آیلتس تضمینی با قرارداد

تدریس و آموزش آیلتس تضمینی با قرارداد کتبی و همچنین تافل تضمینی و مکالمه زبان انگلیسی که همگی بصورت فشرده(3 تا 5 جلسه در هفته) و در جلسات 1.5 ساعته در منزل زبان آموزان انجام میشوند یکی از دوره هایی است که به مدت 2 سال است از سوی گروه آموزشی مهندس ابوالقاسمی به تمامی زبان آموزان علاقمند ارائه میشود.

تفاوت این دوره های تضمینی با دوره های عادی فشرده و نیمه فشرده در چندین نکته است. لطفا برای آگاهی و کسب اطلاعات از دوره های فشرده و نیمه فشرده عادی مهندس ابوالقاسمی و گروه آموزشی ایشان این پیوند را بدنبال کنید:

همچنین برای کسب اطلاعات از چند و چون دوره های آیلتس تضمینی با قرارداد کتبی و همچنین تافل iBT میتوانید اینجا را ببینید.

رویهمرفته پیش نیازهای این دوره های تضمینی آیلتس/تافل بصورت زیر است:

–آزاد بودن زمان زبان آموزان برای مطالعه 5 تا 7 ساعته در روز (بدلیل فشرده بودن دوره)

–داشتن منزل مسکونی و شرط سکونت در تهران(کلاس ها در منزل زبان آموز برگزار میشود)

–نداشتن غیبت در دوره(تنها 3 غیبت در 30 جلسه پذیرفته میشود)

–تشکیل انفرادی کلاس ها (کلاس تضمینی با همراه تشکیل نمیشود)

–پرداخت شهریه بصورت 10 جلسه یکبار پیش از آغاز جلسات

همچنین مهمترین تعهدات تضمین شده آموزگار یا مدرس در این دوره ها بصورت زیر است:

بازپرداخت 50% شهریه دریافت شده پیش از آغاز دوره درصورت شکست زبان آموز در آزمون آیلتس/تافل و نرسیدن به نمره تعیین شده در قرارداد بدون هیچگونه چانه زنی یا شرط خارج از قرارداد بصورت نقد و یکجا.

افزایش یک نمره آیلتس/10 نمره تافل در هر 3 ماه زمان آموزشی(تعیین سطح زبان آموز توسط استاد با جلسه تعیین سطح یا شرکت در آزمون آزمایشی/اصلی).

تشکیل تمامی دوره بصورت کامل و بدون غیبت، خروج از کشور، یا تعویض استاد.

–عدم تغییر ناگهانی کتابهای آموزشی یا طرح درس/کلاس ها در میان دوره

نمونه چنین قرارداد تضمین کتبی دوره آموزشی آیلتس آکادمیک در سال 1392 را در زیر ملاحظه میکنید:

آیلتس تضمینی با قرارداد