پرسش و پاسخ مصاحبه آیلتس، کلاس مهندس ابوالقاسمی(فروردین95)

IELTS Interviewدر این فایل شنیداری دقیقه ای به پرسش های بخش سوم مصاحبه آیلتس پرداخته میشود. این فایل از بخشی از کلاس های خصوصی مهندس ابوالقاسمی ضبط شده و در سایت ielts2 برای علاقمندان در دسترس میباشد. روال کار به این صورت است که از زبان آموز برخی از پرسش های آیلتس پرسیده شده و ایشان بنا به آموزشی که پیشتر دریافت کرده و با تکیه بر دامنه لغات و دانش گرامری خود و همچنین تمرین هایی که پیشتر با این پرسش ها داشته کوشش میکند بهترین پاسخ را ارائه کند. تمامی پرسش های مطرح شده استاندارد بوده و از منابعی که توسط اگزمینر های آیلتس طراحی شده برگرفته شده است.

زبان آموزان در فایل هایی که به این ترتیب برای شنیدن یا دانلود در دسترس قرار داده میشوند در سطح نمره 6 تا 7 آیلتس و مدرس در سطح نمره 8 آیلتس برخی از خطاهای ایشان را تصحیح مینماید. با اینهمه کوشش میشود مداخله در روند طبیعی پاسخگویی در کمترین اندازه نگاه داشته شود.  برخی از پرسش های مطرح شده در زیر آورده شده است.

–How we can appreciate the elderly for all they have done?

–Why we should appreciate elderly?

–New generation don’t care much about the elderly compare to past generations. Why is that?

Cambridge IELTS 10 Test 1

–What skills and abilities most people want to have today? Why?

–Which skills should children learn at school?

–Which skills should they learn at home?

–Which skills do you think will be important in the future?