کلاس آیلتس آذرماه 1400

کلاس آیلتس آذرماه 1400

کلاس آیلتس آذرماه 1400

کلاس آیلتس آذرماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 2 آذرماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آیلتس آذرماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 22nd, 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 57 to 61 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 13 to 20 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 and 23 از این صفحه ببینید

#22 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #22 and #23 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ فرایند تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 20th and 21st Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 56 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 and 21 از این صفحه ببینید

#20 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #20 and #21 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

بار چارت رایتینگ آیلتس نمره 6

.

.

Assignments of the 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 and 19 از این صفحه ببینید

#18 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #18 and #19 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل نمره 7 رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک دوم

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

.

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#16 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #16 and #17 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1 - (فرایند process)

.

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 51 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#14 and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #9 and #10 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 35  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #7 and #8 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 16 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 to 30  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #5 and #6 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 15 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 to 24  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #4 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 to 20  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 16 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #3 از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #6 and #7  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 10 11 12 13 14 15  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 10 11 12 13 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#4 and #5 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #4 and #5  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید  

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید  

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 and 3 از این صفحه ببینید

#2 and #3 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #2 and #3  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نوشتن مقدمه 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #1  از اینجا ببینید

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس آیلتس آذرماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

399
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
211 Comment threads
188 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
14 Comment authors
adminآزاده تقوایینگین قدمیNARJES ASADIReza Javid Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

Session24.task2 Unused materials should be reused effectively. Not sufficient proportion of wasted and household garbage is indeed used again. A certain number of people and I believe passing the laws could help people recycle more shares of the household’s refuse, but I disagree with considering these laws as the only approach of raising the percentage of garbage recycling. (58 words) In my view, if the government passes a new law and enforces on people as only one method to reusing their rubbish, it improves the way of achieving the goal certainly. A large number of people consider these specifically and… بیشتر بخوانید

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

Session24.task2 Unused materials should be reused effectively. Not sufficient proportion of wasted and household garbage is indeed used again. A certain number of people and me believe passing the laws could help people recycle more shares of the household’s refuse, but I disagree with considering these laws as the only approach of raising the percentage of refuse recycling. (58 words) In my view, if the government passes a new law and enforces on people as only one method to reusing their garbage, it improves the way of achieving the goal certainly. A large number of people consider these specifically and… بیشتر بخوانید

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

استاد عذر میخوام، فک کردم آپلود نشده، اگه میشه این متن الان رو بجای این تصحیح کنید.

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

Session23.task1 The process of noodles production is revealed by the picture. Overall, a total of eight steps introducing the noodles production is implemented, beginning with the storage soils, and culminating in packaging and labeling the production. First, the vertical container stores a raw material of noodles brought by the vehicle. then, the material with water and oil is mixing by the mixer, and in the next stage, dough strips is being produced automatically. After creating dough strips by the specific equipment, noodles discs are being made. The sixth stage shows the process of cooking and drying noodles discs made in… بیشتر بخوانید

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

استاد سلام و عرض ادب
فکر میکنم تصحیح این رایتینگ رو جا انداختین.

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

Session23.task2
agree
# More attention of people on laws
# Monitoring by the government for better result
disagree
# Less incentive
# unbalanced social activity

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

Session22.task1 The charts compare five categories of electricity production unit created by fuel source between 1980 and 200 in Australia and France. These charts show the contribution of these fuel source disproportionately. Overall, the share of electricity production almost doubled in both countries during 20-year period. Also, Nuclear power in France same as cool in Australia experienced a sharp increase over 20 years, and both of the sources were the main share of electricity generations. Between 1980 and 2000, nuclear power experienced a largest increase in relative terms from 15 units out of 90 to 126 units out of 180,… بیشتر بخوانید

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

Session21.Taks2 Different ideas about facing inappropriate situations are projected by members of societies. While there are some benefits to accepting these situations, I strongly think altering the atmosphere to be more efficient. Accepting such environment is considered as a good solution. First of all, this trend could lead to optimal usage of people’s potential without wasting time and strength. When some acclimatize and could be adoptable, they try to put their mind at ease. Therefore, there is no challenges about the issue. So that this trend could bring them numerous enjoyments. Secondly, it results in more opportunities and time. If… بیشتر بخوانید

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

Session21.Brain storming
Accept situations
# optimal usage of current situation
# having more time to progress
Improve situations
# creating relevant conditions
# efficient activity

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

Session21.Brain storming
Accept situations
# Laying less stress on facing the problem
# needing less activity for living
Improve situations
# Better result in the future
# More motive for succession

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

Session20, task1 The survey’s information about the amount of coffee and tea consumed in cafe and bought is illustrated by the bar chart in five Australian cities. Overall, buying fresh coffee has the least amount in the last four weeks compared with Buying instant coffee and going to a café. In addition, drinking tea and coffee has the most common habit in each city except Adelaide. The reported data about the percentage of going people to a café for having tea and coffee is between 60% and 65% of the people in Sydney, Melbourne, and Hobart. But in Brisbane and… بیشتر بخوانید

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

session19. task 2 Home is one salient issue, and possession of it become more important than renting it in some countries. Although having their own home is preferred, renting it could be suitable too. (31) Why possession of home has more priority to renting it? First of all, it improves the deposits since there isn’t any payment of renting a home. When some have their own home, the specific amount of money that they used to pay, com backs to their budget. Secondly, it helps people to improve their leisure times and doing what they want without paying attention to… بیشتر بخوانید

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

session19.task2

Positive
# No payment of renting
# Having their own authority
Negative
# High tax rate
# Maintaining expenses

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

session17.task2 Music is a suitable method to gather people with different backgrounds, including cultures and ages. In contrast, some bodies believe it’s inappropriate, so This opinion is disputable from two different views. (31 words) Regarding some people’s beliefs, Music appeals to everybody to come together irrespective of ages and cultures. First of all, Music could create a special connection among everybody without using their mother tongue so it could be the mutual language between various groups. If people have to use only speaking for gathering, their interaction decreases considerably. Because learning a wide range of languages is not accessible for… بیشتر بخوانید