املاء لغات در لیسنینگ آیلتس British یا American ؟

spelling in IELTSنحوه نوشتن لغات، املاء یا اسپلینگ spelling در بخش لیسنینگ آیلتس از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که قوانین سختی در این بخش وجود دارد که رعایت نکردن هریک از آن ها به از دست رفتن یک امتیاز ارزشمند از کل 40 امتیاز لیسنینگ یا ریدینگ آیلتس منجر میشود و در نمره نهایی این مهارت ها بازتاب چشمگیری خواهد داشت. یکی از این قوانین درست نوشتن واژه یا واژگان مورد نظر لیسنینگ بر روی پاسخنامه است یعنی غلط های املایی بطور کامل نمره شما از آن سوال را از بین میبرد.

شکل نوشتاری (اسپلینگ)  British درست است یا American ؟

باید توجه داشت شکل های نوشتاری متفاوتی برای برخی از واژگان در زبان انگلیسی وجود دارد. برای مثال شکل نوشتاری color امریکن و colour بریتیش با هم ناهمسانی دارند. فهرست کامل این واژگان را میتوانید در اینجا بررسی کنید. سوال اینجاست که آیا نوشتن شکل نوشتاری امریکن یا آمریکایی در آزمون آیلتس از زبان آموز نمره کسر میکند یا نه؟ برای مثال اگر لغات زیر پاسخ سوالات لیسنینگ یا ریدینگ آیلتس باشند باید کدام را نوشت که نمره کامل را دریافت کرد؟

favorite (USA) – favourite (UK)
honor (USA) – honour (UK)
memorize (USA) – memorise (UK)
check (USA) – cheque (UK)

پاسخ بصورت کوتاه این است که املاء یا شکل نوشتاری لغاتی از این دست در پاسخنامه تفاوتی نمیکند و نمره ای از شما کم نخواهد شد. با اینهمه باید کوشش کنید اگر از یکی از دو سیستم بریتیش یا امریکن استفاده میکنید تا انتها از همان سیستم استفاده کنید.

منبع: www.ielts-blog.com