دانلود کتاب 4000 Essential English Words با ترجمه فارسی – جلد دوم

دانلود کتاب 4000 Essential English Words با ترجمه فارسی

دانلود کتاب 4000 Essential English Words با ترجمه فارسی

دانلود کتاب 4000 Essential English Words با ترجمه فارسی

در هر جلد این مجموعه 6 جلدی 600 واژه وجود دارد که به باور نگارندگان این کتاب سودمندترین واژگان زبان انگلیسی هستند و با تحلیل مجموعه ای کتاب های درسی در سطح های گوناگون سطح های دبستان، راهنمایی و دبیرستان نظام های آموزشی و بدلیل تکرار این واژگان به دست آمده اند. واژگان این کتاب ها دارای ویژگی های زیر هستند: