نمره آیلتس چگونه تعیین میشود؟

grading ielts Writing

به آزمون آیلتس چطور نمره داده می شود؟

 آیلتس از یک سیستم امتیاز دهی 9 نمره ای منحصر بفردی جهت اندازه گیری و گزارش دادن امتیازات آزمون به طریقی پیوسته و هماهنگ استفاده می نماید. داوطلبان بابت هر مهارت زبانی نظیر ( لیسنینگ، رایتینگ و اسپیکینگ) نمره می گیرند، به همراه یک نمره کلی.

داوطلبان چه زمان امتیازات آزمونشان را دریافت می نمایند؟

 فرم گزارش آزمون، 13 روز پس از تازیخ آزمون برای داوطلبان پست می شود.

امتیاز آزمون آیلتس برای چه مدت معتبر است؟

 امتیازات آیلتس به مدت توصیه شده دو سال اعتبار دارند.

من چطور می توانم نتایج آزمونی را که داوطلب به من عرضه داشته، تایید نمایم؟

سرویس تایید فرم گزارش آزمون، از همان طریقی که نتایج داوطلبان برای صحت و سقم بررسی می شوند؛ به موسسات امکان دسترسی به پایگاه ایمن اطلاعات را می دهد. سرویس تایید فرم گزارش آزمون جهت ارائه حراستی دیگر در تکمیل خصوصیات پیشرفته ساخته شده در فرم گزارش آزمون آیلتس؛ طراحی شده است.

 سوالات متداول موسسات> استفاده از امکانات آیلتس

آیلتس- موسسات، استفاده از امتیازات آیلتس

 .

چه کسی استانداردهای قبولی را برای آیلتس تدوین می نماید؟

در آیلتس قبولی یا ردی وجود ندارد، بلکه آزمون کلیه سطوح مهارتی در زبان انگلیسی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

هر سازمانی که آزمون آیلتس را به رسمیت می شناسد، برای رفع نیازهای شخصی شان، سطح مربوط به خودشان را تدوین می نمایند. سازمان ها و موسسات می توانند نیازهای امتیازی آیلتس شان را با ارسال جزئیات به لینک سیستم جهانی شناسایی آیلتس، افزوده یا بروزرسانی نمایند.

من چطور امتیازات آیلتس را برای موسسه ام تدوین کنم؟

موسسات شخصی و دانشگاه ها نیازهای آیلتس مربوط به خودشان را بر طبق نیازهای بخصوص زبانی مربوط به دوره آموزشی، تحصیل یا برنامه کاری، تدوین می نمایند.

شما می توانید در لینک چطور موسسات نیازهای آیلتس شان را تدوین می کنند، به دنبال یافتن اطلاعات بیشتر باشید، یا می توانید یک نسخه از دی وی دی راهنمای امتیازات آیلتس را که فایلی پی دی اف به ظرفیت 230 کیلو بایت است را سفارش دهید.

معنای نمره های 0 تا 9 آیلتس

http://www.dcielts.com/wp-content/uploads/2013/04/scores-official.png

آیلتس-موسسات و ارزیابی نمره

در آیلتس قبولی یا مردودی وجود ندارد، به داوطلبان بابت عملکردشان با استفاده از امتیاز 1 تا 9 برای هر بخش از آزمون نظیر لسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ نمره داده می شود.سپس نتایج بدست آمده از چهار بخش مزبور، یک نمره کلی برای آزمون آیلتس ایجاد می نماید.

این سیستم امتیاز دهی 9 نمره ای به روشی پیوسته و هماهنگ، هر زمان و هر کجا که آزمون برگزار شود، نمرات را سنجیده و اندازه گیری می نماید. این سیستم در سطح بین المللی به رسمت شناخته شده و لذا به شما یک نمره ای معتبر و رایج در سطح بین المللی ارائه می نماید. نمرات آیلتس یک دوره اعتبار توصیه شده دو سال دارند.

مقیاس 9 آیلتس

هر امتیاز با یک سطح شایستگی در زبان انگلیسی مطابقت دارد. همه بخش های آزمون و امتیاز کلی می توانند بصورت نمره ای رند یا نمراتی با اعشار مثل 5/6، 0/7، 0/8 گزارش شوند.

نمره 9: کاربر ماهر یا متخصص: این کاربر به زبان تسلطی کامل وعملیاتی داشته و لذا درکی کامل، مناسب، صحیح و روان دارد.

نمره 8: کاربر خیلی خوب: این کاربر تسلطی کامل و عملیاتی به زبان دارد بجز گهگاهی اشتباهاتی نا بجا و خارج از سیستم. ممکن است از وضعیت های زبانی نا شناخته درکی نادرست نماید. بحث پرجزئیات و پیچیده را بخوبی اداره می نماید.

نمره 7: کاربر خوب: این کاربر تسلط عملیاتی به زبان دارد، اگرچه گاها در بعضی موقعیت های زبانی درکی اشتباه و بیجا می نماید. بطورکلی پیچیدگی زبان را بخوبی اداره نموده و استدلال های پرجزییات را درک می نماید.

نمره 6:کاربر شایسته: بطور کلی علیرغم برخی اشتباهات نابجا، این کاربر تسلطی موثر به زبان دارد و می تواند نسبتا پیچیدگی زبان را خصوصا در موقعیت های زبانی آشنا، درک نماید.

نمره 5: کاربر متوسط: این کاربر تسلطی جزئی به زبان داشته و در اکثر موقعیت های زبانی، از عهده معنی کلی زبان بر می آید، اگرچه احتمال دارد اشتباهات بسیاری نماید. ارتباطات پایه ای در رشته کاری خودش را می تواند اداره نماید.

نمره 4: کاربر محدود: شایستگی اساسی این کاربر محدود به موقعیت های آشنا می باشد. مشکلاتی مکرر در درک و بیان دارد. قادر به استفاده از پیچیدگی زبان نیست.
نمره 3: کاربربسیار محدود: در موقعیت های خیلی آشنا فقط معانی کلی را می رساند و درک می کند. به طور مکرر در ارتباطات وقفه رخ می دهد.

نمره 2: : کاربر متناوب: برای این کاربر برقراری هیچ ارتباط واقعی ممکن نیست بجز اساسی ترین اطلاعات با استفاده از کلمات مجزا و منفرد یا فرمول هایی کوتاه در موقعیت های آشنا و برای برطرف نمودن نیازهای فوری. در فهمیدن صحبت و نگارش انگلیسی مشکل زیادی دارد.

نمره 1: : غیر کاربر: بطور اساسی هیچ توانایی در استفاده از زبان بجز چند کلمه مجزا و منفرد ندارد.

نمره 0: مبادرت به آزمون دادن ننموده است: هیچ اطلاعات قابل ارزیابی ارائه نداده است.