نوشته‌ها

آشنایی با معمول ترین غلط های املایی (Spelling) در آیلتس

Common Spelling Mistakes in IELTS

آیا غلط دیکته ای، اسپلینگ(spelling) یا همان غلط املایی در آیلتس نمره کم میکند؟ این سوال برای بسیاری از زبان آموزان مطرح است و پیوسته در این زمینه پرسش میکنند. پاسخ این سوال مثبت است و از 25% نمره ای که به بخش به کار بردن واژگان و دایره لغات در آیلتس تعلق دارد، بخشی به شکل نوشتاری و توانایی شرکت کننده در آزمون در به کار بردن شکل درست واژگان یا spelling آن ها بستگی دارد.
غلط نوشتن لغات در بخش نوشتاری یا رایتینگ آیلتس نمره اندکی از زبان آموز کم میکند حتی چند غلط املایی در تمامی متن ممکن است از سوی تصحیح کننده نادیده گرفته شود ولی غلط نوشتن شکل نوشتاری لغات در بخش های ریدینگ و لیسنینگ آیلتس جریمه بسیار سنگین تری دارد. هر واژه ای که در پاسخنامه لیسنینگ یا ریدینگ از نظر شکل نوشتاری نادرست نوشته شده 1 امتیاز از شرکت کننده در آزمون کسر خواهد کرد و همین مساله است که این دو بخش را به دشوار ترین بخش های آزمون آیلتس برای برخی از زبان آموزان تبدیل کرده است.

در اینجا کوشش میکینم درباره متداول ترین واژه هایی که در امتحان آیلتس از سوی شرکت کنندگان دوره های پیشین نادرست نوشته شده را بررسی نموده و آن ها را دسته بندی نماییم.

 

متداول ترین غلط های املایی شرکت کنندگان در آیلتس

بازتاب غلط های املایی در بخش رایتینگ آیلتس و به ویژه لیسنینگ آیلتس چشمگیر است و آشنایی با شکل نوشتاری درست واژگان برای تمامی شرکت کنندگان در این آزمون ها بایسته و ضروری است. با اینهمه به نظر میرسد نمیتوان شکل نوشتاری درست تمامی واژگان انگلیسی را حفظ کرد. از این رو باید به 2 نکته توجه داشت: (1) آشنایی با واژگانی که بیش از همه در آیلتس به چشم میخورند و (2) واژگانی که بیش از همه غلط نوشته میشوند.
فهرست ها و لیست های فروانی را میتوانید در اینترنت پیدا کنید که به غلط های متداول املایی در آیلتس اختصاص دارند. با اینهمه در اینجا کوشش میکنیم این خطاهای املایی را دسته بندی و معرفی کنیم تا بتوان توجه بیشتری به قوانین دستوری مربوط به آن ها داشت. همچنین این واژه ها بیشتر در آیلتس آکادمیک به چشم میخورند ولی خواندن آن برای همه زبان آموزان سودمند خواهد بود.

واژه هایی با یک حرف بی صدا یا تکرار آن

خطاهای املایی معمولا زمانی روی میدهند که یک یا دو حرف بی صدا نزدیک به هم در یک واژه قرار دارند.

1. یک حرف بی صدا و بدنبال آن 2 مرتبه تکرار یک حرف بی صدا

Across, Process, Harass, Disappoint, Recommend, Tomorrow, Professor, Necessary

2. 2 مرتبه تکرار یک حرف بی صدا و بدنبال آن یک حرف بی صدا

Parallel, Apparent, Exaggerate, Occasion, Occur (but Occurred), Commit (but Committed)

3. برخی واژه های معمول با 2 مرتبه تکرار یک حرف بی صدا

Success, Possess, Access, Assess, Address, Accommodation, Embarrass, Millennium

 

واژه هایی با حرف های بی صدای ضعیف

درست نوشتن برخی واژه ها نسبتا دشوار است چرا که در تلفظ آن ها “شوا” یا علامت [ə] وجود دارد که نشان دهنده شکل تلفظ ضعیف است. نوشتن این قبیل واژه ها تنها با تکیه بر شکل تلفظ آن ها تقریبا غیر ممکن است.

نمونه هایی از این گروه از واژه ها که بیش از یک “شوا” در تلفظ آن ها وجود دارد را در زیر میبینیم:

Separate (adj.), Definite, Desperate, Temperature, Literature, General, Relevant, Category

دیگر واژه هایی که دربرگیرنده “شوا” هستند و معمولا در نوشتن مشکل ساز میشوند را میبینیم:
Describe, Decline, Despite; but Dispute, Discrete, Display, Capable, Achievable, Understandable; but Possible, Visible, Accessible, Performance, Attendance, Ignorance; but Independence, Sentence, Existence

گاهی “شوا” در برگیرنده حرفی در شکل نوشتاری است که عملا تلفظ نمیشود [r]:

Opportunity, Pursue, Persuade, Surprise

تغییر در شکل نوشتاری با تغییر در حالت دستوری

هنگامی که یک اسم به صفت تبدیل میشود ممکن است حرف بی صدا تغییر نماید:

  Benefit > Beneficial; Influence > Influential; Circumstance > Circumstantial

هچنین هنگامی که یک فعل به اسم تبدیل میشود نیز ممکن است یک حرف صدادار تغییر یافته یا کلا حذف شود:
Maintain > Maintenance; Pronounce > Pronunciation, Argue > Argument

هنگام تبدیل اسم به فعل ممکن است یک حرف صدادار تکرار شود:
Success > Succeed; Excess > Exceed; Process > Proceed

معمولا حرف صداداری که در آخر واژه وجود دارد با تغییر حالت فعل تکرار میشود:

Occur > Occurred; Refer > Referred; Begin > Beginning

مجوعه حرف های بی صدایی که تلفظ نمیشوند

[nm] in Environment, Government
[nm] in Column, Autumn
[sc] in Science, Conscious, Discipline, Fascinate, Ascend, Descend
[xc] in Excite, Exceed, Exception, Excellent, Excited
[dg] in Knowledge, Acknowledge (but just [g] in Privilege, Oblige)
[th] clusters in ordinals: Eighth, Twelfth, Hundredth

زوج واژه های متداول در آیلتس  که بیش از همه در شکل نوشتاری آن ها نادرست نوشته میشوند

Till ≠ Until (not *untill)
Lose ≠ Loose (one is a verb; the other is an adjective)
Affect ≠ Effect (one is a common verb; the other is its noun form)
Forth ≠ Fourth (one means ‘forward’; the other means ‘number four’)
Fourth but Forty (not *fourty)
High but Height (not *hight)
Great but Grateful (not *greatful)
Precede ≠ Proceed (one means ‘go before’; the other means ‘go ahead’)
Principle ≠ Principal (one means ‘truth’; the other means ‘main’)
Site ≠ Sight (one is a place; the other is something to see, as in sightseeing not *siteseeing)
Copywriter ≠ Copyright (one writes advertising; the other means ‘intellectual property’)

دیگر واژه هایی که املاء دشواری دارند

10 واژه زیر در زبان انگلیسی خاستگاهی خارج از زبان انگلیسی دارند و حتی انگلیسی زبان ها نیز ممکن است در نوشتن آن ها دچار خطا شوند:

Amateur, Entrepreneur, Hierarchy, Liaison, Medieval, Miscellaneous, Queue, Questionnaire, Rhythm, Vacuum

منبع: http://ielts-academic.com/2012/07/25/common-spelling-mistakes-in-ielts

بیشتر بخوانید:

از وبسایت تایم غلط های املایی در آزمون آیلتس (IELTS Misspellings)
از وبسایت تایم غلط های رایج گرامر زبان انگلیسی

تاثیر لهجه British و American در نمره آیلتس

املاء لغات در لیسنینگ آیلتس British یا American ؟