لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

پیش از این فهرست مشاغل مورد نیاز کشور های کانادا و سوئد را که برگردان دقیقی از توضیحات وبسایت های دولتی در این زمینه بود در دسترس علاقمندان گرامی قرار دادیم. در اینجا لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا 2018 را در دسترس شما عزیزان قرار میدهیم که بدون شک راهنمای بسیاری از دوستان خواهد بود. در پایان این صفحه همچنین چندین لینک سودمند برای مطالعه و بدست آوردن اطلاعات بیشتر وجود دارد که میتوانید برای عزیزان سودمند باشد.

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

فهرست زیر که بعنوان یک فهرست مرجع میتوان به آن استناد کرد و منبع آن هم در زیر آورده شده شامل STSOL و MLTSSL برای ویزاهای مهارتی و تخصص 189، 190، 489 و … می باشد.

ویزای 489 استرالیا – اقامت مناطق کم جمعیت استرالیا
ویزای کار 190 استرالیا – اقامت دائم با اسپانسر ایالتی، منطقه ای
ویزای کار و تخصص 189 استرالیا (اقامت دائم)

 

Australian Skilled Occupation List 2017 – 2018

عنوان شغل

Occupation 

سازمان ارزیابی کننده

Authority 

نوع ویزا

189/489

نوع ویزا

190/489

نوع ویزا

457/186DE

نوع ویزا

187

فهرست 

LISTS

مشروط

CAVEAT

111111 Chief Executive or Managing DirectorAIM457/186DE187MLTSSLCaveat
111211 Corporate General ManagerAIM457/186DE187MLTSSLCaveat
121111 Aquaculture FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121211 Cotton GrowerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121212 Flower GrowerVETASSESS B457/186DE187STSOLCavea
121213 Fruit or Nut GrowerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121214 Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ)VETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat

 

121215 Grape GrowerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121216 Mixed Crop FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121217 Sugar Cane GrowerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121221 Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)VETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121299 Crop Farmers necVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121311 ApiaristVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121312 Beef Cattle FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121313 Dairy Cattle FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121316 Horse BreederVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121317 Mixed Livestock FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121318 Pig FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121321 Poultry FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121322 Sheep FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121399 Livestock Farmers necVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
121411 Mixed Crop and Livestock FarmerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
131112 Sales and Marketing ManagerAIM190/489457/186DE187STSOLCaveat
131113 Advertising ManagerAIM190/489457/186DE187STSOL
132111 Corporate Services ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
132211 Finance ManagerCPAA/ICAA/IPA190/489457/186DE187STSOLCaveat
132311 Human Resource ManagerAIM190/489457/186DE187STSOL
132511 Research and Development ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
133111 Construction Project ManagerVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
133211 Engineering ManagerEngineers Australia/AIM189/489190/489457/186DE187MLTSSL
133411 ManufacturerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
133511 Production Manager (Forestry)VETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
133512 Production Manager (Manufacturing)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
133513 Production Manager (Mining)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
133611 Supply and Distribution ManagerAIM190/489457/186DE187STSOLCaveat
134111 Child Care Centre ManagerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
134212 Nursing Clinical DirectorANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
134213 Primary Health Organisation ManagerVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
134214 Welfare Centre ManagerACWA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
134299 Health and Welfare Services Managers necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
134311 School PrincipalVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
134411 Faculty HeadVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
134499 Education Managers necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
135111 Chief Information OfficerACS457/186DE187MLTSSL
135112 ICT Project ManagerACS190/489457/186DE187STSOLCaveat
135199 ICT Managers necACS190/489457/186DE187STSOL
139911 Arts Administrator or ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
139912 Environmental ManagerVETASSESS B457/186DE187MLTSSL
139913 Laboratory ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
139914 Quality Assurance ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
139999 Specialist Managers necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
141111 Cafe or Restaurant ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
141311 Hotel or Motel ManagerVETASSESS190/489457/186DE187STSOLCaveat
141999 Accommodation and Hospitality Managers necVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
142114 Hair or Beauty Salon ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
142115 Post Office ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
149112 Fitness Centre ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
149113 Sports Centre ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
149212 Customer Service ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
149311 Conference and Event OrganiserVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
149413 Transport Company ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
149913 Facilities ManagerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
211112 Dancer or ChoreographerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
211212 Music DirectorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
211213 Musician (Instrumental)VETASSESS B457/186DE187MLTSSL
211299 Music Professionals necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
211311 PhotographerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
211499 Visual Arts and Crafts Professionals necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212111 Artistic DirectorVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
212212 Book or Script EditorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212312 Director (Film, Television, Radio or Stage)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212314 Film and Video EditorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212315 Program Director (Television or Radio)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212316 Stage ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212317 Technical DirectorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212318 Video ProducerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212411 CopywriterVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212412 Newspaper or Periodical EditorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212413 Print JournalistVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212415 Technical WriterVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212416 Television JournalistVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
212499 Journalists and Other Writers necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
221111 Accountant (General)CPA/ICAA/IPA189/489190/489457/186DE187MLTSSLCaveat
221112 Management AccountantCPA/ICAA/IPA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
221113 Taxation AccountantCPA/ICAA/IPA189/489190/489457/186DE187MLTSSLCaveat
221211 Company SecretaryVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
221213 External AuditorCPA/ICAA/IPA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
221214 Internal AuditorVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
222111 Commodities TraderVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
222112 Finance BrokerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
222113 Insurance BrokerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
222199 Financial Brokers necVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
222211 Financial Market DealerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
222213 Stockbroking DealerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
222299 Financial Dealers necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
222311 Financial Investment AdviserVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
222312 Financial Investment ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
223112 Recruitment ConsultantVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
223211 ICT TrainerACS190/489457/186DE187STSOL
224111 ActuaryVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
224112 MathematicianVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
224113 StatisticianVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
224212 Gallery or Museum CuratorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
224213 Health Information ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
224214 Records ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
224311 EconomistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
224511 Land EconomistVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
224512 ValuerVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
224611 LibrarianVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
224711 Management ConsultantVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
224712 Organisation and Methods AnalystVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
224914 Patents ExaminerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
224999 Information and Organisation Professionals necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
225111 Advertising SpecialistVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
225113 Marketing SpecialistVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
225211 ICT Account ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
225212 ICT Business Development ManagerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
225213 ICT Sales RepresentativeVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
225311 Public Relations ProfessionalVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
225499 Technical Sales Representatives necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
231111 Aeroplane PilotCASA190/489457/186DE187STSOLCaveat
231113 Flying InstructorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
231114 Helicopter PilotCASA190/489457/186DE187STSOLCaveat
232111 ArchitectAACA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
232112 Landscape ArchitectVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
232212 SurveyorSSSI189/489190/489457/186DE187MLTSSL
232213 CartographerVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
232214 Other Spatial ScientistVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
232311 Fashion DesignerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
232312 Industrial DesignerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
232313 Jewellery DesignerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
232411 Graphic DesignerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOLCaveat
232412 IllustratorVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
232414 Web DesignerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
232511 Interior DesignerVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
232611 Urban and Regional PlannerVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
233111 Chemical EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233112 Materials EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233211 Civil EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233212 Geotechnical EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233213 Quantity SurveyorAIQS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233214 Structural EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233215 Transport EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233311 Electrical EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233411 Electronics EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233511 Industrial EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233512 Mechanical EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233513 Production or Plant EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233611 Mining Engineer (excluding Petroleum)Engineers Australia457/186DE187MLTSSL
233612 Petroleum EngineerEngineers Australia457/186DE187MLTSSL
233911 Aeronautical EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233912 Agricultural EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233913 Biomedical EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233914 Engineering TechnologistEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233915 Environmental EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233916 Naval Architect (Aus) / Marine Designer (NZ)Engineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
233999 Engineering Professionals necEngineers Australia457/186DE187MLTSSL
234111 Agricultural ConsultantVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
234112 Agricultural ScientistVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
234113 Forester (Aus) / Forest Scientist (NZ)VETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
234211 ChemistVETASSESS457/186DE187MLTSSL
234212 Food TechnologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234213 Wine MakerVETASSESS B457/186DE187STSOLCaveat
234312 Environmental ConsultantVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234313 Environmental Research ScientistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234399 Environmental Scientists necVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234411 GeologistVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
234412 GeophysicistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234413 HydrogeologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234511 Life Scientist (General)VETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234513 BiochemistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234514 BiotechnologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234515 BotanistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234516 Marine BiologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234517 MicrobiologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234518 ZoologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234599 Life Scientists necVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234611 Medical Laboratory ScientistAIMS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
234711 VeterinarianAVBC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
234911 ConservatorVETASSESS B457/186DE187MLTSSL
234912 MetallurgistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234913 MeteorologistVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
234914 PhysicistVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
234999 Natural and Physical Science Professionals necVETASSESS A457/186DE187MLTSSL
241111 Early Childhood (Pre-primary School) TeacherAITSL189/489190/489457/186DE187MLTSSL
241213 Primary School TeacherAITSL190/489457/186DE187STSOL
241311 Middle School Teacher (Aus) Intermediate School Teacher (NZ)AITSL190/489457/186DE187STSOL
241411 Secondary School TeacherAITSL189/489190/489457/186DE187MLTSSL
241511 Special Needs TeacherAITSL189/489190/489457/186DE187MLTSSL
241512 Teacher of the Hearing ImpairedAITSL189/489190/489457/186DE187MLTSSL
241513 Teacher of the Sight ImpairedAITSL189/489190/489457/186DE187MLTSSL
241599 Special Education Teachers necAITSL189/489190/489457/186DE187MLTSSL
242111 University LecturerVETASSESS A457/186DE187MLTSSLCaveat
249111 Education AdviserVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
249211 Art Teacher (Private Tuition)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
249212 Dance Teacher (Private Tuition)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
249214 Music Teacher (Private Tuition)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
249299 Private Tutors and Teachers necVETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
249311 Teacher of English to Speakers of Other LanguagesVETASSESS190/489457/186DE187STSOL
251111 DietitianDAA190/489457/186DE187STSOL
251112 NutritionistVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
251211 Medical Diagnostic RadiographerAIR189/489190/489457/186DE187MLTSSL
251212 Medical Radiation TherapistAIR189/489190/489457/186DE187MLTSSL
251213 Nuclear Medicine TechnologistANZSNM189/489190/489457/186DE187MLTSSL
251214 SonographerAIR189/489190/489457/186DE187MLTSSL
251312 Occupational Health and Safety AdviserVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
251411 OptometristOCANZ189/489190/489457/186DE187MLTSSL
251412 OrthoptistVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
251511 Hospital PharmacistAPharmC190/489457/186DE187STSOL
251512 Industrial PharmacistVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
251513 Retail PharmacistAPharmC190/489457/186DE187STSOL
251911 Health Promotion OfficerVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
251912 Orthotist or ProsthetistAOPA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
251999 Health Diagnostic and Promotion Professionals necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
252111 ChiropractorCCEA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
252112 OsteopathANZOC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
252211 AcupuncturistChinese Medicine Board of Australia190/489457/186DE187STSOL
252213 NaturopathVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
252214 Traditional Chinese Medicine PractitionerChinese Medicine Board Of Australia190/489457/186DE187STSOL
252299 Complementary Health Therapists necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
252311 Dental SpecialistADC190/489457/186DE187STSOL
252312 DentistADC190/489457/186DE187STSOL
252411 Occupational TherapistOTC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
252511 PhysiotherapistAPC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
252611 PodiatristAPodC/ANZPAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
252711 AudiologistVETASSESS A189/489190/489457/186DE187MLTSSL
252712 Speech Pathologist (Aus) / Speech Language Therapist (NZ)SPA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253111 General PractitionerMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253112 Resident Medical OfficerMedical Board of Australia190/489457/186DE187STSOL
253211 AnaesthetistMedical Board of Australia190/489457/186DE187STSOL
253311 Specialist Physician (General Medicine)Medical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253312 CardiologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253313 Clinical HaematologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253314 Medical OncologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253315 EndocrinologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253316 GastroenterologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253317 Intensive Care SpecialistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253318 NeurologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253321 PaediatricianMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253322 Renal Medicine SpecialistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253323 RheumatologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253324 Thoracic Medicine SpecialistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253399 Specialist Physicians necMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253411 PsychiatristMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253511 Surgeon (General)Medical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253512 Cardiothoracic SurgeonMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253513 NeurosurgeonMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253514 Orthopaedic SurgeonMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253515 OtorhinolaryngologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253516 Paediatric SurgeonMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253517 Plastic and Reconstructive SurgeonMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253518 UrologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253521 Vascular SurgeonMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253911 DermatologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253912 Emergency Medicine SpecialistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253913 Obstetrician and GynaecologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253914 OphthalmologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253915 PathologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253917 Diagnostic and Interventional RadiologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253918 Radiation OncologistMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
253999 Medical Practitioners necMedical Board of Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254111 MidwifeANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254211 Nurse EducatorANMAC/VETASSESS190/489457/186DE187STSOL
254212 Nurse ResearcherANMAC/VETASSESS190/489457/186DE187STSOL
254311 Nurse ManagerANMAC/VETASSESS190/489457/186DE187STSOL
254411 Nurse PractitionerANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254412 Registered Nurse (Aged Care)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254413 Registered Nurse (Child and Family Health)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254414 Registered Nurse (Community Health)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254416 Registered Nurse (Developmental Disability)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254418 Registered Nurse (Medical)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254421 Registered Nurse (Medical Practice)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254422 Registered Nurse (Mental Health)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254423 Registered Nurse (Perioperative)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254424 Registered Nurse (Surgical)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254425 Registered Nurse (Paediatrics)ANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
254499 Registered Nurses necANMAC189/489190/489457/186DE187MLTSSL
261111 ICT Business AnalystACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
261112 Systems AnalystACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
261211 Multimedia SpecialistACS457/186DE187MLTSSL
261212 Web DeveloperACS190/489457/186DE187STSOLCaveat
261311 Analyst ProgrammerACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
261312 Developer ProgrammerACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
261313 Software EngineerACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
261314 Software TesterACS190/489457/186DE187STSOLCaveat
261399 Software and Applications Programmers necACS457/186DE187MLTSSL
262111 Database AdministratorACS190/489457/186DE187STSOL
262112 ICT Security SpecialistACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
262113 Systems AdministratorACS190/489457/186DE187STSOL
263111 Computer Network and Systems EngineerACS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
263112 Network AdministratorACS190/489457/186DE187STSOL
263113 Network AnalystACS190/489457/186DE187STSOL
263211 ICT Quality Assurance EngineerACS190/489457/186DE187STSOL
263212 ICT Support EngineerACS190/489457/186DE187STSOLCaveat
263213 ICT Systems Test EngineerACS190/489457/186DE187STSOLCaveat
263299 ICT Support and Test Engineers necACS190/489457/186DE187STSOL
263311 Telecommunications EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
263312 Telecommunications Network EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
271111 BarristerSLAA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
271299 Judicial and Other Legal Professionals necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
271311 SolicitorSLAA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
272111 Careers CounsellorVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272112 Drug and Alcohol CounsellorVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272113 Family and Marriage CounsellorVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272114 Rehabilitation CounsellorVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272115 Student CounsellorVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272199 Counsellors necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272311 Clinical PsychologistAPS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
272312 Educational PsychologistAPS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
272313 Organisational PsychologistAPS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
272399 Psychologists necAPS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
272412 InterpreterNAATI190/489457/186DE187STSOL
272499 Social Professionals necVETASSESS A190/489457/186DE187STSOL
272511 Social WorkerAASW189/489190/489457/186DE187MLTSSL
272612 Recreation Officer (Aus) / Recreation Coordinator (NZ)VETASSESS B190/489457/186DE187STSOL
272613 Welfare WorkerACWA190/489457/186DE187STSOL
311111 Agricultural TechnicianVETASSESS C457/186DE187STSOLCaveat
311211 Anaesthetic TechnicianVETASSESS E190/489457/186DE187STSOL
311212 Cardiac TechnicianVETASSESS E190/489457/186DE187STSOL
311213 Medical Laboratory TechnicianAIMS190/489457/186DE187STSOL
311215 Pharmacy TechnicianVETASSESS E190/489457/186DE187STSOL
311299 Medical Technicians necVETASSESS E190/489457/186DE187STSOL
311312 Meat InspectorVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
311399 Primary Products Inspectors necVETASSESS C457/186DE187STSOLCaveat
311411 Chemistry TechnicianVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
311412 Earth Science TechnicianVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
311413 Life Science TechnicianVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
311499 Science Technicians necVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
312111 Architectural DraftspersonVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
312112 Building AssociateVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
312113 Building InspectorVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
312199 Architectural, Building and Surveying Technicians necVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
312211 Civil Engineering DraftspersonEngineers Australia/ VETASSESS189/489190/489457/186DE187MLTSSL
312212 Civil Engineering TechnicianVETASSESS C189/489190/489457/186DE187MLTSSL
312311 Electrical Engineering DraftspersonEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
312312 Electrical Engineering TechnicianTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
312512 Mechanical Engineering TechnicianTRA190/489457/186DE187STSOLCaveat
312912 Metallurgical or Materials TechnicianVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
312913 Mine DeputyVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
313111 Hardware TechnicianTRA190/489457/186DE187STSOL
313112 ICT Customer Support OfficerTRA190/489457/186DE187STSOL
313113 Web AdministratorACS190/489457/186DE187STSOL
313199 ICT Support Technicians necTRA190/489457/186DE187STSOL
313211 Radiocommunications TechnicianTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
313212 Telecommunications Field EngineerEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
313214 Telecommunications Technical Officer or TechnologistEngineers Australia189/489190/489457/186DE187MLTSSL
321111 Automotive ElectricianTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
321211 Motor Mechanic (General)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
321212 Diesel Motor MechanicTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
321213 Motorcycle MechanicTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
321214 Small Engine MechanicTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
322113 FarrierTRA190/489457/186DE187STSOL
322211 Sheetmetal Trades WorkerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
322311 Metal FabricatorTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
322313 Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
323111 Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)TRA190/489457/186DE187STSOL
323112 Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)TRA190/489457/186DE187STSOL
323113 Aircraft Maintenance Engineer (Structures)TRA190/489457/186DE187STSOL
323211 Fitter (General)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
323212 Fitter and TurnerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
323213 Fitter-WelderTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
323214 Metal Machinist (First Class)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
323215 Textile, Clothing and Footwear MechanicTRA190/489457/186DE187STSOL
323299 Metal Fitters and Machinists necTRA190/489457/186DE187STSOL
323313 LocksmithTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
323314 Precision Instrument Maker and RepairerTRA190/489457/186DE187STSOL
323316 Watch and Clock Maker and RepairerTRA190/489457/186DE187STSOL
323412 ToolmakerTRA190/489457/186DE187STSOL
324111 PanelbeaterTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
324211 Vehicle Body BuilderTRA190/489457/186DE187STSOL
324212 Vehicle TrimmerTRA190/489457/186DE187STSOL
331111 BricklayerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
331112 StonemasonTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
331211 Carpenter and JoinerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
331212 CarpenterTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
331213 JoinerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
332211 Painting Trades WorkerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
333111 GlazierTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
333211 Fibrous PlastererTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
333212 Solid PlastererTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
333311 Roof TilerTRA190/489457/186DE187STSOL
333411 Wall and Floor TilerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
334111 Plumber (General)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
334112 Airconditioning and Mechanical Services PlumberTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
334113 Drainer (Aus) / Drainlayer (NZ)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
334114 GasfitterTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
334115 Roof PlumberTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
341111 Electrician (General)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
341112 Electrician (Special Class)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
341113 Lift MechanicTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
342111 Airconditioning and Refrigeration MechanicTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
342212 Technical Cable JointerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
342311 Business Machine MechanicTRA190/489457/186DE187STSOL
342313 Electronic Equipment Trades WorkerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
342314 Electronic Instrument Trades Worker (General)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
342315 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)TRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
342411 Cabler (Data and Telecommunications)TRA190/489457/186DE187STSOL
342413 Telecommunications Linesworker (Aus) / Telecommunications Line Mechanic (NZ)TRA190/489457/186DE187STSOL
351111 BakerTRA190/489457/186DE187STSOLCaveat
351112 PastrycookTRA190/489457/186DE187STSOLCaveat
351211 Butcher or Smallgoods MakerTRA190/489457/186DE187STSOL
351311 ChefTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSLCaveat
351411 CookTRA190/489457/186DE187STSOLCaveat
361111 Dog Trainer or HandlerVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
361112 Horse TrainerTRA457/186DE187MLTSSL
361199 Animal Attendants and Trainers necVETASSESS D190/489457/186DE187STSOLCaveat
361311 Veterinary NurseVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
362111 FloristTRA190/489457/186DE187STSOL
362211 Gardener (General)TRA190/489457/186DE187STSOL
362212 ArboristTRA190/489457/186DE187STSOL
362213 Landscape GardenerTRA190/489457/186DE187STSOL
362311 GreenkeeperTRA190/489457/186DE187STSOL
391111 HairdresserTRA190/489457/186DE187STSOLCaveat
392111 Print FinisherTRA190/489457/186DE187STSOL
392311 Printing MachinistTRA190/489457/186DE187STSOL
393213 Dressmaker or TailorTRA190/489457/186DE187STSOL
393311 UpholstererTRA190/489457/186DE187STSOL
394111 CabinetmakerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
394211 Furniture FinisherTRA190/489457/186DE187STSOL
394213 Wood MachinistTRA190/489457/186DE187STSOL
394299 Wood Machinists and Other Wood Trades Workers necTRA190/489457/186DE187STSOL
399111 Boat Builder and RepairerTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
399112 ShipwrightTRA189/489190/489457/186DE187MLTSSL
399211 Chemical Plant OperatorTRA190/489457/186DE187STSOL
399213 Power Generation Plant OperatorTRA190/489457/186DE187STSOL
399312 Library TechnicianVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
399411 JewellerTRA190/489457/186DE187STSOL
399512 Camera Operator (Film, Television or Video)TRA190/489457/186DE187STSOL
399514 Make Up ArtistTRA190/489457/186DE187STSOL
399516 Sound TechnicianTRA190/489457/186DE187STSOL
399599 Performing Arts Technicians necVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
399611 SignwriterTRA190/489457/186DE187STSOL
411111 Ambulance OfficerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
411112 Intensive Care Ambulance Paramedic (Aus) / Ambulance Paramedic (NZ)VETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
411213 Dental TechnicianTRA190/489457/186DE187STSOL
411311 Diversional TherapistVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
411411 Enrolled NurseANMAC190/489457/186DE187STSOL
411611 Massage TherapistVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
411711 Community WorkerACWA190/489457/186DE187STSOL
411712 Disabilities Services OfficerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
411713 Family Support WorkerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
411715 Residential Care OfficerVETASSESS190/489457/186DE187STSOL
411716 Youth WorkerACWA190/489457/186DE187STSOL
452311 Diving Instructor (Open Water)VETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452312 Gymnastics Coach or InstructorVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452313 Horse Riding Coach or InstructorVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452314 Snowsport InstructorVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452315 Swimming Coach or InstructorVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452316 Tennis CoachVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452317 Other Sports Coach or InstructorVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452321 Sports Development OfficerVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
452411 FootballerVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
452499 Sportspersons necVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
511111 Contract AdministratorVETASSESS C190/489457/186DE187STSOLCaveat
511112 Program or Project AdministratorVETASSESS C190/489457/186DE187STSOL
599612 Insurance Loss AdjusterVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
611211 Insurance AgentVETASSESS D190/489457/186DE187STSOL
639211 Retail BuyerVETASSESS D190/489457/186DE187STSOLCaveat

 .

جدول برگرفته از https://www.nwivisas .com/nwi-blog/australia/australian-skilled-occupation-list-2017-2018

لینک های سودمند: 

https://www.thepolyglotgroup .com.au/blog/what-you-need-to-know-about-the-457-186-187-visa-changes/

https://www.homeaffairs .gov.au/trav/work/work/skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists

بیشتر بخوانید – ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

دانلود شاهکارهای سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

دانلود زیباترین آهنگ های انگلیسی به همراه متن

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

دانلود بهترین انیمیشن های تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

دانلود گلچین 40 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

دانلود دیکشنری لانگمن ورژن 5 و 6 برای کامپیوتر و اندروید

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

صفحه پیش رو ترجمه دقیقی از سایت رسمی www.immigration .ca در خصوصی فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا  می باشد که به منظور راهنمایی درست و دقیق فارسی زبان های عزیز به کوشش سرپرستان وبسایت ielts2.com تقدیم علاقمندان میگردد.

صفحه اشاره شده با عنوان مشاغل مجاز در برنامه فدرال نیروی کار ماهر (Federal Skilled Worker Program Eligible Occupations) در این نشانی قابل بازیابی و مطالعه می باشد:

 www.immigration .ca/fast-track-high-demand-occupations

.

(ترجمه شده در تاریخ 12 اسفند 1396 برابر 3 مارچ 2018)

.

پیشنهاد میکنیم از مجموعه های ارزشمند زیر هم بازدید بفرمایید:

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی به همراه متن

.

دانلود سریال پوآرو زبان اصلی با زیرنویس

.

دانلود 55 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

معرفی و دانلود بهترین برنامه های اندروید 2018

.

فهرست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

فهرست پردرآمدترین رشته های دانشگاهی در جهان (2018)

.

مشاغل مورد نیاز انگلستان 2018

.

فهرست مشاغل مورد نیاز در سوئد 2018

.

لیست مشاغل مورد نیاز آمریکا 2018

.

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

در تاریخ 1 ژانویه 2015، دولت کانادا یک سیستم مهاجرتی ورود سریع (Express Entry Immigration) را برپایه سطح اقتصادی(Economic Class) به اجرا گذاشت که در زیر مجموعه این سیستم برنامه نیروهای کار ماهر جای دارد.

به استناد ورود سریع، نیروهای کار ماهر در 347 شغل مورد تایید که از حداقل معیارها برخوردارند میتوانند نمایه(profile) اظهار علاقه خود را به بانک ورودی سریع(Express Entry Pool) ارسال نمایند. نمایه های نامزد ها در این بانک در یک سیستم رتبه بندی جامع (Comprehensive Ranking System) امتیاز دهی میشود و نامزد های دریافت کننده بالاتری رتبه برای دعوت به اقدام برای اقامت دایم در نظر گرفته میشوند. نامزد های دریافت کننده دعوت نامه میبایست یک ثبت نام کامل(application) را در بازه زمانی 60 روزه تقدیم نمایند.

نیروی کار ماهر فدرال افرادی با تحصیلات، تجربه کاری، سن و توانایی های زبانی مناسب (بر پایه زبان های رسمی کانادا) هستند که با توجه به سیستم مهجارت ورودی سریع(Express Entry Immigration) برای اقدام برای اقامت دایم گزینش شده اند.

برای واجد شرایط بودن اقدام برای بانک ورودی سریع بعنوان یک نیروی کار ماهر فدرال، درخواست کنندگان می بایست شرایط زیر را دارا باشند:

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018 – شرایط ضروری:

الف. دارا بودن تجربه استخدام در کار تمام وقت پیوسته 1 ساله با حقوق یا معادل کار پاره وقت پیوسته در 10 سال گذشته در یکی از 347 شغل مورد تایید فهرست شده در سیستم فعال طبقه بندی حرفه های ملی (National Occupational Classification)؛ و

ب. تجربه کاری باید در نوع 0 (شغل های مدیریتی)، سطح مهارت A (شغل های حرفه ای)، یا سطح مهارت B (شغل های فنی و پیشه های حرفه ای(Skilled Trades)) دسته بندی شده باشد و در سیستم فعال طبقه بندی حرفه های ملی فهرست شده باشد.

ج. امتیاز کافی در شبکه امتیاز دهی نیروی کار ماهر تشکیل شده از 6 عامل گزینشی است و حداقل نمره مورد نیاز در آن 67 امتیاز می باشد.

د. انجام یک آزمون زبان توسط یک مرکز مستقل برای نشان دادن سطح متوسط مهارت های زبانی(انگلیسی یا فرانسه بر طبق معیار زبانی کانادایی 7)

ه. دارا بودن پشتوانه مالی(funding) مناسب جهت اسکان

و. انجام یک بررسی موفق از پیشینه امنیتی و بررسی سلامت پزشکی

میتوانید با تکمیل رایگان ارزیابی آنلاین نیروی کار ماهر یا دیگر گروه ها در سایت  www.immigration .ca از وضعیت خود در برنامه نیروی کار ماهر فدرال یا دیگر برنامه ها در کانادا اطلاع پیدا نمایید. نتیجه این ارزیابی در 1 تا 2 روز کاری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

ورودی سریع: فهرست کامل مشاغل مورد تایید فدرال:

 1. 0011 Legislators
 2. 0012 Senior government managers and officials
 3. 0013 Senior managers – financial, communications and other business services
 4. 0014 Senior managers – health, education, social and community services and membership organizations
 5. 0015 Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c.
 6. 0016 Senior managers – construction, transportation, production and utilities
 7. 0111 Financial managers
 8. 0112 Human resources managers
 9. 0113 Purchasing managers
 10. 0114 Other administrative services managers
 11. 0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
 12. 0122 Banking, credit and other investment managers
 13. 0124 Advertising, marketing and public relations managers
 14. 0125 Other business services managers
 15. 0131 Telecommunication carriers managers
 16. 0132 Postal and courier services managers
 17. 0211 Engineering managers
 18. 0212 Architecture and science managers
 19. 0213 Computer and information systems managers
 20. 0311 Managers in health care
 21. 0411 Government managers – health and social policy development and program administration
 22. 0412 Government managers – economic analysis, policy development and program administration
 23. 0413 Government managers – education policy development and program administration
 24. 0414 Other managers in public administration
 25. 0421 Administrators – post-secondary education and vocational training
 26. 0422 School principals and administrators of elementary and secondary education
 27. 0423 Managers in social, community and correctional services
 28. 0431 Commissioned police officers
 29. 0432 Fire chiefs and senior firefighting officers
 30. 0433 Commissioned officers of the Canadian Forces
 31. 0511 Library, archive, museum and art gallery managers
 32. 0512 Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts
 33. 0513 Recreation, sports and fitness program and service directors
 34. 0601 Corporate sales managers
 35. 0621 Retail and wholesale trade managers
 36. 0631 Restaurant and food service managers
 37. 0632 Accommodation service managers
 38. 0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.
 39. 0711 Construction managers
 40. 0712 Home building and renovation managers
 41. 0714 Facility operation and maintenance managers
 42. 0731 Managers in transportation
 43. 0811 Managers in natural resources production and fishing
 44. 0821 Managers in agriculture
 45. 0822 Managers in horticulture
 46. 0823 Managers in aquaculture
 47. 0911 Manufacturing managers
 48. 0912 Utilities managers
 49. 1111 Financial auditors and accountants
 50. 1112 Financial and investment analysts
 51. 1113 Securities agents, investment dealers and brokers
 52. 1114 Other financial officers
 53. 1121 Human resources professionals
 54. 1122 Professional occupations in business management consulting
 55. 1123 Professional occupations in advertising, marketing and public relations
 56. 1211 Supervisors, general office and administrative support workers
 57. 1212 Supervisors, finance and insurance office workers
 58. 1213 Supervisors, library, correspondence and related information workers
 59. 1214 Supervisors, mail and message distribution occupations
 60. 1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations
 61. 1221 Administrative officers
 62. 1222 Executive assistants
 63. 1223 Human resources and recruitment officers
 64. 1224 Property administrators
 65. 1225 Purchasing agents and officers
 66. 1226 Conference and event planners
 67. 1227 Court officers and justices of the peace
 68. 1228 Employment insurance, immigration, border services and revenue officers
 69. 1241 Administrative assistants
 70. 1242 Legal administrative assistants
 71. 1243 Medical administrative assistants
 72. 1251 Court reporters, medical transcriptionists and related occupations
 73. 1252 Health information management occupations
 74. 1253 Records management technicians
 75. 1254 Statistical officers and related research support occupations
 76. 1311 Accounting technicians and bookkeepers
 77. 1312 Insurance adjusters and claims examiners
 78. 1313 Insurance underwriters
 79. 1314 Assessors, valuators and appraisers
 80. 1315 Customs, ship and other brokers
 81. 2111 Physicists and astronomers
 82. 2112 Chemists
 83. 2113 Geoscientists and oceanographers
 84. 2114 Meteorologists and climatologists
 85. 2115 Other professional occupations in physical sciences
 86. 2121 Biologists and related scientists
 87. 2122 Forestry professionals
 88. 2123 Agricultural representatives, consultants and specialists
 89. 2131 Civil engineers
 90. 2132 Mechanical engineers
 91. 2133 Electrical and electronics engineers
 92. 2134 Chemical engineers
 93. 2141 Industrial and manufacturing engineers
 94. 2142 Metallurgical and materials engineers
 95. 2143 Mining engineers
 96. 2144 Geological engineers
 97. 2145 Petroleum engineers
 98. 2146 Aerospace engineers
 99. 2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
 100. 2148 Other professional engineers, n.e.c.
 101. 2151 Architects
 102. 2152 Landscape architects
 103. 2153 Urban and land use planners
 104. 2154 Land surveyors
 105. 2161 Mathematicians, statisticians and actuaries
 106. 2171 Information systems analysts and consultants
 107. 2172 Database analysts and data administrators
 108. 2173 Software engineers and designers
 109. 2174 Computer programmers and interactive media developers
 110. 2175 Web designers and developers
 111. 2211 Chemical technologists and technicians
 112. 2212 Geological and mineral technologists and technicians
 113. 2221 Biological technologists and technicians
 114. 2222 Agricultural and fish products inspectors
 115. 2223 Forestry technologists and technicians
 116. 2224 Conservation and fishery officers
 117. 2225 Landscape and horticulture technicians and specialists
 118. 2231 Civil engineering technologists and technicians
 119. 2232 Mechanical engineering technologists and technicians
 120. 2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
 121. 2234 Construction estimators
 122. 2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
 123. 2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
 124. 2243 Industrial instrument technicians and mechanics
 125. 2244 Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors
 126. 2251 Architectural technologists and technicians
 127. 2252 Industrial designers
 128. 2253 Drafting technologists and technicians
 129. 2254 Land survey technologists and technicians
 130. 2255 Technical occupations in geomatics and meteorology
 131. 2261 Non-destructive testers and inspection technicians
 132. 2262 Engineering inspectors and regulatory officers
 133. 2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
 134. 2264 Construction inspectors
 135. 2271 Air pilots, flight engineers and flying instructors
 136. 2272 Air traffic controllers and related occupations
 137. 2273 Deck officers, water transport
 138. 2274 Engineer officers, water transport
 139. 2275 Railway traffic controllers and marine traffic regulators
 140. 2281 Computer network technicians
 141. 2282 User support technicians
 142. 2283 Information systems testing technicians
 143. 3011 Nursing co-ordinators and supervisors
 144. 3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses
 145. 3111 Specialist physicians
 146. 3112 General practitioners and family physicians
 147. 3113 Dentists
 148. 3114 Veterinarians
 149. 3121 Optometrists
 150. 3122 Chiropractors
 151. 3124 Allied primary health practitioners
 152. 3125 Other professional occupations in health diagnosing and treating
 153. 3131 Pharmacists
 154. 3132 Dietitians and nutritionists
 155. 3141 Audiologists and speech-language pathologists
 156. 3142 Physiotherapists
 157. 3143 Occupational therapists
 158. 3144 Other professional occupations in therapy and assessment
 159. 3211 Medical laboratory technologists
 160. 3212 Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants
 161. 3213 Animal health technologists and veterinary technicians
 162. 3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
 163. 3215 Medical radiation technologists
 164. 3216 Medical sonographers
 165. 3217 Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.
 166. 3219 Other medical technologists and technicians (except dental health)
 167. 3221 Denturists
 168. 3222 Dental hygienists and dental therapists
 169. 3223 Dental technologists, technicians and laboratory assistants
 170. 3231 Opticians
 171. 3232 Practitioners of natural healing
 172. 3233 Licensed practical nurses
 173. 3234 Paramedical occupations
 174. 3236 Massage therapists
 175. 3237 Other technical occupations in therapy and assessment
 176. 4011 University professors and lecturers
 177. 4012 Post-secondary teaching and research assistants
 178. 4021 College and other vocational instructors
 179. 4031 Secondary school teachers
 180. 4032 Elementary school and kindergarten teachers
 181. 4033 Educational counsellors
 182. 4111 Judges
 183. 4112 Lawyers and Quebec notaries
 184. 4151 Psychologists
 185. 4152 Social workers
 186. 4153 Family, marriage and other related counsellors
 187. 4154 Professional occupations in religion
 188. 4155 Probation and parole officers and related occupations
 189. 4156 Employment counsellors
 190. 4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
 191. 4162 Economists and economic policy researchers and analysts
 192. 4163 Business development officers and marketing researchers and consultants
 193. 4164 Social policy researchers, consultants and program officers
 194. 4165 Health policy researchers, consultants and program officers
 195. 4166 Education policy researchers, consultants and program officers
 196. 4167 Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers
 197. 4168 Program officers unique to government
 198. 4169 Other professional occupations in social science, n.e.c.
 199. 4211 Paralegal and related occupations
 200. 4212 Social and community service workers
 201. 4214 Early childhood educators and assistants
 202. 4215 Instructors of persons with disabilities
 203. 4216 Other instructors
 204. 4217 Other religious occupations
 205. 4311 Police officers (except commissioned)
 206. 4312 Firefighters
 207. 4313 Non-commissioned ranks of the Canadian Forces
 208. 5111 Librarians
 209. 5112 Conservators and curators
 210. 5113 Archivists
 211. 5121 Authors and writers
 212. 5122 Editors
 213. 5123 Journalists
 214. 5125 Translators, terminologists and interpreters
 215. 5131 Producers, directors, choreographers and related occupations
 216. 5132 Conductors, composers and arrangers
 217. 5133 Musicians and singers
 218. 5134 Dancers
 219. 5135 Actors and comedians
 220. 5136 Painters, sculptors and other visual artists
 221. 5211 Library and public archive technicians
 222. 5212 Technical occupations related to museums and art galleries
 223. 5221 Photographers
 224. 5222 Film and video camera operators
 225. 5223 Graphic arts technicians
 226. 5224 Broadcast technicians
 227. 5225 Audio and video recording technicians
 228. 5226 Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts
 229. 5227 Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing arts
 230. 5231 Announcers and other broadcasters
 231. 5232 Other performers, n.e.c.
 232. 5241 Graphic designers and illustrators
 233. 5242 Interior designers and interior decorators
 234. 5243 Theatre, fashion, exhibit and other creative designers
 235. 5244 Artisans and craftspersons
 236. 5245 Patternmakers – textile, leather and fur products
 237. 5251 Athletes
 238. 5252 Coaches
 239. 5253 Sports officials and referees
 240. 5254 Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness
 241. 6211 Retail sales supervisors
 242. 6221 Technical sales specialists – wholesale trade
 243. 6222 Retail and wholesale buyers
 244. 6231 Insurance agents and brokers
 245. 6232 Real estate agents and salespersons
 246. 6235 Financial sales representatives
 247. 6311 Food service supervisors
 248. 6312 Executive housekeepers
 249. 6313 Accommodation, travel, tourism and related services supervisors
 250. 6314 Customer and information services supervisors
 251. 6315 Cleaning supervisors
 252. 6316 Other services supervisors
 253. 6321 Chefs
 254. 6322 Cooks
 255. 6331 Butchers, meat cutters and fishmongers – retail and wholesale
 256. 6332 Bakers
 257. 6341 Hairstylists and barbers
 258. 6342 Tailors, dressmakers, furriers and milliners
 259. 6343 Shoe repairers and shoemakers
 260. 6344 Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupations
 261. 6345 Upholsterers
 262. 6346 Funeral directors and embalmers
 263. 7201 Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations
 264. 7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
 265. 7203 Contractors and supervisors, pipefitting trades
 266. 7204 Contractors and supervisors, carpentry trades
 267. 7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
 268. 7231 Machinists and machining and tooling inspectors
 269. 7232 Tool and die makers
 270. 7233 Sheet metal workers
 271. 7234 Boilermakers
 272. 7235 Structural metal and platework fabricators and fitters
 273. 7236 Ironworkers
 274. 7237 Welders and related machine operators
 275. 7241 Electricians (except industrial and power system)
 276. 7242 Industrial electricians
 277. 7243 Power system electricians
 278. 7244 Electrical power line and cable workers
 279. 7245 Telecommunications line and cable workers
 280. 7246 Telecommunications installation and repair workers
 281. 7247 Cable television service and maintenance technicians
 282. 7251 Plumbers
 283. 7252 Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
 284. 7253 Gas fitters
 285. 7271 Carpenters
 286. 7272 Cabinetmakers
 287. 7281 Bricklayers
 288. 7282 Concrete finishers
 289. 7283 Tile setters
 290. 7284 Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
 291. 7291 Roofers and shinglers
 292. 7292 Glaziers
 293. 7293 Insulators
 294. 7294 Painters and decorators (except interior decorators)
 295. 7295 Floor covering installers
 296. 7301 Contractors and supervisors, mechanic trades
 297. 7302 Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews
 298. 7303 Supervisors, printing and related occupations
 299. 7304 Supervisors, railway transport operations
 300. 7305 Supervisors, motor transport and other ground transit operators
 301. 7311 Construction millwrights and industrial mechanics
 302. 7312 Heavy-duty equipment mechanics
 303. 7313 Refrigeration and air conditioning mechanics
 304. 7314 Railway Carmen/women
 305. 7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
 306. 7316 Machine fitters
 307. 7318 Elevator constructors and mechanics
 308. 7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
 309. 7322 Motor vehicle body repairers
 310. 7331 Oil and solid fuel heating mechanics
 311. 7332 Appliance servicers and repairers
 312. 7333 Electrical mechanics
 313. 7334 Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics
 314. 7335 Other small engine and small equipment repairers
 315. 7361 Railway and yard locomotive engineers
 316. 7362 Railway conductors and brakemen/women
 317. 7371 Crane operators
 318. 7372 Drillers and blasters – surface mining, quarrying and construction
 319. 7373 Water well drillers
 320. 7381 Printing press operators
 321. 7384 Other trades and related occupations, n.e.c.
 322. 8211 Supervisors, logging and forestry
 323. 8221 Supervisors, mining and quarrying
 324. 8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
 325. 8231 Underground production and development miners
 326. 8232 Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers
 327. 8241 Logging machinery operators
 328. 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
 329. 8261 Fishing masters and officers
 330. 8262 Fishermen/women
 331. 9211 Supervisors, mineral and metal processing
 332. 9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
 333. 9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
 334. 9214 Supervisors, plastic and rubber products manufacturing
 335. 9215 Supervisors, forest products processing
 336. 9217 Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing
 337. 9221 Supervisors, motor vehicle assembling
 338. 9222 Supervisors, electronics manufacturing
 339. 9223 Supervisors, electrical products manufacturing
 340. 9224 Supervisors, furniture and fixtures manufacturing
 341. 9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing
 342. 9227 Supervisors, other products manufacturing and assembly
 343. 9231 Central control and process operators, mineral and metal processing
 344. 9232 Petroleum, gas and chemical process operators
 345. 9235 Pulping, papermaking and coating control operators
 346. 9241 Power engineers and power systems operators
 347. 9243 Water and waste treatment plant operators

منبع:

http://www.immigration .ca/fast-track-high-demand-occupations

 

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018 – بیشتر بخوانید

لغات و اصطلاحات فوتبال در انگلیسی + ترجمه فارسی

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2018

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com