آموزش گرامر آیلتس – کاربرد حرف تعریف The, a, an

آموزش گرامر آیلتس - کاربرد حرف تعریف The, a, an

آموزش گرامر آیلتس – کاربرد حرف تعریف The, a, an

آموزش گرامر آیلتس – کاربرد حرف تعریف The, a, an

اگر چه گرامر در آزمون آیلتس به طور مستقیم ارزیابی نمی شود اما این مقوله به طور غیر مستقیم در تست های اسپیکینگ و رایتینگ مورد ارزیابی قرار می گیرد. ارزیابی گرامر می تواند منجر به کم یا زیاد شدن نمره ی شما شود. در واقع، دوره ی آمادگی آیلتس یک نوع مرور کلی به گرامر انگلیسی است. همچنین شما می توانید در یک تست آزمایشی گرامر شرکت کنید تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید و بیشتر بر روی نقاط ضعف خود تمرکز کنید.