معنای Clean Slate در زبان انگلیسی – Idiom

معنای Clean Slate در زبان انگلیسی - Idiom

معنای Clean Slate در زبان انگلیسی – Idiom

در این پست آموزشی کوتاه، با استفاده از بریده کوتاهی از سریال Breaking Bad قصد داریم نگاهی به یکی از ایدیم های متداول زبان انگلیسی یعنی Clean Slate داشته باشیم.