تست های روزانه زبان انگلیسی – سطح intermediate

تست های روزانه زبان انگلیسی - سطح intermediate

تست های روزانه زبان انگلیسی – سطح intermediate

در این پست قصد داریم به یکی از تست های 4 گزینه ای کنکوری زبان انگلیسی نگاهی داشته باشیم. این تست بر روی سرفصل های پایه زبان انگلیسی و توانایی تشخیص بین قید، اسم و صفت در جمله هست.