کلاس آیلتس فشرده بهمن 1398

کلاس آیلتس فشرده بهمن 1398

کلاس آیلتس فشرده بهمن 1398

کلاس آیلتس فشرده بهمن 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 5 بهمن 1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آیلتس فشرده بهمن 1398 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 111 to 140 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 62 63 64 65 66  چطور مطالعه کنم؟

Listen Here Unit 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Essential Words for IELTS Part 8 Unit 1, 2 and 3    چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

#5 Examples from Structures for Writing از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 31 to 60 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

.

.

Assignments of the 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 81 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 57 58 59 60 61  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 22 23 24  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 11 12  چطور مطالعه کنم؟

Listen Here Unit 1 2 3 4 5 6 7

Essential Words for IELTS Part 7 Unit 1, 2 and 3    چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 از این صفحه ببینید

#17 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

#5 Examples from Structures for Writing از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 10 to 30 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 51 to 80 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 52 53 54 55 56  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 18 19 20 21  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 5 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 6 Unit 1, 2 and 3    چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 از این صفحه ببینید

#17 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

#5 Examples from Structures for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

 

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 21 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 47 48 49 50 51  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 5 Unit 1, 2 and 3    چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

#5 Examples from Structures for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

.

Assignments of the 16th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 43 44 45 46   چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 8 9 10 11  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 4 Unit 1, 2 and 3    چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 از این صفحه ببینید

#16 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

#5 Examples from Structures for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

Assignments of the 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 48 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 37 38 39 40 41 42  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 2 3 4 5 6 7  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 4 Unit 1, 2 and 3    چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 16 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

#5 Examples from Structures for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 32 33 34 35 36  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 14 15 16 17 18 19 20  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 3 Unit 1, 2 and 3    چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 14 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

#5 Examples from Structures for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 28 29 30 31  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 8 9 10 11 12 13  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 2 Unit 1, 2 and 3    چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 12 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

#5 Examples from Structures for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 23 24 25 26  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6 7  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 1 Unit 1, 2 and 3    چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 10 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

#5 Examples from Structures for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 18 19 20 21  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 17 18 19 20 21 22 23  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1

Select Readings Pre intermediate Unit 6 7 8 9 10   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 8 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

#5 Examples from Structures for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید

.

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 11 12 13 14 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 11 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 13 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید 

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید 

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را با دقت در اینجا بررسی کنید 

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

.

.

Writing Topic نمونه پاسخ مدرس را اینجا ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

نوشتن مقدمه برای سوال زیر

نمونه نوشته شده توسط مدرس برای این سوال

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره فشرده آیلتس آذرماه 1398 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

447
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
219 Comment threads
228 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
17 Comment authors
adminloghman kazempourHasan Mosazadehحسین باوندپرهام زارع Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
loghman kazempour
میهمان
loghman kazempour

These pie charts show the percentage of using different fuel sources in Australia and France between 1980 and 2000. In 1980, the main fuel source in Australia belonged to coal and it generated about 50 units and the reminder generated by hydro power and natural (about 20%) and oil produced only 10 % of the entire production. By 2000, coal became the biggest source of electricity production and it generated about 130 units of the whole production. In this year, hydro power showed an increase and reached 36 %, but other fuel sources showed a negligible amount. On the contrary,… بیشتر بخوانید

Hasan Mosazadeh
میهمان
Hasan Mosazadeh

The pie chart illustrates the units of electricity production belong to the fuel source in Australia and France in 1980 and 2000. this producing electricity has been created by different fuels. In 1980 the total of production was 100 units in Australia, that half of it belonged to coal, an amount of natural gas and hydropower was 20 units for each one. And just 10 units were for oil. By 2000, coal had become the main factor for producing electricity, it was 130 in 170 units almost two-third of the whole production. The share of hydropower grew to 36 units,… بیشتر بخوانید

حسین باوند
میهمان
حسین باوند

the pie charts demonstrated and compared the amount of produced electricity by different kinds of fuels in australia and france in 1980 and 2000. that’s completely vivid that coal has been the biggest source for providing electricity in australia either 1980 or 2000. on the other hand, although in france in 1980 although several kinds of sources supply electricity altogether partly equal, in 2000 france saw a big jump in electricity production by nuclear power. from 1980 to 2000, in australia, the rate of electricity production by hydropower and coal witnessed an increasing sequencely equal to 16 units and 80… بیشتر بخوانید

loghman kazempour
میهمان
loghman kazempour

Now, the environment is in danger. While some people argue that this condition is because of the shortage rare species, others including me say that this stem from other factors. Some people believe that vanishing rare species have led to many environmental issues in the contemporary time. First of all, these kinds of species have a unique potential for protecting environment because they may have an important feature especially, genetically and these could be neglected by scientists and they may regard them as a worthless things, but they might be necessary for future generation. when they gain new information about… بیشتر بخوانید

Hasan Mosazadeh
میهمان
Hasan Mosazadeh

Nowadays the environment faces several problems. Although some people believe the main problem is the destruction of animal species and plants, others including me think other types are more important than these problems.(33) some people believe the most important challenge is the destruction of animal species and plants, First of all, it is obvious that by the destruction of animals and plants the earth and environment will be destroyed and genes of them will be lost forever, this situation causes problems that will Irreparable for the environment and creatures in it even humans, because of that we do not have… بیشتر بخوانید

حسین باوند
میهمان
حسین باوند

حسین باوند The given column graph illustrates the percentage of people consume fast food in the USA in 2003,2006,2013. At first glance it is evident that while fast food consuming is extremely high in groups once a week and once or twice a month, it has minority of consuming in two groups (never and every day). In 2003, the percentage of people who is consumed fast food in 2 groups (once a weak-once or twice a month) is almost the same about thirty percent. After that, while the once a week group witnessed a rise to 33%, another group saw… بیشتر بخوانید

Hasan Mosazadeh
میهمان
Hasan Mosazadeh

The chart shows six categories frequency of fast food consumption in the USA over a decade in three different years between 2003 to 2013. Consumption of fast food once a week or once or twice a month is the most common among American people, because in 2003 almost 30 percent of people consumed fast food, this number fell 5 percent in 2013 for once a week, however, this amount increased a similar amount for once or twice a month. in 2003, the percentage of people how consumed fast food several times a week and a few times a year was… بیشتر بخوانید

پرهام زارع
میهمان
پرهام زارع

You have recently moved to a new neighborhood. Write a letter to a friend. In your letter Explain why you moved Describe your new neighborhood Invite your friend to visit you. Dear Saman, I want to tell you I have recently moved to a new neighborhood. The reason is that I recently changed my job and I wanted to find the new house around my job. It is a beautiful place to live, and I hope you will visit me here soon. (24 Words) I recently changed my job and I had a big problem, I spent many hours on… بیشتر بخوانید

sima momeni
میهمان
sima momeni

The chart shows comparing six categories based on the frequently of fast-food consumption in USA in three different years between 2003 and 2013. The important change can be seen in the graph who ate in a fast-food restaurant on a once a week or once or twice a month. The American citizen consumed fast-food once a week or once or twice a mount since about under 35 percent of the population between 2006 and 2013. In 2003 this number decreased by about 5 percent for the former. It’s clear that the fast-food restaurants were most popular in 2006 and least… بیشتر بخوانید

loghman kazempour
میهمان
loghman kazempour

The chart illuminates the eating habits among American people especially at fast food in 6 distinct groups over three different years, 2003, 2006 and 2013. In 2003, those American who consumed fast food restaurant once a week and once or twice a month were 31% and 30%, respectively. But in 2006, these numbers changed and increased for the former (33%) and decreased for the latter (25%). In 2013, The percentage of fast food consumption in both once a week and once or twice a month were about 27% and 33%, respectively. In 2003, the entire population in the US who… بیشتر بخوانید

sima
میهمان
sima

In some places of US , the government imposes rule which call curfew and as result teenagers are not allowed to be out of doors after a particular times at night I believe there are advantages and disadvantages for them. There are advantages when teenagers have to be home before particular time at night. First of all , they will be more safety when teenagers spend time at home they are away from serious problem such as violent crime , unwanted pregnancy. These problem happens when they spend time with friends and out side so they try to show they… بیشتر بخوانید

حسین باوند
میهمان
حسین باوند

حسین باوند.. “curfew” is one of the rules that perform in some states of the us and according to it, being out of the house is banned for teenagers in alone after a specific time at night. in my opinion, this rule can be partly good because it can be lead to first of all, more calm to families and in second step, more safety for children. many families are always worry about children because children usually like stay out of home along with their friends more than they spend time with their families and performing this law by government… بیشتر بخوانید

Hasan Mosazadeh
میهمان
Hasan Mosazadeh

Teenagers are the most sensitive family members who face some limitations. in my opinion, while the limitation by curfew has advantages it can have some disadvantages for them. There are some advantages when teenagers are not allowed to be outdoors in the late evening. First of all, this situation causes more security for them, because to be in-home is safe for them, but when teenagers to be outdoors they face many problems and dangers, Such as bad friends who may propel them to addiction and make the situation that they distance themselves from their lessons and assignments. Secondly, staying at… بیشتر بخوانید

loghman kazempour
میهمان
loghman kazempour

curfew as a rule is compulsory for teens in some places in the US. While I think it has some advantages for them, it also may create some threats for teens. There are some benefits when teens are force to be home. First of all, they can spend more time with their parent, because they can talk with each other a lot and this can create lots of trust between them, in fact, parent will become the best friend for their children , thus, with staying home and spend time with family, teens can have more secure as well. Secondly,… بیشتر بخوانید

Hasan Mosazadeh
میهمان
Hasan Mosazadeh

The diagram illustrates the process that how wasted bottles changed to other things and goods that delivered back to the homes and used again.(24) There are several stages shown in the diagram, in the first stage someone finishes drinking from a bottle and then he puts it with other wasted bottles into the recycling bin. In the next stage, they are collected and loaded on a truck to transport to the recycling plant. Other stages are happened in a recycling plant, in the first stage in there, bottles are washed under high-pressure water to remove any impurities and bacteria. After… بیشتر بخوانید

پرهام زارع
میهمان
پرهام زارع

You have seen an advertisement in an Australian magazine for someone to live with a family for six months and look after their six-years-old-child. Write a letter to the parents. In your letters. Explain why you would like the job Give details of why you would be a suitable person to employ Say how you would spend your free time while you are in Australia. Dear Sir/Madam, I would like to apply for this job. I looking for a new job in Australia and I find you’re advertised in the magazine about caretaker for six-years-old-child in short terms. (31 Words)… بیشتر بخوانید

loghman kazempour
میهمان
loghman kazempour

The diagram depicts the process of recycling plastic bottles in seven different steps from the used bottles until the making new products. the first step of recycling bottles is that the consumer buys the bottle and after use it, he or she puts it into the recycling bin with other bottles. In the third step, the bottles will collect by truck and they will be transferred to the recycling plant. Next step in this process is that the bottles will wash by washers and after washing, they will be transported to another machine which is called shredder and it will… بیشتر بخوانید

sima momeni
میهمان
sima momeni

The diagram illustrates the process of recycling plastic bottles to make a new product. The process has several step until the bottles used to make a new product. It made out of the same material. First step, when someone used the different plastic bottles and someone finishes drinking from a bottles, someone puts it in a recycling bin so different plastic bottles collects the recycling bin together. Then, plastic bottles are picked up by special truck so the recycling bin empty. The special truck must picked up the recycling bottles. They are transported to the recycling plant. The plastic bottles… بیشتر بخوانید

پرهام زارع
میهمان
پرهام زارع

Today the world population is increased and most of the countries faced waste problems and they need recycling to avoid that. Some people believe that to increase recycling just solved with set rules by governments, others including me believe that it’s not the only way. (45 Words) Some people believe that improve recycling needs to make a legal requirement by governments. First of all, to implement recycling law is need to people clearly understand that and they should set a clear rule. Which means that the wrong implementation of rule it’s just wasting resources and they should spend more money… بیشتر بخوانید