لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸
۴٫۳ (۸۵٫۸۱%) ۳۱ votes

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا 2018

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

پیش از این فهرست مشاغل مورد نیاز کشور های کانادا و سوئد را که برگردان دقیقی از توضیحات وبسایت های دولتی در این زمینه بود در دسترس علاقمندان گرامی قرار دادیم. در اینجا لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸ را در دسترس شما عزیزان قرار میدهیم که بدون شک راهنمای بسیاری از دوستان خواهد بود. در پایان این صفحه همچنین چندین لینک سودمند برای مطالعه و بدست آوردن اطلاعات بیشتر وجود دارد که میتوانید برای عزیزان سودمند باشد.

.

.

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

فهرست زیر که بعنوان یک فهرست مرجع میتوان به آن استناد کرد و منبع آن هم در زیر آورده شده شامل STSOL و MLTSSL برای ویزاهای مهارتی و تخصص ۱۸۹، ۱۹۰، ۴۸۹ و … می باشد.

ویزای ۴۸۹ استرالیا – اقامت مناطق کم جمعیت استرالیا
ویزای کار ۱۹۰ استرالیا – اقامت دائم با اسپانسر ایالتی، منطقه ای
ویزای کار و تخصص ۱۸۹ استرالیا (اقامت دائم)

 

Australian Skilled Occupation List 2017 – 2018

عنوان شغل

Occupation 

سازمان ارزیابی کننده

Authority 

نوع ویزا

۱۸۹/۴۸۹

نوع ویزا

۱۹۰/۴۸۹

نوع ویزا

۴۵۷/۱۸۶DE

نوع ویزا

۱۸۷

فهرست 

LISTS

مشروط

CAVEAT

۱۱۱۱۱۱ Chief Executive or Managing DirectorAIM۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSLCaveat
۱۱۱۲۱۱ Corporate General ManagerAIM۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSLCaveat
۱۲۱۱۱۱ Aquaculture FarmerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۲۱۱ Cotton GrowerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۲۱۲ Flower GrowerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCavea
۱۲۱۲۱۳ Fruit or Nut GrowerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۲۱۴ Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ)VETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat

 

۱۲۱۲۱۵ Grape GrowerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۲۱۶ Mixed Crop FarmerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۲۱۷ Sugar Cane GrowerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۲۲۱ Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)VETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۲۹۹ Crop Farmers necVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۳۱۱ ApiaristVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۳۱۲ Beef Cattle FarmerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۳۱۳ Dairy Cattle FarmerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۳۱۶ Horse BreederVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۳۱۷ Mixed Livestock FarmerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۳۱۸ Pig FarmerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۳۲۱ Poultry FarmerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۳۲۲ Sheep FarmerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۳۹۹ Livestock Farmers necVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۲۱۴۱۱ Mixed Crop and Livestock FarmerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۳۱۱۱۲ Sales and Marketing ManagerAIM۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۳۱۱۱۳ Advertising ManagerAIM۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۲۱۱۱ Corporate Services ManagerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۳۲۲۱۱ Finance ManagerCPAA/ICAA/IPA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۳۲۳۱۱ Human Resource ManagerAIM۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۲۵۱۱ Research and Development ManagerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۳۱۱۱ Construction Project ManagerVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۱۳۳۲۱۱ Engineering ManagerEngineers Australia/AIM۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۱۳۳۴۱۱ ManufacturerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۳۵۱۱ Production Manager (Forestry)VETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۳۳۵۱۲ Production Manager (Manufacturing)VETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۳۵۱۳ Production Manager (Mining)VETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۳۶۱۱ Supply and Distribution ManagerAIM۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۳۴۱۱۱ Child Care Centre ManagerTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۱۳۴۲۱۲ Nursing Clinical DirectorANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۱۳۴۲۱۳ Primary Health Organisation ManagerVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۱۳۴۲۱۴ Welfare Centre ManagerACWA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۱۳۴۲۹۹ Health and Welfare Services Managers necVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۴۳۱۱ School PrincipalVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۴۴۱۱ Faculty HeadVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۱۳۴۴۹۹ Education Managers necVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۵۱۱۱ Chief Information OfficerACS۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۱۳۵۱۱۲ ICT Project ManagerACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۳۵۱۹۹ ICT Managers necACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۹۹۱۱ Arts Administrator or ManagerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۹۹۱۲ Environmental ManagerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۱۳۹۹۱۳ Laboratory ManagerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۹۹۱۴ Quality Assurance ManagerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۳۹۹۹۹ Specialist Managers necVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۴۱۱۱۱ Cafe or Restaurant ManagerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۴۱۳۱۱ Hotel or Motel ManagerVETASSESS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۴۱۹۹۹ Accommodation and Hospitality Managers necVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۱۴۲۱۱۴ Hair or Beauty Salon ManagerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۴۲۱۱۵ Post Office ManagerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۴۹۱۱۲ Fitness Centre ManagerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۴۹۱۱۳ Sports Centre ManagerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۴۹۲۱۲ Customer Service ManagerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۴۹۳۱۱ Conference and Event OrganiserVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۴۹۴۱۳ Transport Company ManagerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۱۴۹۹۱۳ Facilities ManagerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۱۱۱۱۲ Dancer or ChoreographerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۱۲۱۲ Music DirectorVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۱۲۱۳ Musician (Instrumental)VETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۱۱۲۹۹ Music Professionals necVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۱۳۱۱ PhotographerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۱۴۹۹ Visual Arts and Crafts Professionals necVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۱۱۱ Artistic DirectorVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۲۱۲ Book or Script EditorVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۳۱۲ Director (Film, Television, Radio or Stage)VETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۳۱۴ Film and Video EditorVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۳۱۵ Program Director (Television or Radio)VETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۳۱۶ Stage ManagerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۳۱۷ Technical DirectorVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۳۱۸ Video ProducerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۴۱۱ CopywriterVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۴۱۲ Newspaper or Periodical EditorVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۴۱۳ Print JournalistVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۴۱۵ Technical WriterVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۴۱۶ Television JournalistVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۱۲۴۹۹ Journalists and Other Writers necVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۱۱۱۱ Accountant (General)CPA/ICAA/IPA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSLCaveat
۲۲۱۱۱۲ Management AccountantCPA/ICAA/IPA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۲۱۱۱۳ Taxation AccountantCPA/ICAA/IPA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSLCaveat
۲۲۱۲۱۱ Company SecretaryVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۱۲۱۳ External AuditorCPA/ICAA/IPA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۲۱۲۱۴ Internal AuditorVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۲۲۱۱۱ Commodities TraderVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۲۱۱۲ Finance BrokerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۲۱۱۳ Insurance BrokerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۲۱۹۹ Financial Brokers necVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۲۲۱۱ Financial Market DealerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۲۲۱۳ Stockbroking DealerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۲۲۹۹ Financial Dealers necVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۲۳۱۱ Financial Investment AdviserVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۲۳۱۲ Financial Investment ManagerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۳۱۱۲ Recruitment ConsultantVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۲۳۲۱۱ ICT TrainerACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۴۱۱۱ ActuaryVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۲۴۱۱۲ MathematicianVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۴۱۱۳ StatisticianVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۲۴۲۱۲ Gallery or Museum CuratorVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۴۲۱۳ Health Information ManagerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۴۲۱۴ Records ManagerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۴۳۱۱ EconomistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۲۴۵۱۱ Land EconomistVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۲۴۵۱۲ ValuerVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۲۴۶۱۱ LibrarianVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۴۷۱۱ Management ConsultantVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۲۴۷۱۲ Organisation and Methods AnalystVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۴۹۱۴ Patents ExaminerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۴۹۹۹ Information and Organisation Professionals necVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۲۵۱۱۱ Advertising SpecialistVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۲۵۱۱۳ Marketing SpecialistVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۲۵۲۱۱ ICT Account ManagerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۵۲۱۲ ICT Business Development ManagerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۵۲۱۳ ICT Sales RepresentativeVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۵۳۱۱ Public Relations ProfessionalVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۲۵۴۹۹ Technical Sales Representatives necVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۳۱۱۱۱ Aeroplane PilotCASA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۳۱۱۱۳ Flying InstructorVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۳۱۱۱۴ Helicopter PilotCASA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۳۲۱۱۱ ArchitectAACA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۲۱۱۲ Landscape ArchitectVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۲۲۱۲ SurveyorSSSI۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۲۲۱۳ CartographerVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۲۲۱۴ Other Spatial ScientistVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۲۳۱۱ Fashion DesignerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۳۲۳۱۲ Industrial DesignerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۳۲۳۱۳ Jewellery DesignerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۳۲۴۱۱ Graphic DesignerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۳۲۴۱۲ IllustratorVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۳۲۴۱۴ Web DesignerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۳۲۵۱۱ Interior DesignerVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۳۲۶۱۱ Urban and Regional PlannerVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۳۳۱۱۱ Chemical EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۱۱۲ Materials EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۲۱۱ Civil EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۲۱۲ Geotechnical EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۲۱۳ Quantity SurveyorAIQS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۲۱۴ Structural EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۲۱۵ Transport EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۳۱۱ Electrical EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۴۱۱ Electronics EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۵۱۱ Industrial EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۵۱۲ Mechanical EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۵۱۳ Production or Plant EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۶۱۱ Mining Engineer (excluding Petroleum)Engineers Australia۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۶۱۲ Petroleum EngineerEngineers Australia۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۹۱۱ Aeronautical EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۹۱۲ Agricultural EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۹۱۳ Biomedical EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۹۱۴ Engineering TechnologistEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۹۱۵ Environmental EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۹۱۶ Naval Architect (Aus) / Marine Designer (NZ)Engineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۳۹۹۹ Engineering Professionals necEngineers Australia۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۱۱۱ Agricultural ConsultantVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۱۱۲ Agricultural ScientistVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۱۱۳ Forester (Aus) / Forest Scientist (NZ)VETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۲۱۱ ChemistVETASSESS۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۲۱۲ Food TechnologistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۲۱۳ Wine MakerVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۳۴۳۱۲ Environmental ConsultantVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۳۱۳ Environmental Research ScientistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۳۹۹ Environmental Scientists necVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۴۱۱ GeologistVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۳۴۴۱۲ GeophysicistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۴۱۳ HydrogeologistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۵۱۱ Life Scientist (General)VETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۵۱۳ BiochemistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۵۱۴ BiotechnologistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۵۱۵ BotanistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۵۱۶ Marine BiologistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۵۱۷ MicrobiologistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۵۱۸ ZoologistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۵۹۹ Life Scientists necVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۶۱۱ Medical Laboratory ScientistAIMS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۷۱۱ VeterinarianAVBC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۹۱۱ ConservatorVETASSESS B۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۹۱۲ MetallurgistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۹۱۳ MeteorologistVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۹۱۴ PhysicistVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۳۴۹۹۹ Natural and Physical Science Professionals necVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۴۱۱۱۱ Early Childhood (Pre-primary School) TeacherAITSL۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۴۱۲۱۳ Primary School TeacherAITSL۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۴۱۳۱۱ Middle School Teacher (Aus) Intermediate School Teacher (NZ)AITSL۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۴۱۴۱۱ Secondary School TeacherAITSL۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۴۱۵۱۱ Special Needs TeacherAITSL۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۴۱۵۱۲ Teacher of the Hearing ImpairedAITSL۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۴۱۵۱۳ Teacher of the Sight ImpairedAITSL۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۴۱۵۹۹ Special Education Teachers necAITSL۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۴۲۱۱۱ University LecturerVETASSESS A۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSLCaveat
۲۴۹۱۱۱ Education AdviserVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۴۹۲۱۱ Art Teacher (Private Tuition)VETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۴۹۲۱۲ Dance Teacher (Private Tuition)VETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۴۹۲۱۴ Music Teacher (Private Tuition)VETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۴۹۲۹۹ Private Tutors and Teachers necVETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۴۹۳۱۱ Teacher of English to Speakers of Other LanguagesVETASSESS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۱۱۱۱ DietitianDAA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۱۱۱۲ NutritionistVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۱۲۱۱ Medical Diagnostic RadiographerAIR۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۱۲۱۲ Medical Radiation TherapistAIR۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۱۲۱۳ Nuclear Medicine TechnologistANZSNM۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۱۲۱۴ SonographerAIR۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۱۳۱۲ Occupational Health and Safety AdviserVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۱۴۱۱ OptometristOCANZ۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۱۴۱۲ OrthoptistVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۱۵۱۱ Hospital PharmacistAPharmC۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۱۵۱۲ Industrial PharmacistVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۱۵۱۳ Retail PharmacistAPharmC۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۱۹۱۱ Health Promotion OfficerVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۱۹۱۲ Orthotist or ProsthetistAOPA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۱۹۹۹ Health Diagnostic and Promotion Professionals necVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۲۱۱۱ ChiropractorCCEA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۲۱۱۲ OsteopathANZOC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۲۲۱۱ AcupuncturistChinese Medicine Board of Australia۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۲۲۱۳ NaturopathVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۲۲۱۴ Traditional Chinese Medicine PractitionerChinese Medicine Board Of Australia۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۲۲۹۹ Complementary Health Therapists necVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۲۳۱۱ Dental SpecialistADC۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۲۳۱۲ DentistADC۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۲۴۱۱ Occupational TherapistOTC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۲۵۱۱ PhysiotherapistAPC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۲۶۱۱ PodiatristAPodC/ANZPAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۲۷۱۱ AudiologistVETASSESS A۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۲۷۱۲ Speech Pathologist (Aus) / Speech Language Therapist (NZ)SPA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۱۱۱ General PractitionerMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۱۱۲ Resident Medical OfficerMedical Board of Australia۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۳۲۱۱ AnaesthetistMedical Board of Australia۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۳۳۱۱ Specialist Physician (General Medicine)Medical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۳۱۲ CardiologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۳۱۳ Clinical HaematologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۳۱۴ Medical OncologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۳۱۵ EndocrinologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۳۱۶ GastroenterologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۳۱۷ Intensive Care SpecialistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۳۱۸ NeurologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۳۲۱ PaediatricianMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۳۲۲ Renal Medicine SpecialistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۳۲۳ RheumatologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۳۲۴ Thoracic Medicine SpecialistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۳۹۹ Specialist Physicians necMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۴۱۱ PsychiatristMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۵۱۱ Surgeon (General)Medical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۵۱۲ Cardiothoracic SurgeonMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۵۱۳ NeurosurgeonMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۵۱۴ Orthopaedic SurgeonMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۵۱۵ OtorhinolaryngologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۵۱۶ Paediatric SurgeonMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۵۱۷ Plastic and Reconstructive SurgeonMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۵۱۸ UrologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۵۲۱ Vascular SurgeonMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۹۱۱ DermatologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۹۱۲ Emergency Medicine SpecialistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۹۱۳ Obstetrician and GynaecologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۹۱۴ OphthalmologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۹۱۵ PathologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۹۱۷ Diagnostic and Interventional RadiologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۹۱۸ Radiation OncologistMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۳۹۹۹ Medical Practitioners necMedical Board of Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۱۱۱ MidwifeANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۲۱۱ Nurse EducatorANMAC/VETASSESS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۴۲۱۲ Nurse ResearcherANMAC/VETASSESS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۴۳۱۱ Nurse ManagerANMAC/VETASSESS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۵۴۴۱۱ Nurse PractitionerANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۱۲ Registered Nurse (Aged Care)ANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۱۳ Registered Nurse (Child and Family Health)ANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۱۴ Registered Nurse (Community Health)ANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۱۵ Registered Nurse (Critical Care and Emergency)ANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۱۶ Registered Nurse (Developmental Disability)ANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۱۷ Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)ANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۱۸ Registered Nurse (Medical)ANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۲۱ Registered Nurse (Medical Practice)ANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۲۲ Registered Nurse (Mental Health)ANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۲۳ Registered Nurse (Perioperative)ANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۲۴ Registered Nurse (Surgical)ANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۲۵ Registered Nurse (Paediatrics)ANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۵۴۴۹۹ Registered Nurses necANMAC۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۶۱۱۱۱ ICT Business AnalystACS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۶۱۱۱۲ Systems AnalystACS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۶۱۲۱۱ Multimedia SpecialistACS۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۶۱۲۱۲ Web DeveloperACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۶۱۳۱۱ Analyst ProgrammerACS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۶۱۳۱۲ Developer ProgrammerACS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۶۱۳۱۳ Software EngineerACS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۶۱۳۱۴ Software TesterACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۶۱۳۹۹ Software and Applications Programmers necACS۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۶۲۱۱۱ Database AdministratorACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۶۲۱۱۲ ICT Security SpecialistACS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۶۲۱۱۳ Systems AdministratorACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۶۳۱۱۱ Computer Network and Systems EngineerACS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۶۳۱۱۲ Network AdministratorACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۶۳۱۱۳ Network AnalystACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۶۳۲۱۱ ICT Quality Assurance EngineerACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۶۳۲۱۲ ICT Support EngineerACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۶۳۲۱۳ ICT Systems Test EngineerACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۲۶۳۲۹۹ ICT Support and Test Engineers necACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۶۳۳۱۱ Telecommunications EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۶۳۳۱۲ Telecommunications Network EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۷۱۱۱۱ BarristerSLAA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۷۱۲۹۹ Judicial and Other Legal Professionals necVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۷۱۳۱۱ SolicitorSLAA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۷۲۱۱۱ Careers CounsellorVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۷۲۱۱۲ Drug and Alcohol CounsellorVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۷۲۱۱۳ Family and Marriage CounsellorVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۷۲۱۱۴ Rehabilitation CounsellorVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۷۲۱۱۵ Student CounsellorVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۷۲۱۹۹ Counsellors necVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۷۲۳۱۱ Clinical PsychologistAPS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۷۲۳۱۲ Educational PsychologistAPS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۷۲۳۱۳ Organisational PsychologistAPS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۷۲۳۹۹ Psychologists necAPS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۷۲۴۱۲ InterpreterNAATI۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۷۲۴۹۹ Social Professionals necVETASSESS A۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۷۲۵۱۱ Social WorkerAASW۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۲۷۲۶۱۲ Recreation Officer (Aus) / Recreation Coordinator (NZ)VETASSESS B۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۲۷۲۶۱۳ Welfare WorkerACWA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۱۱۱۱ Agricultural TechnicianVETASSESS C۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۳۱۱۲۱۱ Anaesthetic TechnicianVETASSESS E۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۱۲۱۲ Cardiac TechnicianVETASSESS E۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۱۲۱۳ Medical Laboratory TechnicianAIMS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۱۲۱۵ Pharmacy TechnicianVETASSESS E۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۱۲۹۹ Medical Technicians necVETASSESS E۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۱۳۱۲ Meat InspectorVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۱۳۹۹ Primary Products Inspectors necVETASSESS C۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۳۱۱۴۱۱ Chemistry TechnicianVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۱۴۱۲ Earth Science TechnicianVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۱۴۱۳ Life Science TechnicianVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۱۴۹۹ Science Technicians necVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۲۱۱۱ Architectural DraftspersonVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۲۱۱۲ Building AssociateVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۲۱۱۳ Building InspectorVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۲۱۹۹ Architectural, Building and Surveying Technicians necVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۲۲۱۱ Civil Engineering DraftspersonEngineers Australia/ VETASSESS۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۱۲۲۱۲ Civil Engineering TechnicianVETASSESS C۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۱۲۳۱۱ Electrical Engineering DraftspersonEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۱۲۳۱۲ Electrical Engineering TechnicianTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۱۲۵۱۲ Mechanical Engineering TechnicianTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۳۱۲۹۱۲ Metallurgical or Materials TechnicianVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۲۹۱۳ Mine DeputyVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۳۱۱۱ Hardware TechnicianTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۳۱۱۲ ICT Customer Support OfficerTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۳۱۱۳ Web AdministratorACS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۳۱۹۹ ICT Support Technicians necTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۱۳۲۱۱ Radiocommunications TechnicianTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۱۳۲۱۲ Telecommunications Field EngineerEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۱۳۲۱۴ Telecommunications Technical Officer or TechnologistEngineers Australia۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۱۱۱۱ Automotive ElectricianTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۱۲۱۱ Motor Mechanic (General)TRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۱۲۱۲ Diesel Motor MechanicTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۱۲۱۳ Motorcycle MechanicTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۱۲۱۴ Small Engine MechanicTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۲۱۱۳ FarrierTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۲۲۲۱۱ Sheetmetal Trades WorkerTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۲۳۱۱ Metal FabricatorTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۲۳۱۳ Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ)TRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۳۱۱۱ Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)TRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۲۳۱۱۲ Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)TRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۲۳۱۱۳ Aircraft Maintenance Engineer (Structures)TRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۲۳۲۱۱ Fitter (General)TRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۳۲۱۲ Fitter and TurnerTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۳۲۱۳ Fitter-WelderTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۳۲۱۴ Metal Machinist (First Class)TRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۳۲۱۵ Textile, Clothing and Footwear MechanicTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۲۳۲۹۹ Metal Fitters and Machinists necTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۲۳۳۱۳ LocksmithTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۳۳۱۴ Precision Instrument Maker and RepairerTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۲۳۳۱۶ Watch and Clock Maker and RepairerTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۲۳۴۱۲ ToolmakerTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۲۴۱۱۱ PanelbeaterTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۲۴۲۱۱ Vehicle Body BuilderTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۲۴۲۱۲ Vehicle TrimmerTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۳۱۱۱۱ BricklayerTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۱۱۱۲ StonemasonTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۱۲۱۱ Carpenter and JoinerTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۱۲۱۲ CarpenterTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۱۲۱۳ JoinerTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۲۲۱۱ Painting Trades WorkerTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۳۱۱۱ GlazierTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۳۲۱۱ Fibrous PlastererTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۳۲۱۲ Solid PlastererTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۳۳۱۱ Roof TilerTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۳۳۴۱۱ Wall and Floor TilerTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۴۱۱۱ Plumber (General)TRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۴۱۱۲ Airconditioning and Mechanical Services PlumberTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۴۱۱۳ Drainer (Aus) / Drainlayer (NZ)TRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۴۱۱۴ GasfitterTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۳۴۱۱۵ Roof PlumberTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۴۱۱۱۱ Electrician (General)TRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۴۱۱۱۲ Electrician (Special Class)TRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۴۱۱۱۳ Lift MechanicTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۴۲۱۱۱ Airconditioning and Refrigeration MechanicTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۴۲۲۱۲ Technical Cable JointerTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۴۲۳۱۱ Business Machine MechanicTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۴۲۳۱۳ Electronic Equipment Trades WorkerTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۴۲۳۱۴ Electronic Instrument Trades Worker (General)TRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۴۲۳۱۵ Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)TRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۴۲۴۱۱ Cabler (Data and Telecommunications)TRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۴۲۴۱۳ Telecommunications Linesworker (Aus) / Telecommunications Line Mechanic (NZ)TRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۵۱۱۱۱ BakerTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۳۵۱۱۱۲ PastrycookTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۳۵۱۲۱۱ Butcher or Smallgoods MakerTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۵۱۳۱۱ ChefTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSLCaveat
۳۵۱۴۱۱ CookTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۳۶۱۱۱۱ Dog Trainer or HandlerVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۶۱۱۱۲ Horse TrainerTRA۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۶۱۱۹۹ Animal Attendants and Trainers necVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۳۶۱۳۱۱ Veterinary NurseVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۶۲۱۱۱ FloristTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۶۲۲۱۱ Gardener (General)TRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۶۲۲۱۲ ArboristTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۶۲۲۱۳ Landscape GardenerTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۶۲۳۱۱ GreenkeeperTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۱۱۱۱ HairdresserTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۳۹۲۱۱۱ Print FinisherTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۲۳۱۱ Printing MachinistTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۳۲۱۳ Dressmaker or TailorTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۳۳۱۱ UpholstererTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۴۱۱۱ CabinetmakerTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۹۴۲۱۱ Furniture FinisherTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۴۲۱۳ Wood MachinistTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۴۲۹۹ Wood Machinists and Other Wood Trades Workers necTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۹۱۱۱ Boat Builder and RepairerTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۹۹۱۱۲ ShipwrightTRA۱۸۹/۴۸۹۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷MLTSSL
۳۹۹۲۱۱ Chemical Plant OperatorTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۹۲۱۳ Power Generation Plant OperatorTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۹۳۱۲ Library TechnicianVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۹۴۱۱ JewellerTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۹۵۱۲ Camera Operator (Film, Television or Video)TRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۹۵۱۴ Make Up ArtistTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۹۵۱۶ Sound TechnicianTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۹۵۹۹ Performing Arts Technicians necVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۳۹۹۶۱۱ SignwriterTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۱۱۱۱۱ Ambulance OfficerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۱۱۱۱۲ Intensive Care Ambulance Paramedic (Aus) / Ambulance Paramedic (NZ)VETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۱۱۲۱۳ Dental TechnicianTRA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۱۱۳۱۱ Diversional TherapistVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۱۱۴۱۱ Enrolled NurseANMAC۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۱۱۶۱۱ Massage TherapistVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۴۱۱۷۱۱ Community WorkerACWA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۱۱۷۱۲ Disabilities Services OfficerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۱۱۷۱۳ Family Support WorkerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۱۱۷۱۵ Residential Care OfficerVETASSESS۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۱۱۷۱۶ Youth WorkerACWA۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۵۲۳۱۱ Diving Instructor (Open Water)VETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۵۲۳۱۲ Gymnastics Coach or InstructorVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۵۲۳۱۳ Horse Riding Coach or InstructorVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۵۲۳۱۴ Snowsport InstructorVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۵۲۳۱۵ Swimming Coach or InstructorVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۵۲۳۱۶ Tennis CoachVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۵۲۳۱۷ Other Sports Coach or InstructorVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۵۲۳۲۱ Sports Development OfficerVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۵۲۴۱۱ FootballerVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۴۵۲۴۹۹ Sportspersons necVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۵۱۱۱۱۱ Contract AdministratorVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat
۵۱۱۱۱۲ Program or Project AdministratorVETASSESS C۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۵۹۹۶۱۲ Insurance Loss AdjusterVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۶۱۱۲۱۱ Insurance AgentVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOL
۶۳۹۲۱۱ Retail BuyerVETASSESS D۱۹۰/۴۸۹۴۵۷/۱۸۶DE۱۸۷STSOLCaveat

 .

جدول برگرفته از https://www.nwivisas .com/nwi-blog/australia/australian-skilled-occupation-list-2017-2018

لینک های سودمند: 

https://www.thepolyglotgroup .com.au/blog/what-you-need-to-know-about-the-457-186-187-visa-changes/

https://www.homeaffairs .gov.au/trav/work/work/skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists

.

 ۲۰۱۸ بیشتر بخوانید – لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

لغات و اصطلاحات فوتبال در انگلیسی + ترجمه فارسی

.

۱۰۰ وب سایت برتر ایران در سال ۲۰۱۸

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

بایگانی کامل مجموعه ۶ Minute English سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

دانلود ۴۰۰ برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده ۱۱۸ سخنرانی)

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

۲۰۰ نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (۵۰۰ ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره ۸٫۵ در کانال تلگرام @ielts2com