متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی

در این صفحه مجموعه ای از متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی که نتیجه بیش از 15 هزار ساعت تدریس مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس آکادمیک در کلاس های مقدماتی زبان انگلیسی و آیلتس بوده را با علاقمندان عزیز به اشتراک میگذاریم (تاریخ انتشار اولین نسخه: 27 اکتبر 2016).

این خطاها که خطاهای واقعی و رایج زبان آموزان ایرانی کلاس های فشرده آیتس و کلاس های مقدماتی زبان انگلیسی در رایتینگ ها و اسپیکینگ ارسالی بوده است را به 24 گروه تقسیم بندی کرده ایم و برای هر کدام چندین نمونه به همراه ساختارهای بدون خطا آورده شده است.

برای رسیدن به نمره 7 رایتینگ آیلتس یا نمره بالای 7 اسپیکینگ این خطاها نباید در رایتینگ یا اسپیکینگ شما به چشم بخورد!

لطفا توضیحات مربوط به این فهرست و نحوه انجام تکالیف و ارسال آن را با دقت بشنوید: 

دانلود این فایل

1. حرف اضافه فعل، اسم و صفت ها باید مورد به مورد در دیکشنری بررسی شده و نباید از فارسی ترجمه شود!

#1

X I enjoyed from the movie. 
I enjoyed the movie. 

.

#2

X When I was 15, I really enjoyed to play football. 
When I was 15, I enjoyed playing football. 

.

#3

X People who live in abroad face many problems.

People who live abroad face many problems. 

.

#4

X She helped to me. 
She helped me. 

.

#5

X Many people respect to someone with a university degree. 
Many people respect someone with a university degree. 

.

#6

X I accessed to this information. 
I accessed this information. 

.

#7

X I have access this information. 
I have access to this information. 

.

#8

X This decision effects our business. 
This decision has effect on our business. 

.

#9

X This decision affect on our business. 
This decision affects our business. 

.

#10

X I should mention to this issue. 
I should mention this issue. 

.

#11

X They can use from other people’s knowledge
They can use other people’s knowledge

.

#12

X I use of this website everyday. 
I use this website everyday. 

.

#13

X I Try hard to achieve to my goals. 
I Try hard to achieve my goals. 

.

#14

X This number reached to 50 Kg in 2010. 
This number reached 50 Kg in 2010. 

.

#15

X Millions of people visit from historical destinations annually. 
Millions of people visit historical destinations annually. 

.

#16

X When information is shared freely, there is a risk that some students copy from other people’s work.
When information is shared freely, there is a risk that some students copy other people’s work.

.

#17

X About 40% of visitors were dissatisfied from this museum.
About 40% of visitors were dissatisfied with this museum.

.

#18

X Children spend more time to TV these days. 
Children spend more time on TV these days. 

.

#19

X They believe speaking a second language can not make problem for immigrants. 
They believe speaking a second language can not pose/create/cause problem for immigrants. 

.

#20

X So they are aware to their mistakes. 
So they are aware of their mistakes. 

.

#21

X In southern parts of Iran, some people are deprived from clean drinking water. 
In southern parts of Iran, some people are deprived of clean drinking water. 

.

#22

X Many people believe to the separation in schools. 
Many people believe in the separation in schools.

.

#23

X I always arrived in the university very early.
I always arrived at the university very early.

.

#24

X Immigrants who arrived at host country have many problems. 
Immigrants who arrived in the host country had many problems. 

.

#25

X This group consists from employees without much experience. 
This group consists of employees without much experience. 

.

#26

X Many students these days think to study abroad. 
Many students these days think of studying abroad. 

.

#27

X Adults are independent from their parents. 
Adults are independent of their parents. 

.

#28

X This essay will discuss about both viewpoints. 
This essay will discuss both viewpoints. 

.

#29

X I married with my best friend two years ago. 
I married my best friend two years ago. 

.

#30

X Taxis are similar with buses and both are slow in large cities. 
Taxis are similar to buses and both are slow in large cities. 

.

#31

X Some people believe computers will be capable to do impossible tasks in the future. 
Some people believe computers will be capable of doing impossible tasks in the future. 

.

#32

X She needs to her mobile phone now. 
She needs her mobile phone now. 

.

#33

X My house is near to highways and I can easily get around. 
My house is near highways and I can easily get around. 

.

#34

X I made friend with him in university. 
We became friends in university. 

.

#35

X It was difficult for me to find friends
It was difficult for me to make friends. 

.

#36

X I am writing regarding to your English course.
I am writing regarding (with regard to) your English course.

.

#37

X University tuition fees prevent many students to study abroad. 
University tuition fees prevent many students from studying abroad. 

.

#38

X Some customers insist in the highest quality. 
Some customers insist on the highest quality. 

.

#38

X When children make decisions, they learn how to avoid to make mistakes. 
When children make decisions, they learn how to avoid making mistakes. 

.

#39

X Experience teach us that we should never judge about people based on their clothes.
Experience teach us that we should never judge people based on their clothes.

.

#40

X A great deal of useful information is available in the internet.
A great deal of useful information is available On the Internet.

.

#41

X They can communicate to each other easily. 
They can communicate with each other easily. 

.

#42

X It appears that the refurbishment has increased the satisfaction about the museum. 
It appears that the refurbishment has increased the satisfaction with the museum. 

.

#43

X However, there are disadvantages to being self-employed.
However, there are disadvantages in being self-employed.

.

#44

X There are benefits to traveling 
There are benefits in traveling. 

.

.

2. بعد از حرف اضافه ها(preposition)، برای مثال (at, by, for, with, in, before, after, of, on) اگر فعل لازم باشد باید همراه ing نوشته شود:

X I improved my English by listen to pop music. 
I improved my English by listening to pop music. 

.

X Without spend any time in traffic
Without spending any time in traffic.

.

X People should use public transport for go to work. 
 People should use public transport for going to work. 

.

X I sometimes use my tablet for read books. 
I sometimes use my tablet for reading books. 

.

X Students need to read the books carefully before to take exam. 
Students need to read the books carefully before taking exam. 

.

X Some people think of live in a small town. 
Some people think of living in a small town. 

.

X There are several benefits in learn English
There are several benefits in learning English. 

.

X Some people believe that self-employment is more beneficial than work for someone else.
Some people believe that self-employment is more beneficial than working for someone else.

.

.

3. برای اسم های غیر قابل شمارش(water, advice, pollution, hair, money) فعل به صورت مفرد(Singular) به کار میرود:

X There are less pollution in a big city. 
There is less pollution in a big city. 

.

X Pollution are a big problem in my country
Pollution is a big problem in my country. 

.

X There aren’t much traffic in a small town. 
There isn’t much traffic in a small town. 

.

X There are lack of facilities in these areas. 
There is lack of facilities in these areas. 

.

.

4. دو طرف “and” و “or” باید ساختار دستوری(part of speech) همسان وجود داشته باشد: 

X We were dancing and will sing
We were dancing and singing

.

X I think people should take actions and changing the conditions.
I think people should take actions and change the conditions.

.

X I should go and asking her. 
I should go and ask her. 

.

X She is searching and try to find another job.
She is searching and trying to find another job.

.

X Heart attack and overweight are two problems related to eating fast food regularly. 
Heart attack and being overweight are two problems related to eating fast food regularly. 

.

X Thermal power fell to 50 Terawatt-hours in 1985 and remain at this level for the rest of the period.
Thermal power fell to 50 Terawatt-hours in 1985 and remained at this level for the rest of the period.

.

.

5. در تمامی جمله ها، (1) فعل و فاعل و (2) ضمیر و اسم باید هماهنگ و متناسب باشند

همچنین دقت داشته باشید ضمیرهای anyone, everyone, someone, anybody, somebody nobody, each one, no one,  each  either and neither,  همیشه سوم شخص در نظ گرفته میشوند و فعل آن ها همیشه مفرد هست.

و دقت داشته باشید ضمیر های little, less به همراه اسم غیر قابل شمارش به کار میرود و فعل آن ها همیشه مفرد هست. همچنین ضمیرهای both, few, many, other همیشه به همراه اسم قابل شمارش(countable) به همراه به کار میروند و فعل آن ها همیشه جمع هست.

X Big city provide more facilities. 
Big city provides more facilities. 

.

X Traveling to these places have some benefits

Traveling to these places has some benefits

.

X some people does not have any interest in sports.

some people do not have any interest in sports.

.

X Every particular species play an important role in the ecosystem. 

Every particular species plays an important role in the ecosystem. 

.

X They believe everyone receive a good education in this country. 
They believe everyone receives a good education in this country. 

.

X Students will learn another practical skills after graduation. 

Students will learn other practical skills after graduation. 

.

X Everything are available at this online course. 

Everything is available at this online course. 

.

X The mother of 5 children are speaking about the problem. 

The mother of 5 children is speaking about the problem. 

.

X Studying in online universities are better for making friends. 
Studying in online universities is better for making friends. 

.

X There are more budget for a big city. 
There is more budget for a big city. 

.

X There are more facilities in big city and people could use it easily.
There are more facilities in big city and people can use them easily.

.

X This number remained stable over this 3 decades.
This number remained stable over these 3 decades.

.

X Millions of people lives in poverty around the world. 
Millions of people live in poverty around the world. 

.

X Most students study English to pass IELTS and TOEFL exam
Most students study English to pass IELTS and TOEFL exams

.

نمونه جمله سازی های زبان آموزان دوره مهرماه 1400:

Most Children love fatty foods.

There wasn’t anyone to help me.

Adult students deal with lots of responsibilities.

My therapist keeps telling me that I should only focus on my positive feelings.

Doing exercise at least twice a week keeps your body in shape.

Everybody knows it is a dangerous experiment, but they think it is an interesting experiment.

No one realizes their friendship.

Some people believe both of them are completely right.

Few accommodations are on the island.

Every sleep schedule should include enough time to sleep.

 

 

6. بعد از مودال ها(can, could, should, may, might, must, have to, shall, will, would, be able to) فعل باید به صورت ساده نوشته شود:

X  I can to speak English. 
I can speak English. 

.

X  They can management time. 
They can manage time. 

.

X I may talking to her. 
I may talk to her. 

.

X I will to take my exam soon. 
I will take my exam soon. 

.

X I must to study hard to succeed in exam. 
I must study hard to succeed in exam. 

.

X Some people have to moving to a big city to have a better life. 
Some people have to move to a big city to have a better life. 

.

.

7. واژه more میتواند قبل از اسم و صفت بیاید اما قبل از فعل اشتباه است(برعکس زبان فارسی!): 

X They more study to pass the exam. 
They study more to pass the exam. 

.

X I tried to more focus to understand the text. 
I tried to focus more to understand the text. 

.

X I more tried to pass the exam. 
I tried harder to pass the exam. 

.

X They have more enjoy even with fewer facilities.
They enjoy more even with fewer facilities.

.

.

8. استفاده از ساختار نادرست شکل ساده فعل + To be بجای ساختاری درست قسمت سوم فعل + to be برای جمله های مجهول یا استفاده بی مورد از ساختار مجهول

X I am agree with you. 
I agree with you. 

.

X The house is build by the best material. 
The house is built by the best material. 

.

X The letters are send to the manager. 
The letters are sent to the manager. 

.

X Tourists usually are stay in the best hotels only for a week or two. 
Tourists usually stay in the best hotels only for a week or two. 

.

X Species that are exist in the food chain are necessary for human survival.

Species that exist in the food chain are necessary for human survival.

.

X If students work together their stress will be reduced.

If students work together their stress will reduce.

.

.

9. به کار نبردن صفت بعد از فعل to be یا قبل از اسم

صفت قبل از اسم یا بعد از فعل های ربطی(am/is/are/was/were/be, appear, become, feel, grow, look, remain, seem, sound, taste, smell, prove) در جمله ظاهر میشود. برای مثال The house is big یا A big house.

X I can buy clothes beautiful
I can buy beautiful clothes

.

X I can see a house very big
I can see a very big house

.

X It is benefit to health.
It is beneficial to health.

.

X difficult weather may be harm for travelers.

difficult weather may be harmful for travelers.

.

.

10. اضافه کردن ضمیر در پایان جمله واره های موصولی(Relative clause) و دیگر خطاها در موصولی ها:

X I talked to the teacher who I had class with him.
I talked to the teacher who I had class with.

.

X I go to the university that I have registered in it
I go to the university that I have registered in. 

.

X Factories that they need workforce.
Factories that need workforce.

.

X Most students who studying alone have more concentration.
Most students who study alone have more concentration.

.

X There are people like living in small towns.
There are people who like living in small towns.

.

.

11. انتخاب اشتباه زمان ها بجای همدیگر:

حقایق کلی که معمولا در رایتینگ های آیلتس به آن ها اشاره میشود باید به زمان حال ساده نوشته شوند. زمانی که در مورد پیشینه و تاریخچه چیزی صحبت میکنیم(مثلا در مقدمه رایتینگ های آیلتس) به زمان حال کامل نیاز داریم. اگر عملی در گذشته انجام شده و به پایان رسیده و تاکید بر زمان انجام هست از زمان گذشته ساده، اگر در مورد روند تغییر چیزی صحبت میکنیم زمان حال استمراری و اگر درباره عملی که پیش از عمل دیگر در گذشته روی داده صحبت میکنیم زمان گذشته کامل نیاز هست.

X I live in this city for 10 years.
I have lived in this city for 10 years.

.

X Fast food become popular during past few years.
Fast food has become popular during past few years.

.

X Students have different habits. Some read aloud and some are walking or eating.
Students have different habits. Some read aloud and some walk or eat while reading.

.

X I have seen a good movie yesterday.
I saw a good movie yesterday

.

X Everyday I am going for a walk. 
Everyday I go for a walk. 

.

X Employees are managing their time when they work alone.

 Employees manage their time when they work alone.

.

.

12. ساختن جمله های مجهول با فعل های لازم(Intransitive) که مفعول نمی گیرند:

از متداول ترین فعل های لازم در زبان انگلیسی میتوان به agree, become, come, die, fall, go, happen, live, sit, stand, talk, wait, walk و work اشاره کرد.

X This accident is happened because of a drunk driver.
This accident happened because of a drunk driver.

.

X They are lived in this country now. 
They live in this country now. 

.

X Many people were died as a result of cancer.  
Many people died as a result of cancer.  

.

X Some types of music is listened by people for several decades.
People listen to some types of music for several decades.

.

13. عدم استفاده از ساختار مجهول در هنگام نیاز: 

در این مورد دقت بفرمایید فاعل جمله انجام دهنده عمل هست یا پذیرنده عمل. به ترتیب ساختار معلوم و مجهول مورد نیاز هست.

X Students who study in a group distract by other members. 
Students who study in a group are distracted by other members. 

.

X Many accommodations construct at both sides of the reception. 
Many accommodations were constructed at both sides of the reception. 

.

X when someone turns 18, they consider an adult.
when someone turns 18, they are considered an adult.

.

.

14. عدم آشنایی با فعل های خاص که فعل بعدی آن ها شکل ساده خواهد بود:

بعد از برخی افعال حسی مثل ، see، hear، feel و دیگر فعل ها مثل let، make، help فعل دوم به صورت ساده ظاهر میشود.

X I helped her to finish her work.
I helped her finish her work.

.

X It helps you carrying your purchases. 
It helps you carry your purchases. 

.

X I let him to use my car.
I let him use my car.

.

X I make them to listen to me. 
I make them listen to me. 

.

.

15. استفاده از صفت به جای قید یا استفاده نادرست از قید:

همانطور که در مورد 9 توضیح داده شد، صفت قبل از اسم یا بعد از فعل های ربطی(am/is/are/was/were/be, appear, become, feel, grow, look, remain, seem, sound, taste, smell, prove) در جمله ظاهر میشود. برای مثال The house is big یا A big house. اما محل قید میتواند متفاوت باشد.

X I lost an important item on my recently trip.
I lost an important item on my recent trip.

.

X They can find a job more comfortable.
They can find a job more easily.

.

X Adults have more financially independence.
Adults have more financial independence.

.

X It is possible to live more happiness and easier.
It is possible to live happily and easily.

.

X In quietly atmosphere the results of studying are better.
In a quiet atmosphere the result of studying is better.

.

X It showed a dramatically growth.
It showed a dramatic growth.

.

X Teenagers can make friends easier
Teenagers can make friends easily

.

.

16. نا آشنایی با فهرست فعل هایی که فعل بعد از آن ها همراه با ing یا to می آید:

(ساختار verb + obj+ to + verb و ساختار verb + verb+ ing). این مجموعه را ببینید. 

X I enjoy to study alone. 

I enjoy studying alone. 

.

X Government resists to give farmers more money. 

Government resists giving farmers more money. 

.

X It allows to students to study more effectively. 

It allows students to study more effectively. 

.

X Everyday, students may be busy to do their homework. 

Everyday, students may be busy doing their homework. 

.

.

17. استفاده از ساختارهای ترجمه شده از فارسی، عدم رعایت ترتیب ارکان جمله و ایجاد ساختارهای بی معنی و دیگر خطاها

#1

X More population cause to more facilities. 
More population will result in more facilities. 

.

#2

X In these places there is no news of facilities. 

In these places no facilities are available.

.

#3

X In small towns not exist many facilities for a modern life. 
Not many facilities exist in small towns for a modern life. 

.

#4

X They can go up in their work. 
They can make progress in their work.

.

#5

X when exist more needs as a result exist more job opportunity.
More needs results in more job opportunity.

.

#6

X because of job opportunities with higher salaries so many people have attracted to big cities.
because of job opportunities with higher salaries, many people are attracted to big cities.

.

#7

X There are many factories and companies that they need people to work.

There are many factories and companies that need people for work.

.

#8

X See from window my kitchen.

See my kitchen from window.

.

#9

X There are more focus to study alone.

It is easier to focus when they study alone. 

.

#10

X There are directly affect between….and…..

There is a direct link/relationship between….and…..

.

#11

X There is focus more than group study.

Students can have more focus than group study.

.

#12

X The marriage conditions is easier for young people after the age of 30. 

After the age of 30 people can afford getting married. 

.

#13

X Marriage is a subject about which people think very much.

People usually think carefully about marriage before making their final decision.

.

#14

X Healthy baby is depending to mother age.

The health of the baby depends on the mother’s age.

.

#15

X These people can without others financial help manage their life.

√ These people can manage their life without other people’s financial assistance .

.

#16

X Many students live in different city or country that they have to immigrate to location of their favorite universities.

Many students live in different cities or countries and they have to move to places where their favorite universities are.

.

#17

X Although some people prefer to study in online universities, but other people prefer traditional universities. 

Although some people prefer to study in online universities, others prefer traditional ones. 

.

#18

X Speaking a foreign language face you with new problems in society.

Speaking a foreign language poses/creates/causes/brings new problems for immigrants in the society.

.

#19

X The car is fixed very hard by my Brother.

My brother managed to fix the car. 

.

#20

X My family members are very important to me and we meet together every week. 

My family members are very important to me and we meet each other every week. 

.

#21

X I really like that I don’t have a boss. 

What I really like about my job is that I don’t work for someone else.  

.

#22

X Our trip to Shiraz was very great

Our trip to Shiraz was so/really/absolutely great

.

#23

X We passed a very good time in Shiraz.

√ We had a very good time in Shiraz.

.

#24

X I go to the Internet every day. 

I go on the Internet(go online/surf the net) every day. 

.

#25

X He gave me good advices

He gave me a good piece of advice

.

#26

X My sister is same age with me

My sister is same age as me (as old as I am)

.

#27

X Teenagers have fewer fear compare to adults. 

Teenagers have less fear compare to adults. 

.

#28

X Benefits of working in big cities caused that people prefer to live in a big city.
√ As a result of benefits of working in big cities, people prefer to live there.

.

#29

X Maybe can change one’s point of view.

√ May be able to change one’s point of view.

.

#30

X I am the copy of my sister.

I resemble my sister in many ways

.

.

18. استفاده از شکل ساده فعل(شکل امری) بجای فعل به همراه ing در آغاز جمله: 

X Travel to unusual places are very exciting for some tourists. 

Traveling to unusual places is very exciting for some tourists. 

.

19. استفاده از اسم بجای صفت و صفت بجای اسم در جمله: 

X Their similar and different are obvious. 

Their similarities and differences are obvious. 

.

.

20. اشتباه در ساختن صفت های تفضیلی(Comparative Adjectives)

همچنین صفت های تفضیلی بی قاعده good ، bad، far، little به ترتیب better، worse ، further و less هستند.

X It is more easier to find a job in a large city. 

It is easier to find a job in a large city. 

.

21. اشتباه در استفاده از حرف تعریف the:

حرف تعریف the در این موارد به کار میرود: (1) اسم مورد نظر قبلا به مخاطب شناسانده شده، (2) تنها یک عدد از آن چیز وجود دارد(The sun)، (3) صفت های عالی(The best)، (4) اعداد ترتیبی(The second/third/forth)، (5) اسم کشورهایی که مخفف یا مجموعه ای از جزایر و…. هستند(به ترتیب مثل the USA و The Philippines)، (6) برخی اسم های خاص مثل ملیت ها و اسم رودخانه ها(The British و The Nile) و (7) ابزارهای موسیقی(The guitar).

X Isfahan is a popular city with tourists which is located in the Iran

Isfahan is a popular city with tourists which is located in Iran

.

X Today we can buy almost everything on internet.
Today we can buy almost everything on the Internet.

.

X The adults can go whenever or wherever they want.
Adults can go whenever or wherever they want.

 

.

22. استفاده از لغات نامناسب در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس:

از به کار بردن لغاتی که سطح پایینی دارند(مثل Good، Bad و thing)، مخفف ها(مثل .Etc. ،i.e، یا don’t)، ضمیر هایی که لحن غیر رسمی به رایتینگ میدهند(همانند I، We و غیره) و لغاتی با معنای کلی و نامشخص که به جای دیگر واژگان آکادمیک به کار میروند (مثل Exist، Cause، Get، Make، more) خودداری کنید.

X With an efficient transportation system, people can get to their workplace in time. 

With an efficient transportation system, people can commute to their workplace in time. 

.

X This app cause them to work harder. 

This app helps them work harder. 

.

X We still cannot provide enough food for all of the people in the world.

Enough food for all of the people in the world still cannot be provided.

.

X The education system in my country is bad

The education system in my country is inefficient

.

X Some things may change people’s shopping habits. 

  Some factors may change people’s shopping habits. 

.

X Many facilities such as subway, shopping centers, etc. are available in big cities. 

Many facilities such as subway, shopping centers, and so on are available in big cities. 

.

X Government should make another system for sharing information. 

√ Government should design another system for sharing information. 

.

X In a big city exist many facilities. 

√ In a big city many facilities are available

.

X There are more jobs in a big city.

√ There is a greater variety of jobs in a big city.

.

23. خطاهای مربوط به رعایت نکردن اصول مربوط به علائم نقطه گذاری (Punctuation):

X  income. it is obvious that….

  income. It is obvious that….

.

X  happy.Secondly,they have more freedom.

√  happy. Secondly, they have more freedom. 

.

.

24. خطاهایی پرتکرار از دیگر سرفصل های دستور زبان:

خطاهایی که در این گروه فهرست شده در هیچیک از گروه های بالا جای نمیگیرند اما همچنان پرتکرار و متداول هستند.

X  The manager has uploaded many information on his website. (غیر قابل شمارش)

X  The manager has uploaded a lot of information on his website.

.

X Nowadays medias specially TV have great impact on people’s lives. (غیر قابل شمارش)

Nowadays, media specially TV have great impact on people’s lives.

.

پادکست آموزشی 53 دقیقه ای متداول ترین خطاهای گرامری در آیلتس از Shelly Cornick و Nick Lone

دانلود فایل

.

فهرستی همسان متداول ترین خطاهای گرامری در سراسر جهان:

https://authority.pub/common-grammar-mistakes

.

.

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی – بیشتر بخوانید:

متداول ترین خطاهای تلفظ در زبان آموزان ایرانی

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی

دیدگاه ها

158
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
115 Comment threads
43 Thread replies
1 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
59 Comment authors
samiraJavad nematollahiمحمد قندعلیSanaz.pjfatemeh a Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
samira
میهمان
samira

2)
*When Ali was 15 he really enjoyed playing basketball
*I enjoy talking with my daughter
*Sara enjoys listening sound of bird
*I enjoy seeing to sea
*My mother enjoys meeting with my daughter

samira
میهمان
samira

Ssmira mirmoghtadaei
Common mistakes 1)
*I enjoyed the stori
*She enjoys the food
*he enjoys the music
*I enjoy the sing
*my brother enjoyed the movi

Javad nematollahi
میهمان
Javad nematollahi

2#
we can progress our knowledge by studying good book
Self-employed is more beneficial than working to others
Without enough sleeping you can think correctly
It’s better use bus for transferring
improve my English by listening to podcasts

Javad nematollahi
میهمان
Javad nematollahi

1#
This book affects my attitude
we can use Snap to arrive on time
I respect my marketing professor
They helped any body to progress
I spend more time on reading English book

محمد قندعلی
میهمان
محمد قندعلی

Mistake 3:
1: there is lack of penetrant in these areas
2: there is much money for cost
3: there is some advice in my doctor
4: there is a little water in the river
5: there is less pollution in a small town
Mistake 4:
1: he is studying and trying to pass exams
2: we were laughing and talking about party
3: I shall went and asked him
4: he were smile and dance in party
5:she is loving and wanting her partner

Sanaz.pj
میهمان
Sanaz.pj

Common mistakes
I enjoyed the match.
I helped my mother everyday.
Your decision affects on our life.
Can we use your tools for fixing the bed?
I spend more time on working.
I use my phone for studying english.
My friends think of living in a foreign county.
I need to repeat that new words before writing.
By spending more time for learning i can leave here
After giving the exam i am going to go on a trip

fatemeh a
میهمان
fatemeh a

my sister’s married to a Accountant

I must call him immediately.

I enjoyed the nature of the mountains .

Please explain to me how to improve my English.

If I go to travel,I will contact you

s. mehrnia
میهمان
s. mehrnia

ممنون از زحمات شما برای گرد اوری این مجموعه اموزنده. در بخش اول خطاهاهای متداول قسمت 23 فکر میکنم زمان فعل اشتباه شده و نیاز به تصحیح دارد چون کلمه always امده وفعل arrive باید به زمان حال باشه در 24 هم arrived باید به زمان حال باشه به دلیل کلمه have
I always arrive at the university very early

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

1. Pupils listened to teacher’s speech.
2. They have worked as self employed for a long time.
3. My friend is relax after than doing yoga.

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

1. What l really like about my job is that I don’t work for some one else.
2. I go on the internet.
3. He gave me a good piece of advice.

نسرین
میهمان
نسرین

mehr99:
1
.I faced my fears
.I enjoy playing piano
I accessed the internet easily.
I arrived in the class very late.
She is aware of secrets of the crime scene.

2
.i take a shower after running
i went to the zoo without taking any photos
I brush my teeth before going to bed.
People learn English for migrating to foreign countries.
I think of writing before doing my homework.

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh mohsenzadeh
#1#2
Air pollution has effect on healthy human.
I enjoy my job due to it’s so interesting and it has a lot of challenge.
I access information on the internet.
People can use more facilities in big cities.
Theas days teenagers spend

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

خسته نباشيد استاد
در مورد خطاى شماره ١٤ تو لانگمن بعد از help خودش to رو تو پرانتز اورده ،ايا به فعل بعدى مربوط ميشه كه to رو بياريم يا نه ؟يا اومدن مفعول بعد از help تاثيرى تو اوردن حرف اضافه ى to داره ؟؟
كلا to نياريم بعدش؟

nazanin
میهمان
nazanin

There is some sugar in your tea.
She sometimes drink a cup of tea.

بهاره محسن زاده
میهمان
بهاره محسن زاده

The big city has access to more facilities.
I accessed all bus stations in small town.

Living in a big city affects our job.
Living in a big city has effect on our job.

Students use their all power for getting better job.

mahdie shirzad
میهمان
mahdie shirzad

4# دو طرف andباید ساختار دستوری همسان داشته باشند:
1) They can lead to obesity and increase the risk of heart disease, diabetes and other health problems
2) This means more education facilities improve the quality of learning and teaching.
3) They can meet new people and have new friendly relationships

mahdie shirzad
میهمان
mahdie shirzad

#2
1) I usually read several pages of an excellent book before going to bed.
2) I often use my laptop for watching movies.
3) I could income our problems by getting help of my friend.
4) I think that practical experiment is more effective than studying lesson.
5) You can have a good time without spending money

Farzaneh Alimardani
میهمان
Farzaneh Alimardani

#13 عدم استفاده از ساختار مجهول در هنگام نیاز:

• If international news is integrated into the curriculum, students might be distracted by a great variety of conflicting arguments produced by different experts.
• The mayor suggested that new buildings should be constructed with a classical style, to protect a nation’s cultural identity.
• Wind farms should be constructed in mountainous areas or the sea, close to land.

Farzaneh Alimardani
میهمان
Farzaneh Alimardani

14 # عدم آشنایی با فعل های خاص که فعل بعدی آن ها شکل ساده خواهد بود: (Let / Help/ وادار کردن = make)

• Governments make people pay 15% sales tax on everything they buy.
• New rules let prisoners receive more medical facilities such as psychotherapy which help them to change their attitude toward society and family.
• If scientists who work in a certain area let the world know the results of their research, other researchers will not have to do exactly that same experiment.

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

#6 بعد از مودال ها فعل به صورت ساده:

People can enjoy more facilities when they live in big cities.

Sometimes employees have to work for long hours to meet a deadline.
If you have yourown business,you will be able to make more money.

People can easily find a job in big cities.

Farzaneh Alimardani
میهمان
Farzaneh Alimardani

16# نا آشنایی با فهرست فعل هایی که فعل بعد از آن ها همراه با ing یا to می آید:

• Many people, and children in particular, enjoy playing computer games.
• Anyone who wants to learn driving will need to have a driving instructor and pass a driving test.
• companies need to invest in improvements and innovations if they wish to remain successful.
• children enjoy learning about the culture and history of their own countries.

Farzaneh Alimardani
میهمان
Farzaneh Alimardani

#15 استفاده از صفت به جای قید یا استفاده نادرست از قید:

• I am going to quickly run to the shop.
• A mathematician should work out on solutions to a thorny or tricky problem briskly.
• Some students prefer to study individually in a quiet atmosphere.
• The dramatic increase in tourist industry in recent years has negative effects on local traditional and cultures.

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

#5 هماهنگى فعل و فاعل

Government spends more money in big cities.

There is more chance to find a job in a big city.

Cost of living is not very high in big cities.

Some people choose traditional Universities.

There is more interaction among students in traditional universities.

Many employers prefer more skilled employees.

When someone orders a fast food it takes less time to receive it.

The popularity of fast foods decreases the family time.

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

#4

Research laboratory is a good place for experimentation and observation.

university library provide opportunity for student to study books and find out the informations.

They can join teams or clubs and spend time together.

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

#3
There is less sympathy between causal friends.
There is better relationship between close friends.
Pollution from the cars is a major problem in big cities.

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

روزتون رنگى

#3

Pollution from cars is the main cause of global warning.

he was in his late thirties and his hair was receding slightly.

money isn’t everything.

Chemical pollution threatens the survival of these animals.

the tap water is not safe and drink.

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

#2

The professors uses traditional methods for teaching lessons.

Students can learn lessons by doing research in laboratories .

Traditional universities are expensive for studying in.

some students think of studying in online universities.

There are some advantages in studying in online universities.

Nafise
میهمان
Nafise

#1

عرض سلام و ارادت استاد

My brother wants to study abroad for two years.

I enjoyed watching the professional football game on TV.

You can only access the latest message.

The disease affects your cardiovascular system.

I used this book to find out more
informations.

I have achieved all of my goals this year.

A simple sentence consist of a subject and a verb.

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

number 8:
1.Providing more sports facilities is considered to be an effective solution to public health problem.
2.People should be charged more on high-calorie foods.
3.Younger generations are attracted to more innovative and exciting forms of sport.

فرشاد
میهمان
فرشاد

i want to live abroad and help my family in expenses

کریم
میهمان
کریم

سلام استاد چرا در جمله I accessed the information فعل to نگرفته اما در این جمله دوم
I have access to the information بعد از فعل حرف to گرفته؟

کریم
میهمان
کریم

سلام استاد چرا در جمله I accessed the information فعل to نگرفته اما در این جمله دوم
I have access the information بعد از فعل حرف to نگرفته؟

Morteza
میهمان
Morteza

On pg16 you said :At the age of 30 people can’t afford getting married
But Longman dictionary says
Afford is followed by an infinite with to
It made no mention of gerund
Thank you

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

در مثال 39 مربوط به بخش اول. فعل teaches نباید استفاده بشه؟ یا بشه experiences

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

در یکی از مثال های قسمت 5 اومده که:
Studying in online universities is better for making friends.
نباید از at بجای in استفاده میشد؟

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

There are enormous advantages in listening to english news.
I improved my memory by memorizing a lot of words.
All individuals should use public transport for going to downtown.

sara
میهمان
sara

hello everyone,
what is the topic of your discussion ?

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Hi there
you could set some new examples according to some information about the most common grammar mistakes which has been provided on this page and the tutor will check them.

راحله
میهمان
راحله

#5 1. Everyone knows that a big city has more facilities. 2. There are some reasons for living in a small town. 3. Both teenagers and adults have happy times in their life. 4. The teacher thinks everyone passes this exam. 5. Others believe that watching a movie in the house is more enjoyable. #6 1. People can choose a small town or a big city for living. 2. Teenagers may have more fun with their friends. 3. Some people should choose a big city to have a job opportunity. 4. Adults can have the happiest time if they manage… بیشتر بخوانید

Tayebeh
میهمان
Tayebeh

#6
they have to take care of a big family.
government should create jobs for people.
we should replace old cars with new one.
I would like to study in online class

Adrin Ebrahimi
میهمان
Adrin Ebrahimi

#1
All enjoyed the party.
More attention should be spent on children upbringing.
I always tried to achieve higher levels in everything.
#2
They expanded their business by taking smart decisions.
Nowadays, the internet helps people to do their jobs without spending much time in outside.
He usually use the subway for going to work.

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Most common grammatical mistakes #8, #9
62) CATIA software is built by French factories.
63) Apollo 11 is sent to the moon by American scientists.
64) the company was established in 1889.
65) paper is made from wood.
66) my friends usually stay in the best hotel in Isfahan only for a week.
67) opportunities exist for students to gain sponsorship.
68) my girlfriend bought beautiful clothes.
69) my uncle has a very big house.
70) sporting is beneficial to health.
71) a drug that has a beneficial effect on the immune system.
72) she was even more beautiful than I had remembered.
73) what a beautiful shot?

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

#6
You must work hard.
I hope she will be fine.
The manager should change the plan.
It might be a good idea to call him.
She said she may do volunteer work.
If you help me, I shall be very grateful.
#7
I got more than I expected.
I offered her some more tea.
The company hired more employees.
Add a little more salt in meal.
Your health is more important than other things.

Farzaneh Zafary
میهمان
Farzaneh Zafary

1- I enjoyed the movie
2-when I was 15, I enjoyed playing football.
3-people who live abroad face many problems.
4-she helped me.
5-millions of people live in misery around the world.
6-I will take my exam soon.
7-I tried to focus more to understand the text.

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Most Common grammatical mistakes 1) I enjoy the teaching mathematics. 2) More money should be spent on education. 3) I am going to immigrate abroad for continuing my education. 4) My professor helped me on my project. 5) New immigrants faced new problems. 6) I have access to the super computer. 7) Smoking has effect on breathing difficulties. 8) This solution affects our score. 9) I mentioned my idea to my father, and he seemed like it. 10) I used my professor’s paper on my presentation. 11) I need funding for my research. 12) I achieve max score in mathematics… بیشتر بخوانید

Ahmad M (مهر ماه 98)
میهمان
Ahmad M (مهر ماه 98)

#1 we arrived in Shiraz in 2019.
#2 I sometimes use my laptop for reading English books.
#3 There is much traffic in a small town.
#4 we were dancing and drinking.
#5 There isn’t time to discuss every little detail.
#6 I must work hard.
#7 I study more to pass the IELTS exam.

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

) I was teaching mathematics and my friend was teaching chemistry. 35) I should go to foreign country and continue my education. 36) I am searching and summarizing all articles about my project. 37) I need more facilities to do my project. 38) everyone at the party was dancing. 39) every chemical species was important in our observation. 40) industrial countries believe everyone needs higher education. 41) I need to learn other English skills for my exam. 42) everything is stable on my experiment. 43) my mother is a very sympathetic. 44) studying in online classes is better for saving… بیشتر بخوانید

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

4#
1- My brother plays the guitar and sings folk songs.
2- I should go to Canada and continue my educations.
3- Everyone has a few aches and pains when they get older.
4- The sergeant looked the soldier over and told him to polish his shoes.
5- I have to study English very well and pass the Ielts exam.

5#
1- Both of my grandmothers were teachers.
2- The trees need to be watered every few weeks.
3- There is somebody at home.
4- English books were less expensive than I had expected.
5- Do you know anyone else who wants a food?

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

23) I improved my programming by practicing python. 24) I finished the exam without wasting time. 25) I should use subway for going to university. 26) I need to revise my text before taking exam. 27) Scientist think of living in the mars. 28) My younger brother is very enthusiastic in learning computer. 29) Air pollution is very important in a big city. 30) I need some advice about my computer. 31) water pollution is very dangerous for animals. 32) I can change some money at the airport. 33) my girlfriend’s hair is long and black. 34) I was teaching… بیشتر بخوانید

محمدرضا بهمنی/آیلتس مهر 98
میهمان
محمدرضا بهمنی/آیلتس مهر 98

#1.I enjoyed boxing
#2.When I was 16,I enjoyed swimming
#3.i want go to abroad country
#4.i helped her
#5.I should face those girl
#6.I will access my dream
#7.I have access o internet
#8.Ielts class has effect on me
#9.This target affects my life
#10.I should mention main idea in writing
با عرض سلام،استاد لطف می کنید چک کنید اشتباهاتم رو بگید
محمدرضا بهمنی/ایلتس مهر 98

محمدرضا بهمنی/آیلتس مهر 98
میهمان
محمدرضا بهمنی/آیلتس مهر 98

#1.I enjoyed boxing
#2.When I was 16,I enjoyed swimming
#3.i want go to abroad country
#4.i helped her
#5.I should face those girl
#6.I will access my dream
#7.I have access o internet
#8.Ielts class has effect on my
#9.This target affects my life
#10.I should mention main idea in writing
با عرض سلام،استاد لطف می کنید چک کنید اشتباهاتم رو بگید
محمدرضا بهمنی/آیلتس مهر 98

خدیجه
میهمان
خدیجه

1# 1. My brother always enjoys playing football every weekend. 2. I try to use Mr Abolghasemi’s English knowledge. 3. We were all deeply affected by the news of sanctions. 4. I try so hard to achieve score 8 in Ielts exam. 5. Our English homework consist of several different parts. 2# 1. All of us need to read a lot of books before taking Ielts exam 2. I don’t think of living and staying in small town again. 3. Without spending a lot of times I can’t achieve my goals. 4. I don’t have car and I have to… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

My arm is very painful
You can see beautiful sunbow in the sky
I like to do that odd job

frezia shirzad
میهمان
frezia shirzad

#1
1- I enjoyed the park.
2- I enjoyed the cinema
3- – I enjoyed the zoo
4- I enjoyed the music
5- I enjoyed the Party
#2
1- When I was 12 years old, I enjoyed building puzzle.
2- When you are with me, I really enjoy traveling.
3- I enjoy talking to you.
4- I was in the hall, I enjoyed your singing.
5- I enjoyed explaining to you.

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

1) I enjoy the teaching mathematics. 2) More money should be spent on education. 3) I am going to immigrate abroad for continuing my education. 4) My professor helped me on my project. 5) New immigrants faced new problems. 6) I have access to the super computer. 7) Smoking has effect on breathing difficulties. 8) This solution affects our score. 9) I mentioned my idea to my father, and he seemed like it. 10) I used my professor’s paper on my presentation. 11) I need funding for my research. 12) I achieve max score in mathematics exam. 13) American spacecraft… بیشتر بخوانید

Adrin Ebrahimi
میهمان
Adrin Ebrahimi

#7

He usually spends time with him more than others
.
She needs to focus more on his job
.
He tried more after his fail

Adrin Ebrahimi
میهمان
Adrin Ebrahimi

#3
I need some advice about this decision

There is less pollution problem in small cities

There isn’t much money in this project

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

I improved my English by listening to English music.
People should wear uniform for going to work.
I sometimes use my laptop for reading articles.
There are several benefits in learning to drive
Some people think of doing exercise in the morning.

سلام
وقتتون بخیر

چند جمله ساختم
باتشکر
فاطمه اهی تبار
ایلتس شهریور 98

Mitra
میهمان
Mitra

#3
people who study abroad do professional jobs
#4
they helped Sarah
Ali told her

Adrin Ebrahimi
میهمان
Adrin Ebrahimi

#2
I found out who is speaking on the phone by listening to his voice
I spent my weekend with playing video games
I usually buy snacks for watching TV
I always check my phone before going to bed

amiri
میهمان
amiri

1. ?did you enjoy the music
2.you spend more time on your work
3.she helped me choose some clothes
4.she accessed my evidence

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

I enjoy the music
When I was child, I enjoyed painting
People who live abroad must learn foreign language.
My father always helps me
I must face my fear

ایلتس شهریور 98

Saeed Taheri
میهمان
Saeed Taheri

#12
The number of citizen increased in the last decade.
Most species have died because of water pollution in this region.
She fell in love in the period of high school.

Adrin Ebrahimi
میهمان
Adrin Ebrahimi

#1
I enjoyed the drink.

He helped me.

I accessed useful information.

People who live abroad will have new experience in life.

طناز اکبری
میهمان
طناز اکبری

I enjoy the party
My brother spend more time on mobilephone
My sister live abroad
I helped maryam in her job
I face many problem in this month
I can’t access my information
I have access to school information
This choice has effect on our future
This act affects our direction
I mention you on instagram
I can use my phone to pay this bill
He needs his bag
I try to achieve my goal
I dissatisfied with my clas

راضیه امینی، مرداد 98
میهمان
راضیه امینی، مرداد 98

He improved her Spanish by watching educational movies.
The police officer arrested him for dangerous driving.
With studying abroad, it’s better to apply for some elite universities.
I come back home without wasting time.
Do you believe in selling before high season?
We thinking of travelling abroad in fall
I’m so sensitive on chewing with your mouth open.
How can I improve my thinking before speaking?
after graduating high school, I went abroad for bachelor.
Living in small town seems better than getting in daily traffic.

راضیه امینی، مرداد 98
میهمان
راضیه امینی، مرداد 98

This city consists entirely of rich people, despite popular belief.
He has often thought about starting his own business.
The head master decides to split the corporation into a number of smaller independent companies.
Mr. Sharif and his wife refused to discuss the case publicly.
Six months ago I got married to Hadi.
Their ideas are quite similar to mine and both approaches seem to achieve similar results.
This big company is capable of handling an order that large.
Most creatures need light in order to survive.
I lived near highway for almost 3 years.
We became friends in master course.
It’s not easy for him to make friends.

راضیه امینی، مرداد 98
میهمان
راضیه امینی، مرداد 98

استاد در خطاهای متداول شماره یک، مورد بیست و نهم، در خصوص فعل ازدواج کردن با کسی، شما مثال صحیح رو بدون حرف اضافه آوردین، تو دیکشنری براش حرف اضافه در نظر گرفته. خواستم تفاوتش رو بدونم
مثال شما:
I married my best friend two years ago
مثال دیکشنری:
He is married to an american OR Last year I got married to Tom

Majid Moradi
میهمان
Majid Moradi

3#
There is more confidence to fight against catastrophe
There is more travel to Antarctica
There is less traffic and pollution
4#
She washed and dried her hair
they can predict and take a brilliant Action

Majid Moradi
میهمان
Majid Moradi

Majid Moradi : even Days : Saturday – Wednesday MORDAD – Local members still enjoy considerable further benefits.__ He does not enjoy exclusive possession.__ I enjoy watching good documentary films.__ children enjoyed a performance of special music __ Please don’t go abroad without travel insurance. __ They are scattered abroad. __ if you want something good, you go abroad for it. __ he turned to face her. __ honesty forced her to face facts. __ the two teams will now face each other in the final. __ single rooms have private baths accessed via the balcony. __ sensitive computer files… بیشتر بخوانید

راضیه امینی، مرداد 98
میهمان
راضیه امینی، مرداد 98

She went to Mashhad to visit her uncle.
To copy a text in WORD, press Ctrl+P.
His teacher seems satisfied with his work.
His wife never spends any money on herself.
Lack of parking spaces in big cities cause problems.
A shortage of trained teachers is posing a majority problem.
She was aware of a tall man watching her angrily.
She wasn’t depriving him of anything.
Do you believe in God?
After two weeks, they could finally arrive at a decision.
What time did the plane arrive at airplane?
What time did the plane arrive in Tehran?

راضیه امینی، مرداد 98
میهمان
راضیه امینی، مرداد 98

Sara enjoyed her major of studying.
I enjoy playing tennis.
They never travelled abroad when they were kids.
She helped him decide about his university major.
As the building comes to an end, some workers face an uncertain future.
some animals should have access to fresh, clean water.
Modern harmful practices had a harmful effect.
All family were deeply affected by dad’s death.
Please try to mention just important problems in your report.
Can I use your notebook?
Chines achieve good mark at final exam.
Iranian cheeses teem hardly reached the final of Asian cup.

حمید صالحی مرداد 98
میهمان
حمید صالحی مرداد 98

کلاس آیلتس مرداد زوج 98

#2

We’re depending on finishing our job by Friday.
She can speak English without making mistakes.
Bob uses the van for picking up groceries.
Ben has shown an interest in learning French.
I use this book for learning lessons.

محمد شمس
میهمان
محمد شمس

محمد شمس- آیلتس مرداد زوج 6-8
enjoy #1

I enjoy helping around the house-
I enjoyed every minute of it-
I enjoy a high reputation-
I enjoy the spectacular view-
I enjoying the revival party-

وحید سبطینی-کلاس مقدماتی تیر ماه98
میهمان
وحید سبطینی-کلاس مقدماتی تیر ماه98

وحید-مقدماتی تیر
3#
there’s water all over the bathroom floor.
there isn’t a lot of money in a small town.
there’s a hair in my soup.

مرضيه مناجاتي
میهمان
مرضيه مناجاتي

مرضيه سادات مناجاتي :مقدماتي تير
#3
there is much traffic in tehran
hauses in the area cost a lot of money .

وحید سبطینی
میهمان
وحید سبطینی

وحید-مقدماتی تیر
2#
i improved my english by watching to film.
we should use bicycle for going to park.
i sometime use my computer for reading books.

وحید سبطینی
میهمان
وحید سبطینی

وحید-مقدماتی تیر
1#
i enjoyed the game.
when i was 15, i enjoyed reading book.
i use this desk everyday.
you need your glasses now.

Ebrahim.gh
میهمان
Ebrahim.gh

مورد شماره 2 بعد از حرف اضافه، فعل به شکل ing نیست بلکه یک نوع اسم هست که بهش میگن gerund. مثل I was nervous before getting on the plane. آیا چیزی که گفتم درست هست؟

Ebrahim.gh
میهمان
Ebrahim.gh

مثلا در این مثال getting یک gerund هست نه یک فعل با فرم ing

زهرا میری
میهمان
زهرا میری

سلام وقت بخیر
اگر ممکنه فرق جمله 6 و7 رو در بخش یک بگین.

سید دانیال حسنی
میهمان
سید دانیال حسنی

باسلام ترجمه این جمله به انگلیسی چه می شود؟؟؟
داشتم می رفتم دیدم گرفته نشسته گفتم بذار بپرسم
ببینم میاد نمیاد دیدم میگه نمی‌خوام بیام می‌خوام
برم بگیرم بخوابم

majede modheji
میهمان
majede modheji

در مورد 5 گفتین که فعل و فاعل باید هماهنگ باشن در مثال دهمی این مورد داریم
thermal power fell to 50 terawatt-house in 1985 and remained at this level for the rest of the period.
میخوام بدونم چرا زیر fell خط کشیده شده؟ مگه fell قایل شمارشه ؟ چون تعداد مشخصی از خونه ها رو داده؟ کلا نفهمیدم این مثال رو sad sad sad

majede modheji
میهمان
majede modheji

سلام. ببخشید فکر کنم مورد 4 مثال اخریش اشتباه هست
یعنی تیک جمله صحیح روی جمله غلط هست و جا به جا نوشته شده unamused unamused unamused unamused unamused

محسن
میهمان
محسن

سلام. تشکر بابت زحمات شما
“I should face this problem”
اما داخل دیکشنری کمبریج مثال آورده که:
They are faced with major financial problems.
از with استفاده کرده چرا؟!

majede modheji
میهمان
majede modheji

سوالاتتون خیلی خوب بود. برای منم مفید بودن ممنون beg beg

Hooshyar
میهمان
Hooshyar

ممنون بابت لیستی که تهیه کردید و توضیحات خووووب فایل صوتی

Ammar rahimi
میهمان
Ammar rahimi

#7
I tried to learn more to reach my goal.
They like moreto play soccer instead of basketball.
#8
The different sites are designed by the software experts.
This book is wrote in 1997.

محمدحسین ابراهیمی
میهمان
محمدحسین ابراهیمی

#9

He was wearing beautiful shoes
.
She usually read scary stories
.
Modern cities are very beautiful at night.

GOZAL CHARKAZI
میهمان
GOZAL CHARKAZI

#7
They learn more even with fewer facilities.
They have used it more than past.
I tried more to do well.
#8
Many accidents are caused by careless driving.
How is this word pronounced?
Insects damage crops.

mohammad hasani
میهمان
mohammad hasani

استاد با سلام و وقت بخیر
سپاس بابت انتشار این مطلب واقعا کاربردی
تو مورد اول پس از مثال های 23 و 24 توضیحات فارسی ظاهرا جابجا نوشته شده.
باسپاس.

mohammad hasani
میهمان
mohammad hasani

The restaurant was sold by its owners. (#8)
This bridge was built by Iranian engineers. (#8)
The children enjoy watching TV. (#8)
We walk to the park every evening. (#8)

We are going to buy an expensive laptop. (#9)
There is a large waterfall in our city. (#9)
It is clear that the smoking is a bad habit. (#9)
It is apparent that permanent jobs are better than temporary jobs. (#9)

Ammar rahimi
میهمان
Ammar rahimi

It can be clearly seen that this number increase.
She must try hard to get good score
Some people have to increase their knowledge in the field of psychology.

Zobeydeh
میهمان
Zobeydeh

Unit 7of OWS
Furious : He suddenly became furious
about his fother’s desicion
Astonished : You seem absolutely astonished. What is the matter
Terrified : They felt terrified when They saw horrible storm in the desert
Proud : I am really proud of my achivement
Upset : I am really upset with you

majede modheji
میهمان
majede modheji

#1: I enjoyed every minute of it.
#2: Mum never spends any money on herself.
#3: She often goes abroad on business.
#4: It helped a lot to know that someone understood how I felt.
#5: Many workers are face an uncertain future these days.
#6: Users can access to their voice mail remotely.
#7: My ex-husband has access to the children once a week.

majede modheji
میهمان
majede modheji

امیدوارم سوالاتم براتون ازار دهنده نباشه.
در قسمت خطاهای متداول :
ایا در قسمت #6و#7 منظور این هست که در زمان حال سادهبکار بردنaccess با toباید باشد و در گذشنه بدون to؟

در همین قسمت مورد 5 مثال 3
بنظرم اومد که خود everyone receiveدرسته ولی چون they بکار رفته و باید فاعل و فعل هماهنگ باشن. ایا درست متوجه شدم؟
با نهایت تشکر از صبر شما smile smile smile smile

محمدحسین ابراهیمی
میهمان
محمدحسین ابراهیمی

#7

I need to study more for this exam.

They should focus more on this issue.

I usually watch more this program than other programs on TV.

They enjoy more music with this teacher.

amirehsan noori
میهمان
amirehsan noori

There are more medical facilities in Europe and people can use them cheaper.
There is more budget for education.
Everything is fresh in this grocery store.

Ebrahim. GH
میهمان
Ebrahim. GH

#6: It is nice to be able to go to the opera. / I have been able to get some work done. // You can wait in my office if you like. / I know you can play some musical instruments. // We could describe the man to the police. / I could not understand what was happening. // You may telephone from here. / May I see the letter? // I might go to the school tomorrow. / It could explore at any moment. // We must think about our future. / You must invite him. He is wonderful… بیشتر بخوانید

Ammar rahimi
میهمان
Ammar rahimi

#3
There is much money in my pocket.
There isn’t any water in the glass.
There is much information in my camputer.

Nassim.m
میهمان
Nassim.m

You should go and close the door.
I am studying and learning English.
She searched and found on the Internet.
She was listening and writing at the same time.

Nassim.m
میهمان
Nassim.m

My hair is black.
There is some advice in the book.
The water is fresh and clean.
All money is for you.
I went to the mountains for skiing but there is no snow.
My information is useful for you.

Ebrahim. GH
میهمان
Ebrahim. GH

#5:
Everyone likes music. / Nothing is wrong and nothing makes me unhappy. / Something is burring. / There is a plenty of space for activity. / The company has failed to provide a safe environment for its workers. /

Ebrahim. GH
میهمان
Ebrahim. GH

#4:
He is tired and angry. / The book was interesting and amazing. / I met him and told him about our meeting. / I can only read and write some English text.

Ebrahim. GH
میهمان
Ebrahim. GH

#3:
There is water all over the bathroom floor. / The population was so bad that most of the fish died. / My information is that he wants to stay with the club. / The petrol tank was nearly empty. / The news was good.

Ebrahim. GH
میهمان
Ebrahim. GH

#2:
Does not he believe in discussing things openly? / I am looking forward to seeing my brother again. / Higher prices will discourage you from buying. / I am bored with writing. / I was excited about going to Canada. / I am pleased about winning a prize. / I am pleased at winning a prize. / She accused me of not caring about her. / I am thinking of going to Tehran. / I am interested in traveling around. / He is tired of not having a thing for eat.

Ebrahim. GH
میهمان
Ebrahim. GH

#1:
I agree with you. / Some people do not believe in God. / I feel like a drink. / I can deal with any enquiries. / We discussed the problems. / I am writing to my father. / I am phoning the office. / He suffers from headache.

Masoud
میهمان
Masoud

#4
1.I should go to terminal and sit in the Bus.
2.I’m thinking and trying to find a solution.
3. Some students talked and asked about her absence.

فاطمه رهسپار
میهمان
فاطمه رهسپار

#3
.My hair is short and straight
They have much money and keep it in the
bank.
There is much money in this bank.
There is some pollution in a big city.
There was some water in this glass.
I thought that this was sound advice.
This book is full of advice.
#4
They worked and slept here.
They are going to another city and staying there.
I wash my teeth before going to bed and sleeping.
I should make dinner and go out.
I go to bed at 12 p.m and wake up at 7.a.m

amirehsan noori
میهمان
amirehsan noori

#3
There isnt more money in my pockets.
He has got short black hair.
The level of pollution in the air is rising.
Let me give you some advice.
This menu will really make your mouth water.
There isnt much traffic in the morning.

Sonia P
میهمان
Sonia P

3-

Money makes a man free everywhere.

The noisy traffic is a continual annoyance to the citizens.

محمدحسین ابراهیمی
میهمان
محمدحسین ابراهیمی

#4
I was studying and listening.
We were watching and speaking.
He is playing and laughing.
I need go and tell them.
I’ve played and enjoyed.

فاطمه فیضی پور
میهمان
فاطمه فیضی پور

I lose weight by doing exercise.
You should read without writing in this book.
Select your partners for talking to them.
He always takes a shower before going to work.
We have to amend in analysing these data.
The art of painting is very fantastic.

GOZAL CHARKAZI
میهمان
GOZAL CHARKAZI

maybe
Grammar #2
I am relaxed by listening to classic music.
Without spending more money, I went to trip
I ride a bicycle for going to shop.
I usually take a shower before having my breakfast.
What do you think of your new school?
In trying to protect the queen, Howard had put his own life in danger

محمدحسین ابراهیمی
میهمان
محمدحسین ابراهیمی

Most common grammar mistakes #3

There is a lot of money for this project
.
Traffic is an annoying problem in big cities
.
There is less pollution in this environment
.
Water is an important element for survival
.
Is there any useful advice?

فاطمه فیضی پور
میهمان
فاطمه فیضی پور

I enjoyed the swim.
People spend more time on social network these days.
I’ve never traveled abroad up to now.
She helped him choose some new clothes.
They are facing considerable problem.
The library accessed the internet.
Library have accessed to the internet.
Decisions which affect our life.
Decisions which have effect on our life.
He mentioned a book he’d read.
My parents use the house as a holiday home.
Plants need light in order to survive.
He has achieved considerable success as an artist.
I can’t reach the top shelf.

فاطمه رهسپار
میهمان
فاطمه رهسپار

By:I want to learn English by practicing
For:I use my car for going home
Before: I wash my teeth before going to bed
Think of living:some people think of living in small town is better than big city
Without:without drinking water we can’t live
In: There are many disadvantages(harms) in eating junk food

فاطمه رهسپار
میهمان
فاطمه رهسپار

Enjoy:when I watch to play children,I enjoy it.
Spend:she spend more time on her friends.
Help:she solved her practice when I helped her.
Face: when I face problem I try to solve it.
Need:she need as her glasses now.
Achieve:when I try hard ,I achieve my goals.
Reached: the car reached a speed of 130 miles per hour.
Use: we can use this newspaper.
Mention :he repeatedly mentioned that he needs some food.
Accessed: I accessed many information about my new house.
Have access to: I have access to many information about my new house.
Effect: this decision has effect on our goals.
Affect:this decision affect our goals.