نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1 – (فرایند process)

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1 - (فرایند process)

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1 – (فرایند process)

نمونه های رایتینگ های بخش نخست یا task 1 آیلتس آکادمیک در سطح نمره 8 تا 9 میتواند الگوی خوبی برای زبان آموزان باشد تا با نگاهی به نمونه ساختار جمله ها، واژگان به کار گرفته شده در آن ها، پیوند میان جمله ها و ارتباط بین تصویر یا جدول ها و نمودارها از یک سو و پاسخ نوشته شده از سوی دیگر به فاکتورهای کلیدی در زمینه تعیین نمره رایتینگ های آیلتس پی برده و کارکرد بهترین در آزمون خود داشته باشند.