نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

در این صفحه سمپل های استاندارد رایتینگ های آیلتس در سطح نمره 9 که توسط اگزمینر های رسمی آیلتس نوشته شده اند را در دسترس علاقمندان عزیز قرار میدهیم. این سمپل ها همگی از سری کتاب های کمبریج آیلتس هستند و هیچ سمپل غیر استانداردی در این مجموعه وجود ندارد. 

.

نمونه اول – Talent & learning

.

نمونه دوم – Job Satisfaction

.

نمونه سوم – Change or Doing the Same Thing

.

نمونه چهارم – Mixed or Separate Schools Separate or Mixed Schools IELTS Writing Task 2 Sample Answer

 

.

نمونه پنجم – Good Members of Society

.

نمونه ششم – Sports Professionals High Salary

.

نمونه هفتم – Entertainers High Salary

.

نمونه هشتم – Increase Fuel Price

 

.

نمونه نهم – House or Apartment

.

نمونه دهم – Advertising or Real Needs

.

نمونه یازدهم

 

 .

نمونه دوازدهم – Large Number of Toys
Cambridge 10 General, Writing Task 2, Question

سمپل رایتینگ آیلتس جنرال تسک 2 نمره 9

.

نمونه سیزدهم – Main Environmental Problem Loss Species

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

.

نمونه چهاردهم – Technology and Traditional Skills

نحوه نوشتن رایتینگ آیلتس To What Extent

.

نمونه پانزدهم – Teenage Years Adult Life Happiness

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Sample Answer of IELTS Writing Task 2 by Examiner band 9

.

نمونه شانزدهم – Self Employed

.

.

.

دیدگاه ها

Comments are closed.