is always enjoyable, spicily going to fascinating and natural place. Although some believe going to these places have benefit other think it has disadvantage for tourists. This essay will discuss both views. Some believe there are benefits for tourists visiting fascinating place. First of all, some tourist are interested in natural places because they get tired of crowded places. So they prefer the places less crowded in addition another reason for tourists to be interested in such places is that they can go to new discovered places and face places that are not change by humans. Secondly, tourists are… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

As a result of open access information there has always been a considerable progress in science. Some people think there should be no restrictions on data sharing, while others including me believe that some constraints must be enforced on contribution to academic investigations. This essay discusses both views. (48 words) Some believe that would be better if access to information was freely and boundlessly. First of all, this type of availability accelerates researchers’ achievement because they can access a comprehensive knowledge, therefore they can find the solution of their inquiries easier and faster. In addition, open access to scientific data… بیشتر بخوانید

somayeh
میهمان
somayeh

Maximum sharing
# development of science
#globalization

Sharing with limitation
#to prevent dangerous activities
#copyright laws

Zobeydeh
میهمان
Zobeydeh

Sharing informatio :
+
# stimulate innovation and growth
#reduce the loss of know_how
_
#plagiarism
#revialing secrets of success

somayeh
میهمان
somayeh

استاد این جمله درست هست؟
I spent a lot of time looking at the picture in the museum.

#2 – common mistake

somayeh
میهمان
somayeh

سلام. استاد یه سوال داشتم. کدوم عبارت زیر درست هستش؟
the teacher encouraged her students …….to an English pen-friend.
1) to write
2) wrote
3) write
4) should write

میلاد هاشمی
میهمان
میلاد هاشمی

Knowledge is power. Although some reasons for sharing information freely include rapid development of science and benefit of humanity, I believe it should not be request without pay because information needs finance and security. This essay discusses both viewpoints. (39 words) Some believe for the maximum level of sharing information. First of all, Scientific advancements can be achieved faster and more when people do not need to have financial backing to give the necessary knowledge. There are many clever students who do not have the budget to find important information to complete their research. Secondly, we live in an age… بیشتر بخوانید

Zobeydeh
میهمان
Zobeydeh

Sharing informatio :
+
# stimulate innovation and growth
#reduce the loss of know_how
# delivering better, more efficient services
_
#plagiarism
#revialing secrets of success

Sara allaei
میهمان
Sara allaei

The picture below shows an island that a lot of construction has been done during the time. Top map shows before the construction of leisure facilities for tourists and down map appears to after the construction. At first, this island had not been any facilities for convenience of tourists. For example, there was not footpath for walking. Also, there was not situation for swimming but in the second map there is a reception in middle of island that there are some accommodation on the left side. There is a beach for swimming on the West of accommodation. There is a… بیشتر بخوانید

Mohsen a
میهمان
Mohsen a

The maps illustrate developments which took place before and after erecting some facilities in order to touristic purposes in a vacant island of a few hundreds square meters. In the eastern part of the island some accommodations were built in a circular array which are connected to each other by a footpath. In addition, there is no provided path to the beach through the mentioned accommodations. In the central part of island toward the east, two building has been emerged. To be more precise, a restaurant has been constructed in the middle part. Moreover a pier has been built in… بیشتر بخوانید

majede modheji
میهمان
majede modheji

اقای ابوالقاسمی میشه خواهش کنم رایتیک مپ بنده رو فیدبک بدید ممنون.
beg beg beg beg

majede modheji
میهمان
majede modheji

سلام در فید بک یکی از رایتینگ ها فرموین جمله رو چک کنم و در صفحه کلاس سوال کنم.
جمله پایین رو فرمودین که کاملا بی معنی هست:
which reported by many psycologist teenagers behavior article.
خواستم بگم در بسیاری از مقالات مربوط به روان شناسی رفتارهای نوجوانان گزارش شده است.
دوباره که تلاش کردم اینو نوشتم:
.Many psychological articles of adolescent behaviors have been reported

majede
میهمان
majede

These two maps illustrate an island changes before and after developing to a particular touristic purpose and revealed implantation services that provided for visitors convenience. There is a reception in the middle of the island which surrounding by the vehicle track. It can be seen a restaurant at the north of the reception that can be reached by vehicle track too. Several accommodations are available at the west of the map which traveler could have access to them by footbath. Other footbath around the trees, which located at the center of multiple accommodations linked to long other footbath that ends… بیشتر بخوانید

Pegah Parsa
میهمان
Pegah Parsa

The two schemes indicate an island before and after building of different touristic facilities .(14)In the first map demonstrate an island empty of sufficient tourists facilities and services . except ,there are a beach in the left side of island and several trees . On the other hand , in the second map indicate that different facilities were made .First of all , there is reception in the heart of island which join pier and restaurant by car track . In addition , this restaurant was built in the northern area and port was built in southern area where tourists… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

The two maps illustrate an island in different time, before and after a development of some tourist construction. In the west side of the first map there is a beach which is not suitable place for swimming, while in the second map the tourists can enjoy swimming in this area and relaxing in some constructed accommodation. One the other hand, there are some facilities which has been constructed in the middle of the later map. In the central area there is a Reception which is connected to some other constructions that did not exist in the first map. Firstly, in… بیشتر بخوانید

majede
میهمان
majede

Traveling to troublesome areas is becoming increasingly popular among tourists. While, there could be many major drawbacks in such a places, the majority of traveler might gain positive points on their journey. This essay will discuss the positive and negative aspects of visiting difficult places in details. (39) There are benefits for tourists seeing unusual places. Firstly, the greatest benefit is that traveler will have more life experiences. This will improve their social position otherwise impossible if they had have only usual journey. Because this helped person to become happier in their individual lives. For example, knowledge experience skills and… بیشتر بخوانید

somayeh
میهمان
somayeh

The two maps below show an island, before and after the construction of some tourist facilities. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Two maps depict the changes on an island before and after the construction of tourist facilities and compere their different. In the first map, there are no facilities for tourists to relax and have fun. Before the construction, there was only trees and a beach in the west and all of the places was empty. It appears after the construction, have been developed many tourists’ facilities such as tourists… بیشتر بخوانید

سمانه سوری
میهمان
سمانه سوری

The picturs shows tow maps of one island the others: one of them before constraction facilities and the other after having facilites. In the first map there is not enough attraction for tourists because of lack of convenient facilities. In the first map ,just some tree in the middle of island and a beach at the west can be seen .as regards in the second map there are alot of desirable facilities for tourists. The east and the west of reception there are acomodation for tourists .which can be used to relax. The reception is in middle of island and… بیشتر بخوانید

majede
میهمان
majede

Traveling to troublesome areas is becoming increasingly popular among tourists. While, there could be many major drawbacks in such a places, the majority of traveler might gain positive points on their journey. This essay will discuss the positive and negative aspects of visiting difficult places in details. (39) There are benefits for tourists seeing unusual places. Firstly, the greatest benefit is that traveler will have more life experiences. This will improve their social position otherwise impossible if they had have only usual journey. Because this helped person to become happier in their individual lives. For example, knowledge experience skills and… بیشتر بخوانید

Zobeydeh
میهمان
Zobeydeh

The maps illustrate major changes in an tropical island in different times, before and after development touristic places. The most changes were done in the left of the one hundred squre meters of island and the most parts of zone are free. Situated a reception in the senter of the reagion which is accessable by vehicle track. It was connected to a restaurant at the northern part and the pier for using boats at the southern by car track. The accommodations were located in two side of reception that is possible to get to them with each other and with… بیشتر بخوانید

Sara allaei
میهمان
Sara allaei

ببخشید استاد شما تو فیدبک به من گفته بودین به جای قید تو جمله توجه کنم چون always رو اول جمله آورده بودم میخواستم سوال کنم تو خود Task که Today رو اول جمله آورده چه فرقی هست؟
میشه لطفا توضیح بدین … چون متوجه نشدم

Sara allaei
میهمان
Sara allaei

In conclusion, tourists choose these places according to their morale and they enjoy their journey. However, this travels have advantages and disadvantages for tourists. (24 words)

majede modheji
میهمان
majede modheji

In conclusion, despite of positive points for traveler who select furthest reaches with harsh conditions for traveling, however, there could be drawbacks for them to deal with and tackle the problem.

majede modheji
میهمان
majede modheji

In conclusion, there are certain individuals who desire to live in a village while other people like best to live in a major city.

Zobeydeh
میهمان
Zobeydeh

In conclusion, faraway places has attracted more travellers toward themselves during the latest decade. Tourists can real enjoy benefits, but they suffer from some unexpectable drawbacks too.

سمانه سوری
میهمان
سمانه سوری

In conclusin,some tourists may like going to places sever condition because of benefits such as: erning new expriences and seeing intact places but certainly there are disadvantages to face with.

سمانه سوری
میهمان
سمانه سوری

سلام مجدد فرستادم نتیجه رو تا شنبه ارسال میکنم

سمانه سوری
میهمان
سمانه سوری

Travel is always enjoable ,specilly going to fascinating and natural places . Althoug some belive going to these places have benefits,others think it has disadvantages for tourists. This essay will discuss both views.34 Some belive there are benefits for tourists visiting fascinating places. First of all, some tourists are interested in natural places because they get tired of crowded places. So they prefer the places less crowded in addition onother resons for tourist to be intrested in such places is that they can go to new dis_coverd places and face places that are not chenged by humans.secondly ,touristes are able… بیشتر بخوانید

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

Nowadays tourists have an increasing tendency to visit places with difficult conditions. Although this kind of traveling has some disadvantages for them, this could be beneficial in some aspects. This essay will discuss both sides of this issue. (38 words) Traveling to places with difficult conditions could has some disadvantages for the tourist. Firstly, they would be in danger by visiting these locations such as the Sahara desert. As there is no technological connections such as the GPS and the mobile phone signal, they could be easily lost. In addition they could encounter some dangers of the nature or wildlife.… بیشتر بخوانید

Sara allaei
میهمان
Sara allaei

Always adventure travels and selection of special places have been of interest to tourists. Because they like to try the ways that others have not chosen. Although, this journey have benefits and disadvantages. This essay will discuss two viewpoints.(39words) Travelling to unusual areas have benefits for tourists. First of all, in the most of times these areas are intact and unscathed. Seeing these virgin and picturesque places is quite pleasant and give good feeling to everyone. They are introduced to different kinds of plants and organisms and they see the nature that few have seen. Secondly, these places are far… بیشتر بخوانید

سمانه سوری
میهمان
سمانه سوری

Travel is always enjoyable, specially going to fascinating and natural places.Althoug some believe going to these places have benefits,other it has disadvantages for turists. This essay will discuss both views.some believe there are benifits for tourists visiting fascinating places. First of all, some tourists are intersted in natural places because they get tired of crowded places so they prefer the places less crowded. In addition onothrresons for tourists to be intersted in places. they go to new dis_cowerd places and face places that are not chenged by humans.secondly, tourists are able to new experience in these travela.In this type of… بیشتر بخوانید