5 راه کاهش استرس آیلتس (تجربه های عملی مهندس ابوالقاسمی از شرکت در 3 آزمون آیلتس)

5 راه کاهش استرس آیلتس

5 راه کاهش استرس آیلتس

آزمون آیلتس برای تمامی کسانی که این آزمون را برای بار نخست برگزار میکنند و به ویژه شرکت کنندگان خانم، بسیار هراس آور و با فشار روانی فراوان همراه است. گرچه در پایان روز آزمون تمامی شرکت کنندگان در میابند آیلتس ‘بی آزار’ یا ساده تر از آنچه میپنداشته اند بوده، شوربختانه در این زمان بخشی از نمره ای که حق ایشان و بازتاب واقعی سطحشان  بوده را از دست داده اند.