جدول توضیح معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس Band Descriptors) Task 2)

جدول band descriptors معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس

جدول band descriptors معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس

جدول band descriptors معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس

جدول زیر با نام band descriptors که در سایت رسمی britishcouncil.org از برگزار کنندگان آزمون آیلتس منتشر شده 4 معیار اصلی تعیین کننده نهایی نمره شرکت کنندگان در مهارت رایتینگ این آزمون را با توضیحات کامل و جزئیات کامل مشخص میکند. همانطور که مشخص هست 4 سنجه اصلی عبارتند از Task Achievement، Coherence and Cohesion، Lexical Resource و Grammatical Range and Accuracy. عملکرد شرکت کننده در آزمون برای رسیدن به هر یک از نمره های 0 تا 9 و برای هر یک از این این 4 معیار به صورت دقیق توضیح داده شده است.