ریدینگ هایی برای تقویت لغات انگلیسی

پیشتر گفتیم یکی از بهترین شیوه ها برای بالا بردن دامنه لغات و همچنین بهبود سرعت ریدینگ و آشنایی با واژه ها و ترکیب هایی که در متن های آیلتس و تافل با آن ها روبرو میشویم، خواندن روزانه مقاله ها و کتابهای دانشگاهی است. در زیر مقاله ای از وبسایت مجله American Scientist آورده شده که همسانی بسیاری به ریدینگ های آیلتس و تافل دارد. در بسیاری از موارد بخش ریدینگ آیلتس و تافل از چنین منابعی گزینش میشوند و بررسی آن ها میتواند برای پاسخدهی به سوالات مطرح شده در آزمون بسیار سودمند باشد.

بهترین ریدینگ های آیلتس برای نمره 7

واژه های تازه(در سطح نمره 7 آیلتس/100 تافل):

Forgo: to give up the enjoyment or advantage of ,  do without

Disperse: to cause to become spread widely.

این واژه ها در فرهنگ واژگان مریم وبستر

http://www.merriam-webster.com/dictionary/disperse

http://www.merriam-webster.com/dictionary/forgo

مقاله کامل را میتوانید در اینجا بخوانید:

تقویت لغات و ریدینگ آیلتس تافل

پیش از این به بررسی چندین مقاله از مجله اکونومیست پرداختیم و برخی از واژگان دشوارتر و همچنین ساختارهای سودمند آن را نام بردیم. مطالعه پیوسته چنین مقاله هایی از روزنامه ها و دیگر رسانه های معتبر جهان میتواند یکی از سریع ترین راه ها برای رساندن دامنه لغات به سطح لغات یک فرد انگلیسی زبان(native) و پیشگیری از افتادن به دام مجموعه لغات غیر کاربردی و از میان رفته(منسوخ) باشد.

در زیر دو مقاله از مجله اکونومیست را برای خواندن پیشنهاد میکنیم:

 Facebook censorship, Arbitrary and capricious
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2014/08/facebook-censorship

Capsule hotels at airports, Sleep tight
http://www.economist.com/blogs/gulliver/2014/08/capsule-hotels-airports

برخی از لغات دشوار تر این مقاله ها در زیر آورده شده است. کوشش کنید برای آن ها مثال های تازه ای بزنید یا برای دیدن نمونه مثال های تازه به فرهنگ لغات خودتان نگاه کنید.

recliner = a chair that you can lean back at different angles

–I flung myself into his chair, the big recliner

slumber = sleep = snooz

–He had fallen into a deep slumber by the fire

–They were awoken from their slumber by a knock at the door

prefab = a small prefabricated building

hotelier = sb who owns or manages a hotel

Full-blown = having all the qualities of sth

–a full-blown crisis

–What began as a serious oil spill has become a full-blown environmental disaster.

circadian = relating to a period of 24 hours

–the body’s circadian sleep-wake cycle

flounder = to not know what to say or do because you feel confused or upset

–I found myself foundering as I tried to answer her questions

forlorn = seeming lonely and unhappy

–A forlorn line of refugees stood near the truck.

inebriated  = drunk

frugal = careful to buy only necessary things

tetchy = irritable

cordial = friendly but polite and formal = approachable = amiable

–He tried to be cordial and polite.

jumpy = nervous = tense

smear = untrue story about  a famous person that is told to make poeple lose their respect for them

–He attempted to smear the poeple

purport = to claim to be or do wth, even if this is not true

–two officers purporting to be dealers

جمله های خوب برای نمونه برداری و استفاده های بعدی توسط زبان آموز

If there is a drawback to what seems like an efficient solution to a familiar problem, it’s location.