نوشته‌ها

شیوه محاسبه نمره آیلتس

ielts scoring

بسیاری از زبان آموزان از شیوه محاسبه نمره آیلتس آگاه نیستند و در براورد نمره تقریبی خود و اصل آماده بودن یا نبودن برای آزمون نهایی دچار مشکل میشوند. در سایت های انگلیسی زبان مربوط به آیلتس بخشی وجود دارد که به آن “شمارنده یا براورد کننده نمره آیلتس” گفته میشود. در اینجا درباره شیوه نمره دهی آیلتس صحبت کرده و جدولی در این زمینه ارائه میکنیم.


نمره دهی آیلتس به چه شکلی است ؟

آیلتس یک سیستم دقیق و معتبر برای نمره دهی دارد. نمره دهی آزمون توسط اساتید آموزش دیده و بر طبق دستورالعملهای استاندارد صورت می پذیرد. این اساتید دارای مدارک و گواهینامه ارزیابی از مرکز ارزیابی کمربیج هستند. آزمون گیرنده ها هر دو سال یکبار مورد آزمایش قرار گرفته و گواهینامه ی مجدد اخذ می کنند. آنها همچنین به طور مرتب آموزش های جدیدی دریافت می کنند. سیستم یکپارچه ی استخدام،آموزش، میعار سنجی، اعطای گواهینامه و نظارت بر آزمون گیرنده های آیلتس این اطمینان را می دهد که آنها دارای صلاحیت و تجربه کافی هستند. نمرات داوطلبین از 1 تا 9 در مقیاس آیلتس محاسبه می شود. برای هر یک از مهارتها نمره جداگانه نیز در نظر گرفته می شود. با معدل گیری از چهار مهارت فوق یک نمره ی کلی نیز اعلام می گردد. یک سری نمرات میانی نیز مورد محاسبه قرار میگیرند که مرزهای بین نمرات یا ( Band Scores) نامیده می شوند این مرزهای نمره ای نمایشگر عملکرد دقیق داوطلبین می باشد.

نمره ی کل آیلتس

کارنامه ی داوطلبین دارای دو نوع نمره می باشد. 1 .نمره ی کلی 2. نمره جداگانه برای هر مهارت. نمرات جداگانه به طور مساوی برای هر چهار مهارت محاسبه می شوند، بنابراین برای به دست آوردن نمره کلی میانگین این چهار نمره را محاسبه می کنند.

در محاسبه ی نمرات از اصل گرد کردن استفاده می شود. یعنی اگر میانگین نمرات گرفته شود و نمره ای به   25/. ختم شود به نیم ارتقا می یابد و اگر 75/. باشد به عدد کامل بالاتر ارتقا می یابد. برای مثال اگر داوطلبی 6.5 برای لیسنینگ، 6.5 به ریدینگ،5 برای رایتینگ و 7 برای اسپیکینگ گرفته باشد نمره کل 6.5 خواهد شد(25 ÷ 4 = 6.25 = 6.5)..

به همین صورت اگر نمرات داوطلبی در لیسنینگ (4) ریدینگ (3.5) رایتینگ (5.5) و اسپیکینگ (6) باشد نمره کل آیلتس این فرد 4 خواهد بود (15.5 ÷ 4 = 3.875 = 4.0). از طرفی برای داوطلبی که نمراتش برای لیسنینگ (6.5) ریدینگ (6.5) رایتینگ (5.5) و اسپیکینگ (6) شده است نمره کل 6 خواهد بود (24.5 ÷ 4 = 6.125 = 6). برای اطلاعات بیشتر از فرایندهای طراحی و نمره دهی به سایت IELTS Question Paper Production Process مراجعه کنید.