نمونه نامه نویسی IELTS General نمره 8 تا 9

ielts writing task 1اخذ نمره 7.5 تا 8.5 در هر یک از بند یا مهارت های آیلتس نه تنها نشان دهنده آگاهی از نکته ها و چهارچوب کلی پرسش ها و نکته ها و ریزه کاری های آزمون است بلکه از سوی دیگر بازتابی از چیره دستی آزمون دهنده در به کار گیری زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم می باشد.

در میان زبان آموزان تنها درصد اندکی به نمره 8 و بالای 8 دست میباند که به نظر میرسد از این درصد کوچک بسیاری در مستعمره های پیشین انگلستان زندگی میکنند و همواره با زبان انگلیسی در تماس هستند. با اینهمه رسیدن به سطحی از دانش و مهارت در بکار گیری زبان انگلیسی که با چیره دستی یک انگلیسی زبان بومی Native Speaker برابری کند هدفی دست نیافتنی نیست و در همین برگه درباره زبان آموزانی از سراسر جهان نوشته ایم که حتی به نمره 9 مهارت گفتاری یا اسپیکینگ دست یافته اند.

در زیر یک نمونه رایتینگ آیلتس جنرال Genera IELTS Writing Sample برای بخش نخست یا Task 1 بهمراه پاسخ آورده شده است که در حد و سطح نمره کامل 8.5 تا 9 بوده و میتوان نمونه خوبی برای بررسی و الگو قرار دادن باشد.

اما ویژگی این رایتینگ در رسیدن به نمره کامل چیست؟

چهار معیار یا سنجه برای تعیین نمره بخش رایتینگ آیلتس(IELTS assessment criteria) تعریف شده است:

–task achievement
–coherence and cohesion
–lexical resource
–grammatical range and accuracy 

–پاسخدهی به پرسش مطرح شده و منحرف نشدن از سوال

–پیوسته نوشتن و خودداری از نوشتن جمله های نامربوط به یکدیگر

–به کار گیری واژگان حرفه ای تر و آکادمیک(دانشگاهی)

–به کار بردن گستره وسیع تری از ساختارهای دستوری و همچنین نداشتن خطاهای گرامری

برخی عبارت های ثابت مورد استفاده در نامه نگاری آیلتس جنرال:

–I am writing to inform you of

–I would be extremely grateful if you could

–Thank you for all your help and support

–Yours Sincerely

–I have thoroughly enjoyed…

–I would also like the chance to…

منبع: آیلتس سایمن