آشنایی با Adverb Clause (جمله واره قیدی) در زبان انگلیسی

آشنایی با Adverb Clause

آشنایی با Adverb Clause

آشنایی با Adverb Clause یا جمله واره های قیدی

جمله واره قیدی یا Adverb Clause، گروهی از کلمات هست که نقش یک قید را در جمله بازی میکند به این معنا که توضیحاتی بیشتر ارایه میکند. این جمله واره میتواند اطلاعاتی بیشتری درباره یک فعل، یک قید دیگر، یا یک صفت ارایه کند. به طور کلی میتوان گفت این جمله واره ها اطلاعاتی در مورد زمان، مکان، دلیل، چگونگی، اندازه، شرایط روی دادن یک عمل و …. در جمله ارایه میکنند.