IELTS Vocabulary

IELTS Vocabulary

IELTS Vocabulary

در این صفحه فهرستی موضوعی از لغات ضروری در آزمون آیلتس را در دسترس علاقمندان گرامی خواهیم گذارد. این لغات حول یک موضوع مشخص هستند و موضوعات فهرست شده از متداول ترین موضوعات سال های گذشته در بخش رایتینگ و اسپیکینگ و همچنین ریدینگ و لیسنینگ آیلتس می باشند. (صفحه در حال به روز رسانی می باشد)

لغات ضروری موضوعی آیلتس – تاپیک Children & Family

1. Nuclear family

Definition: a family unit that consists only of a husband, wife, and children

Example: He believes children in nuclear family are more likely to exhibit positive behavior, earn good grades in school and become more involved in community and extracurricular activities.

.

2. Extended family

Definition: a family group that consists not only of parents and children but also of grandparents, aunts etc

Example: One of the primary benefits of extended family is that it reduces the family’s financial strain as it’s more affordable option.

.

3. Single-parent

Definition: a mother or father who looks after their children on their own, without a partner.

Example: a single parent with two or three children in California would lose $ 1 in income.

.

4. Siblings

Definition: a brother or sister

Example: I have four siblings: three brothers and a sister.

.

5. Sibling rivalry 

Definition: Sibling rivalry is the jealousy, competition and fighting between brothers and sisters.

Example: Preventing sibling rivalry is a vital part of parenting.

.

6. Authoritarian parents

Definition: Authoritarian parenting is a parenting style characterized by high demands and low responsiveness.

Example: Instead of rewarding positive behavior, her mother only provides feedback in the form of punishments for misbehavior, which is typical of an authoritarian parent

.

7. Strict

Definition: strongly limiting someone’s freedom to behave as they wish, or likely to severely punish someone if they do not obey.

Example: Research shows that most people think strict parenting produces better-behaved kids but strict child-raising actually produces kids with lower self esteem.

.

8. Birth control / Contraception

Definition: the practice of preventing a woman from becoming pregnant when she has s…e…x, or the methods for doing this.

Example: Even though birth control pills are very safe, they can slightly increase your risk of health problems.

.

9. Birth Rate

Definition: the number of births for every 100 or every 1,000 people in a particular year in a particular place.

Example: Officials expressed concern over Quebec’s declining birthrate.

.

10. Bring Up

Definition: to look after and influence a child until he or she is grown up SYN raise

Example: He was brought up by his grandparents.

.

11. Upbringing

Definition: the way that your parents care for you and teach you to behave when you are growing up → bring up

Example: Because of her religious upbringing she would not divorce her husband.

.

12. Raise

Definition: to look after your children and help them grow SYN bring up

Example: Stan’s dad died, leaving his mother to raise three sons alone.

.

13. Nurture

Definition: the way in which children are treated as they are growing, especially as compared with the characteristics they are born with

Example: From when I was very young, my father had nurtured a love of art in me.

.

14. Childcare

Definition: an arrangement in which someone who is trained to look after children cares for them while the parents are at work

Example: People earning low wages will find it difficult to pay for childcare.

.

15. Divorce

Definition: ending of a marriage → separation

Example: One in three marriages ends in divorce.

.

16. Separation

Definition: a situation in which a husband and wife agree to live apart even though they are still married

Example: My husband and I are considering a separation.

.

17. Child Neglect

Definition: Child neglect is a form of child abuse, and is a deficit in meeting a child’s basic needs.

Example: The maximum penalty for child neglect is ten years’ imprisonment.

.

18. Dysfunctional Family

Definition: not following the normal patterns of social behaviour, especially with the result that someone cannot behave in a normal way or have a satisfactory life.

Example:  Growing up in a dysfunctional family can largely have negative effects on the children.

.

19. Emotional Security

Definition: Emotional security is the measure of the stability of an individual’s emotional state.

Example:  Emotional security arises from family relationships that are stable and positive, even in the face of common stressors

.

20. A well-adjusted child

Definition: A well adjusted person is reasonable and has good judgment and their behaviour is not difficult or strange:

Example: the first step to raising happy and well-adjusted children is for you to be peaceful and happy yourself.

.

21. Responsible Parent

Definition:

Example: 

.

22. Formative years

Definition: the period when someone’s character develops.

Example: 

.

23. Adoption

Definition: to take someone else’s child into your home and legally become its parent.

Example: 

.

24. Fostering

Definition: to take someone else’s child into your family for a period of time but without becoming their legal parent → adopt

Example: 

.

25. Overprotective Parents

Definition: so anxious to protect someone from harm that you restrict their freedom

Example: 

.

26. Spoiled Child

Definition: a spoiled person, especially a child, is rude and behaves badly because they have always been given what they want and allowed to do what they want

Example: 

.

27. Adolescent

Definition: a young person, usually between the ages of 12 and 18

Example: During adolescence, the person becomes physically capable of reproduction, so they need to receive proper education about it.

.

.

لغات ضروری موضوعی آیلتس – تاپیک Education 

1. Graduate (v)

Definition: to receive a degree from a college or university.

Example: I graduated from medical school last year.

.

2. Curriculum 

Definition: the subjects that are taught by a school, college etc, or the things that are studied in a particular subject.

Example: Are teachers the best people to be developing the educational curriculum?

.

3. Extracurricular activities

Definition: extracurricular activities are not part of the course that a student is doing at a school or college

Example: Evidence can be found in extracurricular activities as well.

.

4. Qualification 

Definition: if you have a qualification, you have passed an examination or course to show you have a particular level of skill or knowledge in a subject

Example: He left school without any qualifications.

.

5. Coursework 

Definition: work students do during a course of study rather than in examinations, and that forms part of their final mark

Example: This usually comprises coursework on the basis of a formal curriculum consisting of lectures and practical work.

.

6. Co-education 

Definition: a system in which students of both sexes are educated together

Example: In that context, 22-year-old Faulkner said the shaky start to coeducation at the Citadel was little wonder.

.

7. Cheat 

Definition: to behave in a dishonest way in order to win or to get an advantage, especially in a competition, game, or examination

Example: He had cheated in the test by using a calculator.

.

8. Literacy 

Definition: the state of being able to read and write

Example: Literacy levels amongst girls very quickly overtook those of boys.

.

9. Primary (elementary) Education

Definition: Primary education is typically the first stage of formal education, coming after preschool and before secondary school.

Example: The role of primary education is to ensure all children are able to develop their social, cognitive, cultural, emotional and physical skills.

.

10. Secondary education 

Definition: the education, teaching etc of children between the ages of 11 and 16 or 18

Example: During secondary education, the use of the spoken word increases.

.

11. Higher (tertiary) Education

Definition: formal education at a college, university etc

Example: The only thing about tertiary education on which everyone agrees is that it is a mess.

.

12. Concentrate

Definition: to think very carefully about something that you are doing

Example: Adrian was finding it difficult to concentrate.

.

13. Semester 

Definition: one of the two periods of time that a year at high schools and universities is divided into, especially in the US

Example: The report recommended that each midshipman and cadet spend a semester at another service academy

.

14. Drop out 

Definition: To leave a school or university before your course has finished

Example: Bill dropped out of college after his first year

.

15. Grade 

Definition: a mark that a student is given for their work or for an examination

Example: He got a grade A in math.

.

16. Achievement test

Definition: Tests that are designed to measure acquired knowledge or skills..

Example: The achievement test that our institution administers include the three main quality of validity, reliability and objectivity.

.

17. Literacy 

Definition: the state of being able to read and write.

Example: Special classes in basic skills such as literacy and numeracy.

.

18. Formal education 

Definition: education etc in a subject or skill, that you receive in a school, college etc rather than practical experience of it

Example: knowledge and wisdom gained from experience rather than from formal education.

.

19. Tutor 

Definition: someone who gives private lessons to one student or a small group, and is paid directly by them.

Example: The children were educated at home by a succession of tutors.

.

20. Tuition 

Definition: (1) teaching, especially in small groups. (2) the money you pay for being taught.

Example: When I started college, tuition was $350 a quarter.

.

21. Lecture

Definition: a long talk on a particular subject that someone gives to a group of people, especially to students in a university.

Example: He regularly gives lectures on modern French literature.

.

22. Campus 

Definition: the land and buildings of a university or college, including the buildings where students live

Example: Most first-year students live on campus.

.

23. Degree 

Definition: a course of study at a university or college, or the qualification that is given to you when you have successfully completed the course

Example: a degree in Economics.

.

24. Faculty 

Definition: a department or group of related departments within a university.

Example: Both faculty and students oppose the measures.

.

25. Assignment

Definition: a piece of work that is given to someone as part of their job.

Example: She’s gone to Italy on a special assignment.

.

26. Vocational course 

Definition: teaching or relating to the skills you need to do a particular job.

Example: The results of such changes are institutions which concentrate very largely on advanced vocational and general courses.

.

27. Gap year

Definition: a year between leaving school and going to university, which some young people use as an opportunity to travel, earn money, or get experience of working

Example: Some students choose to work in high-tech industries during their gap year.

.

28. Scholarship

Definition: an amount of money that is given to someone by an educational organization to help pay for their education.

Example: She won a scholarship to Iowa State University.

.

29. To attend (class) 

Definition: to go to an event such as a meeting or a class

Example: Please let us know if you are unable to attend.

.

30. Plagiarism 

Definition: when someone uses another person’s words, ideas, or work and pretends they are their own

Example: The journal accused the professor of plagiarism.

.

.

.

لغات ضروری موضوعی آیلتس – تاپیک Health

 

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  اشتراک در  
اطلاع از