سرفصل هاي گرامر آيلتس

Cambridge Grammar for IELTS

گرامر یا دستور زبان در امتحان های آیلتس و تافل برخلاف سوال های کنکور ایران(که همگی با آن آشنا هستیم) سوال جداگانه ای ندارد و بصورت جداگانه ارزیابی نمیشود. با اینهمه دانش گرامری زبان آموزان بازتاب چشمگیری در عملکرد ایشان در هر چهار مهارت اصلی (Writing, Reading, Listening, Reading) داشته و به ویژه در دو مهارت یا Skill رایتینگ و اسپیکینگ حدود 25% نمره بر پایه به کار گیری درست نکته ها و قواعد گرامری بدست می آید.

سرفصل های گرامر آیلتس و تافل کدامند؟

ناآشنایی با حد و گستره دانش گرامری مورد نیاز برای امتحان های آیلتس و تافل یکی از چالش های پیش روی بسیاری از زبان آموزان به ویژه زبان آموزان خودآموز و زبان آموزانی است که با استاد های حرفه ای این دو آزمون کار نمیکنند. پیش از این فهرست از بهترین منابع گرامری آیلتس و تافل منتشر کردیم که زبان آموز با بهره گیری از آن ها خواهد توانست سطح گرامری خود را از پایه تا نمره بالای 7 پیش ببرد.. در اینجا به معرفی سر فصل های گرامری مورد نیاز برای نمره 7 آیلتس میپردازیم که تمامی آن ها بهمراه توضیحات کامل و تمرین ها و همچنین برخی فایل های شنیداری در کتاب Cambridge Grammar for IELTS گنجانده شده است. در زیر تمامی این سرفصل ها را مشاهده میکنید. بسیاری از این سرفصل ها بهمراه توضیحات و مثال های اضافی در همین سایت ترجمه شده و در دسترس هستند.

Introduction vii

present simple; present continuous; state verbs 1

Test practice: Listening Section 1 6

1 Present tenses

past simple; past continuous; used to; would 8

Test practice: Academic Reading 14

2 Past tenses 1

present perfect simple; present perfect continuous 18

Test practice: General Training Writing Task 1 25

3 Present perfect

past perfect simple; past perfect continuous 27

Test practice: Academic Reading 34

4 Past tenses 2

plans, intentions and predictions: present continuous; going to; will 38

Test practice: General Training Reading 44

5 Future 1

present simple; be about to; future continuous; future perfect 48

Test practice: Academic Writing Task 2 54

6 Future 2

countable and uncountable nouns; quantity expressions (many, much, a lot of, some, any, a few, few, no) 55

Test practice: Academic Reading 60

7 Countable and uncountable nouns

articles; other determiners (demonstratives, possessives, inclusives: each, every, both, all etc.) 64

Test practice: Listening Section 4 71

8 Referring to nouns

personal, possessive and reflexive pronouns; avoiding repetition 73

Test practice: Academic Writing Task 2 79

9 Pronouns and referencing

describing things; adding information about manner, place, time, frequency and intensity 80

Test practice: General Training Reading 87

10 Adjectives and adverbs

comparative and superlative adjectives and adverbs; other ways of comparing 90

Test practice: Academic Writing Task 1 97

11 Comparing things:

noun + prepositional phrase; noun + participle clause; noun + to-infinitive clause 98

Test practice: Academic Reading 103

12 The noun phrase

ability; possibility; alternatives to modals 107

Test practice: Listening Section 4 113

13 Modals 1

obligation and necessity; suggestions and advice; adverbs 114

Test practice: General Training Reading 120

14 Modals 2

tense changes; time references; reporting questions; reporting verbs 123

Test practice: Listening Section 3 131

15 Reported speech

verb + to-infinitive; verb + –ing; verb + preposition + –ing; verb + infinitive without to 133

Test practice: Academic Reading 140

16 Verb + verb patterns

zero, first and second conditionals; other ways to introduce a condition 144

Test practice: Academic Reading 150

17 Likelihood based on conditions 1

third conditional; mixed conditionals; wishes and regrets; should(n’t) have 154

Test practice: Academic Reading 160

18 Likelihood based on conditions 2

prepositions after verbs, adjectives and nouns; prepositional phrases 164

Test practice: Listening Section 2 171

19 Prepositions

relative pronouns; defining and non-defining relative clauses; prepositions 173

Test practice: Academic Reading 180

Appendix 1: Irregular verbs 239

Appendix 2: Phrasal verbs 240

subject choice; introductory it; ellipsis; organising information; it- and what-clauses 184

Test practice: Academic Writing Task 2 190

21 Ways of organising texts

the passive; reporting with passive verbs; have something done; need + –ing 191

Test practice: Academic Writing Task 1 197

22 The passive

conjunctions, adverbials and prepositions; linking expressions 198

Test practice: Academic Reading 206

23 Linking ideas

pronouns; adverbs; verbs; adjectives 210

Test practice: Academic Writing Task 2 215

24 Showing your position in a text

forming nouns from other parts of speech (verbs, adjectives and linking words) 216

Test practice: Academic Writing Task 1 222

Pages from Cambridge Grammar for IELTS--from ielts2.com_Page_1Pages from Cambridge Grammar for IELTS--from ielts2.com_Page_2  Pages from Cambridge Grammar for IELTS--from ielts2.com_Page_3بیشتر بخوانید:

آموزش گرامر آیلتس و تافل – صفت(Adjective) ترتیب و جایگاه

نکته های گرامری لازم برای نمره ۷ تا ۸ آیلتس آکادمیک و جنرال

زمان گذشته استمراری و Used to

آموزش گرامر آیلتس – حروف تعریف a/an/the

آموزش گرامر آیلتس – آشنایی با Clause و Phrase

آموزش گرامر آیلتس – زمان حال ساده

آموزش گرامر آیلتس – زمان حال استمراری present continuous

آموزش گرامر آیلتس – زمان حال کامل/ماضی نقلی Present Perfect

آموزش گرامر آیلتس و تافل – زمان گذشته ساده Simple Past

دستور زبان آیلتس و تافل – انواع قید (Adverb) و ترتیب در جمله

دانلود کتاب گرامر آیلتس انتشارات کمبریج

بهترین منابع گرامر برای آیلتس و تافل

گلچین کتاب های دستور زبان آزمون های آیلتس و تافل

در دستگاه(نظام) آموزشی، دستور زبان همواره یک دیو شکست ناپذیر در برابر ما و پیشینیان ما بوده است که تمامی توان ما را گرفته و هیچ زمان بر آن چیره نبوده ایم!

Grammar for IELTS and TOEFL منابع دستور زبان گرامر برای آیلتس و تافل

خوشبختانه واروی بخش زبان کنکور های ارشد و دکتری ایران که همچنان در آن ها زبان آموز به از بر(حفظ) کردن کورکورانه نکته ها و ساختاره (فرمول) های دستور زبان وادار میشود، در آزمون های آیلتس و تافل بخش جداگانه ای برای دستور زبان به چشم نمیخورد که این رویکرد همسو با دیدگاه جهانی پیرامون جایگاه و ارزش آموختن دستور زبان است.

با اینهمه، دانستن دستور زبان و به کار گیری درست آن به ویژه در بخش های رایتینگ و اسپیکینگ آزمون های آیلتس و تافل یکی از سنجه(معیار) های نمره دهی به شمار میرود و زبان آموزان بر پایه آن سنجیده میشوند.

در اینجا کوشش میکنم پهرستی کوتاه از کارآمدترین منابع دستور زبان(گرامر) انگلیسی که رویهرفته برای مکالمه زبان انگلیسی و به ویژه برای آمادگی آزمون های آیلتس و تافل سودمند باشد فراهم کنم تا زبان آموزان را از سردرگمی بیرون بیاورم.

این کتابها را تک تک خوانده ام و این پهرست از جایی رونویسی(کپی) نشده است. کتابهای بسیاری هم هستند که (1) برای دور بودن از حوزه آیلتس و تافل و (2) اندازه بزرگشان مناسب این پهرست نیستند. برای نمونه از منابع نامناسب میتوانم کتاب های Grammar Digest یا Practical English Usage by Michael Swan را نام ببرم!

پهرست کتاب های سودمند برای مکلمه زبان انگلیسی، آیلتس و تافل

Oxford Practice Grammar(Basic and Intermediate)

Grammar in Use (Basic and Intermediate)

Grammar for IELTS By Cambrige Publication

همچنین برای زبان آموزانی که خود را برای آزمون تافل iBT آماده میکنند پیوست کتاب Longman Preparation for TOEFL by Deborah Phillips میتواند بسیار سودمند باشد.

همچنین کسانی که بدنبال نمره بالای 7 در آزمون آیلتس هستند میتوانند بخش دستور زبان کتاب Objective IELTS Advanced و همچنین پیوست پایانی این کتاب را موشکافانه بررسی نمایند تا دریافت ژرف تری از کارکرد دستور زبان در این زمینه بدست آورند.

در پایان، کوشش کنید خود را در دستور زبان سردرگم نکنید و به هیچ روی از این شاخه(کتاب) به آن شاخه(کتاب) نپرید! ارزش و سنگینی بخش دستور زبان به باور من بیش از 10% تمامی برنامه نیست و نباید بیش از این به آن بپردازید. همچنین گذراندن دوره های جداگانه برای دستور زبان یا بخش واژگان یک هدردهی بزرگ زمان است که باید از آن دوری کرد.