رایتینگ آیلتس نوع Discussion

رایتینگ آیلتس نوع Discussion

رایتینگ آیلتس نوع Discussion

رایتینگ آیلتس نوع Discussion

در این پست درباره اصول نوشتن رایتینگ های آیلتس تسک 2 از نوع دیسکاشن که یکی از متداول ترین نوع سوالات رایتینگ آیلتس هست صحبت میکنیم. بجز ارایه سمپل های استاندارد نمره 8 و 9 نوشته شده توسط اگزمینر ها و هوش مصنوعی، آموزش های متنی و ویدئویی جامعی به شما عزیزان ارایه میشود. 

تمامی منابع سایت به همراه هزاران کتاب دیگر در بزرگترین کانال های دانلود زبان انگلیسی و آیلتس در تلگرام با نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) در دسترس شما عزیزان می باشد. 

.

آموزش رایتینگ آیلتس – سوالات Discussion

.

رایتینگ آیلتس Discussion Type به چه صورت نوشته میشود؟

در رایتینگ آیلتس نوع Discussion Type، شما باید به یک موضوع خاص پرداخته و نظر خود را درباره آن بیان کنید. در این نوع نوشته، شما باید به صورت جامع و کامل به مزایا و معایب موضوع مورد بحث پرداخته و سپس نظر شخصی خود را بیان کنید.

برای نوشتن این نوع مقاله، می توانید از ساختار زیر استفاده کنید:

1. مقدمه:
در این بخش، موضوع مورد بحث را معرفی کنید و دیدگاه خود را درباره آن بیان کنید. همچنین، می توانید یک تعریف کوتاه از موضوع ارائه دهید.

2. بحث درباره مزایای دیدگاه اول:
در این قسمت، به مزایا یا فواید دیدگاه نخست پرداخته و آن‌ها را به صورت جامع و با ارائه مثال‌ها و تفصیل‌های کافی توضیح دهید. همچنین، می توانید به اهمیت و تأثیر مثبت این مزایا بر جامعه یا فرد بپردازید.

3. بحث درباره مزایای دیدگاه دوم:
در این قسمت، به مزایا یا نقاط قوت دیدگاه دوم در موضوع پرداخته و آن‌ها را به صورت جامع و با ارائه مثال‌ها و تفصیل‌های کافی توضیح دهید. همچنین، می توانید به احتمال تأثیر مثبت این دیدگاه بر جامعه یا فرد اشاره کنید.

4. نظر شخصی:
در این قسمت، نظر شخصی خود را درباره موضوع بیان کنید. می توانید به تعادل بین مزایای هر طرف توجه کنید و نظر خود را به صورت متعادل بیان کنید. همچنین، می توانید دلایل و تفسیر خود را برای انتخاب نظر خود توضیح دهید.

5. نتیجه‌گیری:
در این بخش، به صورت خلاصه به موضوع بحث و نظر شخصی خود اشاره کنید و نتیجه‌گیری نهایی خود را بیان کنید.

مهمترین نکته در نوشتن نوع Discussion Type در رایتینگ آیلتس، توجه به جزئیات و استفاده از مثال‌ها و تفصیل‌های کافی است. همچنین، باید از کلمات و عبارات مناسب برای بیان مزایا و معایب استفاده کنید تا نوشته‌ی شما قوی و قابل فهم باشد.

.

سوال و نمونه پاسخ زیر از کتاب Cambridge IELTS 9 گرفته شده و مربوط به رایتینگ تست سوم آن میباشد. پاسخ نوشته شده توسط تصحیح کننده های رایتینگ آیلتس در حد نمره 9 یا نمره کامل را در زیر میبینید.

رایتینگ آیلتس نوع Discussion

رایتینگ آیلتس نوع Discussion

و پاسخ آموزشی ما به این سوال که در حد نمره 6 تا 7 آیلتس طراحی شده تا برای زبان آموزان سطح پایین تر قابل درک باشد. اگر اصلا با شیوه نوشتن رایتینگ ها یا Essay آیلتس آشنا نیستید پیشنهاد میکنیم نوشته ما در زمینه آموزش گام به گام رایتینگ آیلتس را مطالعه بفرمایید و در ادامه به نمونه زیر توجه داشته باشید:

آموزش صوتی گام به گام استاد ابوالقاسمی – نوشتن رایتینگ آیلتس Task 2

.

سمپل نوشته شده توسط هوش مصنوعی در سطح نمره 8

Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required.
Discuss both these views and give your own opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

.

Introduction:
Public health is a crucial aspect of society, and there are differing opinions on how to improve it. Some argue that increasing the number of sports facilities is the best way to enhance public health, while others believe that this approach would have minimal impact and advocate for alternative measures. This essay will discuss both views and provide my own perspective on the matter.

Advantages of increasing sports facilities:
One significant advantage of increasing sports facilities is that it encourages physical activity among individuals. By providing more opportunities for people to engage in sports and exercise, they are more likely to adopt a healthier lifestyle. Regular physical activity has been proven to reduce the risk of various diseases, such as obesity, diabetes, and heart conditions. Furthermore, sports facilities can serve as community hubs, bringing people together and fostering social interaction and cohesion.

Moreover, the presence of sports facilities can inspire and motivate individuals to participate in sports. When people have easy access to well-maintained facilities, they are more likely to engage in physical activities. This can lead to an increase in overall fitness levels and a decrease in sedentary behavior. Additionally, sports facilities can provide a platform for talent development and professional training, leading to the emergence of successful athletes who can inspire others to pursue a healthy lifestyle.

Disadvantages of increasing sports facilities:
Despite the advantages mentioned above, there are also some drawbacks to solely relying on increasing sports facilities to improve public health. One concern is that these facilities may not be accessible to everyone, especially those from lower socioeconomic backgrounds. The cost of using sports facilities or joining clubs can be prohibitive for some individuals, limiting their ability to engage in physical activities.

Furthermore, simply increasing sports facilities may not address the underlying factors contributing to poor public health. Issues such as unhealthy diets, lack of education about nutrition, and limited access to healthcare services also play significant roles in determining overall health outcomes. Neglecting these aspects while focusing solely on sports facilities may result in limited improvements in public health.

Personal opinion:
In my opinion, while increasing the number of sports facilities is beneficial for public health, it should not be the sole focus. Other measures, such as promoting healthy eating habits, implementing educational programs on nutrition, and ensuring access to healthcare services, are equally important. A comprehensive approach that addresses all these factors will yield more significant improvements in public health.

Conclusion:
In conclusion, while increasing sports facilities can have several advantages, it is crucial to consider other measures as well. Public health improvement requires a holistic approach that tackles various aspects such as physical activity, nutrition, and access to healthcare. By adopting a comprehensive strategy, societies can achieve substantial and lasting improvements in public health.

آموزش استفاده از هوش مصنوعی برای رایتینگ نویسی و تصحیح

.

رایتینگ آیلتس نوع Discussion – مطالب پیشنهادی

دانلود سری کمبریج آیلتس جلد 1 تا 18

دانلود خودآموز ویدئویی رایگان 4 مهارت آیلتس

دانلود 1000 صفحه سوالات واقعی آیلتس از سراسر جهان