15 پرسش و پاسخ در کلاس اسپیکینگ آیلتس مهندس ابوالقاسمی – فروردین 1395

Interview IELTS Classدر بخشی از کلاس های اسپیکینگ مهندس ابوالقاسمی(با نمره 8 اسپیکینگ) به پرسش و پاسخ های متداول آزمون های گذشته آیلتس به ویژه آخرین پرسش هایی که در اینترنت از سوی شرکت کنندگان درج  میشود پرداخته میشود. بخشی از این گفت و شنود ها با زبان آموزان در کلاس با اجازه ایشان ضبط شده و با هدف آشنایی هرچه بیشتر با این آزمون و پاسخ های مناسب(در سطح نمره 6 تا 7) و همچنین تصحیح هایی که گاه توسط مدرس انجام میشود در دسترس علاقمندان قرار میگیرد. در فایل 11.5 دقیقه ای زیر  نزدیک به 15 پرسش استاندارد مصاحبه آیلتس بهمراه پاسخ هایی از آن ها و برخی تصحیح ها قابل بررسی خواهند بود.

–What’s your full name please?

–Where are you from?

–Do you work or study?

–Can you tell me about the place you were born in?

–Where did you grow up?

–Do you think Tehran was a good place for you to grow up in?

–Do people in your country use social media?

–How do you use social media?

–Will you change your involvement with social media in the future?

–What do you prefer? Handwriting or writing on a computer?

–Do you think good handwriting is important? Why?

–Tell me about the safety of roads in your city?

–Do you think location of shops and businesses are important in a city? Why?

–Do you think there will be fewer shops in your city in the future?

–Do you think the number of large businesses will increase in your city the future?