معنی اصطلاح to have the audacity of در انگلیسی

معنی اصطلاح to have the audacity of در انگلیسی

معنی اصطلاح to have the audacity of در انگلیسی

در این پست قرار هست نگاهی به یکی از اصطلاحات روزمره انگلیسی داشته باشیم. این اصطلاح to have the audacity of هست که در یک ویدئو توسط مدرسان نیتیو و در ویدئوی دیگر توسط مهندس ابوالقاسمی توضیح داده شده.