کلاس آیلتس آنلاین خرداد 1399

کلاس آیلتس آنلاین خرداد 1399

کلاس آیلتس آنلاین خرداد 1399

کلاس آیلتس آنلاین خرداد 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 4 خرداد 1399 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آیلتس آنلاین خرداد 1399 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 63 to 68 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 9 part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 24 از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Kill فقط لیسنینگ و ریدینگ

#21 and #22 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

.

.

Assignments of the 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 54 to 62 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 15 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 and 23 از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 61 to 90 فقط لیسنینگ و ریدینگ

#17 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

.

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 48 to 53 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 8 to 14 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 and 21 از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 31 to 60 فقط لیسنینگ و ریدینگ

#17 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 تا 9

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 41 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 43 to 47 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 and 19 از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 10 to 30 فقط لیسنینگ و ریدینگ

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

نمونه رایتینگ To what extent do you agree or disagree

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 41 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 43 to 47 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 6 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 38 to 42 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 18 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

.

Assignments of 12th Session

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 33 to 37 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 17   چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 28 to 32 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6   چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

.

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 23 to 27 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 21 to 24   چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 16 to 20   چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings pre intermediate Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

.

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 11 12 13 14 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 11 12 13 14 15   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 13 14 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings pre intermediate Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید 

 

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

 

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 and 3 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق ببینید نوشتن مقدمه و ایده پردازی 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس آیلتس آنلاین خرداد 1399 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

29
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
25 Comment threads
4 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
5 Comment authors
sara DadminmonafzMaryam.Zرضا تاتی،آیلتس فشرده خرداد Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
sara D
میهمان
sara D

سارا د جلسه بیست و یکم دوره آیلتس خرداد 99 The retirement age is constant in many countries. Nowadays, due to the improvement of life span, some people argue that the retirement age should be increased significantly. While I believe that this could have some pros and cones simultaneously. On the one hand, increasing the retirement age has two main benefits. First of all, it could be financially lucrative. Remaining as a legal workforce, people could work more and gain more money instead of being retirement and earn a constant pension from the government. Consequently, increasing the number of available… بیشتر بخوانید

sara D
میهمان
sara D

سارا د جلسه بیستم آیلتس خرداد 99 The bar chart illustrates the frequency of fast-food restaurant’s consumption among people in the USA in the years 2003, 2006, and 2013. The people in the USA tended to eat fast food restaurants once a week or once or twice a week since about 30% of the population is reported in 2003. This figure decreased to more than one-fourth percent for the former and increased by a small amount (about 27%) after a decade in 2013. The Americans who consume fast-food restaurants several times a week and a few times annually contributed slightly… بیشتر بخوانید

sara D
میهمان
sara D

سارا د جلسه نوزدهم دوره آیلتس خرداد 99 The Pie charts provide information about how a UK school spent its annual budget on different fields in three years, 1981, 1991, and 2001. Overall, the insurance had a fourfold increase during the whole period but it formed a negligible share of expenditures, while teachers’ salaries saw a small increase and contributed the most to the school’s whole expenses. On the other hand, the total spending of the other three categories had a slight decline throughout the period. It is clearly evident that most expenditure belongs to staff salaries. The teachers’ salaries… بیشتر بخوانید

sara D
میهمان
sara D

سارا د جلسه هفدهم دوره آیلتس خرداد 99 The pie chart illustrates how four main reasons (deforestation, over-grazing, over-cultivation, and others) cause world-wide land degradation and the table depicts the percentage of these categories in three regions of North America, Europe, and Oceania in a period of ten years from 1990 to 1999. Overall, the over-grazing and deforestation contributed the most to the world-wide land degradation, while the agricultural lands in Europe have the highest erosion compare to the other parts during the 1990s. Regarding the pie chart, Over-grazing made the highest contribution to the degradation at 35%. The deforestation… بیشتر بخوانید

sara D
میهمان
sara D

سارا د دوره سه ماهه آیلتس خرداد 99 جلسه شانزدهم In this era, people are trying to find a different approach to their work. Most people prefer to work freelance instead of having a permanent job for various reasons while there might be some drawbacks to this choice. People prefer to be self-employed for two main reasons. First of all, they are dissatisfied with working in a company. Having a rigid work schedule for a long time would be annoying for those who like to have a flexible timetable for various reasons such as keeping their offspring or traveling. Thus,… بیشتر بخوانید

sara D
میهمان
sara D

سارا د جلسه چهاردهم دوره آیلتس سه ماهه خرداد 99 Due to the declining level of health in many societies, effective measures are required to tackle this issue. Some people argue that constructing more sports facilities will directly impact on public health while I believe that there are more beneficial approaches that should be considered besides it. Building more sports facilities have two main advantages to public health. First, it could encourage people to exercise. It is because having the accessibility to gyms or sports venues in local areas, people especially elder ones or disables could exercise without any trouble.… بیشتر بخوانید

sara D
میهمان
sara D

زبان آموز: سارا د جلسه سیزدهم دوره سه ماهه آیلتس خرداد 99 The maps represent the planned development of a town center, which is called Islip, in the future compared to how it is in the present. It is clearly evident that the north part of the center town will experience more changes. A dual carriageway will encircle the whole town center and the main road will change to a pedestrian’s road. Some facilities such as a bus station, car park and new housing will be constructed on the north of the pedestrians’ road also A shopping center will replaced… بیشتر بخوانید

sara D
میهمان
sara D

زبان آموز: سارا د جلسه دوازدهم دوره سه ماهه آیلتس خرداد 99 The table illustrates the population of people who visited the Ashdown Museum before and after some renovations and the pie charts provide information about the proportion of visitors’ satisfaction during the same periods. Overall, the population of visitors to the Ashdown Museum increased after renovation, furthermore, the total proportion of very satisfied and satisfied people spiked while the percentage of dissatisfied visitors declined significantly in the same period. The table indicates that the number of visitors, before and after some renovations in the museum, climbed from 74000 to… بیشتر بخوانید

sara D
میهمان
sara D

سارا د جلسه یازدهم دوره سه ماهه آیلتس خرداد99 Teenage years are a proper period to acquire new skills and it would be possible by putting some charitable services in schools’ curriculums. I believe that unpaid voluntary work have many positive impacts on pupils’ personalities, but it might be detrimental to students’ education. Working for free as a mandatory schools’ program has two main merits. Firstly, and perhaps most importantly, pupils could gain job experiences. In other word, they have more time to find the proper field for their future job by working in different fields. Also, having this experience… بیشتر بخوانید

sara D
میهمان
sara D

سارا د جلسه دهم دوره آیلتس خرداد 99 The line graph illustrates the consumption of energy from 1980 to the present and a forecast until 2030 in the U.S. Petrol and oil started at 35 quadrillion units (QU) in 1980. This category has the most consumption in all over the period and it shows an increasing trend with a prediction of the highest point at around 50 QU in 2030. However, natural gas and coal are counted at 20 QU and over 15 QU respectively. They overlapped between 1985 and 1990 which shows a rising trend. It is expected that… بیشتر بخوانید

sara D
میهمان
sara D

نام : سارا د دوره سه ماهه آیلتس خرداد 99 جلسه نهم The number of youth in comparison with older people is increasing in some countries that brings about the argument of whether it is more beneficial or its drawbacks are much considerable. The presence of more young generation has two main benefits. Firstly, they are more up-to-date than older people that leads to new ideas or different ways of thinking in various fields such as fashion and computer science. Secondly, the country would have a potential workforce. In other words, youth have fresh physical energy that if the government… بیشتر بخوانید

sara D
میهمان
sara D

سارا د دوره سه ماهه آیلتس خرداد 99 جلسه هشتم The chart illustrates the number of minutes spoken by local fixed telephone lines, international and national fixed telephone lines, and mobile calls over an eight years period from 1995 to 2002 in the United Kingdom. Unites are measured in billion minutes. The number of local calls was about 72 billion minutes in 1995 and this number increased gradually to the highest level in 1999 (exactly 90 billion minutes), before declining in 72 billion minutes in 2002 as same as 1995. The total number of international and national calls increased gradually… بیشتر بخوانید

sara
میهمان
sara

سارا د جلسه هفتم آیلتس خرداد ۹۹ It is considered by some that free information flow is beneficial. While others including me have this opinion that limitation to data sharing is vital due to the importance of some information. On the one hand, the maximum publishing of information freely could be students’ motivation for acquiring up-to-date knowledge. Having the right to access the detailed data and read the latest papers free of charge, students will be encouraged to get involved in learning knowledge and use the latest information for scientific projects. Furthermore, knowledge will spread through the globe more rapidly.… بیشتر بخوانید

sara
میهمان
sara

سارا د دوره آیلتس خرداد 99 جلسه ششم The graph shows the average hours that students between 10 to 11 years old spent on computer and TV from 2000 up to the present time, 2008. Pupils used computers for just about 3 hours a week in 2000 but the figure increased to 15 hours in 2004. In the following four years until the present time, the growth of computer usage was slight and reached about 22 hours per week. In 2000, compared with computers, students spent more time on TV for about 21 hours per week and this figure remained… بیشتر بخوانید

sara
میهمان
sara

سارا د دوره سه ماهه آیلتس خرداد 99 جلسه پنجم The number of tourists who prefer to visit exotic places with inclement weather conditions is increasing. While there are some drawbacks to extreme tourism, tourists could reap some benefits. Traveling to unusual places has two main downsides. Firstly, it could be extremely life-threatening. As these destinations are rarely visited and weather conditions are tough, they have neither proper infrastructure such as a camp with first aid and emergency equipment nor access routes for rescue services. Thus, it can be even menacing for travelers with great physical strength. The second disadvantage… بیشتر بخوانید

Maryam.Z
میهمان
Maryam.Z

Maryam.Z دوره آیلتس خرداد99 : جلسه چهارم: The two maps illustrate a coastal island, before improvement by changing some infrastructures and adding facilities for tourist and also show it after development. Overall, there have been several changes, it can be seen that an untouched island in the past is improved to an appealing tourist destination with introduce significant infrastructures and buildings at present. It can be seen that the reception of hotel is constructed in center of the island. It has a vehicle track to the restaurant located in north. There are six accommodations connected together in west side of… بیشتر بخوانید

sara
میهمان
sara

دوره سه ماهه خرداد99 سارا درنا جلسه چهارم The two maps illustrate the changes of an island before and after putting up some tourist amenities. While reception is constructed in the center of the island, there is a restaurant in the north. There are some tourists’ accommodations in the western part of the island that are connected to one another by footpath. At the end of the footpath road, on the western coast, a beach is dedicated to swimming. Compared to the western, the eastern part of the island does not change much and its natural landscape is saved such… بیشتر بخوانید

sara
میهمان
sara

سارا درنا خرداد 99 … جلسه سوم Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities. Discuss both these views and give your own opinion. ………………………………………………………………………………………………………………. It is considered by some that teenagers are the happiest demographic in the population. While others believed that adults have more fun and enjoyable times despite their volume of works and duties. Those who advocate the teenage years as the happiest time of life have their own reasons. Firstly, having fewer responsibilities, teenagers can experience… بیشتر بخوانید

sara
میهمان
sara

سارا درنا
دوره خرداد 99
جلسه دوم

Happiness is one of the important factors in human life. Although it is considered by many that teenagers are the happiest demographic in society, there are people who believe that adults have more fun and happier life, despite their responsibilities.
#Teenagers are happier because
Having more free time
Having less responsibility
# Adults are happier
Having relationship
Making money

Maryam.Z
میهمان
Maryam.Z

Maryam.z دوره آیلتس خرداد 99و جلسه دوم:
Happiness is a great obsession for almost all societies. Although some people believe that teenagers are at the happiest age of their life, however others declare it’s true that grown-ups encounter problems and have responsibilities but adulthood are the happiest period time.
Teenagers:
# More leisure
# less responsibilities
Adults:
# Independence at economic issues
# have a family

monafz
میهمان
monafz

People have different opinions about happiness and the happiest times in their life. While many people believe they were very happy during their adolescence, others opine that adulthood was more enjoyable than their teenage years

Maryam.Z
میهمان
Maryam.Z

Some people believe that it’s better to live in a major and big city. First of all, more facilities are available in a big city. Because many people live in big cities and governments spent a lot of money for developing buildings, infrastructures, transportation, and educational system and so on in big cities. There are different schools and university there. Also many new air-conditioned buses and new subway lines provide for transport people. Secondly, people who live in a big city have more chance to find a job. Because there are many companies and various business in major cities. People… بیشتر بخوانید

رضا تاتی،آیلتس فشرده خرداد
میهمان
رضا تاتی،آیلتس فشرده خرداد

دوره سه ماهه فشرده آیلتس خرداد،رضا تاتی،جلسه 1: Some people prefer to live in a big city. First of all, big cities has more facilities. It has more opportunities to find good job. big cities has more population and big factories. Secondly, more population cause more needs and requests, then someone can achieve more income and situation. It has professional persons and hospitals and universities, everyone use them to promote yourself. Others, think it is better to live in a small town. First of all, the small town has clean air. there are more time for family and work.in the… بیشتر بخوانید

sara
میهمان
sara

دوره سه ماهه آیلتس خرداد 99 داوطلب: سارا درنا جلسه : 1 Most people prefer to live in big cities for two main reasons. First of all, the opportunity of finding a well-paid job encourages the majority of youth to live in big cities. The main enterprises and also big conglomerates are located near big cities. Statistics show that the unemployment rate in big cities is substantially lower and educated workforce and skilled laborers could find competitive salary jobs. Moreover, offering a higher standard of living, big cities usually attract families who are concerned about their children’s growth and education.… بیشتر بخوانید

sara
میهمان
sara

Sara Dorna دوره سه ماهه خرداد 99 جملات نوشته شده برای درس های 1-2-5-6 جلسه اول Unit 1 : Foreign: Learning a foreign language is always challenging. Gist: One essential factor in speed readings is getting the gist correctly. Text: Please be careful of red texts in the book, they are the important ones. .Recognize: Mary has changed a lot, I did not recognize her. Go through s.th : Please go through your mathematic book. Identify: The police identified some irrefutable evidence of his guilt. Guess s.th: I guess our teacher is not well today. Keep a record of s.th:… بیشتر بخوانید