کلاس فشرده آنلاین آیلتس آبان 1399

کلاس فشرده آنلاین آیلتس آبان 1399

کلاس فشرده آنلاین آیلتس آبان 1399

کلاس فشرده آنلاین آیلتس آبان 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 3 آبانماه 1399 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آنلاین آیلتس آبانماه 1399 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 63 to 70 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 16 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 8 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 8 Unit 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 23 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ To what extent do you agree or disagree

Assignments of the 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 58 to 62 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 8 to 15 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 7 Unit 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 21 از این صفحه ببینید

#17 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نحوه نوشتن رایتینگ آیلتس To What Extent

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 52 to 57 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 8 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 6 Unit 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 19 از این صفحه ببینید

#17 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 47 to 51 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 22 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 7  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 5 Unit 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 17 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نحوه نوشتن رایتینگ آیلتس To What Extent

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 46  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 17 to 21  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 4 Unit 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 15 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

.

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 3 Unit 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 30 to 35  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 12 to 16  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 2 Unit 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 24 25 26 27 28 29  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 7 8 9 10 11  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 1 Unit 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 18 19 20 21 22 23  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 18 19 20 21 22 23 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 3 4 5 6  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 6 7 8 9 10   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 13 14 15 16 17  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 12 13 14 15 16 17 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 12 13 14 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 1 2 3 4 5   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

 

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 3 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس فشرده آنلاین آیلتس آبان 1399 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

29
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
24 Comment threads
5 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
6 Comment authors
Mohammad reza Radaeiمریم رازهmojan bestarMohammadReza RadaeiMohammadReza Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Mahsa
میهمان
Mahsa

The pie chart reveals four main causes of global land degradation.on average,35% of degradation comes from over-grazing. while, deforestation is responsible for 30% . It can be seen that the other major reason of the land degradation is excessive cultivation which is accounted for 28% of this worldwide phenomenon. other reasons are insignificant and responsible for only 7% of farmland degradation around the globe.(60) The table gives information on the same reasons which affected three different regions in 1990. the largest proportion of degradation(23%) was seen in Europe among the three regions.whereas, Oceania and North America witnessed 13 and 5… بیشتر بخوانید

Mohammad reza Radaei
میهمان
Mohammad reza Radaei

The pie chart shows that there are main reasons of degradation farmland in the world today also The table shows reasons of land degradation by three regions. Over-grazing was the main reason of wordwide degradation and Received to 35%.30% and 28% of deforestation and over-cultivation respectively,remaining 7% for other reason. As shown in the table that Europe has played a significant role in land degradation , which was 23%.The lowest percentage of land degradation was in North America,It was only 5%.The deforestation in Europe was the main cause of land degradation,Although In the north of America and Oceania over-cultivation and… بیشتر بخوانید

Mahsa
میهمان
Mahsa

وقت بخیر، لطفا تفاوت عبارت such as something با Such something as رو میفرمایید.

Mahsa
میهمان
Mahsa

Nowadays,extinction issue of certain species is considered by some as the most serious of environmental challenge. however ,others including me argue that other challenges should be the main focus.(29) There are those who believe that the disappearance of some species is a serious form of environmental problems and would be challenging to rectify. First of all,it is obvious that leading advances in fighting disease,viruses and illnesses have been driven by testing products on animals.For instance ,numerous lifesaving drugs are being discovered in this way.if many plant and animal species did not exist ,human would fail to conduct many research. Secondly,It… بیشتر بخوانید

Mahsa
میهمان
Mahsa

The graph compares energy consumption by 6 different fuel types in the United state from 1980 to 2008.Projections until 2030 are also provided.(24) Overall,it is clear that fossil fuels have been the dominant sources during the period and this trend is expected to continue into the future. sustainable and nuclear energy are the least consumed fuel sources with no increase throughout the period.(39) Petrol and oil were the major sources of fuel,with 35quadrillion (35q) in 1980 ,rising to approximately 42q in 2012.This upward trend is projected to continue ,reaching 47q at the end of the period in question.(35) Coal and… بیشتر بخوانید

Mohammad reza Radaei
میهمان
Mohammad reza Radaei

The graph shows how amount 6 different of fuel used in usa between 1980 with a prediction to 2030. Overall,Petrol and oil have the most use during these years, with increasing demand and the The lowest rates are for renewable and nuclear energies With very few changes . Petrol and oil command the gradualy increasing with 35 (QU) in 1980,rising approximately 40q in 2008 and continue with this value nearly 50q in 2030.In 1980 natural gas and coal came to the second and third,with 16q and 20q recpectively.Although ,coal overtook natural gas in 1990 and despite and is to be… بیشتر بخوانید

مریم رازه
میهمان
مریم رازه

some people prefer to live in a big city. First of all there are better work situations in big cities. People can achieve work positions in different places or use teleworking in these works. In this situation of living somebody due to number of organizations will find better work. Secondly people who lives in large modern cities have so many facilities like healthcare centers. IN capital of country are thousands of hospitals and care centers. On the other hand, some people believe it is better to live in small towns. First of all there is less pollution in small towns.… بیشتر بخوانید

مریم رازه
میهمان
مریم رازه

The table shows number of visitors of Ashdown museum during before refurbishment which was 74000 persons and after refreshments increased to 92000.Overall ,results of surreys of visitor satisfactions increased number of very satisfied from15 to 35 and mount of dissatisfied one decreased from 40 to 15 percent of very dissatisfied one decreased from 10 to5,perhaps this decrement was for which they have to learn more about changes in museum. All charts show changes after refurbishment and in conclusion somebody believe in development happened in museum has great influence on number of visitors.5 percent of people don’t have any idea before… بیشتر بخوانید

Mahsa
میهمان
Mahsa

The given table indicates the number of people who visited Ashdown museum in the year before and after refurbishments .whereas,two pie charts illustrate visitors’ satisfaction level during their visit. (31) Overall, it is clear that after renovation the proportion of visitor and also their level of satisfaction saw a considerable increase.(21) Whit regard to visitors satisfaction,prior to the renovation just 30 percent of visitor who took pare in the survey were satisfied and only 15 percent were very satisfied.while ,after refurbishments these figures grew to 40 and 35 percent,respectively. It is also interesting to note that the number of dissatisfied… بیشتر بخوانید

MohammadReza Radaei
میهمان
MohammadReza Radaei

The table provides the number of people while visiting in the year after and before renovation this place,also The charts compare the level of satisfaction by result surveys of visitor. Overall,It seems that the number of visitors has increased and Their satisfaction percentage has also increased after repair. As the survey results show ,about a third percent of visitor(30%)before renovation were satisfied and half of this percentage (15%) were very satisfaied.After that refurbishment these section were chenged gradually to 40 and 35 percent,also during the year before refurbishment The remaining 5% were unresponsive. Howerever after the refurbishment these sections are… بیشتر بخوانید

mojan bestar
میهمان
mojan bestar

I studied hard, nevertheless ,i could’nt pass my english exam 2.All the shops were close were closed, and concequen’tly we coulden’t buy any food 3 Despite all our efforts to save the school ,the authorities decidedto close it 4 Ididn’t go to sleep because the movie was interesting 5 In spite of the fact that house was beautiful, I didn’t like it

MohammadReza Radaei
میهمان
MohammadReza Radaei

It is argued that volunteering should be made part of the school curriculum. This essay agrees with that suggestion completely because of the benefits it brings to pupils. The essay will first look at how voluntary work can help students develop soft skills and then discuss how these extracurricular activities are valued by universities and employers. Education should not be limited to strictly academic pursuits and those in education should also develop life skills, such as teamwork, empathy and self-discipline, and one of the best ways to hone these aptitudes is through community service. Serving those less fortunate than ourselves… بیشتر بخوانید

Mahsa
میهمان
Mahsa

در جمله They can benefit from volunteer works even as if it is mandatory

even as if به چه معناست؟

MohammadReza
میهمان
MohammadReza

The charts shows How long the British people have been using mobile phones in three different situations,National,International and mobaile in three category over period of year between 1995 to 2002. Minutes spent on local calls fluctuated over the time period, with just over 70 billion minutes in 1995, peaking at approximately 90 billion in 1999 and then steadily decreasing to just over 70 billion minutes in 2002. National and international calls increased steadily year on year, from just under 40 billion minutes in 1995 to a peak of just over 60 billion in 2002. Mobile minutes increased at a very… بیشتر بخوانید

MohammadReza
میهمان
MohammadReza

Nowdays,in most developed countries the obesity and overweight in creased the risk of many health problems.some people believe that opportunities for getting involved in sport with more facilities can improving public health.Although in my opinion,we need more solutions to improving public health. There are more reasons why obtain the sport opportunities can be improved health of societies.First of all,many people in modern socities ,where Diseases caused by obesity have increased widely increase spBeyond doubt, there are several benefits to indulging in sporting activities. Most of the outdoor and indoor sports require physical effort and this in turn makes a person… بیشتر بخوانید

Mahsa
میهمان
Mahsa

Nowadays,health problems related to obesity has increased in an unprecedent rate.Although some argue that expanding the number of sport amenities is the most effective way of enhancing the health of residents,others including me contend that this measure is not enough and more steps should be taken.(49) Increasing the number of sport facilities could be advantageous.the reasons are different and varied.first of all,people are likely to be healthier where a greater availability of leisure facilities is believed to generate sufficient motivation for individuals to do more regular exercise which is undoubtedly beneficial for health.Secondly,in this modern world level of physical activities… بیشتر بخوانید

Mahsa
میهمان
Mahsa

The graph compares average weekly time spent by schoolchildren on two different activities TV and Computer at home over a period of 8 years from 2000 to 2008.(28) Overall,it is clear that spent time on these two pastimes reversed over the period in question. In the initial years computer was far less popular than tv,however spent time on computer rose quickly and the year 2004 marks the point at which popularity of computer overtook that for TV.(50) IT is immediately apparent that at the beginning of the span spending time on Tv was greatly preferable compared to computer.It started at… بیشتر بخوانید

MohammadReza
میهمان
MohammadReza

The graph shows that there is a gradual increase in spent of time on computer and decrease in spent of time on Tv by children at ages of 10 and 11 from 2000 to 2008. Using the Tv froom 2000to 2003 It was between 20 and 22 hours per week.This time gradual decreas to 15 hours per week between 2003 to 2004.Then it continued the same time until 2005.Then it decresed more slowly for few month to 14 hours and increased until 16 hours per week.After that decerease by approximately 15 hourse and following 4 years to 2008. Time spend… بیشتر بخوانید

Mahsa
میهمان
Mahsa

Nowadays,young population outnumber the older one in some countries,while this situation provides benefits for society,there are also some drawbacks.This essay will analyse both side of argument(29) It is undeniable that having more young population offers some opportunities.first of all,young workforce is more productive which is a great contribution in industry and economic progress of each country,as a result corporations operating could generate more income ,enabling them to pay more tax to the government and this tax will be invested for development of a society. secondly,younger generation is relatively healthier than older generation,it is inescapable fact that a vast amount of… بیشتر بخوانید

MohammadReza
میهمان
MohammadReza

Many countries now have a large population of young people. While some people believe that this is advantageous, others are of the opinion that having the right mix of young and old people is essential for maintaining the proper balance. This essay will analyse both sides of the argument before arriving at a reasoned conclusion. There are certainly several benefits to having more young people. To begin with, young people are more productive than old people. They are also healthier. As a result, industries have no difficulty finding the best talent. For instance, India has no scarcity of educated and… بیشتر بخوانید

Mahsa
میهمان
Mahsa

In today’s word sharing information is an inescapable matter in the Life of human being. while some contend that free information would be advantageous ,however, others including me support the view that some information should not be available freely and It is better to keep them confidential and concealed. (48) On the one hand, There are some benfits in sharing information .first of all, having access to information freely is a great contribution to users to keep them updated with the latest scientific breakthroughs. These inventions are quite likely to conducive to development of the world around us. As technelogy… بیشتر بخوانید

Mahsa
میهمان
Mahsa

Some find teenage years as the happiest times.First of all,teenagers are predominantly free from responsibilities and they are supported financially and emotionally by their parents.due to the lack of responsibility adolescents have few things to worry about,allowing them to enjoy their stress free lives.Secondly teens are not expected to have a job and earn money ,therefore, they have more free time which can be allocated to their favourite activities.Engaging in various activities could afford teens with the opportunities to make new friends in different environments and create special experience which would be joyful and bring about happiness in their lives.(105)… بیشتر بخوانید

Mahsa
میهمان
Mahsa

MAHSA Some people find it advantageous to live in a large city for mixed reasons.Firt of all, availability of a wide range of facilities is one of the most underlying causes which people prefer to live in a large city as these amenities and services enable them to live a better life.this is because healthcare service,entertainment facilities,efficient and intelligent transportation system are considered great convenience. secondly there are lots of job opportunities for those living in large cities in which a huge number of corporations and factories exist.educational facilities also provide people with the valuable knowledge and experiences which are… بیشتر بخوانید

alireza
میهمان
alireza

سلام
– صفحه ای که برای مطرح کردن سوالات select reading در فایل راهنمای مطالعه آن گفته شده کجاست؟ ( صفحه زرد با انسانهای تکامل یافته)
– فایل صوتی speaking question رو چطور میشه دانلود کرد؟