قوانین کاربرد حروف اضافه in و on و at در انگلیسی

قوانین کاربرد حروف اضافه in و on و at در انگلیسی

قوانین کاربرد حروف اضافه in و on و at در انگلیسی

حروف اضافه یا preposition ها در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد و در رساندن منظور و بی نقص به نظر رسیدن در چشم مخاطب با اهمیت هستند و در تمامی کتاب های گرامر و لغت دست کم 2 یا 3 فصل به دسته بندی این حروف اختصاص دارد.

اما متاسفانه نبود یک سری قوانین دقیق و بدون کم و کاست برای آن ها در زبان انگلیسی و وجود استثنائات از یک سو و تفاوت نحوه کاربرد حروف اضافه در زبان مادری در سنجش با زبان جدید باعث شده همین حروف اضافه به متداول ترین خطاهای فراگیران زبان انگلیسی تبدیل شوند. 

گرامر پیشرفته آیلتس – حرف اضافه + ضمیر موصولی

گرامر پیشرفته آیلتس - حرف اضافه + ضمیر موصولی

گرامر پیشرفته آیلتس – حرف اضافه + ضمیر موصولی

گرامر پیشرفته آیلتس – حرف اضافه + ضمیر موصولی

دامنه ساختارهای دستوری و صحیح بودن جمله های نوشته شده 25% کل نمره را در رایتینگ آیلتس تشکیل میدهد. استفاده از ساختارهای حرفه ای تر به شرط استفاده درست و بجا میتواند تاثیر زیادی در بهبود نمره رایتینگ داشته باشد و همچنین نقش زیادی در رساندن منظور ما به تصحیح کننده رایتینگ ایفا خواهد کرد. 

در اینجا یک گرامر پیشرفته و بسیار کاربردی را با توضیح کامل و مثال های زیاد برای شما عزیزان انتخاب کردیم و امیدواریم بتوانید با بررسی این ویدئو که مربوط به مبحث جمله واره های موصولی و حروف اضافه هست بتوانید کارکرد بهترین در رایتینگ آیلتس داشته باشید. 

آشنایی با Adverb Clause (جمله واره قیدی) در زبان انگلیسی

آشنایی با Adverb Clause

آشنایی با Adverb Clause

آشنایی با Adverb Clause یا جمله واره های قیدی

جمله واره قیدی یا Adverb Clause، گروهی از کلمات هست که نقش یک قید را در جمله بازی میکند به این معنا که توضیحاتی بیشتر ارایه میکند. این جمله واره میتواند اطلاعاتی بیشتری درباره یک فعل، یک قید دیگر، یا یک صفت ارایه کند. به طور کلی میتوان گفت این جمله واره ها اطلاعاتی در مورد زمان، مکان، دلیل، چگونگی، اندازه، شرایط روی دادن یک عمل و …. در جمله ارایه میکنند.

اما باید توجه داشت که جمله واره های قیدی به هر گروهی از کلمات گفته نمیشود و یک “جمله واره” حتما باید یک فاعل و یک فعل داشته باشد. از دیگری ویژگی های یک جمله واره قیدی این است که با یک حرف ربط وابسته(Subordinating Conjunction) مثل “after“، “if“، “because” و “although” آغاز میشود. بنابراین اگر گروهی از کلمات را در یک جمله دیدید که عملکردی شبیه به قید دارند و اطلاعات بیشتر ارائه میکنند اما فاعل و فعل ندارد، این مجموعه یک عبارت قیدی(Adverb Phrase) هست ودر سرفصل جداگانه بررسی میشود.

با استفاده از جمله واره های قیدی میتوانیم اطلاعات دقیق و کامل تری را در رایتینگ ارایه کنیم. این جمله واره ها بسیار کاربردی و قابل انعطاف هستند و میتوان از آن ها در آغاز، میان و پایان جمله استفاده کرد. همچنین میتوان آن ها را به شکلی که در تصویر بالا مشخص هست بر پایه نوع اطلاعاتی که ارایه میکنند دسته بندی کرد.

.

هشت گروه جمله واره های قیدی

جمله واره های قیدی را به صورتی که در تصویر زیر مشخص هست میتوان به چندین گروه دسته بندی کرد:

آشنایی با Adverb Clause

1. جمله واره های قیدی Time

این جمله واره به این اشاره دارد که چه زمانی عمل اتفاق افتاده. حروف ربط (Subordinating Conjunction) مورد استفاده در این جمله واره ها عبارتند از when , whenever , until , after , once , while , as , since , before و as soon as 

مثال های زیر را ببینید:

When people try to achieve a certain goal in their life, they find meaning and purpose regardless of the result. 

As soon as the man saw his wife, he ran away.

Before she completed the cooking, the visitors had left.

After the church service, the children went to the zoo.

When the war ended, many families returned to their abandoned homes.

While she was cooking, I came in.

The boy ran away when he saw the police.

The thief froze as soon as he heard the sirens.

His feeding pattern had changed since she came around.

Until he comes, nobody will leave the house.

.

2. جمله واره های قیدی Place

این جمله واره به این اشاره دارد که در کجا عمل اتفاق افتاده. حروف ربط مورد استفاده در این جمله واره ها عبارتند از where , anywhere, wherever و everywhere

مثال های زیر را ببینید:

Most youth are attracted to large cities, where there are more facilities and higher chance of employment. 

Jane sat where her mother had prepared for her friend.

I will go wherever you go.

She promised to look for the purse wherever she might find it.

Send us to wherever you want to.

The plane crashed where it was difficult to locate.

He travelled where no one could reach him.

She fell where the makeshift wooden bridge was weak.

I will go wherever you go.

.

3. جمله واره های قیدی Condition

این جمله واره، شرطی که فعل در جمله اصلی توضیح آن را میدهد را بازگو میکند. حروف ربط مورد استفاده در این جمله واره ها عبارتند از  unless ,even if, if, only if و in case 

مثال های زیر را ببینید:

Unless the international organizations provide immediate help, hunger will prevail. 

I will only attend the event if you personally invite me.

Whether she likes it or not, she must complete her education in Nigeria.

There will be no need to go to court provided you sign the papers.

Unless we embark on industrial action, the government will not listen to our grievances.

As long as you cooperate, there would be no problem.

 

4. جمله واره های قیدی Manner

این جمله واره به  چگونگی روی دادن عمل اشاره دارد. حروف ربط مورد استفاده در این جمله واره ها عبارتند از as if، as though، so that و as

مثال های زیر را ببینید:

Some people try so hard to own a house as if it is the most important goal in their life. 

The man was talking as if she was the leader of the group.

The choir sang as though the heavens would fall.

She performed so excellently that she got a scholarship.

Please do it (exactly) as I instructed.

(Just) as sugar attracts an ant (so) her beauty and congeniality attract customers to her shop.

.

5. جمله واره های قیدی Reason 

این جمله واره دلیل عملی که اتفاق افتاده(فعل) را برای ما بازگو میکند. حروف ربط مورد استفاده در این جمله واره ها عبارتند از as, because, that و since 

مثال های زیر را ببینید:

Since employees are required to perform well in international settings, learning a second language seems to be a necessity these days. 

The man works hard because he has debts to offset.

Because he has money, he believes he can get away with the crime.

He was denied entrance as he could not pay the required fees.

He was not happy that he could not make the list.

His people were angry that he was not elected their representative.

She may not be charged to court since she has returned the stolen funds.

.

6. جمله واره های قیدی Concession یا Contrast

این جمله واره، گفته ای برخلاف گفته جمله اصلی را مطرح میکند. حروف ربط مورد استفاده در این جمله واره ها عبارتند از although، though، while، even though، despite و in spite of

مثال های زیر را ببینید:

Although many teenagers may feel annoyed, such limiting rules is proven to a tool against juvenile delinquency. 

Although he was indisposed, he went to the office.

Though he was a trained teacher, he detests teaching.

While she cannot speak French, she likes visiting Francophone countries.

Even though he cannot drive, he loves cars.

They eat out every weekend though they have a cook.

Though the kids are poor, they are very lively and happy.

Although he loves to take her out, his father would not allow him.

While it is true that investments pay, there is a need to be knowledgeable about business.

Despite the fact that he read very well, he failed the examination.

In spite of his popularity, he was not recognised.

.

7. جمله واره های قیدی Purpose 

این جمله واره دلیل انجام عمل مطرح شده توسط فعل را توضیح میدهد. حروف ربط مورد استفاده در این جمله واره ها عبارتند از such as that, so that, و in order that

مثال های زیر را ببینید:

He reads so hard so that he can graduate top of his class.

The ceremony was rounded off in order that attendees might get to their destinations on time.

We work that we may earn and have to give.

We should work smarter and not harder so that we will not wear out our bodies.

.

8. جمله واره های قیدی Degree یا Comparison

این جمله واره، مقایسه ای با وضعیت توصیف شده در فعل اصلی را مطرح میکند. حروف ربط مورد استفاده در این جمله واره ها عبارتند از as, than, as…as و so…as

مثال های زیر را ببینید:

She is as loquacious as she is ill-mannered.

The factory is bigger than the one in the capital city.

The students were quicker in solving the sums than I expected.

You are not as troublesome as your brother.

The villains are as cunning as a fox

We are as qualified as their own team.

.

.

جمله واره قیدی در آغاز جمله

زمانی که جمله واره قیدی در آغاز جمله قرار میگیرد باید بعد از آن یک ویرگول گذاشته شود. مثال های زیر را ببینید:

Whether you like it or not, you have to go to bed now.

If you pay your bills on time, you can have a good credit score.

Unless you run fast, you will miss the bus.

Because he loved her, he didn’t believe she was having an affair.

Once they saw the car coming, the birds flew away from the road.

Although she has a business degree, she is working as a retail clerk.

As we bought the tickets, the overture was beginning.

Before we go on vacation, we must make reservations

Since I’ll be working late, I’ll eat downtown.

Now that everyone has left the party, we need to start cleaning.

Unless you put in more hours, I cannot recommend you for the promotion.

As soon as I saw you, I knew something was wrong.

.

جمله واره قیدی در میان جمله

زمانی که جمله واره قیدی در میان جمله قرار میگیرد باید در دو طرف آن ویرگول گذاشته شود و البته این حالت خیلی متداول نیست. مثال های زیر را ببینید:

My sister, when she is angry, will turn red in the face.

Elephants, although they are large, are not predators.

Chocolate, because it has a low melting point, can be difficult to bake with.

He remembered, after he left the house, that he needed to mail the thank you cards.

.

جمله واره قیدی در پایان جمله

زمانی که جمله واره قیدی در پایان جمله قرار میگیرد نیازی به ویرگول نخواهد داشت. مثال های زیر را ببینید:

Marty kept his schedule open in case his wife went into labor.

You must keep practicing the song until you get it right.

Give us a call when you get back from your trip.

We need to find the bar where they asked us to wait.

The fireworks show will start after the sun goes down.

The cat made herself at home in the apartment as if she had always lived there.

Frank ran the race as though his life depended on it.

We can swim in the pool as soon as you put on sunscreen.

I never knew how wonderful life could be until I met you.

You need to remain calm even if everyone else panics.

The day felt long because we had nothing to do.

I won’t allow you to see that movie even though you are old enough to go.

We can get some new clothes as long as the store is open late.

.

شناسایی جمله واره قیدی در جمله

به یاد داشته باشید برای شناسایی اینکه آیا گروهی از کلمات یک جمله واره قیدی هستند یا خیر باید به فاعل و فعل دقت کنید. اگر هر دوی این موارد وجود دارند و این گروه از کلمات به سوالاتی همچون “چه موقع”، “چرا”، “چگونه” و “کجا” پاسخ میدهند، عبارت مربوطه یک جمله واره قیدی هست. در پایان پیشنهاد میکنیم نگاهی هم به سرفصل عبارت های قیدی(Adverb Phrase) داشته باشید و تفاوت آن را با جمله واره های قیدی(Adverb Clause) که در بالا توضیح داده شد بررسی کنید.

.

منابع: 

https://akademia.com.ng/what-is-an-adverbial-clause-types-functions-and-examples

https://zabanhome.ir/learn-english/grammar/adverb-clauses

https://examples.yourdictionary.com/examples-of-adverb-clauses.html

 

آموزش رایگان گرامر آیلتس

آموزش رایگان گرامر آیلتس

آموزش رایگان گرامر آیلتس

در اینجا آموزش کامل سرفصل های کتاب کمبریج گرامر آیلتس(Cambridge Grammar for IELTS) را در دست انجام داریم. این کتاب در 25 گفتار ارائه شده و در دوره های فشرده آیلتس 3 ماهه مهندس ابوالقاسمی هر جلسه یک گفتار برای زبان آموزان گرامی تدریس میشود. بعد از پایان پروژه تمامی فایل های صوتی به صورت رایگان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر میتوانید آموزش رایگان گرامر را در اینستاگرام به صورت روزانه دریافت کرده و سوالات خود را مطرح نمایید: instagram.com/ielts2official

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی

در این صفحه مجموعه ای از متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی که نتیجه بیش از 10 هزار ساعت تدریس مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس آکادمیک در کلاس های مقدماتی زبان انگلیسی و آیلتس بوده را با علاقمندان عزیز به اشتراک میگذاریم (تاریخ انتشار اولین نسخه: 27 اکتبر 2016).

این خطاها که خطاهای واقعی و رایج زبان آموزان ایرانی کلاس های فشرده آیتس و کلاس های مقدماتی زبان انگلیسی در رایتینگ ها و اسپیکینگ ارسالی بوده است را به 20 گروه تقسیم بندی کرده ایم و برای هر کدام چندین نمونه به همراه ساختارهای بدون خطا آورده شده است.

برای رسیدن به نمره 7 رایتینگ آیلتس یا نمره بالای 7 اسپیکینگ نباید این خطاها در رایتینگ یا اسپیکینگ شما به چشم بخورد!

حروف ربط علت و معلول و تضاد در انگلیسی

حروف ربط علت و معلول و تضاد در انگلیسی

حروف ربط علت و معلول و تضاد در انگلیسی

حروف ربط علت و معلول و تضاد در انگلیسی

در اینجا نگاهی به حروف ربط نشان دهنده رابطه علت و معلول، و تضاد در زبان انگلیسی خواهیم داشت. اطلاعات این صفحه از کتاب آبی بتی آذر صفحه 404 گرفته شده است.

ساختار مجهول در جمله سازی زبان انگلیسی

ساختار مجهول در جمله سازی زبان انگلیسی

ساختار مجهول در جمله سازی زبان انگلیسی

ساختار مجهول در جمله سازی زبان انگلیسی

Passive voice

Functions of the passive voice

The passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. In other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence.

 

Examples
  • The passive voice is used frequently. (= we are interested in the passive voice, not in who uses it.)
  • The house was built in 1654. (= we are interested in the house, not in who built it.)
  • The road is being repaired. (= we are interested in the road, not in the people who are doing the repairs.)

Sometimes we use the passive voice because we don’t know or do not want to express who performed the action.

Examples
  • I noticed that a window had been left open.
  • Every year thousands of people are killed on our roads.
  • All the cookies have been eaten.
  • My car has been stolen!

The passive voice is often used in formal texts. Switching to the active voice will make your writing clearer and easier to read.

.

Passive Active

A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words.
A few well-chosen words convey a great deal of meaning.
Our planet is wrapped in a mass of gases.
A mass of gases wrap around our planet.
Waste materials are disposed of in a variety of ways.

The city disposes of waste materials in a variety of ways…

If we want to say who or what performs the action while using the passive voice, we use the preposition by. When we know who performed the action and are interested in him, it is always better to switch to the active voice instead.

.

Passive Active

“A Hard Day’s Night” was written by the Beatles.

The Beatles wrote “A Hard Day’s Night”.

The movie ET was directed by Spielberg.

Spielberg directed the movie ET.

This house was built by my father.

My father built this house.

.

.

Forming the passive voice

The passive voice in English is composed of two elements:
the appropriate form of the verb ‘to be’ + past participle

Affirmative:
The house was built in 1899.
Negative:
The house wasn’t built in 1899.
Interrogative:
Was the house built in 1899?
Negative:
Wasn’t the house built in 1899?
Affirmative:
These houses were built in 1899.
Negative:
These houses weren’t built in 1899.
interrogative
Were these houses built in 1899?
interrogative
Weren’t these houses built in 1899?
.

.

To clean, passive voice

Subject + to be (conjugated) + past participle + rest of sentence

Simple present
The house is cleaned every day.

Present continuous
The house is being cleaned at the moment.

Simple past
The house was cleaned yesterday.

Past continuous
The house was being cleaned last week.

Present perfect
The house has been cleaned since you left.

Past perfect
The house had been cleaned before they arrived.

Future

The house will be cleaned next week.

Future continuous
The house will be being cleaned tomorrow.

Present conditional
The house would be cleaned if they had visitors.

Past conditional
The house would have been cleaned if it had been dirty.

Inifinitive
The house must be cleaned before we arrive.

.

.

منبع:

https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-grammar/passive-voice/

آموزش ساختار That Clause

این صفحه مربوط به بخشی از تدریس کلاس های گرامر و جمله سازی مهندس ابوالقاسمی می باشد که برای بهبود وضعیت جمله سازی زبان آموزان آیلتس و زبان انگلیسی در 6 جلسه(6 هفته) تنظیم شده است و مبحث های (1) 7 نوع جمله در زبان انگلیسی ، (2) ساختارهای ساده و پیچیده در جمله سازی، (3) جمله واره های موصولی ، (4) انواع کلمات ربط، (5) ساختارهای that clause، و (6) ساختارهای مجهول را در بر میگیرد.

7 نوع جمله در زبان انگلیسی

7 نوع جمله در زبان انگلیسی

7 نوع جمله در زبان انگلیسی

این صفحه مربوط به بخشی از تدریس کلاس های گرامر و جمله سازی مهندس ابوالقاسمی می باشد که برای بهبود وضعیت جمله سازی زبان آموزان آیلتس و زبان انگلیسی در 6 جلسه(6 هفته) تنظیم شده است و مبحث های (1) 7 نوع جمله در زبان انگلیسی ، (2) ساختارهای ساده و پیچیده در جمله سازی، (3) جمله واره های موصولی ، (4) انواع کلمات ربط، (5) ساختارهای that clause، و (6) ساختارهای مجهول را در بر میگیرد.

انواع کلمات ربط در جمله سازی زبان انگلیسی

انواع کلمات ربط در جمله سازی زبان انگلیسی

 انواع کلمات ربط در جمله سازی زبان انگلیسی

در این صفحه به معرفی انواع کلمات ربط در زبان انگلیسی می پردازیم. این کلمات در اینجا به 7 گروه دسته بندی شده اند که همراه با معرفی نمونه ها و جمله هایی برای هر یک آورده شده است. همچنین در پایان به ساختارهای کاربردی و مناسبی که میتوان برای رایتینگ های آیلتس استفاده کرد و در معتبرترین منابع پیشنهاد شده هم اشاره خواهد شد.

آشنایی با ساختار دستوری Too…to…and so…that…

آشنایی با ساختار دستوری Too…to…and so…that…

آشنایی با ساختار دستوری Too…to…and so…that…

آشنایی با ساختار دستوری Too…to…and so…that…

در این صفحه با ساختار دستوری Too…to…and so…that… در زبان انگلیسی آشنا شده و تمرین هایی در این زمینه انجام خواهیم داد.

زمان حال ساده و استمراری آموزش گرامر زبان انگلیسی

زمان حال ساده و استمراری آموزش گرامر زبان انگلیسی

زمان حال ساده و استمراری آموزش گرامر زبان انگلیسی

زمان حال ساده و استمراری آموزش گرامر زبان انگلیسی

در مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته در ielts2.com کوشش کرده ایم برگردانی فارسی از 25 گفتار کتاب Cambridge Grammar for IELTS را بهمراه توضیحات صوتی و ویدیویی استاد های بین المللی و مهندس ابوالقاسمی گردآوری کنیم. این مجموعه برای زبان آموزان از سطح پایه تا سطح پیشرفته و در نهایت آمادکی برای آزمون های آیلتس و تافل مناسب خواهد بود. زبان آموزان گرامی میتوانند دیدگاه های خود را در پایین هر صفحه مطرح فرموده و در این زمینه پاسخ مدرس را جویا شوند.

.

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی – درباره مجموعه

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی موقعیت فوق العاده ای برای ارتقاء سطح گرامر زبان انگلیسی فراهم میکند. مجموعه ویدئویی پیش رو که در ielts2 از منابع گوناگون گردآوری شده دربرگیرنده 200 درس کوتاه میباشد که بسیار از سرفصل های مورد نیاز علاقمندان به آموختن زبان انگلیسی در سطح پایه، متوسط و پیشرفته یا زبان آموزان علاقمند به شرکت در آزمون های دشواری همچون آیلتس و تافل را دربرمیگیرد. این مجموعه میتواند کامل کننده مطالب کتاب های گرامر زبان انگلیسی در سطح متوسط و پیشرفته باشد و یا به درک عمیق تر زبان آموزان از کتاب های متداول دستور زبان بیانجامد.

آموزش ویدیویی گرامر زبان انگلیسی

آموزش ویدیویی گرامر زبان انگلیسی

آموزش ویدیویی گرامر زبان انگلیسی – درباره مجموعه

آموزش ویدیویی گرامر زبان انگلیسی یکی از برنامه های اصلی در ielts2.com می باشد. در این برگه 2 مجموعه زیر در دسترس علاقمندان عزیز به فراگیری زبان انگلیسی از سطح پایه تا پیشرفته به زبان فارسی و انگلیسی قرار گرفته است:

    1. مجموعه ویدئویی دربرگیرنده 200 ویدئویی آموزش گرامر زبان انگلیسی میباشد که بسیار از سرفصل های مورد نیاز علاقمندان به آموختن زبان انگلیسی در سطح پایه، متوسط و پیشرفته یا زبان آموزان علاقمند به شرکت در آزمون های دشواری همچون آیلتس و تافل را دربرمیگیرد:

دانلود ویرایش پنجم کتاب گرامر بتی آذر Understanding and Using English Grammar

دانلود ویرایش پنجم کتاب گرامر بتی آذر

دانلود ویرایش پنجم کتاب گرامر بتی آذر

دانلود ویرایش پنجم کتاب گرامر بتی آذر

سری کتاب های شناخته شده بتی آذر از انتشارات پیرسون یکی از بهترین منابع آموزش گرامر زبان انگلیسی در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته میباشد. پیشتر ویرایش چهارم را در دسترس زبان آموزان قرار دادیم. در اینجا ویرایش پنجم به همراه ویدیوهای کمک آموزشی این کتاب در دسترس علاقمندان قرار داده میشود.

دانلود رایگان گرامر کامل زبان انگلیسی pdf

دانلود رایگان گرامر کامل زبان انگلیسی pdf

دانلود رایگان گرامر کامل زبان انگلیسی pdf

دانلود رایگان گرامر کامل زبان انگلیسی pdf – درباره مجموعه

در ielts2 مجموعه کاملی از منابع آموزش گرامر زبان انگلیسی به زبان انگلیسی و فارسی برای علاقمندان عزیز گردآوری شده که برای #دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا در دسترس می باشد:

.

1. 48 ویدیوی آموزش گرامر به زبان انگلیسی تهیه شده توسط گروه EngVid

2. مجموعه 148 ویدئوی پربازدید آموزش گرامر در YouTube

3. دانلود مجموعه ویدیوهای ویرایش پنجم کتاب گرامر Betty Azar

4. دانلود مجموعه ویدیویی آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی (9 حلقه DVD)

5. ترجمه فارسی کتاب مرجع Cambridge Grammar for IELTS در 25 فصل

6. جزوه فارسی چکیده گرامر زبان انگلیسی

7. فایل های صوتی آموزش گرامر انگلیسی مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس

8. ویدیوهای آموزشی گرامر زبان انگلیسی به زبان فارسی استاد آراد

9. مجموعه 20 عنوان کتاب مرجع آموزش گرامر زبان انگلیسی (به زبان انگلیسی)

10. دانلود مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی Lynda Grammar Fundamentals

11. آموزش گرامر زبان انگلیسی به صورت تصویری Jennifer

.

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

در این صفحه مجموعه ای از اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی که نتیجه بیش از 10 هزار ساعت تدریس مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس آکادمیک در کلاس های مقدماتی زبان انگلیسی و آیلتس بوده را با علاقمندان عزیز به اشتراک میگذاریم (تاریخ انتشار اولین نسخه: 27 اکتبر 2016).

این خطاها که خطاهای واقعی و رایج زبان آموزان ایرانی کلاس های فشرده آیتس و کلاس های مقدماتی زبان انگلیسی در رایتینگ ها و اسپیکینگ ارسالی بوده است را به 20 گروه تقسیم بندی کرده ایم و برای هر کدام چندین نمونه به همراه ساختارهای بدون خطا آورده شده است.

برای رسیدن به نمره 7 رایتینگ آیلتس یا نمره بالای 7 اسپیکینگ نباید این خطاها در رایتینگ یا اسپیکینگ شما به چشم بخورد!

کتاب اشتباهات رایج فارسی زبانان در انگلیسی

کتاب اشتباهات رایج فارسی زبانان در انگلیسی

کتاب اشتباهات رایج فارسی زبانان در انگلیسی

کتاب اشتباهات رایج فارسی زبانان در انگلیسی

در این صفحه مجموعه ای از متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی که نتیجه بیش از 10 هزار ساعت تدریس مهندس ابوالقاسمی در کلاس های مقدماتی زبان انگلیسی و آیلتس بوده را با علاقمندان عزیز به اشتراک میگذاریم.

این خطاها که بسیاری از آن ها خطاهای واقعی زبان آموزان در رایتینگ ها و فایل های صوتی ارسال است را به 21 گروه تقسیم بندی کرده ایم و برای هر کدام چندین نمونه به همراه ساختارهای بدون خطا آورده شده است.

برای رسیدن به نمره 7 رایتینگ آیلتس یا نمره بالای 7 اسپیکینگ نباید این خطاها در رایتینگ یا اسپیکینگ شما به چشم بخورد!

تفاوت حال ساده و آینده ساده در انگلیسی

تفاوت حال ساده و آینده ساده در انگلیسی

تفاوت حال ساده و آینده ساده در انگلیسی

در اینجا به توضیح زمان های حال ساده(Simple Present Tense) و آینده ساده(Simple Future) در زبان انگلیسی و ارایه تمرین هایی درباره تفاوت های این دو زمان خواهیم پرداخت.

فرق بین Few و Less

فرق بین Few و Less

فرق بین Few و Less

فرق بین Few و Less

بسیاری از زبان آموزان در استفاده درست از صفت های تفضیلی fewer و less دچار اشتباه میشوند. شاید یکی از دلایل این باشد که در زبان فارسی معادل هر دوی این واژگان “کمتر” است! در اینجا با توضیحی کوتاه و یک ویدئوی آموزشی در این زمینه اطلاعاتی ارائه میکنیم که امیدواریم برای زبان آموزان گرامی سودمند باشد.