کلاس آیلتس آنلاین شهریورماه 1399

کلاس آیلتس آنلاین شهریورماه 1399

کلاس آیلتس آنلاین شهریورماه 1399

کلاس آیلتس آنلاین شهریورماه 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 4 شهریور 1399 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آیلتس آنلاین شهریورماه 1399 – تکالیف

Assignments of the 24th Session

Speaking Questions part 3 Questions 111 to 130 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 65 to 74 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 9 part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit  24 25 از این صفحه ببینید

#17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

یا این تاپیک

.

.

Assignments of the 22nd and 23rd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 58 to 64 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 18 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit  22 23 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

 

Assignments of the 20th and 21th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 53 to 57 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 13 to 17 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit  20 21 از این صفحه ببینید

#17 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

سمپل نمره 8 رایتینگ آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

.

.

Assignments of the 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 48 to 52 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 8 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit  18 19 از این صفحه ببینید

#17 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

.

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 43 to 47 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7  to 14  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit  16 17 از این صفحه ببینید

#17 and #18of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

Writing Topic Task 1 نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 38 to 42 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 19 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit  14 15 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

.

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 33 to 37 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 14 to 18 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13  از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 to 32 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 8 to 13  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11  از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

.

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 7  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9  از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 to 20 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 17 to 21   چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 3 4 5 6 7

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7  از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 51 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 11 12 13 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 11 to 16   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 to 16  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 8 9 10   چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی نمایید

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 7  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 3 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic مقدمه و 2 پاراگراف اصلی نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

Writing Topic فقط مقدمه نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس آیلتس آنلاین خرداد 1399 – لینک های سودمند

سوالات متداول و آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

93
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
81 Comment threads
12 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
10 Comment authors
پیوندکوروشNajiba Haidaribahareh mohsenzadehPegah Kermani Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatemeh session 22th task 1 The pie charts illustrate the amount of electricity production by different types of fuel in Australia and France in 1980 and 2000. Overall, the amount of electricity production increased significantly in both countries but different fuels consumed in each country. The most important fuel was Coal that produced half units of total production , while Natural gas and Hydro power and Oil were about 20, 20 and 10 percent respectively in Australia during 1980. The units of production changed from 100 to 170 in 2000. Coal remained the most important fuel in this country in… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh 22th session Task 1 You have a rented a house by a lake for the summer. Writing for your friend I’m writing a letter for you to explain about my rental house. I have rented a nice house for all of summer. If you visit my house, you will enjoy it. My house has three bedrooms on second floor and my bedroom has a stunning view to yard that there are many fruit trees all around. When I sit in living room, l can see a lack and enjoy it. Generally, my house is comfortable. I spend many leisure… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatemeh task 1 session 20th The graph illustrates US energy consumption by some different types of fuel from1980 to the present time and a prediction for 2030. According to the given graph , petrol and oil have been the most important fuel since 1980 until 2020 and it will increase in the future.the consumption of petrol and oil was 35 Quadrillion Unit (QU) in the beginning of the period in 1980. But , the consumption of them increased with some fluctuations just about 43 QU in 2008, while it will rise significantly about 50 QU in 2030. At first, the… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatemeh task 2 session21th Learning foreign language has been developed all over the world and it has a lot of advantages. It broaden children’s minds to the world . I believe that it need to be an essential part of education courses in the world. Learning foreign language brings a lot of benefits to people particularly children . First of all , it can help young people understand the world.they can learn a lot of information about other countries’s traditions , cutoms and cultures , so it can expand children’s mind to the world and develope their attitude to new… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh 21th session Nowadays, learning foreign language is common in many schools. foreign language study has many benefits. I believe that it should be made compulsory in schools programs. Foreign language study has numerous benefits . First of all, children who study a new language at an early age. They have studied for a long time. So, they make progress in it and can have communication with native speakers easier. For instance: when they go to the another country as a tourist .They are enabled to speak about various subjects. Secondly, learning about a foreign language is a career opportunity… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh 20th session You live in apartment building with a parking lot and you often can not find so empty parking space. Dear, Mr Borhani I am writing to inform you about a problem in our building. I frequently can not find a place to park. The parking lot is always full in our building and I have not found empty parking since when I rent your apartment. When I get home from work, there is not enough space for my car. However, I have rented my apartment with a parking space . Besides, I have to park on the… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatemeh session 18th task 2 curfew Nowadays, parents attempt to filful responsibilities for their children , so some parents are in favour of a curfew on teenagers for example in the US.the essay is going to discuss both the merits and demerits in imposing cuefew on teens. Some people claim that some essential restrictions should be imposed on teenagers. First of all, curfew is imposed on children as a law by some parents. Regarding on the rate of the crime have been increasing significantly , so children should return home before a particular time at night. Consequently , young people… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh 19th session Adolescences have restrictions in certain hours of the night in American state. While I believe there are many benefits in making control on them by parents. Besides, it can has negative effect on teenagers. There are advantages when teenagers have limitation in certain hours of the night. First of all, they have mental and physical safe in society. Violent crime frequently occurs in the late hours at night. Teenagers unable to protect from themselves against dangerous situations. So, it is optimal problem for them. Secondly, they learn to be more obedient. Basically, if teenagers pay attention to… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatemeh session 17th task1 The given bar chart illustrates three main exports in southland during 25 years in 2000 and 2015 and future projections for 2025 (from past to future). Overall, International tourism and Dairy products showed significant improvement and they will continue to grow, whilst meat products had declining trend and it will continue to decrease. International tourism industry has increased gradually from 8£ billion to 9£ billion between 2000 and 2015 it is predicted that International tourism will increase about 10 £billionin 2025. According to the data International tourism will become the most important expoers in the future.… بیشتر بخوانید

پیوند
میهمان
پیوند

The bar charts illustrate various data of Southland’s primary exports about three categories for the years 2000 and 2020 and also soon 2025. Overall, the higher figure in the past (2000) and is predicted for the future (2025) are dedicated to international tourism. While for this year (2020), higher scores are devoted to dairy crops. At the first glance, international tourism showed in all years have an upward trend, and it is predicted to reach its peak in 2025 (nearly 10 billion) .however in contrast, the meat crops have a downward tendency, and it will attain to just 5 billion,… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

The bar chart indicates the information about the tree main categories of products which were exported from southland in a period from 2000 and 2020 and the forecast for 2025. Overall, it can be clearly seen that the number of international tourism and dairy products are expected to increase while the proportion of meat products will witness a decrease over the period. Regarding the international tourism the figure was the highest export earner among other categories started at just over 8 billion pound( BP) in 2000 has followed by an increase just under 9 BP at now ,in 2020 ,… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh 18th session You are planning a business trip to another city. You will have free time to visit there. Write a letter to a friend who live in the city. Dear Sara, I’m writing a letter to inform you that I will have visit your city in the next month. I will have a business trip in the city where you live there. Besides, I will have some free time and I will hope to meet you and advice about the best places to visit. I am a procurement manager in a company. Company demand some facilities for extending.… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

The given pie chart and table indicate the main causes of land degradation around the world and how different areas have been affected by this causes, respectively The pie chart shows that animal grazing is a major factor for land being degraded account for more than a third of total land degradation, while tree clearance and intensive cultivation of corps contributed 30 and 20 per cent, respectively. the impact of other factor on land degradation is only 7 percent. The table shows that Europe was deeply affected by land degradation with 23 percent of total land degraded, while Oceana and… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatima session 17th task 2 i Life full of challenges and difficulties , so it is inevitable that facing problems. Although some people believe that it is better to accept unfavourable conditions, others including me believe people should try to chang it for the better situation. Some people claim that it is best to accept unpleasant situations in life. First of all, if people did not fight their problems very hard , they would endure tremendous pains and suffering and They need to make best decision in this situation . Making a reasonable decision in a bad situation may inhibit… بیشتر بخوانید

Pegah kermani
میهمان
Pegah kermani

11th session These days,learning a second language has become one of the most important concerns of students and their families. While some people say it’s better for pupils to learn a foreign language at an earlier stage rather than secondary school, others argue that it has some drawbacks. Apparently, there are so many advantages for pupils who start learning a foreign language at primary school. First of all, researches have shown that students who learn a foreign language at an early age, can learn faster and easier. Their brains are more flexible so they pick up a new language easier… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatima task 1 16th The pie chart illustrates four main causes of worldwide land degradation. According to the pie chart the main reason for increasing global land degradation is excessive grazing , affecting more than a third of the land all over the world , followed by woodland clearance and over farming , constituting less than third and just over three quarter respectively. But, merely under one in ten of land deterioration to be related to other reasons. the table gives some information about causes of land degradation in three regions of the world in the course of the 1990s.… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh 16th session Subjects about: you recently bought a jacket, you discovered it was damaged. Dear sir, I am writing to express my dissatisfaction with purchase. I bought a jacket from your store two years ago. when I got home I look at it carefully and I found out that it was damaged. I bought a nice jacket from your store. I selected it in first time to look at and then I rushed and I did not control it. when I put it on in my house I discovered a small hole on the one of the sleeves .… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

The pie charts illustrate a UK school expenditure on different operating costs in three years, 1981,1991and 2001. According to the charts in all three years the highest budget set for teachers’payment . It changed gradually from two fifth to more than two fifth percent from 1981 to 2001. but ,half of all budget set for teachers’ salaries in 1991. the second greatest spendings was on other workers’salaries . There is a moderate decrease in expenditure in all three years . It fell from 28% in 1981 to only 15% of expenditure in 2001. Spendings on furniture and equipment has the… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

The given pie charts indicate the amount of expenditure in different categories annually by Uk school over the three decades 1981,1991 and 2001. Overall, it is noticeable that the staff salaries reminded the biggest share of school’s whole expenditure while the other worker salaries and resources witnessed a moderate decrease over the decades. there was a considerable increase in insurance at the end of decades. Teacher’s pay increased to the one half of total spending in 1991, before falling slightly to 45 per cent in 2001 while other worker salaries saw a moderate decrease from 25 percent to only 15… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh 15th session These days, some people tend to work as freelance instead working for others. there are some different reasons why to choose to do that. besides,being self employed may has problems for them. Some people who choose to work self employed and have reasons. First of all, they prefer working independently. When they operate for others companies where there are employment legislation. for instance: they have a manager who control their tasks. So, it is difficult for someone be bound by rules that someone else has made. Secondly, someone operates for others to earn below average income .employees… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Nowadays, the number of people who are self_employed is increasing . There are a lot of advantages of being self_employed , but sometimes it cause problem for people who run their own business. (31) being self employed has a lot of advantages. First of all , self employed people can have higher salary compare with people who work for others .people who work in companies or other organizations usually earn monthly fixed salary . But , the self employed people can improve their own business, so their earnings can be much more. secondly,the great advantages of being self employed is… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh 14th season You have a problem in your apartment that needs repairs , write a letter to the building manager in your letter. Dear, Mr azimy I am writing to inform you that my apartment needs to repair. The ceiling of my bathroom has been peeling for several weeks . it will damage to all of the area. If it possible, you should take a look at it. The upstairs in my apartment, the toilet has been leaking for a long time and that the unit has not been occupied by anyone for a few month. So , it… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

In some parts of the world the growth of young population outnumber the older ones. this situation creates both advantages and disadvantages. Young population profoundly affect the society in some aspects . first of all, young population have great potential . This can be led to vibrant workforce with a plethora of new idea that can implement policies and plans which are innovate , can transform the whole society in every aspect of life . For instance , Facebook which was invented by young entrepreneur, has changed the whole society and style of communication all around the world. Moreover ,… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh 12th session The age of population has effect on condition of countries while young citizens are necessary for each society, older people have imperative role in it. This essay will argument about both of sides that can have benefits and drawbacks. There are certainly benefits to having more younger citizens. First of all,young generation are active and they have positive energy. young people are active workforce in society and they are industrious. as a result they work hard, they are also healthier. In fact, healthy people can work more efficiently.besides,the government pays less for medical attention and they have… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Eghbal session 12th task 1 The two maps give information about the Islip town centre currently and some modifications are predicted in the future. Overall, it is noticeable ,the development will alter the Islip town centre and the population will increase and they will have access to more facilities . According to the current map there are two row of shops in the north and south of main road . The city is close to a countryside .there are some parts such as a school in the southwest and a park in the southeast also, some houses in the centre… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

It is noticeable the young generation has an important role as a member of society, Fatima session 13th task 2 although the young people outnumber the older people can brings great benefits to countries , it is impossible to ignore the demerits of increasing the number of young citizens.(43) An increase in the number of the young generation can give rise to some opportunities . First of all, the potential benefit of increasing the number of young citizens is that the young people can learn and work for several years .furthermore, they do not expect to get high salary and… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

Some educational experts are in favor of teaching second language in primary school rather than secondary school, however, there are some merits and demerits of early exposure. Some educationalist advocate for teaching alien language in very first years of schooling because students are more likely to learn faster and pick up pronunciation accurately while they are learning their mother tongue which facilitate learning second language. Moreover, young children who are introduced early to second language are more predicted to communicate and accept other language .they develop close relationship with their culture which lead to better understanding and commanding to alien… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh/11th season Dear Maryam, I’m writing a letter that ask you much information about my vacation. I will have two weeks off of work. So, I decide to go travel and I’ll go China country. I have worked hard for a year and I will have two weeks holidays for new year . I would like to travel China because there’s a plenty of see for example: great wall and there are much odd foods. so, I would like to visit China. I would like to visit Beijing city and then shanghai city. I won’t have a tour guide and… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

The two maps illustrate Islip city center at the present time and after some modification which are planned for future. Overall, it is apparent that Islip town center is going to undergo some main changes in residential areas in southern part of town and providing wide range of facilities in northern part of town. Currently, there is a two set of row of shops at either side of main road in northern part of city center which will be replaced with some amenities such as bus station at northwestern , shopping center , carpark and new housing at northeastern ,… بیشتر بخوانید

Pegah kermani
میهمان
Pegah kermani

The provided table shows the number of visitors to Ashdown Museum and the given pie charts give information on the level of their satisfaction before and after a redecoration . It is noticable that Ashdown Museum had only 74000 visitors before restoration, while this number grew significantly to 92000 after reconstruction. The shown charts illustrate that less than a fifth (15%) of the visitors were very satisfied before refurbishment then this number rose dramatically to just under a third (30%)after the repair. Before the repair two fifths(40%) of the visitors were dissatisfied and 10 percent of visitors were very dissatisfied.… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh/10ths season Learning second language has been necessary for pupils in all around the world . Although some people believe that learning new languages are more effective for children, others disagree. I think there are some benefits and drawbacks for pupils. There are some benefits for children that learning second language in the first few years of education. First of all, they can improve their memory and their brain’s natural ability become stronger. so, they have mental flexibility and creative that even it can be beneficial in making dictions in their life for future. Secondly, they can have many new… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

fatima eghbal 11th session task 2 learning foreign language has been an important subject for several years. Although some people believe that learning foreign language at primary school brings great benefit to children , I think there are some problems that can distract kids.(37) Learning foreign language has a lot of great effects on young children . First of all, children can learn information and excel in the new language . Exposing children to learn a foreign language at an early age helps them develope their mind and ear for the new language and learn new grammar considerably , and… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

The given pie charts and table give information on a result of surveys on level of tourist satisfaction and number of tourists during the years before and after a renovation at Ashdown museum. Overall, it is obvious that the number of visitors have improved considerably alongside tourist satisfaction. The number of people who visited Ashdown museum increased considerably after refurbishment about 92000 while before improvement it had 74000 visitors. The year before renovation the majority of visitors about two -fifth of them were dissatisfied while it accounted for a much smaller percentage only 15 per cent in year after improvement.… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatima 10th session The given table illustrates the amount of visitors to Ashdown museum during the year after and year before a renovation .the pie charts show the consequence of a research of visitors satisfaction before and after modernization.(35) Overall, the final total number of visitors to Ashdown Museum increased after a reasonable change that was able to attract visitors. (21) According to the first pie chart that shows some information before an improvement , just under less than a third of visitors were satisfied. But, the highest percentage of respondents was dissatisfied that was about two_ fifth . The… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh/10th/session You have recently moved to new neighborhood. Write a letter to friend in your letter. Dear Sara I’m writing to let you know that I have recently moved to new neighborhood. my house had two bedrooms and I would like to have a bigger house. There are four of us in my family . my house had two bedrooms and it was small for my family. so, I decided to change my house and I look for a big house that has three bedrooms. My new house is spacious and comfortable and every body has a room and it… بیشتر بخوانید

Pegah kermani
میهمان
Pegah kermani

Participating in unpaid community services is one of the best ways to gain new experience and develop skills, specially for high school students. I beilive working without having material expectations can be very beneficial for teenagers, while some others beilive it’s unnecessary and can come along with some disadvantages. Knowing how to communicate with other people is a necessary skill that can affect many aspects of life. Students can learn how to communicate, say their opinions respectfully and share their knowledge with others by involving in unpaid community services. Moreover, it can provide a good opportunity for teenagers to feel… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh 9th session Education system is crucial issue in high school for improving students in the future and free community service can be a part of high school programs. In my opinion, it’s so beneficial for students to gain new experience and improve life skills. Besides, it also has drawbacks that they little pay attention to education. Some people think that free community service should be obligatory in high school program. First of all,students gain new experience . Some students who participate in this programs and they can work with various people who have different ideas and they learn to… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

Nowadays, high schools provide various opportunity for student to volunteer more in extracurricular activities. I believe students benefit considerably from participation in after school activities , but also it comes along with certain shortcomings. First of all, extracurricular activities play an important role to develop communication skills. Working in group brings social connection in communities which leads to better social life. students socialize with others as much as they used to be in past. Moreover, a wide range of skills are essential for being successful in life which social involvement tend to lead gaining valuable life skills , for instance… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatima eghbal 9th session task1 Involving in unpaid community services has been a best opportunity for students. I believe voluntary work is a rewarding experience for teenagers . But , it can be an arduous process, so we should not ignore the downside of this programme.(39) Voluntary work is a unique chance for teenagers to gain experience in different fields , because Practical experience and life skill are important for young people . First of all , gaining valuable skills and work experiences is the aim of any unpaid works . Students Can develop their skills and abilities including organised… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatima task1 8thsession The line chart illustrates the amount of goods transported by four ways including road, rail,water ,pipeline in United kingdom between 1974 and 2002.(24) Overall, it is obvious that the amount of goods transported by all ways of transporting increased except for railway that has remained constant .(23) The highest quantity of goods was transported on the road and it was more popular than other ways during 28 years. It was above 60 million tonnes (mt) at the beginning of the period in 1974. But, it fluctuated from 70 to under 80 (mt) between 1978 and 1994 .… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

وقت بخیر استاد ،این مقدمه رو ممنون میشم چک Education system is crucial issue in high school for improving students in the future. Free community service can be a part of high school programs. In my opinion, it is so beneficial for students to gain experience and improve life skills. besides, it also has drawbacks that they little pay attention to education.

پیوند
میهمان
پیوند

The line graph illustrates the different quantities of four goods transported categories in the UK in a period of 8 years from 1974 to 2002. Overall, the figure for road ranked first throughout the period, while that for pipeline stood last. All modes experienced rises, except for railways which mainly showed fluctuations. Road transport initially stood at 70 million tonnes and that rising rather steadily until 1992 when it reached about just above 80 million tonnes. After a sudden surge in1998, it continued to rise steadily for another 3 years to reach a high of just below 100 million tonnes… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh 8th session I am writing this letter to you to request that you allow me to pay my rent late this month. I always pay my rent on time but these days, I don’t have enough budget for this month. I would appreciate it if I could pay my rent late. I pay my rent every month. I have never payed my rent late so, I would like to aware of you that I unable to pay rent this month. I have a financial problems because I was an accountant in a big company but I take cancer and… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

Nowadays, Although agriculture revolution has made huge advances in societies ,many people suffer from being hungry around the world. This challenge needs some solutions that should be devised to cope this problem. There are many factors which contribute to this problem. First of all, rapid population growth spread famine and poverty worldwide. This situation causes many people who live in unprivileged areas usually can not afford nutritious food ,leading to malnutrition which make it difficult to earn money , so they can not afford healthy food. Families living in poverty might suffer from insufficient natural resources to provide adequate goods… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

The bar chart shows the number of minutes spend on three different categories over an eight years period between 1995 to 2002 in United Kingdom residents. Overall, although the local fixed line calls were the most popular type of telephoning over the period in question, the two other ones experienced a sharp increase which had narrowed the gap between them at the end of period. The local fixed line calls started just over 70 billion minutes in 1995, then increased steadily to reached a peak about 90 BM in 1999, before falling back to the 1995 figure in 2002. National… بیشتر بخوانید

Pegah kermani
میهمان
Pegah kermani

The bar chart illustrates the time spent by people in the UK on three different categories during eight years from 1995 to 2002. Local calls by fixed line were the most popular way of telephoning in comparison with two other ways. In 1995,local calls were slightly over 70 billion minutes. Then the number increased gradually to reach a high of 90 billion minutes in 1998. After four years it leveled off at the same number as it was in 1998. National and international fixed line calls showed an increase all over the period. The number rose dramatically from over 30… بیشتر بخوانید

کوروش
میهمان
کوروش

Writing / 7th session: It is particularly vital for governments to need to ensure adequate food supply for their people. Even though they have developed agricultural systems, the governments failed to feed many starving people from all over the world yet. (37) There are many reasons why people go hungry. First of all, the population increases faster than food production. Seven billion people almost live in the Earth. Population growth is more than double in two decades. In addition, rapid population growth intensifies competition for land. So it definitely influences food production in the world. Secondly, the global financial crisis… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatima task 2 hunger 7th session In recent decade, although there have been tremendous recent improvments in agriculture technology , million of people suffer from chronic hunger . There are a lot of reasons for this difficulty including economical , social and climate . So , the government should have a plan to tackle this problem in the world. The shortage of food has been a challenging as a result of some varied reasons. First of all, the wealth and resources have distributed unfairly in the the world. The function of the current global economic system cause of this problem.… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh 8rd session Nowadays,agriculture has developed in all of the world. Although numerous people have died of hungry that is essential issue. There are many factors for this problems but solutions can plan to tackle them.(34) More people being hungry,while more countries of global great advance in agriculture. First of all,population is growing. In the last decade,population has increased so,this over population needs enough foods and waters.besides,people shouldn’t waste their food.for instance:if they have a party with a lot of guests, there are will leftovers foods that others people can use them.even over population has effect on lands of farmings… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatima eghbal task 1 The bar chart illustrates the time spent on three classes of telephone calls including local line , fixed line and mobile in UK between 1995 and 2002. Local line calls were the popular ways of telephone calls over the period , it was just above 70 billion minutes at the beginning of the period in 1995 . After that there was a surge dramatically just under 90 billion between 1998 and 1999. However , it decreased again at the end of the period . National and international _fixed line diped moderately from 38 to 61 billion… بیشتر بخوانید

پیوند
میهمان
پیوند

the bar chart illustrates the difference between the percentage of 3 categories of telephone calls in the united kingdom between 1995 and 2002. Overall, the local-fixed line had the highest share of all qualifications and the only class had a downward trend, while two other groups had just a growth path. As can be seen, in beginning the local-fixed line had an increasing direction until the packed time in 1999 and had just 90 percent figures. in continue, the witness had been a dramatical movement and the path dropped until the end of the period, the rate entered at nearly… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh mohsenzadeh 7rd session Dear sir I am writing to thank you for your magazine. I recently bought your magazine. I am retired . I read your magazine every day and I purchase it once a month. I am extremely keen for subjects have it. There are various topics. For example:a part is novel that is entertaining and another part is cooking that useful for me because I haven’t interested in cooking since I was a child . I am grateful that I can cook best foods. All of parts are stunning and inspirational for me besides,it would be great… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

سلام استاد محترم
بقیه کتاب select reading elementary درس 11 تا 14 نیاز هست بخوانیم سپاس

کوروش
میهمان
کوروش

Writing / 5th session: The given two maps illustrate the pre-construction and the post-construction of several facilities especially for tourists which has developed on an island. Overall, it is clear that the island has changed sharply before and after the construction phase. The development is concentred mainly in the centre and the west parts of the island. The first map shows that a small beach on the west and some trees located both at the west and the eastern parts of the island without any facilities but the second map illustrates the changes after the construction of facilities. Residential areas… بیشتر بخوانید

Pegah kermani
میهمان
Pegah kermani

Two maps show the contrast of a certain tropical island before and after the construction of different buildings and facilities for tourists. First of all, it can be seen that a reception is constructed in the middle of the island,which is connected to a pier by vehicle track.The pier is constructed in the southern part of the island,that seems to be constructed for boat trips. Moreover, there is a restaurant that is constructed in the northern part of the island that can be accessed to reception by vehicles. There are also some accommodations for tourists which are connected to each… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

The two maps show an island before and after some construction for leisure activity for visitors. Tt can be clearly seen that some construction were built in most part of island. In central zone a reception was constructed which was connected by vehicle track to the northern part of island where a restaurant was constructed and the southern part of island where a pier was put with some pleasure boats that tourists could go sightseeing and pursuing their hobbies. There were two set of accommodation in circular shape in both side of reception which connected together by footpath. Also, there… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

Nowadays, Technology has brought massive improvement for mankind which it would be impossible without sharing information. Some individuals are in favor of sharing information freely without any restriction, while others including me are in favor of placing restriction on information sharing because of some valid reasons. Some people argue for sharing information freely. First of all, it increases general knowledge which it is required individual have accessed to free source of information. People with different background go on the internet or other sources to find some valuable information in different areas. This can lead to increasing literacy rate among society.… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

5rd session In the present age it is common and crucial share information with others in the society. although some people think information should be share without restriction, others including me think that sharing information should be control on it. Some people who think that sharing information should be without limitation. First of all, research and studies need more time. students and researchers who tend to search information for their universities or their works. they have to spend more time. so, when they have access to information freely. for instance: they gain information from free online resources . so, they… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

5th session fatima eghbal The two maps illustrate the result of a research There t show diferent features before and after construction tourist amenities. according to the upper figure , there is an Island that lack of disabled facilities . There are some trees in the east and west of Island. On the other hand , the Island was chaned in second figure. First of all, the reception was built in the middle of the Island. The reception was connected to a restaurant that was constructed in the north of reception and a pier That was located in the south… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Nowadays, sharing information is one of the most important debates in the world. Although some people claim that it is necessary to share information freely. Others including me believe that it is good to impose some essential restriction on the share of valuable information. According to some people’s belief , the information should be shared freely. First of all , sharing information free of charge has a possitive effect on public consciousness . They think if the majority of people had access to information freely , it would improve people’s knowledge considerably . So it can help societies have more… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

5rd session Dear Samira Hope you are doing well. I’m writing this letter about selling my bicycle. I have a small bicycle that was for my childhood. it was really great bicycle and I have had more memories about it. I used to ride with my bicycle when I was about nine or ten years ago. at a moment the bicycle is small for me. so,i decide to buy a new bicycle. It’s so clean and light weight. it has auxiliary wheels that are useful for kids. it has two colours, it’s the body is blue and it’s the handles… بیشتر بخوانید

کوروش
میهمان
کوروش

Writing / 4th session: We have two different points of view on access to information. Some people think that it is of vital significance to share freely and others not. This essay will discuss both views. (32) On the one hand, some people think that there are several reasons why the information should share freely. First of all, everyone has the right to access information which means that any limited activity affects this right in general. So this is against human values that are accepted by the international community. Secondly, it would help improve the quality of knowledge. Researchers, Students… بیشتر بخوانید

کوروش
میهمان
کوروش

Writing / 3rd session: The Sahara Desert and the Antarctic are two areas in the world that have difficult situations. Day to day, visitors are becoming increasingly who look up remote destinations. While it has them some advantages and drawbacks. (36) There are benefits for tourists who want to visit unusual places. First of all, they gain experiences that they have not had experiences in their country. During traveling, visitors find out the cultures and traditions of local people that are very different from them. they try some activities that never tried. Visitors also learn about how to live in… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

Bahareh mohsenzadeh 3ths sessions Nowadays,many tourists tend to visit exotic places.while these journeys can be interesting,there are many events that have drawbacks. There are benefits for tourists visiting exotic places. First of all,they can see exciting things that they didn’t visit before.they will face stunning natural places and an odd foods and different climate which are interesting for tourists besides,when they travel to usual destinations every thing is predictable such as,hotels and services and entertainment.although,traveling in exotic places where they will know with new situations that can enjoy them. Secondly, they can take new experience.traveling in this places with difficult… بیشتر بخوانید

Pegah Kermani
میهمان
Pegah Kermani

Nowadays, tourists are showing more interest in visiting challenging and unconventional places, instead of common places. While there are so many advantages for these tourists there are also some downsides that might change their challenging minds. There are so many benefits for those people who are interested in visiting places with harsh conditions. First of all , visiting hostile places can be a special experience for adventurer people . Visiting virgin and unique places such as Sahara desert or The Antarctic can make unforgettable memories which last forever . Secondly , people are amused by unique weather and landscape which… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Fatima eghbal جلسه سوم Over the last few years , inhabitable or hostile places have known as a popular destination for tourists. There are some benefits that they can gain , however , there are some threats and unpredictable problems for them. Travelling to exotic and unusual places has some advantages. First of all, the intense excitement of visiting difficult places has perfect effects on travellers. There are lots of fabulous and unique views of the mysterious regions that can make travellers excited . So it can be appealing particularly for young people who want to take risks in their… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

Nowadays, people express keen interest in sightseeing on odd destination and scenic sites. While there are some threats, they might reap some benefits on their journeys. First of all, some individuals put their own lives in danger as part of visiting dangerous environments. this can lead to natural threats such as avalanches, flood and etc when they are visiting exotic places like Antarctic or Arctic. therefore, people need to ensure themselves to deal with hazardous situation. Moreover, there is no likely to use ample amenities to eliminate threats or use protective equipment in difficult situation, for instance there is no… بیشتر بخوانید

Najiba Haidari
میهمان
Najiba Haidari

Some individual believes that living in a big city has more benefits than living in small town .First of all, people is more likely to take a jobs . there are many job opportunities in different sources such as factories, universities… which need employees with different backgrounds , so people tend to take a chance to carry out profession .Moreover, each individual is more likely to access formal education because there are many educational center in various fields, so everyone can receive education to fulfill his dreams and acquire knowledge based on his fields . people with great level of… بیشتر بخوانید

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

وقت بخیر Many tourists tend to visit exotic places.although these trips can be interesting,others include me think there are more events that have drawback.
استاد این مقدمه می تونه درست باشه؟

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

ممنونم🌹

bahareh mohsenzadeh
میهمان
bahareh mohsenzadeh

بهاره محسن زاده جلسه دوم (مقدمه نویسی)
Happiness is a important issue in our life.although some think that teenagers have more feel happy ,others including me believe that living in adulthood is very enjoyable.

Pegah Kermani
میهمان
Pegah Kermani

The most important thing is to enjoy your life, but does happiness really depend on age ? While some people believe that teenagers are the happiest people , others think that adulthood is so much better.

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

فاطیما اقبال ایلتس شهریور۹۹ جلسه۲ مقدمه نویسی

Happiness is the one thing that every one is looking for.Although some
people claim that adolescence is one of the happiest part of life , others including me believe many people are happier in their adulthood.

Pegah Kermani
میهمان
Pegah Kermani

Some people prefer to live in a big city.First of all, there are so many facilities in big cities , which makes peoples lives so much easier. Easy access to public transportation such as buses or train systems in big cities has saved so much energy and time for people. Also the attractions and entertainment advantages of living in a big city are endless so people can enjoy their free time . Secondly cities tend to offer more job opportunities and higher salaries . People with different skills can find their intended job in big cities so much more easier… بیشتر بخوانید

Ali Haghighat
میهمان
Ali Haghighat

select reading-elementary unit1: There are different ways to achieve financial aid. (way-different) I want to say the important matter to my boss. (important) The professional wrestlers are very muscular, mainly. (professional-mainly) I mostly have lunch at a restaurant. (mostly) There are similar balls at the top of the table. (similar-top) Most citizens know less than fifty percent of the urban rules. (percent-rule) The football players have high incomes. (player) Football is a popular fun game. (popular-fun-game) Football matches last about ninety minutes. (last-about) I enjoy reading books, especially fictional books. (especially) unit2: I rarely drink milk instead of tea at… بیشتر بخوانید

Najme
میهمان
Najme

Some individual believes that living in a big city has more benefits than living in small town .First of all, people is more likely to take a jobs . there are many job opportunities in different sources such as factories, universities… which need employees with different backgrounds , so people tend to take a chance to carry out profession .Moreover, each individual is more likely to access formal education because there are many educational center in various fields, so everyone can receive education to fulfill his dreams and acquire knowledge based on his fields . people with great level of… بیشتر بخوانید

Fatemeh eghball
میهمان
Fatemeh eghball

Some people claim that living in a big city is better than in a small town. First of all , urban citizens have access to marvellous facilities. The rapid transport networks, a case in point , bus rapid transit, metro have been the most efficient ways move people across the city . People can access to the best medical care services , and not only people use healthy water delivery systems , but they also can utilise perfect hygienic services. Secondly , the employment opportunities have been priority for large cities. Population are escalating there considerably , therefore , there… بیشتر بخوانید

Sanaz
میهمان
Sanaz

سلام چطوری حساب کاربری درست کنم برای ارسال دیدگاه حساب کاربری میخاد

کوروش
میهمان
کوروش

Writing / 1st session: Living in a big city was preferred by some people. First of all, there is a better job market in big cities. More profit sectors, Companies, firms and factories are active in these cities. Many other services need to cooperate among these sectors. Besides, there are many government departments and other public bodies work together for improving better life. All of these are creating job opportunities for people. Secondly, people who live in big cities better access to educational opportunities. Most colleges and universities are in big cities and many famous professors also prefer to work… بیشتر بخوانید

کوروش
میهمان
کوروش

Oxford word skills – unit 4
Have you any alternative plans?
Local authorities such as city council, government departments and other public bodies.
I would like to have two rooms with connecting doors.
Could I have a pen instead of the pencil.
My colleague told me every detail of our business trip.
Sorry to interrupt but I need you ask you to come the meeting room.
Do not omit any details our travel.
Make a list of all the things you have to do.
My wife and I have separate cars.
He paused for a moment.

کوروش
میهمان
کوروش

oxford word skill- unit 1
-I sent a proposal for foreign aid.
– I got not gist of the lecture.
– I did not recognize her in the office.
– I must go through a process of exam.
– the police were identified her as Iranian.
– I could not guess what happened next.
– I work out on the political context of the lecture.
– you can find here a new translation of the manual.
– you need to design a modern construction.
– Please trying a different method.
– I have revised the bid.
– he did not admit he had experimented with different drugs.

آرش منشی
میهمان
آرش منشی

ببخشید من قسمت تقویت لغات که فرمودید زمینه زرد رنگ دارد را پیدا نمی کنم. امکانش هست لینکشو بگذارید یا بیشتر راهنمایی بفرمایید.