عبارت های رسمی و غیر رسمی تشکر کردن در انگلیسی

عبارت های رسمی و غیر رسمی تشکر کردن در انگلیسی

عبارت های رسمی و غیر رسمی تشکر کردن در انگلیس

عبارت های رسمی و غیر رسمی تشکر کردن در انگلیسی

همانطور که در تصویر بالا مشخص هست از عبارت های مختلفی میتوانیم برای رساندن یک منظور مشخص در زبان انگلیسی استفاده کنیم. استفاده از لحن مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است و به خصوص در آزمون آیلتس در بخش اسپیکینگ و رایتینگ باید توجه داشته باشیم که از لحن مناسب استفاده کنیم.