ساختارهای ساده و پیچیده در جمله سازی زبان انگلیسی

ساختارهای ساده و پیچیده در جمله سازی زبان انگلیسی

ساختارهای ساده و پیچیده در جمله سازی زبان انگلیسی

این صفحه مربوط به بخشی از تدریس کلاس های گرامر و جمله سازی مهندس ابوالقاسمی می باشد که برای بهبود وضعیت جمله سازی زبان آموزان آیلتس و زبان انگلیسی در 6 جلسه(6 هفته) تنظیم شده است و مبحث های (1) هفت نوع جمله در زبان انگلیسی ، (2) ساختارهای ساده و پیچیده در جمله سازی، (3) جمله واره های موصولی ، (4) انواع کلمات ربط، (5) ساختارهای that clause، و (6) ساختارهای مجهول را در بر میگیرد.

.

آشنایی با ساختار انواع جمله در انگلیسی

دانلود فایل
.

ساختارهای ساده و پیچیده در جمله سازی زبان انگلیسی

Five basic sentence structures

There are five basic sentence structures in the English language.

1. Subject-Verb

Examples:

 • The boy plays.
 • Jack eats.
 • Sara sits.

.

2. Subject-Verb-Object

Examples:

 • The girl pets the cat.
 • I love apples.
 • Bill kicks the ball.

.

3. Subject-Verb-Adjective

Examples:

 • Lisa is pretty.
 • They are nice.
 • I am sad.

.

.

4. Subject-Verb-Adverb

Examples:

 • Maria laughs loudly.
 • The dog jumps high.
 • Apples are everywhere.

.

.

5. Subject-Verb-Noun

Examples:

 • I am the teacher.
 • Jon is a carpenter.
 • The boy is a student.

.

.

Expanding Sentences

The examples above are basic sentences. Basic sentences can be expanded, or lengthened, by adding adjectives, adverbs and objects.

1. Subject-Verb

This is the basic subject-verb pattern.

Jack eats.

An adverb is added (quickly) to tell how Jack eats.

Jack quickly eats.

An object is added (carrots) to tell what Jack eats.

Jack quickly eats carrots.

Another adverb is added (at home) to tell where Jack eats.

Jack quickly eats carrots at home.

An adjective is added (fresh) to tell what kind of carrots Jack eats.

Jack quickly eats fresh carrots at home.

.

Example: People often use private cars in large cities. 

.

2. Subject-Verb-Object

 • Bill kicks the ball.
  This is a basic subject-verb-object pattern.
 • Bill kicks the red ball.
  An adjective is added (red) to tell the color of the ball.
 • Bill kicks the red ball hard.
  An adverb is added (hard) to tell how Bill kicks the ball.
 • Bill kicks the red ball hard every day.
  Another adverb is added (every day) to tell when Bill kicks the ball.

.

.

3. Subject-Verb-Adjective

 • She looks pretty.
  This is the basic subject-verb-adjective pattern.
 • She looks pretty tonight.
  An adverb is added (tonight) to tell when she looks pretty.
 • Lisa looks pretty tonight.
  The subject is identified with a name (Lisa).

.

4. Subject-Verb-Adverb

 • Apples are everywhere.
  This is the basic subject-verb-adverb pattern.
 • Green apples are everywhere.
  An adjective is added (green) to describe the apples.
 • Ripe, green apples are everywhere.
  A series of adjectives are added (ripe and green) to describe the apples.

.

5. Subject-Verb-Noun

 • The boy is a student.
  This is the basic subject-verb-noun sentence pattern.
 • Jon is a student.
  The subject is identified with a name (Jon).
 • Jon is a smart student.
  An adjective is added (smart) to tell what kind of student Jon is.
 • Jon is a smart student at school.
  An adverb is added (at school) to tell where Jon is a smart student.

.

منبع:
https://www.really-learn-english.com/sentence-structure.html