گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری

آموزش گرامر زبان انگلیسی با هدف فراگیری این زبان و در ادامه برای شرکت در آزمون های آیلتس و تافل در سایت ielts2.com بصورت پیگیر انجام شده است. در کوشش های تازه، با همکاری سرکار خانم مهتاب متعبد برگردان کتاب کمبریج گرامر برای آیلتس یکی از بهترین منابع دستور زبان انگلیسی در سطح متوسط و پیشرفته در دستور کار جای داده شده و بصورت گفتار به گفتار پیشکش شما علاقمندان گرامی خواهد شد.

دانلود کتاب Cambridge Grammar for IELTS بهمراه فایل های صوتی

زمان هاي حال

.

توضیحات مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس درباره زمان حال ساده به زبان فارسی

.

الف.گوش دادن به متن

1.مصاحبه ي يك خانم و يك دانش آموز در رابطه با اينكه مردم اوقات فراغت خود را چگونه مي گذرانند خواهيد شنيد. به نظر شما دانش آموزان در اوقات فراغت خود به چه فغاليت هايي مي پردازند؟

2.گوش دهيد و ببينيد كه آيا درست فكر كرديد يا خير.

3.مجدد گوش دهيد و مشخص كنيد كه عبارات زير درست اند يا نادرست.در صورت نادرست بودن،آن را تصحيح كنيد و عبارت درست را بنويسيد.

1.كدام جملات در مورد وضعيت دائم و يا يك حقيقت است؟

2.كدام جملات در رابطه با عادات روزانه است؟

3.كدام جملات راجع به فعاليتي است كه در حال حاضر در حال انجام است؟

4.كدام جملات در مورد وضعيتي موقتي است؟

ب.گرامر

1. زمان حال ساده

از زمان حال ساده در اين مواقع استفاده مي كنيم:

 • براي بيان عادات منظم و يا فعاليت هاي مكرر

كلماتي كه نشان دهنده هر چند وقت يكبار يا چه زماني هستند معمولا استفاده مي شوند.براي متال:

 • براي بيان وضعيتي دائم

My parents own a restaurant.

براي نشان دادن اينكه چقدر يك وضعيت طول كشيده از زمان حال كامل به جاي حال ساده استفاده مي كنيم.

I have worked there since I was 15. (به جاي   I work there since I was 15  : به درس 3 مراجعه كنيد

 • براي بيان واقعيات يا حقايقي كه بطور كلي پذيرفته شده اند.

Students don’t generally have much money.

If you heat water to 100°C, it boils.

به درس 17 مراجعه كنيد.

اين كلمات معمولا مورد استفاده رار مي گيرند:

 • براي آدرس دادن يا ارائه دستورالعمل

You go down to the traffic lights, then you turn left.

To start the program, first you click on the icon on the desktop.

 • براي تعريف داستان و يا صحبت از يك فيلم، كتاب يا داستان.

In the film, the tea lady falls in love with the Prime Minister.

2. زمان حال استمراري

از زمان حال استمراري در مواقع زير استفاده مي كنيم:

 • براي بيان شرايط موقتي

I’m studying really hard for my exams.

My cousin is living in Thailand at the moment. (=he doesn’t normally live there.)

چنين كلماتي اغلب مورد استفاده قرار مي گيرند:

 • براي بيان عملي كه در حين صحبت در حال انجام است.

I’m waiting to my friends.

 • براي بيان روند يا شرايطي كه در حال تغييراند.

The Internet is making it easier for people to stay in touch with each other.

The price of petrol is rising dramatically.

 • براي صحبت از وقايعي كه بيش از انتظار ما، اتفاق مي افتند. مانند نشان دادن حسادت يا نقد.معمولا از چنين كلماتي استفاده مي شود:

Always (هميشه), constantly (دائما”), continually (مكررا”), forever (هميشه)

My mom’s always saying I don’t help enough! (Complainشكايت)

He’s always visiting exciting places! (Envyحسادت)

3. افعال حالت

زمان حال استمراري معمولا با افعال حالت به كار برده نمي شود زيرا اينگونه افعال بيشتر به معناي حقايق كلي هستند تا شرايط موقتي.اين افعال در توصيف افكار، عواطف، احساسات، مالكيت، و توصيفات به كار مي روند.

 • افكار:

agree(موافق بودن), assume(پنداشتنن), believe(باورداشتن), disagree(مخالف بودن),forget(فراموش كردن), hope(اميد داشتن),know(دانستن),regret(پشيمان شدن), suppose(اعتقاد داشتن), think(فكر كردن), understand(فهميدن)

I assume you’re too busy to play computer games.

 • عواطف:

adore(تحسين كردن),despise(بيزار بودن),dislike(دوست نداشتن),enjoy(لذت بردن),feel(احساس كردن),hate(تنفر داشتن),like(علاقه مند بودن),love(عاشق بودن),mind(در نظر داشتن),prefer(ترجيح دادن),want(خواستن)

Do you mind if I ask you a few questions?

I love music.

 • احساسات:

feel(حس كردن),hear(شنيدن),see(ديدن),smell(بوييدن),taste(چشيدن)

This pudding smells delicious.

براي بيان چيزي كه در حال اتفاق افتادن است مي توان از can استفاده كرد:

I can smell something burning.

 • مالكيت:

have (داشتن),own(مالك بودن),belong(تعلق داشتن)

My parents own a restaurant.

 • توصيف:

appear(به نظر رسيدن),contain(شامل بودن),look like(شباهت داشتن)mean(معني دادن),resemble(همانند بودن), seem(به نظر رسيدن),sound(به نظر رسيدن),taste(چشيدن),weigh(وزن داشتن)

You look like your mother. (=شرايطي دائمي نه موقتي)

برخي از افعال حالت را زمانيكه معناي موقتي بدهند مي توان بصورت استمراري استفاده كرد.

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری – مقايسه كنيد

What are you thinking about? (now)

I think you should tell her exactly what happened. (نظر من، بنابراين موقتي نيست)

I’m tasting the sauce to see if it needs any more salt.

The sauce tastes delicious.

She’s having a great time. (is having=is experiencing, not possession در اين جا به معناي تجربه كردن است نه مالكيت)

Students don’t generally have much money. (Have=possessionدر اينجا به معناي مالكيت)

پ.تمرينات گرامر

 1. بهترين پايان را براي جملا زير انتخاب كنيد:

2.جاهاي خالي را با شكل صحيح از افعال داخل پرانتز پركنيد.

3.جاهای خالي را با شكل صحيح زمان حال افعال زير پر كنيد.

agree, catch up, cause, have, go up, know, think, use

4.به گزيده هاي زير نگاه كنيد.شش فعل نادرست وجود دارد آن ها را بيابيد و اصلاح كنيد.

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری – بخش شنيداري 1

سوالات 1 تا 3

از بين گزينه هاي a،b و c  آن را كه صحيح است انتخاب كنيد.

سوالات 4 تا 10

نوشته زير را كامل كنيد

بيش از سه كلمه و يك عدد ننويسيد.

 

بخش تمركز گرامر

به گزيده هاي زير كه بخشي از يك مكالمه هستند نگاه كنيد و زير زمان هايي كه مكلم به كار برده است خط بكشيد.

برگردان از انگلیسی به فارسی به کوشش سرکار خانم مهتاب متعبد دریافت کننده نمره 7 آیلتس جنرال (mahtab.moteabed@gmail.com) به سفارش ielts2.com

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری – بیشتر بخوانید

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

فهرست بهترین منابع آیلتس

بهترین منابع تافل iBT

آموزش آنلاین آیلتس و تافل

تدریس خصوصی تافل

تدریس خصوصی آیلتس و مکالمه زبان انگلیسی با مدرس خانم

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

پیوستن به کانال تلگرام @ielts2com برای دریافت روزانه نمونه پرسش های اسپیکینگ و نکته ها:

Telegram Logo