راهنمای نوشتن Personal statement و Statement of Purpose

Personal Statementدانشجویان بسیاری برای نوشتن Personal Statement و Statement of Purpose با مشکل روبرو هستند و به کپی کردن و رونویسی روی می آورند و به سادگی بخت خود را از راهیابی به دانشگاه های تراز اول جهان از دست میدهند. در زیر بهترین یادداشت ها در زمینه نگارش آورده شده که به زبان انگلیسی در دسترس است. برخی از این نوشته ها در آینده به سفارش ielts2.com ترجمه شده و در دسترس تمامی دانشجویان فارسی زبان خواهد بود. در حال حاضر میتوانید این مقاله ها و یادداشت ها را به زبان انگلیسی مطالعه فرمایید:

Writing a personal statement – UCAS

10 things to put in your personal statement – Which? University

How to Write a Great Statement of Purpose

Writing the Statement of Purpose | Berkeley Graduate Division