دانلود کتاب Inside Reading 1

دانلود کتاب Inside Reading 1

دانلود کتاب Inside Reading 1

دانلود کتاب Inside Reading 1

کتاب های ریدینگ در سطح پیش آیلتس میتوانند زبان آموزان را با متن های ساده تر زبان انگلیسی آشنا کرده و بجز آموختن واژه های زبان انگلیسی در چهارچوب متن های جالب و انگیزاننده، تمرین هایی را برای بهبود مهارت هایی همچون درک مطلب و تندخوانی پیش بکشد. کتاب های Inside Reading از این دسته کتاب ها میباشند. در اینجا جلد نخست این کتاب ها برای دانلود در دسترس زبان آموزان گرامی میباشد.