سرفصل های گرامر آیلتس

سرفصل های گرامر آیلتس
۴٫۳ (۸۶٫۶۷%) ۳ votes

Cambridge Grammar for IELTS

گرامر یا دستور زبان در امتحان های آیلتس و تافل برخلاف سوال های کنکور ایران(که همگی با آن آشنا هستیم) سوال جداگانه ای ندارد و بصورت جداگانه ارزیابی نمیشود. با اینهمه دانش گرامری زبان آموزان بازتاب چشمگیری در عملکرد ایشان در هر چهار مهارت اصلی (Writing, Reading, Listening, Reading) داشته و به ویژه در دو مهارت یا Skill رایتینگ و اسپیکینگ حدود ۲۵% نمره بر پایه به کار گیری درست نکته ها و قواعد گرامری بدست می آید.

سرفصل های گرامر آیلتس و تافل کدامند؟

ناآشنایی با حد و گستره دانش گرامری مورد نیاز برای امتحان های آیلتس و تافل یکی از چالش های پیش روی بسیاری از زبان آموزان به ویژه زبان آموزان خودآموز و زبان آموزانی است که با استاد های حرفه ای این دو آزمون کار نمیکنند. پیش از این فهرست از بهترین منابع گرامری آیلتس و تافل منتشر کردیم که زبان آموز با بهره گیری از آن ها خواهد توانست سطح گرامری خود را از پایه تا نمره بالای ۷ پیش ببرد.. در اینجا به معرفی سر فصل های گرامری مورد نیاز برای نمره ۷ آیلتس میپردازیم که تمامی آن ها بهمراه توضیحات کامل و تمرین ها و همچنین برخی فایل های شنیداری در کتاب Cambridge Grammar for IELTS گنجانده شده است. در زیر تمامی این سرفصل ها را مشاهده میکنید. بسیاری از این سرفصل ها بهمراه توضیحات و مثال های اضافی در همین سایت ترجمه شده و در دسترس هستند.

Introduction vii

present simple; present continuous; state verbs 1

Test practice: Listening Section 1 6

۱ Present tenses

past simple; past continuous; used to; would 8

Test practice: Academic Reading 14

۲ Past tenses 1

present perfect simple; present perfect continuous 18

Test practice: General Training Writing Task 1 25

۳ Present perfect

past perfect simple; past perfect continuous 27

Test practice: Academic Reading 34

۴ Past tenses 2

plans, intentions and predictions: present continuous; going to; will 38

Test practice: General Training Reading 44

۵ Future 1

present simple; be about to; future continuous; future perfect 48

Test practice: Academic Writing Task 2 54

۶ Future 2

countable and uncountable nouns; quantity expressions (many, much, a lot of, some, any, a few, few, no) 55

Test practice: Academic Reading 60

۷ Countable and uncountable nouns

articles; other determiners (demonstratives, possessives, inclusives: each, every, both, all etc.) 64

Test practice: Listening Section 4 71

۸ Referring to nouns

personal, possessive and reflexive pronouns; avoiding repetition 73

Test practice: Academic Writing Task 2 79

۹ Pronouns and referencing

describing things; adding information about manner, place, time, frequency and intensity 80

Test practice: General Training Reading 87

۱۰ Adjectives and adverbs

comparative and superlative adjectives and adverbs; other ways of comparing 90

Test practice: Academic Writing Task 1 97

۱۱ Comparing things:

noun + prepositional phrase; noun + participle clause; noun + to-infinitive clause 98

Test practice: Academic Reading 103

۱۲ The noun phrase

ability; possibility; alternatives to modals 107

Test practice: Listening Section 4 113

۱۳ Modals 1

obligation and necessity; suggestions and advice; adverbs 114

Test practice: General Training Reading 120

۱۴ Modals 2

tense changes; time references; reporting questions; reporting verbs 123

Test practice: Listening Section 3 131

۱۵ Reported speech

verb + to-infinitive; verb + –ing; verb + preposition + –ing; verb + infinitive without to 133

Test practice: Academic Reading 140

۱۶ Verb + verb patterns

zero, first and second conditionals; other ways to introduce a condition 144

Test practice: Academic Reading 150

۱۷ Likelihood based on conditions 1

third conditional; mixed conditionals; wishes and regrets; should(n’t) have 154

Test practice: Academic Reading 160

۱۸ Likelihood based on conditions 2

prepositions after verbs, adjectives and nouns; prepositional phrases 164

Test practice: Listening Section 2 171

۱۹ Prepositions

relative pronouns; defining and non-defining relative clauses; prepositions 173

Test practice: Academic Reading 180

Appendix 1: Irregular verbs 239

Appendix 2: Phrasal verbs 240

subject choice; introductory it; ellipsis; organising information; it- and what-clauses 184

Test practice: Academic Writing Task 2 190

۲۱ Ways of organising texts

the passive; reporting with passive verbs; have something done; need + –ing 191

Test practice: Academic Writing Task 1 197

۲۲ The passive

conjunctions, adverbials and prepositions; linking expressions 198

Test practice: Academic Reading 206

۲۳ Linking ideas

pronouns; adverbs; verbs; adjectives 210

Test practice: Academic Writing Task 2 215

۲۴ Showing your position in a text

forming nouns from other parts of speech (verbs, adjectives and linking words) 216

Test practice: Academic Writing Task 1 222

Pages from Cambridge Grammar for IELTS--from ielts2.com_Page_1Pages from Cambridge Grammar for IELTS--from ielts2.com_Page_2  Pages from Cambridge Grammar for IELTS--from ielts2.com_Page_3بیشتر بخوانید:

آموزش گرامر آیلتس و تافل – صفت(Adjective) ترتیب و جایگاه

نکته های گرامری لازم برای نمره ۷ تا ۸ آیلتس آکادمیک و جنرال

زمان گذشته استمراری و Used to

آموزش گرامر آیلتس – حروف تعریف a/an/the

آموزش گرامر آیلتس – آشنایی با Clause و Phrase

آموزش گرامر آیلتس – زمان حال ساده

آموزش گرامر آیلتس – زمان حال استمراری present continuous

آموزش گرامر آیلتس – زمان حال کامل/ماضی نقلی Present Perfect

آموزش گرامر آیلتس و تافل – زمان گذشته ساده Simple Past

دستور زبان آیلتس و تافل – انواع قید (Adverb) و ترتیب در جمله

دانلود کتاب گرامر آیلتس انتشارات کمبریج

بهترین منابع گرامر برای آیلتس و تافل