دانلود آموزش ویدئویی 50 خطای متداول گرامر انگلیسی

دانلود آموزش ویدئویی 50 خطای متداول گرامر انگلیسی

دانلود آموزش ویدئویی 50 خطای متداول گرامر انگلیسی

دانلود آموزش ویدئویی 50 خطای متداول گرامر انگلیسی

اگر بدنبال حرفه  ای تر شدن در استفاده از زبان انگلیسی هستید و یا در آزمون های آیلتس و تافل هدف شما نمره های بالاتر از متوسط هست این مجموعه آموزش گرامر را بسیار سودمند خواهید یافت. در این مجموعه ویدئویی ارزشمند از یودمی، 50 خطای بسیار متداول گرامری فهرست شده و به صورت کامل در قالب ویدئوهای جداگانه توضیح داده شده.

این ویدئوها بسیار آموزنده و توضیحات واضح و روشن و همراه با مثال های کاربردی هستند و برای تمامی آن ها زیرنویس انگلیسی وجود دارد. 

.

✅ دانلود ویدئوهای یودمی مجموعه 50 خطای متداول گرامر انگلیسی روزانه با نام کامل Udemy 50 Awful Grammar Mistakes You Make Every day با زیرنویس انگلیسی به حجم مجموعا 3.85 گیگابایت

لینک دانلود مستقیم بخش اول

لینک دانلود مستقیم بخش دوم

.

گذرواژه: www.ielts2.com

.

نگاهی به محتوا این ویدئوها

50 خطای متداول گرامر انگلیسی روزانه - Udemy

50 خطای متداول گرامر در انگلیسی روزانه – Udemy

.

50 خطای متداول گرامر در انگلیسی روزانه - Udemy

50 خطای متداول گرامر در انگلیسی روزانه – Udemy

.

50 خطای متداول گرامر در انگلیسی روزانه - Udemy

50 خطای متداول گرامر در انگلیسی روزانه – Udemy

.

فهرست نام تمامی ویدئوهای این مجموعه

 1. Articles A, An.mp4
 2. Articles a VS the VS one VS it.mp4
 3. The VS No article.mp4
 4. Languages and Nationalities.mp4
 5. Pronouns.mp4
 6. Too, very, really, such a, so… that.mp4
 7. Some, any, no.mp4
 8. Very much VS a lot.mp4
 9. Want, would, would like, would prefer.mp4
 10. Would rather, had better.mp4
 11. What, which. how, that.mp4
 12. How to use who, what in questions.mp4
 13. Countable and uncountable nouns. Paradoxes.mp4
 14. Each, every, all, none.mp4
 15. Few, a few, little, a little.mp4
 16. Much, many, a lot of, lots of.mp4
 17. Numbers, dates and measurements.mp4
 18. My vs mine, your vs yours. My friend vs friend of mine.mp4
 19. Collective nouns. Very common mistakes.mp4
 20. First time, second time. How to say it right.mp4
 21. Monday’s lesson, or Monday lesson.mp4
 22. I am used to VS I used to.mp4
 23. Be able to, manage to, can, could.mp4
 24. be born, die, dead.mp4
 25. Going to VS will.mp4
 26. Be VS have. Horrible mistakes people make.mp4
 27. Be done VS have done.mp4
 28. You have been VS You have gone.mp4
 29. Can VS May. Not what you think.mp4
 30. Cannot VS may not.mp4
 31. Comparatives and superlatives. Simple explanation.mp4
 32. Present real conditional (if VS when).mp4
 33. Unreal conditionals. Present and past.mp4
 34. Infinitive (to do) VS gerund (doing).mp4
 35. Gerund or infinitive after Stop, remember, hate.mp4
 36. Gerund or infinitive after Advise, recommend, suggest.mp4
 37. Allow VS afford VS let. Any difference Huge! (free lesson).mp4
 38. Already, just, still, yet. Simple and clear explanation (free lesson).mp4
 39. Simple present VS present progressive.mp4
 40. I have VS I have got (free lesson).mp4
 41. Have something done VS Have someone do something.mp4
 42. How long VS how much time VS how many times. Easy explanation.mp4
 43. Like, would like, love, prefer, would prefer. How to use them.mp4
 44. Make me do it VS let me do it.mp4
 45. Must VS have to. Big difference.mp4
 46. Must not VS don’t have to. Not what you think.mp4
 47. Passive VS Active.mp4
 48. Present perfect VS Simple past. All differences.mp4
 49. Present perfect and prepositions for, since.mp4
 50. Simple present VS will.mp4
 51. English Grammar.mp4

.

دانلود 10,000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی و آیلتس