آیلتس پیش نیاز اجباری مهاجرت و تحصیل

ielts for immigration and study

تعداد فزاینده ای از ادارات و آژانس های دولتی از نتایج آیلتس برای مهاجرت و درخواست ویزای دانشجویی استفاده می کنند.

آژانس های دولتی که آیلتس نیاز دارند شامل موارد زیر می شوند:

ادراه مهاجرت و شهروندی استرالیا (DIAC)

سرویس مهاجرت نیوزلند

آژانس مرزی انگلستان

استرالیا, مهاجرت با مهارت عمومی: اداره مهاجرت و شهروندی نیاز به متقاضیانی دارد که توانایی کافی نسبت به زبان انگلیسی جهت کار در استرالیا داشته باشند. آیلتس آزمونی شناخته شده از انگلیسی مورد نیاز برای حرفه و پیشه کاری و شایستگی است و امتیازات بر مبنای نمرات کسب شده اعطا می شوند. برای جزییات بشتر از لینک فوق بازدید کنید

ویزای دانشجویی: امتیاز کلی آیلتس برای درخواست های ویزای دانشجویی قابل قبول هستند. پیش نیازهای آیلتس برای اخذ ویزاهای دانشجویی مطابق با ملیت داوطلب و بخش آموزشی برنامه تحصیلی پیشنهادی شان تفاوت می نمایند. برای جزئیات، از لینک زیر بازدید نمایید.

آیلتس جنرال بعنوان گواهی از مهارت زبان انگلیسی توسط اداره شهروندی و مهاجرت کانادا قابل قبول می باشد.چنانچه شما متقاضی دربافت ویزای کاری، ثبت نام حرفه ای یا اقامت دائمی در کانادا هستید، محتمل است که لازم باشد، نتیجه تان را بعنوان بخشی از تقاضانامه تان ارائه نمایید. نتایج آیلتس همچنین قابل پذیرش ادارده شهروندی کانادا می باشند. برای جزئیات از لینک فوق بازدید نمایید.

مهاجرت نیوزلند به یک نمره کلی آیلتس شش و نیم برای آیلتس جنرال یا آکادمیک نیاز دارد. نمره کلی آیلتس برای تقاضا دادن در طبقه مهارت های کلی مهاجرت، اجباری می باشد، مگر اینکه شروطی واقع شوند که معاف کننده داوطلب شوند. برای جزئیات از لینک فوق بازدید نمایید

 اعتبار جهانی> اتحادیه های حرفه ای

آیلتس- موسسات، اتحادیه های حرفه ای

اتحادیه های حرفه ای در تعدادی از کشورها از آیلتس جهت ارزیابی توانایی زبان انگلیسی افرادی که مایلند تا در رشته کاری در کشورشان کار کنند، استفاده می نمایند.

آیلتس در رشته هایی نظیر طب، دندانپزشکی، دامپزشکی، کنترل ترافیک هوایی، خدمات اجتماعی و مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد.

اکثر اتحادیه های حرفه ای، تدوین کننده امتیازات مربوطه در آیلتس جنرال هستند که توانایی زبان را برای موقعیت های کار و زندگی حقیقی ارزیابی می نمایند.

پیش نیازهای آیلتس برای تعدادی از اتحادیه های حرفه ای در لینک سیستم شناسایی جهانی آیلتس لیست شده اند.