نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9

در اینجا یک نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 از نوع Discussion را همراه با یک پاسخ استاندارد نمره 9 برای شما عزیزان در دسترس قرار داده ایم. این رایتینگ از جلد 8 کتاب های کمبریج آیلتس انتخاب شده که دربرگیرنده سوالات اصلی آیلتس دوره های قبلی هستند.  

.

سمپل نمره 9 نوشته شده توسط اگزمینر آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9

سمپل نمره 9 رایتینگ آیلتس تسک دوم

.

سمپل نمره 6 نوشته شده توسط فاطمه ح – پاییز 1401

Writing Topic
Decisions made by educationalists can have an important role in social development of children. While some people believe that parents should teach children to have appropriate behavior in society, others think teachers should be responsible for educating children. Personally I agree with both of views somehow.(46)
Some individuals think children should learn social behavior at home. First of all, parents are closer to children. Children spend most of their time with their family. So, there are more opportunities for children to face different social situations and events with parents, family is able to monitor children’s behavior easily and give them some feedback on their performance. Secondly, parents are the first model for offspring. Parents are the first people who children know, and see their behavior. Children simply follow a pattern of parents’ behavior because they have no background in their mind. Also, having a natural sense of curiosity about the world can help children form their behavior.(111)
Some argue that children should be taught how effectively to behave in society. First of all, the environment of school is more formal than home. It brings students under a strict control which enables teachers to enforce some restrictions on children, for instance, being on time, and treating others with respect. The limitations can become a habit for a long time which may prepare children for social situations. Secondly, a school is the place where pupils can have more chances to experience different social circumstances. They can easily make numerous friends, and meet their peers with different socio-economic backgrounds. Also, they have to share their information and ideas with their classmate. So, children have more complex interactions and different situations monitored by teachers in schools compared to home.(127)
In conclusion, there are two point of views about preparing children to have an effective role in society. While some believe that families are responsible, others think schools can have more efficiency. I think two opinions can be acceptable somehow.(40)

✅ فرمت کلی رایتینگ مناسب هست و توضیحات هم متمرکز تر و منطقی تر از رایتینگ های قلبی پیش رفته.
✅ تعداد خطاهای دستوری هم کمتر هست و در این مرحله باید کوشش کنید معادل های قوی تری را از منابع معرفی شده برای جمله ها و ساختارهای کنونی گزینش کنید.
❌ زمانی که دیدگاه شما جداگانه درخواست شده باید در پاراگراف نتیجه گیری یا یک پاراگراف جداگانه پیش از نتیجه گیری 50 کلمه مشخصا درباره نظر خودتان توضیح دهید. یک اشاره ساده کافی نیست.
🔴 نمره 6 برای این رایتینگ براورد میشود.