تلفظ لغات دشوار در زبان انگلیسی – واژه Circuit

تلفظ لغات دشوار در زبان انگلیسی - واژه Circuit

تلفظ لغات دشوار در زبان انگلیسی – واژه Circuit

تلفظ لغات دشوار در زبان انگلیسی – واژه Circuit

تلفظ صحیح بسیاری از لغات ضروری آیلتس برای زبان آموزان سطح متوسط و مقدماتی بسیار دشوار هست و ایشان بجز آموختن معنای درست این واژگان باید زمانی را صرف آموختن این موضوع نمایند. گرچه لهجه در آزمون آیلتس در بخش اسپیکینگ هیچ نمره ای ندارد و تنها تلفظ و intonation مورد ارزیابی قرار میگیرد، این دو مورد 25% کل نمره اسپیکینگ را تشکیل داده و بسیار با اهمیت هستند. 

چالش تلفظ لغات دشوار در زبان انگلیسی – Wind

چالش تلفظ لغات دشوار در زبان انگلیسی

چالش تلفظ لغات دشوار در زبان انگلیسی

در قسمت دیگری از تلفظ لغات دشوار در زبان انگلیسی و آیلتس به لغت Wind میرسیم که اکثر زبان آموزان بین تلفظ این لغت به صورت “وایند” و “ویند” دچار مشکل هستند. واقعیت این هست که هر دوی این تلفظ ها صحیح هستند اما part of speech یا گرامر آن ها متفاوت هستند.