کلاس آیلتس آذرماه 1400

5/5 - (2 امتیاز)
کلاس آیلتس آذرماه 1400

کلاس آیلتس آذرماه 1400

کلاس آیلتس آذرماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 2 آذرماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آیلتس آذرماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 22nd, 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 57 to 61 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 13 to 20 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 and 23 از این صفحه ببینید

#22 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #22 and #23 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ فرایند تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 20th and 21st Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 56 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 and 21 از این صفحه ببینید

#20 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #20 and #21 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

بار چارت رایتینگ آیلتس نمره 6

.

.

Assignments of the 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 and 19 از این صفحه ببینید

#18 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #18 and #19 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل نمره 7 رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک دوم

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

.

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#16 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #16 and #17 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1 - (فرایند process)

.

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 51 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#14 and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #9 and #10 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 35  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #7 and #8 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 16 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 to 30  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #5 and #6 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 15 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 to 24  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #4 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 to 20  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 16 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #3 از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #6 and #7  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 10 11 12 13 14 15  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 10 11 12 13 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#4 and #5 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #4 and #5  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید  

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید  

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 and 3 از این صفحه ببینید

#2 and #3 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #2 and #3  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نوشتن مقدمه 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #1  از اینجا ببینید

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس آیلتس آذرماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

20
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید کامنت بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
14 Comment threads
6 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع کامنت
7 Comment authors
نگین قدمیآزاده تقواییآزاده تReza JavidNarjes Asadi Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
نگین قدمی
میهمان
نگین قدمی

Some people think it’s better to live in big cities. Big cities have many facilities for educating. First of all, young people in big cities enjoy educating in different schools with different services. In capital cities, there are more facilities in which people can educate better and sophisticated educators are provided. A wide range of schools  in big cities provide the high population of young people with educating. Secondly, there are variety of products in big cities. People who live in big cities have wide choice in shopping products. Every individual with his own taste can choose what they want… بیشتر بخوانید

آزاده ت
میهمان
آزاده ت

writing1-session1 Some people believe that living in a big city is more suitable. First of all, there are more job opportunity in megacities. These days, a lot of people look forward an appropriate job and unemployment rate is increasing therefore, some people really into live in the places with more job opportunities and big cities by more factories and organizations need more persons to employ. Secondly, existence of various transportation is the special feature of big cities. There are different choices for commuting to work and moving to other places therefore, people could select convenient means of transport for moving… بیشتر بخوانید

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

brain stormin1-session1
Big city
#job opportunity
# transportation
small city
# low crime rate
# no traffic jam

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

most common grammatical mistakes1- session1
1- I usually satisfy with my husband’s behavior.
2- Almost every south region of Iran deprives of essential needs.
3- About 2 years ago, we became friends.
4- I wrote this article regarding my thesis.
5- Going abroad could have many benefits in life welfare.

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

collocation1- session1
1- A balanced diet has a significant effect on human health.
2- Processed food and no exercise have detrimental effect on human health.
3- CO2 emission increasing is the major cause of long-term effect on global warming.
4- Urban heat island produces negative effect on environmental conditions.
5- Sustainable building has practical effect on the world.

Reza Javid
میهمان
Reza Javid

Most common grammatical mistakes 1 – Session 1
1.I enjoy helping my mother to do the dishes.
2.I enjoyed the football match.
3.When I went abroad, I continued my lessons.
4.My brother helped me to fix my car.
5.We must respect the person we are learning from.

Reza Javid
میهمان
Reza Javid

Collocation 1 – Session 1.
1.Unemployment has significant negative effects on families.
2.Scientists should consider reduce the effect of vaccination on new variant of coronavirus.
3.A professional director can produce an international effect.
4.The effect of right economic decisions lasts about 2 years.
5.Good behavior of teachers has big effect of the students.

Reza Javid
میهمان
Reza Javid

Writing Topic 1 – Session 1 Many people would rather living in big city. First of all, more services are provided to the people in big cities. These services can be social and public, welfare, financial or security services. These services are provided by the government or the other communities. The majority of people enjoy its benefits. Secondly, people who live in big cities can have high income because they can work a lot in several shifts of day or night and supplement their incomes. The cost of living in the large cities is high but salaries are high also.… بیشتر بخوانید

Reza Javid
میهمان
Reza Javid

Brain Storming 1 – Session 1
Big City
# More social and welfare services
# High income
Small Town
# fresh and clean air
# Less stress

Narjes Asadi
میهمان
Narjes Asadi

Most common grammatical mistakes 1 – Session 1
# enjoy
1. We enjoyed the party last night.
2. My brother always enjoys watching football match on TV.
#abroad
1. My friend sent me a souvenir from abroad.
2. My boss always travels abroad on business.
#help
1. When my brother broke his leg, he needed help with walking.
2. I couldn’t help thinking about that terrible car accident.
#respect
1. When I cheated at my exam, I lost my teacher’s respect.
2. I have a lot of respect for my mother.
#access
1. Access to my father’s bank account is blocked.
2. My students can access online class opportunity.

Narjes Asadi
میهمان
Narjes Asadi

Collocation 1 – Session 1
#Fasten the seatbelt will cushion the effect of car accident attack.
#children will feel the effect of their parents’ divorce first.
#the effect of parents’ behavior in childhood will last in adulthood.
#the effect of our kindness to people will never wear off.
You should take the medicine according to doctor’s advice to reduce the effect of illness fast.

Narjes Asadi
میهمان
Narjes Asadi

Writing Topic 1 – Session 1 Living in big cities is chosen by some people in these days. First of all, according to a wide range of job opportunities, people can find out suitable occupations, that are to do with their skills or education. Access to better occupation will have an effect on higher income. It is obvious that high income can expand the quality of life. Secondly, people who live in large cities can easily access facilities. There is a big public transportation system all over the city which lets people commute easier. There are also big shopping centers… بیشتر بخوانید

Narjes Asadi
میهمان
Narjes Asadi

Brain Storming 1 – Session 1
Big city
#high income
#more facilities
Small town
#low costs
#more friendly atmosphere

N.gh
میهمان
N.gh

Some people think it’s better to live in big cities. Big cities have many facilities for educating. First of all, young people in big cities enjoy educating in different schools with different services. In capital cities, there are more facilities in which people can educate better and sophisticated educators are provided. A wide range of schools  in big cities provide the high population of young people with educating. Secondly, there are variety of products in big cities. People who live in big cities have wide choice in shopping products. Every individual with his own taste can choose what they want… بیشتر بخوانید

شایسته الف
میهمان
شایسته الف

Collocations 1th
1. If we do exercise every day, we could see significant effects in our body.
2. It is too hard to get rid of negative effects of smoking.
3. The number of cars have an effect on air pollution in big cities, indeed.
4. Cutting down the junk foods could reduce the effect of obesity.
5. I have heard about long term effects of Greenhouse Gases on global warming.

شایسته الف
میهمان
شایسته الف

Writing assignments, 1th Big city: #High income #Easy access to medical centers Small town: #Less pollution #Low cost of living Some people like living in big cities. First of all, people who live in big cities could get high income. Because there are too many factories and corporations which need manpower for their businesses and this demand leads to many job opportunities for the citizens. Secondly, they could easily get access to medical centers. As the population in big cities are so high, government focuses on them; so, medical centers are fully equipped in that places, and without any doubt,… بیشتر بخوانید

مریم عابدی
میهمان
مریم عابدی

Some people think it is better to live in a big city.first of all,there are many helpful services like some public rapid transportation and beautiful parks in a big city,that people access to them.there are big hospitals and centres of shopping in big city that people are near them and those make more comfortable life.secondly,people who live in larg modern city can easily find job,there are many companies and factories that need employ the people. On the other hand, first of all,there are people who believe it is better to live in small town.first of all,there is less pollution in… بیشتر بخوانید