جستجو

نمونه رایتینگ ساده آیلتس pdf

دانلود نمونه رایتینگ های ساده آیلتس + جواب

دسترسی به نمونه رایتینگ ساده زبان انگلیسی و ایلتس یکی از نیازهای اصلی عزیزانی است که هنوز در سطح ایلتس نیستند اما قصد دارند با فرمت کلی سوالات رایتینگ یا Essay های آیلتس آشنا شده و در سطح پایین تری تمرین کنند. باید توجه داشته باشید که در مجموع 7 نوع سوال رایتینگ آیلتس در تسک دوم در روز آزمون آیلتس شما ممکن هست.

همچنین آموزش ساده و گام به گام صوتی نوشتن رایتینگ آیلتس تسک 2 را در همین صفحه ملاحظه میفرمایید. برای بررسی آموزش کامل در این زمینه لطفا آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ آیلتس Task 2 را ببینید.

.

✅ دانلود pdf تاپیک های سطح بسیار ساده و متوسط رایتینگ انگلیسی

300 تاپیک ساده / 501 تاپیک سطح متوسط

.

نحوه نوشتن رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 به زبان ساده

شنیدن همین توضیحات به صورت صوتی با حجم کم: 

.

یک نمونه رایتینگ ساده آیلتس – ?Big City or Small Town

یک نمونه رایتینگ ساده برای پیاده کردن آموزش های ارایه شده در نظر گرفتیم که در خصوص زندگی در شهر بزرگ در برابر زندگی در شهر کوچک هست. در اینجا هر پاراگراف پیرامون یک ایده اصلی پیش میرود که به آن Main Idea گفته میشود. برای هر ایده اصلی به دو پشتیبانی یا support نیاز است که هر یک باید حدود 50 واژه باشد. بنابراین هر پاراگراف حدود 120 واژه درازا داشته و دارای 2 پشتیبانی 50 واژه ای است.

در این نمونه رایتینگ ساده آیلتس زیر ایده های اصلی خط کشیده شده و پیش از آغاز هر یک از پشتیبانی ها، عبارت های آغازین با قلم درشت مشخص شده اند. در این نمونه تمرینی پاراگراف مقدمه و نتیجه گیری وجود ندارند و تمرکز ما فقط بر آشنا ساختن شما عزیزان با دو پاراگراف اصلی هست.

.

جلسه اول – آموزش نوشتن پاراگراف های اصلی(Main Paragraphs)

.

جلسه دوم – آموزش نوشتن پاراگراف مقدمه (Introduction)

.

جلسه سوم – آموزش نوشتن نتیجه گیری (Conclusion)

.

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities

Small Town
#Less pollution

.

نمونه پاسخ تاپیک ساده رایتینگ – نوشته شده توسط مدرس 

این نمونه رایتینگ ساده آیلتس توسط مهندس ابوالقاسمی مدرس آیلتس نوشته شده اند. کوشش شده از به کار بردن کلمات دشوار خودداری شود و تمرکز بر درست بودن فرمت و پیاده کردن نکته های تدریس شده باشد.

There are more facilities to enjoy in big cities. Since the population is larger in such places, it would be a great place for business owners and investors to do business there. Government also spends more money in big cities and the result is better facilities with more variety for residence. For instance in Tehran the capital city in my country which is also the largest city, there are almost unlimited options to choose from. The number of experts and professionals from cooks to doctors to computer hardware salespeople who provide their services is much more than any other city in the country. So many people praise Tehran for its many facilities. (115 Words)

Small towns are famous for their rather clean air and lack of pollution. The number of vehicles and factories are much less in towns and countrysides. Also, large farmlands and not factories usually are around such places. This means the level of pollution is much less than a city. Fewer people live in a town and these people usually consume less which also helps to keep the pollution low. For example in my country in many small towns especially those that are far from main cities, residents enjoy the clean air and sunny skies. People do not have to drive a lot and need their cars less. They prefer to walk more because weather is enjoyable most of the time. (120 Words)

.

سمپل ساده رایتینگ نوشته شده توسط هوش مصنوعی

این نمونه رایتینگ ساده که تکرار تاپیک قبلی هست توسط هوش مصنوعی نوشته شده است. خوشبختانه با ارایه دستورات مناسب میتوانیم به ربات های Chatgpt فرمان ساده تر نوشتن همان رایتینگ یا دشوارتر کردن آن را بدهیم و در سطحی که مد نظر هست توضیحات را مشاهده کنیم.  

On one hand, living in a big city offers numerous advantages. Firstly, big cities are usually economic hubs, providing a wide range of job opportunities and career prospects. People living in urban areas have access to better job markets, higher salaries, and more chances for professional growth. Additionally, big cities offer a diverse range of cultural activities, entertainment options, and amenities such as shopping centers, restaurants, and theaters. This variety of choices allows individuals to explore different interests and hobbies, making their lives more enjoyable and fulfilling. Furthermore, big cities often have advanced infrastructure and public transportation systems, making commuting easier and more convenient. This can save individuals time and money on transportation costs. In addition, cities usually have better healthcare facilities, educational institutions, and recreational facilities, ensuring a higher quality of life for residents. (135 words)

On the other hand, there are also advantages to living in a small town. Small towns tend to have a slower pace of life, which can be appealing to those seeking a more peaceful and relaxed environment. The sense of community is often stronger in small towns, as people tend to know each other and form closer relationships. This can lead to a greater sense of belonging and support within the community. Moreover, living expenses in small towns are generally lower compared to big cities. Housing costs, groceries, and other daily necessities are often more affordable, allowing individuals to save money or have a higher standard of living with the same income. Additionally, small towns offer a closer connection to nature, with more green spaces, parks, and outdoor recreational activities available. (131 words)

.

چند نمونه دیگر تاپیک های ساده رایتینگ آیلتس + جواب

10 نمونه رایتینگ ساده ای که همراه با پاسخ های مناسب و استاندارد برای شما در نظر گرفته ایم. فرمت کلی سوالات با 7 نوع سوال رایج آیلتس هماهنگ دارد اما در سطح بسیار پایه و ساده نوشته شده است. برای هر سوال روی آن کلیک بفرمایید:

Some people prefer to move from one company to another every several years. Others think it is better to stay in one company for a long time. 

Discuss both of these views.

.

The amount of crime is increasing nowadays.

What are the reasons for this change?

What can be done to deal with this problem?

.

Some people believe students should be free to choose whatever subject they like. Others think they should study something useful for the future.

Discuss both of these views.

.

What are the advantages and disadvantages of fast food in your opinion?

.

Some students prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. Discuss both views.

.

Some people make decisions alone. Others discuss the matter with other people before making a decision.

Discuss both views.

.

Some students prefer to study alone. Others think it is better to study in group.

Discuss both views.

.

Air pollution is a major problem in many large cities around the world.

What are the causes of this problem?

What are possible solutions?

.

Some believe it is better to study abroad. Others believe there are more advantages in studying in your home country.

Discuss both views.

.

Some say it is better to have a few close friends, while others believe it’s better to have many casual friends.

Discuss both these views.

.

30 نمونه سوال ساده رایتینگ

در اینجا هم 30 عنوان نمونه رایتینگ ساده برای شما عزیزان فهرست کرده ایم:

1. Write about a memorable childhood experience that shaped who you are today.
2. Describe your favorite place in nature and why it holds a special meaning for you.
3. Imagine you are a character in your favorite book. Write about a day in your life in that world.
4. Write a letter to your future self, reflecting on your goals and aspirations.
5. Describe a moment when you overcame a challenge and how it changed you.
6. Create a short story about a magical object that grants wishes, but at a cost.
7. Write a poem about the beauty of everyday moments.
8. Imagine you are stranded on a deserted island. Describe how you would survive and what you would do to pass the time.
9. Reflect on a time when you had to make a difficult decision and how it impacted your life.
10. Write a letter to someone who has influenced you greatly, expressing your gratitude and appreciation.

.
11. Write a short story about a character who discovers a hidden talent that changes their life.
12. Describe a dream you had that felt incredibly real and write about how it affected your waking life.
13. Reflect on a time when you felt completely at peace with yourself and the world around you.
14. Create a dialogue between two characters who have opposing views on a controversial topic.
15. Write a story about a character who embarks on a journey of self-discovery and personal growth.
16. Imagine you are a superhero with a unique power. Write about a day in your life saving the world.
17. Describe a moment when you felt truly inspired by someone or something and how it motivated you to take action.
18. Write a letter to your younger self, offering advice and encouragement for the future.
19. Reflect on a time when you had to step out of your comfort zone and how it led to personal growth.
20. Create a fictional world with its own set of rules and write a story set in that world.

.
21. Write a text about the beauty of nature and how it can inspire feelings of awe and wonder.
22. Describe a time when you overcame a significant challenge and how it shaped your character.
23. Create a short story about a character who discovers a magical object that grants them unexpected powers.
24. Reflect on a moment of forgiveness in your life and how it impacted your relationships and sense of peace.
25. Write a dialogue between two friends discussing the meaning of success and how it is defined differently by each of them.
26. Imagine you are stranded on a deserted island. Write about how you would survive and eventually find a way to escape.
27. Describe a memory from your childhood that still holds special significance to you today.
28. Write a story about a character who learns an important life lesson from a seemingly insignificant event or encounter.
29. Reflect on a time when you had to make a difficult decision and the process you went through to come to a resolution.
30. Create a series of journal entries from the perspective of a fictional character going through a major life change or transition.

.

آموزش های ویدیویی رایتینگ آیلتس

در این بخش چندین آموزش رایگان ویدویی را از استاد سایمن از مدرسان برجسته بین المللی آیلتس و اگزمینر سابق با هم میبینیم.

سوالات Agree / Disagree رایتینگ آیلتس

.

پرسش های Discussion رایتینگ آیلتس

.

Opinion Essay ها رایتینگ آیلتس

.

انواع سوالات Problem / Solution رایتینگ آیلتس

.

پرسش های دو بخشی رایتینگ آیلتس

.
 

جمع بندی و سخن پایانی

در اینجا آموزش هایی در خصوص رایتینگ نویسی و صد ها نمونه رایتینگ ساده آیلتس خدمت شما ارایه شد. در پایان میتوانید برای دریافت جدیدترین کتاب ها و جزوه های آیلتس در کانال دانلودی منابع آیلتس (https://t.me/ielts2official) و همچنین برای انجام تمرین های روزانه در گروه تست زنی آیلتس (https://t.me/ielts2Group) ما همراه باشید.

  

  

10 پاسخ

 1. سلام
  این طور نوشتن ساده ولی طبق اصول به این سوال چه نمره ای در رایتینگ کسب میکنه ؟
  با تشکر

 2. سلام
  این نوع نوشتن ساده اما طبق اصول چه نمره‌ای برای رایتینگ کسب میکند ؟
  با تشکر

  1. درود

   در اینجا هدف بدست آوردن نمره نیست و نمره ای نمیتوان برای این رایتینگ تصور کرد چون اصولا این سوال سوال آیلتس نیست.

 3. کاش نمونه های بیشتری از این دست و همچنین رایتینگ های کامل،برای سطح 7 به بالا بذارید.
  ممنون و خدا قوت.

 4. 1.situation: we are in a difficult situation at the moment
  2.?way: what’s the best way to learn a language
  3.change: I need to change some money at the airport
  4.depend: Ali depend on his parents for money
  5.describe:she described the accident to the police

 5. مژده طالب زاده کلاس خصوصی10-11 ریدینگ ششم:
  1. Shake hands:I shake hands in formal situation
  2.touch:Don’t touch the the paint.it’s still wet
  3.acceptable: It’s not acceptable to make so many mistakes
  4.common: Back pain is a common medical problem
  5.formal: I wear a suit and tie because it is a formal dinner
  6.traditional: it is traditional to eat turkey on Tanksgiving
  7.slihtly: I’m feeling slightly better today
  8.though: I was very cold,though I was wearing coat

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب جدید

  

اطلاعات عمومی آیلتس

دانلود TPO 1-74

دانلود TPO 1-74 سایت www.ielts2.com در سال 1395 یکی از اولین سایت های ارایه کننده نسخه دانلود رایگان نرم افزار

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در کلاس‌های نیمه خصوصی آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از ابتدای تیرماه…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در دوره‌های آموزشی پیش آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از ابتدای تیرماه…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.