کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397 – مینا

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397 - مینا

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397 – مینا

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397 – مینا

صفحه پیش رو یک صفحه شخصی مربوط به یکی از کلاس های خصوصی فشرده آنلاین آیلتس در بهمن ماه 1397 می باشد. در این صفحه فهرست تکالیف و تاپیک های رایتینگ در دسترس قرار گرفته و در بخش دیدگاه ها رایتینگ نوشته شده، تمرین های لغات، تمرین های گرامر و پرسش های زبان آموز درج میشود.

.

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397 – تکالیف

.

Assignments of 34th session

Speaking questions Part 3 Question 87 to 97 از اینجا ببینید

Listen Here Unit 22 23 24 25 

Oxford Word Skills Intermediate unit 64 65

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1

Objective IELTS Intermediate Page 36 to 55 just listening and readings

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of 33rd session

Speaking questions Part 3 Question 77 to 86 از اینجا ببینید

Listen Here Unit 18 19 20 21

Oxford Word Skills Intermediate unit 6263

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 3

Objective IELTS Intermediate Page 21 to 35 just listening and readings

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of 32nd session

Speaking questions Part 3 Question 66 to 76 از اینجا ببینید

Open Forum 3 Unit 12

Listen Here Unit 15 16 17 

Oxford Word Skills Intermediate unit 60 61

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 2

Objective IELTS Intermediate Page 7 to 20 just listening and readings

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه پاسخ از سایمن

.

Assignments of 31st session

Speaking questions Part 3 Question 56 to 65 از اینجا ببینید

Open Forum 3 Unit 10 11

Listen Here Unit 12 13 14 

Oxford Word Skills Intermediate unit 58 59

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of 30th session

Speaking questions Part 3 Question 41 to 55 از اینجا ببینید

Open Forum 3 Unit 8 9 

Listen Here Unit 5 6 7 8 

Oxford Word Skills Intermediate unit 56 57

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 Repeat از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 3 

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of 29th session

Speaking questions Part 3 Question 31 to 40 از اینجا ببینید

Open Forum 3 Unit 6 7

Listen Here Unit 1 2 3 4

Oxford Word Skills Intermediate unit 54 55 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 2

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه مقدمه را ببینید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

.

Assignments of 28th session

Speaking questions Part 3 Question 21 to 30 از اینجا ببینید

Open Forum 3 Unit 4 5 

Oxford Word Skills Intermediate unit 52 53 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of 27th session

Speaking questions Part 3 Question 11 to 20 از اینجا ببینید

Open Forum 3 Unit 2 3 Repeat

Oxford Word Skills Intermediate unit 50 51 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 2 3

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

آموزش گام به گام رایتینگ آکادمیک Line Graph - Task 1

.

Assignments of 26th session

Speaking questions Part 3 Question 1 to 10 از اینجا ببینید

Open Forum 3 Unit 2 3

Oxford Word Skills Intermediate unit 48 49 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of 25th session

Speaking questions Part 2 Question 31 to 34 از اینجا ببینید

Open Forum 3 Unit 1

Oxford Word Skills Intermediate unit 47 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 3 

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

Assignments of 24th session

Speaking questions Part 2 Question 27 to 30 از اینجا ببینید

Open Forum 2 Kill

Oxford Word Skills Intermediate unit 46

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 2

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of 23th session

Speaking questions Part 2 Question 24 to 26 از اینجا ببینید

Open Forum 2 Unit 10 11

Oxford Word Skills Intermediate unit 44 45

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

.

Assignments of 22th session

Speaking questions Part 2 Question 20 to 23 از اینجا ببینید

Open Forum 2 Unit 8 9 

چک کردن ترنسکریپت نیواینسایت

Oxford Word Skills Intermediate unit 42 43

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از اینجا ببیند

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 3

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

.

Assignments of 21th session

Speaking questions Part 2 Question 18 to 19 از اینجا ببینید

Open Forum 2 Unit 6 7

چک کردن ترنسکریپت نیواینسایت

Oxford Word Skills Intermediate unit 40 41

Oxford practice grammar 80 to 81

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 2

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه سوال رایتینگ آیلتس آکادمیک (Chart) بهمراه جواب

.

Assignments of 20th session

Speaking questions Part 2 Question 16 to 17 از اینجا ببینید

Open Forum 2 Unit 4 5 

چک کردن ترنسکریپت نیواینسایت

Oxford Word Skills Intermediate unit 38 39 

Oxford practice grammar 78 to 79

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1

Writing Topic Task 2

.

Assignments of 19th session

Speaking questions Part 2 Question 14 to 15 از اینجا ببینید

Tactics for listening Expanding unit 24

Open Forum 2 Unit 2 3

چک کردن ترنسکریپت نیواینسایت

Oxford Word Skills Intermediate unit 36 37 

Oxford practice grammar 76 to 77

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 3

Writing Topic

.

نمونه پاسخ مدرس به این سوال

The graph shows the average weekly time spent by children at the age of 10 to 11 on two different leisure activities (TV and computer) at home. (27)

Schoolchildren spend just under 4 hours a week on computer at the beginning of the period in 2000. This number increased steadily for the next 4 years to 15 hours in 2004. Then it increased more slowly during the following 4 years to 2008 to reach a peak of almost 22 hours per week. (54)

Time spent on TV was much higher compare to computer at the beginning of the period. It started at 21 hours in 200 and stayed the same until 2003. At this time it showed a downward trend and fell to 15 hours in 2004. During the next 4 years up to the end of period in 2008, despite some fluctuations, it remained stable at this level. (66)

Overall, it seems children’s preference for these two pastime activities changed dramatically and during this nine-year period they have reversed. (20)

(167 Words)

.

جدول های بیشتر از اینجا

.

Assignments of 18th session

Speaking questions Part 2 Question 11 to 13 از اینجا ببینید

Tactics for listening Expanding unit 22 23

Open Forum 2 Unit 1

Oxford Word Skills Intermediate unit 34 35

Oxford practice grammar 73 to 75

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 2 repeat 

Writing Topic

.

جدول توضیح معیارهای تعیین نمره رایتینگ 

 

.

Assignments of 17th session

Speaking questions Part 2 Question 7 to 10 از اینجا ببینید

Tactics for listening Expanding unit 20 21

Open Forum 1 Unit 12 

Oxford Word Skills Intermediate unit 32 33

Oxford practice grammar 69 to 72

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 2

Writing Topic  نمونه پاسخ را ببینید

.

.

Assignments of 16th session

Speaking questions Part 2 Question 4 to 6 از اینجا ببینید

Tactics for listening Expanding unit 18 19 

Open Forum 1 Unit 11

Oxford Word Skills Intermediate unit 30 31

Oxford practice grammar 61 68 از اینجا ببینید

Essential Words for IELTS Unit Part 1 

Writing Topic  نمونه پاسخ را ببینید
رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

.

Assignments of 15th session

Speaking questions Part 2 Question 1 to 3 از اینجا ببینید

Tactics for listening Expanding unit 16 17

Open Forum 1 Unit 10 

Oxford Word Skills Intermediate unit 27 28 

Oxford practice grammar 47 48مرور کلی

Essential Words for IELTS Unit Part 1 

.

.

Assignments of 14th session

Speaking questions 181 to 200 repeat

Tactics for listening Expanding unit 14 15

Open Forum 1 Unit 8 9

Oxford Word Skills Intermediate unit 25 26 27

Oxford practice grammar 45 to 46 رور کلی

Select reading pre intermediate unit 13 14

.

Assignments of 11th session

Speaking questions 166 to 180

Tactics for listening Expanding unit 10

Open Forum 1 Unit 5

Oxford Word Skills Intermediate unit 22

از اینجا ببینید Oxford practice grammar 41 مرور کلی

Select reading pre intermediate unit 8 9 Repeat

Writing Repeat

.

Assignments of 10th session

Speaking questions 166 to 180

Tactics for listening Expanding unit 8 9

Open Forum 1 Unit 3 4

Oxford Word Skills Intermediate unit 20 21

Oxford practice grammar 37 to 39 مرور کلی

Select reading pre intermediate unit 8 9

Writing

Group or alone

.

Assignments of 9th session

Speaking questions 151 to 165

Tactics for listening Expanding unit 6 7

Open Forum 1 Unit 1 2

Oxford Word Skills Intermediate unit 10 to 17

Oxford practice grammar 34 to 36 مرور کلی

Select reading pre intermediate unit 4 5

Writing

.

.

Assignments of 8th session

Speaking questions 131 to 150

Tactics for listening developing unit 4 5 6

Real 2 unit 8 9 10

Oxford Word Skills Intermediate unit 19 20

Oxford practice grammar 31 to 33 مرور کلی

Select reading pre intermediate unit 2

Writing

.

Assignments of 7th session

Speaking questions 116 to 1130

Tactics for listening developing unit 1 2 3

Real 2 unit 3 4 5 6 7

Oxford Word Skills Intermediate unit 17 18

Oxford practice grammar 27 to 30 مرور کلی

Select reading pre intermediate unit 1 2

Writing

.

Assignments of 4th session

Speaking questions 71 to 85

Tactics for listening unit 13 to 15

Real 1 Kill

Oxford Word Skills Intermediate unit 11 12

Oxford practice grammar 16 to 20 مرور کلی

Select reading elementary unit 4 5 6

Writing

فقط تسک 2

.

فقط تسک 2

Assignments of 3rd session

Speaking questions 51 to 70

Tactics for listening unit 10 to 12

Real 1 unit 9 to 13

Oxford Word Skills Intermediate unit 9 10

Oxford practice grammar 11 to 15 مرور کلی

Select reading elementary unit 1 2 3

Writing

.

Assignments of the 2nd session

Speaking questions 31 to 50

Tactics for listening unit 6 to 9

Real 1 unit 5 to 8

Oxford Word Skills Intermediate unit 7 8

Oxford practice grammar 1 to 10 مرور کلی

Writing

.

Assignments of 1st Session

Speaking questions 1 to 30

Tactics for listening unit 1 to 5

Real 1 unit 1 to 4

Oxford Word Skills Intermediate unit 1 2 5 6

Oxford practice grammar 1 to 10 مرور کلی

Writing

.

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397 – بیشتر بخوانید

جدیدترین منابع Self Study آیلتس (2019) + برنامه ریزی!

.

گلچین واژگان رایتینگ 7+ آیلتس

.

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

دانلود 55 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس

.

1000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

.

دانلود 1200 لغت متداول در لیسنینگ آیلتس

.

جمله ساده/مرکب/پیچیده در رایتینگ آیلتس

.

کلمات ربط در رایتینگ و آیلتس

.

دانلود 100 داستان کوتاه ماندگار به زبان انگلیسی

.

100 اپلیکیشن برتر سال 2018(معرفی و دانلود)

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

دانلود 55 انیمیشن برتر تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

 

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دیدگاه ها

19
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
10 Comment threads
9 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
2 Comment authors
میناadmin Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
مینا
میهمان
مینا

new world is full of opportunity to live, although, some people believe everyone has too many choices, others disagree this essay we will discuss both viwes. Some people believe all people has too many choices, they have reasons for it. First of all, people have more relationship nowdays , they can have unlimited communications with other people and they should choice useful relationships between these communications. Secondly, this world is full of goods and services and people should choice between them so they have many choices. Some people believe people don’t have many choices, they have reasons for it. Firstly,… بیشتر بخوانید

مینا
میهمان
مینا

The chart shows that USA people how much ate fast food in restaurants between 2003 and 2013. Near 4 percent of people ate fast food every day in 2003 or ate never in 2006 and 2013. One less than this percent ate this type of foods every day in 2006 and 2013. 5 percent of people ate never in 2003. 15 percent of people ate a few times a year in 2006 or 2013 and one less than this ate like this in 2003. 20 percent ate this type of foods several times a week in 2006 and one less… بیشتر بخوانید

مینا
میهمان
مینا

The graph shows changes about using electricity energy in France over 32 years (1980 to 2012). Nuclear energy was near 70 terawatt hours in 1980 and that had a rise these years ( between 1980 to 2012). Using this source of energy had a fast growth with steep slope from 70 to near 380 terawatt hours in 1980 to 1996 but after that this source had a growth with negative slope or low slope and this has reached one more 400 terawatt hours in 2012. Thermal energy and hydroelectric fell over these years. Thermal energy was near 120 terawatt hours… بیشتر بخوانید

مینا
میهمان
مینا

The table shows how many person visit Ashdown museum at two period of time (before refurbishment and after refurbishment), also Circular diagram shows many changes of visitors satisfaction At these two period. According to table Near 74000 persons visited this museum before refurbishment and 92000 persons visited this museum after refurbishment . According to diagram There is 5 sorts of satisfaction size; very satisfied, satisfied, dissatisfied, very dissatisfied, no response. Very satisfied and satisfied visitors sorts had a rise. very satisfied visitors were 15 percent before refurbishment and it reached 35 percent after refurbishment, it more than doubled. Satisfied people… بیشتر بخوانید

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس

The chart shows that people use three categories of calls; local by fixed line,national and international by fixed line and mobiles from 1995-2002. It seems local by fixed line had a rise from 70 billion minutes in 1995 to 90 billion minutes in 1999.. after that it had fall from 90 billion minutes in 1999 to 70 billion minutes in 2002 so it seems had a peak and returned to its first state in 1995. National and international by fixed line and mobiles had a rise over these 8 years.but national and international by fixed line was more than mobiles… بیشتر بخوانید

مینا
میهمان
مینا

This new world everything has changed and purchasing has become more important in the light of the diversity of people s needs. many small local shops have closed because customers travel to large shopping centres or malls to do their shopping, Although some people believe this is a positive development. this essay we will discuss both reasons for this positive development. One of the most important reason for it is more choices, first of all ,people can choice their shopping with different quality. when they have different choices they can check out different quality and make their own choice easily.… بیشتر بخوانید

مینا
میهمان
مینا

Education is one of the important way for creating informed people. althogh Some of people say history is one of the most important school subjects, others believe in todays world , subjects like science and technology are important than history. This essay we will discuss both views. Some people believe history is one of the important school subjects. They have reasons for it. First of all is knowing culture. history helps people that they know their culture and other cultures better and deeper so they can know their ancestors and they can know that what are they do in their… بیشتر بخوانید

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس

in this new world people like see new places with new attributes more. Although some people believe tourism industry has positive effects, others believe tourism industry has negative effect. this essay we will discuss both views. Some people believe tourism industry has positive effects. First of all that can be reason for economic development for every country or every society. When people go to other countries or other cities for visiting they spend their money at there so people have more jobs to do for visitors and they earn money from it. These are good reasons for economic development. Secondly… بیشتر بخوانید

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس

There can be seen a island with two difference pictures.one of them is without any facilities and another one is full of facilities. Reception can be seen middle of island,the restaurant is north of that and they related to each other with vehicle track.the reception is between of two part of accommodations,one part of them can be seen west of it that they are circular and they are related to each other with footpaths and between of them are several trees,left of this part is beach that is ready for swimming .another one part of accommodations are east of reception… بیشتر بخوانید

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس

In the modern world, with increasing technology, crime has increased. In many countries the amount of crime is increasing . there is many reasons for it and many solutions. This essay we will discuss about them. In many countries the amount of crime is increasing. There are many reasons for it. first of all, poverty is a very important reason. with increasing poverty in every community, their people do more crimes, because they want money. When they don’t have money they can not manage their life so they do bad things. They do every thing for earn money. They steal… بیشتر بخوانید