نمره آیلتس پذیرش رشته های دانشگاهی

S

موسسات منحصر بفرد و دانشکده ها، پیش نیازهای آیلتس مربوط به خودشان را بر طبق نیازهای بخصوص زبانی دوره آموزشی، برنامه کاری یا تحصیلی، تدوین می نمایند.
در آیلتس قبولی یا مردودی وجود ندارد. به داوطلبان بابت عملکردشان روی هر بخش از آزمون، نظیر لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ ، با استفاده از امتبازات از 1 تا 9 نمره داده می شود. سپس نتایج حاصل از چهار بخش مزبور، یک نمره کلی را ایجاد می نماید. هر نمره مرتبط با یک سطحی از شایستگی زبان انگلیسی می شود. همه بخش های آزمون و نمره کلی را می توان بطور کامل یا با اعشار گزارش داد مثل شش و نیم ، هفت، هفت و نیم، هشت.

هنگام تدوین پیش نیازهای آیلتس، موسسات می بایست هر دو امتیازات کلی و فردی ( لیسنینگ، رایتینگ و غیره) را درنظر بگیرند. سپس مهارت های زبانی می توانند با نیازهای خاص یا دوره آموزشی جور شوند. بعنوان مثال، برای یک دوره آموزشی که دانشجویان معرفی و نطق های بسیاری ارائه می کنند، داشتن یک نمره بالا برای اسپیکینگ ضروری می باشد.

.
جدول زیر ارائه کننده راهنمایی بر تدوین پیش نیازهای مناسب نمره ای می باشد. اطلاعات بیشتر در لینک راهنمایی برای موسسات و سازمان ها ( قایل پی دی اف، 598 کیلوبایت) و لینک دی وی دی راهنمای امتیازات آیلتس موجود می باشند.

جدول امتیازکلی

BandنمرهLinguistically demanding academic coursesدوره های آموزشی آکادمیک مورد تقاضای زبان شناسیe.g. Medicine, Law, Linguistics, Journalism, Library Studiesرشته های دانشگاهی با نیاز بالا به زبان انگلیسی:بعنوان مثال طب، حقوق، زبان شناسی، روزنامه نگاری، مطالعات کتابخانه ایLinguistically less demanding academic coursese.g. Agriculture, Pure Mathematics, Technology. Computer – based work, Telecommunicationsرشته های دانشگاهی با نیاز کمتر به زبان انگلیسیکشاورزی، ریاضی محض، فناوری، کارهای بر پایه رایانه، ارتباطاتLinguistically demanding training coursese.g. Air Traffic Control, Engineering, Pure/Applied Sciences, Industrial Safetyدوره های آموزشی با نیاز بالا به زبان انگلیسیکنترل ترافیک هوایی، علوم کاربردی و مخض، ایمنی در صنعتLinguistically less demanding training coursese.g. Animal Husbandry, Catering, Fire Servicesدوره های آموزشی با نیاز کمتر به زبان انگلیسیپرورش جانوران، تهیه مواد غذایی، خدمات آتش نشانی
9.07.5Acceptableقابل قبولAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبول
7.0Probably acceptableشای قابل قبولAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبول
6.5English study neededمطالعه انگلیسی لازم استProbably acceptableشاید قابل قبول باشدAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبول
6.0English study neededمطالعه انگلیسی لازم استEnglish study neededمطالعه انگلیسی لازم استProbably acceptableشاید قبول باشدAcceptableقابل قبول
5.5English study neededمطالعه انگلیسی لازم استEnglish study neededمطالعه انگلیسی لازم استEnglish study neededمطالعه انگلسی لازم استProbably acceptableشاید قابل قبول باشد