کلاس آنلاین آیلتس شهریورماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس شهریورماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس شهریورماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس شهریورماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 2 شهریورماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آنلاین آیلتس شهریورماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 22nd, 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 57 to 61 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 13 to 20 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 and 23 از این صفحه ببینید

#22 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #22 and #23 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ فرایند تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 20th and 21st Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 56 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 and 21 از این صفحه ببینید

#20 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #20 and #21 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

بار چارت رایتینگ آیلتس نمره 6

.

.

Assignments of the 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 and 19 از این صفحه ببینید

#18 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #18 and #19 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل نمره 7 رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک دوم

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

.

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#16 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #16 and #17 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1 - (فرایند process)

.

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 51 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#14 and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #9 and #10 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 35  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #7 and #8 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 16 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 to 30  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #5 and #6 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 15 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 to 24  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #4 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 to 20  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 16 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #3 از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #6 and #7  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 10 11 12 13 14 15  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 10 11 12 13 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#4 and #5 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #4 and #5  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید  

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید  

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 and 3 از این صفحه ببینید

#2 and #3 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #2 and #3  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نوشتن مقدمه 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #1  از اینجا ببینید

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس آنلاین آیلتس شهریورماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

661
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
297 Comment threads
364 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
23 Comment authors
adminMahsa shahparsaeid sadeghiFATEMEHfatemeh tashakkori Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتنیگ تسک 1 جلسه 22 The amount of electricity generated (units) in Australia and France in the two years,is represented by five different fuels in pie charts. (20) In 1980, the predominant fuel for about half of all units for electricity generation in Australia was coal. Hydropower and natural gas both had equal shares of about 20 percent for fuel supply,and an insignificant amount of oil, about 10 percent, was used to generate electricity .By2000, the consumption of coal as the pioneer fuel grew rapidly, covering two-thirds of the units. About 36of the170 units of total power generation was attributed… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

21th session writing Some people believe that it is best to accept a bad situation, such as an unsatisfactory job or shortage of money. Others argue that it is better to try and improve such situations. Discuss both these views and give your own opinion. Although, being in a terrible position such as low income has been accepted by some people, others believe that they can change the situation for their own benefit. There are many different reasons for both views and I think that people should try hard to gain their goals even they be under pressure. (53) Some… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

21th session collocations
1. People should have greater awareness of their environment.
2. Most traffic accidents can be avoided with conscious awareness.
3. Doctors try to raise public awareness for heart disease.
4. There seems to be growing environmental awareness people these days.
5. The campaign is designed to increase public awareness of the issue.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

21th session grammatical mistakes
1. The South Pole is the most southern point on the Earth.
2. We went on a walk in the forest yesterday.
3. That is the highest building in New York.
4. This is the only day we have had sunshine all week.
5. I have never been in the Netherlands.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

ایده پردازی جلسه 21
Accept a bad situation
# Afraid of changing
# Believe in Fate

Change the situation
# living at the moment
# Obtaining a high income

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

21th session collocations
1. People should have greater awareness of their environment.
2. Most traffic accidents can be avoided with conscious awareness.
3. Doctors try to raise public awareness for heart disease.
4. There seems to be growing environmental awareness among people these days.
5. The campaign is designed to increase public awareness about the issue.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

ایده پردازی جلسه 21
Accept a bad situation
# Afraid of changing
# less suffer

Change the situation
# try to earn more money
# try to have a better life

FATEMEH
میهمان
FATEMEH

FATEMEH TASHAKKORI SESSION 20 TASK1 The bar chart below gives us some information about the interests of people in five cities of Australia either preferring coffee or tea in a month. Overall, buying fresh coffee in last month was not interesting for those five countries but going to café for coffee or tea was more popular and interesting for people living in those five cities. First of all, in all cities except Adelaide going to café for having coffee or tea was more habitual but in Adelaide buying instant coffee is more common. The maximum percentage of going to café… بیشتر بخوانید

FATEMEH
میهمان
FATEMEH

Fatemeh tashakkori
common mistakes session 20

1-In small town the pollution is less than large cities.
2- Learning foreign languages in primary school is better than high school.
3-It was the worse accident I could ever have.
4- The examiner asked some further questions.
5-She felt better after talking to her close friend.

FATEMEH
میهمان
FATEMEH

FATEMEH TASHAKKORI

Collocation session 20

1-Parents should have authority to their children.
2-Some high school teachers try to undermine student’s authority.
3-Some times in discussions no one can really challenge my authority.
4-In these days no one can have absolute authority .
5-Some people have no authority over anymore , maybe because of their behavior.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

17th session writing Some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Music is a factor influencing people’s lives for a long time. It provides positive impacts to listeners such as releasing stress and increasing joy. While some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together, others disagree. In this essay, I try to discuss these two views. (55) Some people believe that music is related to all people regardless of… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

ایده پردازی جلسه 17
Agree
# connect people together
# decreasing the gap between ages
Disagree
# limited to different regions
# different emotions

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

17th session collocation
1. He gained a lot of valuable experience at her previous job.
2. People learn new things through their experience.
3. Elderly people have more experience than young people.
4. Experienced employees like to share their experience with others.
5. His considerable experiences allow him to handle difficult situations easily.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

17th session grammatical mistakes
1. There is a direct relationship between music and health.
2. People should think carefully before starting a new job.
3. Although some people prefer to listen international music, others prefer local music.
4. What I like really about my job is that I have flexible working hours.
5. Traveling to a new place creates new problems for travelers.

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI SESSION 16 TASK1 This plan illustrates the flow of brick manufacturing for the building craft. Overview, the procedure of manufacturing bricks is in several different features. The first step in brick manufacturing is digging the clay by the digger. The clay is below the surface of the soil. Then they can separate the smaller parts from bigger parts of the metal grid. Small pieces will be separated and fallen down on the roller in order to be added by sand and water. The next step is choosing one of the functions to form the mixture. They may be… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI
MOST COMMON MISTAKES SESSION 16
i. My son is always busy doing his homework.
ii. I enjoy playing my children.
iii. The manager resists giving employers more salary.
iv. Sometimes, I allow my son to use my cellphone.
v. I prefer not to talk with them.

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI
COLLOCATION SESSION 16
i. Farmers should stop producing the products that harm the environment.
ii. So many researches have been done to protect environment.
iii. We have to protect the environment and grow the economy.
iv. The school yard provides safe environment for students.
v. Old cars pollute the environments for some decades.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

16th session writing You recently did a short cookery course. The cookery school has asked for your feedback on this course. Write a letter to the course director at the cookery school. In your letter: • Describe what you enjoyed about the course • Say how much cooking you’ve done since the course • Suggest another cookery course you’d like the school to offer Dear Sir or Madam, I am writing this letter to provide a feedback on the cookery course that I took at there last month. I would like to take this opportunity to appreciate you and your… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

16th session grammatical mistakes
1. She hopes to go to university next year.
2. My brother never learnt to swim
3. I couldn’t imagine he singing in public
4. I like to drink juice in the morning
5. She hates cleaning her room

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

15th session writing Nowadays, many people try to run their own business independently. Although, People who choose to be self-employed have different reasons for it, but they may encounter with different difficulties. (29) Working as a self-employed person has some benefits. First of all, self-employed people have more income than people who work for others. Self-employed people usually work hard to be successful and make more money but people who work for others, usually get a fixed salary and they do not earn more money if they try to work hard. Secondly, self-employed people usually are more independent than people… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

15th session grammatical mistakes
1. He appeared calm after the accident
2. She tried to be brave and take the bad news calmly
3. He sang more loudly than his friend
4. She put the glasses down carefully
5. The young girl brought me a very long letter from the teacher

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

In many countries, people are trying to have their own business, they may have so many reasons for their choice. These days they are a large number of people who prefer to have their own company or job or business which might be more beneficial for them. It can sometimes have advantages and disadvantages. (54 words) People who prefer to be self employed have the reasons those are acceptable at least for themselves. First of all, they can manage their time themselves. It means there is no one to tell them what time do they have to be on work… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

People who prefer to be self employed have the reasons those are acceptable at least for themselves. First of all, they can manage their time ,themselves. It means there is no one to tell them what time do they have to be on work or when they can leave

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI
 SESSION 15
 COLLOCATION 10
1) Self-employed prefer using the internet to conduct their job.
2) Students go on the Internet to start studying their lessons.
3) We can access the internet from our television.
4) These days I don’t have time for surfing the Internet .
5) Internet banking makes easy access to the bank for 24 hours a day.

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI
 SESSION 15
 MOST COMMON MISTAKES #15
1) She lost her suitcase on her last trip.
2) In the quite atmosphere children grow up better.
3) She can make me angry easily.
4) It is possible to work happily and easily.
5) Children at primary school cannot make friends easily.

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

Session 15th These days a growing number of people prefer to be self-employed instead of work in organizations or companies. Self-employment has some positive points that people are interested in, but it may include some disadvantages. (34) Nowadays considerable of people are selecting self-employed for variety reasons. First of all, those people don’t like their own jobs and unhappy. For instance, they are not working at appropriate position, so they can’t demonstrate their abilities, and it makes them feel upset. Beside usually they don’t take anticipated income. Secondly, in the modern society, always we see several successful people or companies… بیشتر بخوانید

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

Top Collocations session 14th

#9 – Impact

1-Sometimes self-employed has a significant impact on your income.

2-Programmer freelancers make a dramatic impact on computer programming technologies.

3-Sold new products have had a positive impact on my job.

4-earn more money has an emotional impact on me.

5-The increasing tax has softened the impact on self-employed jobs.

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

Top Collocations session 15th

#10 – Population

1-Government should take action to control the population.

2-My hometown’s population grew by 50%.

3-In big cities, the young population needs more facilities for education.

4-The majority of the population live in apartments.

5-I have had research about my hometown’s population.

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

Common mistakes session 14th

#14

1-Sometime self-employment help people increase their income.

2-Self-employed make me feel happy.

3-I’ve heard about appear another successful self-employed on the evening news.

4-I’v seen some people defeat after self-employing.

5-I have talked to my father to begin my job.

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

Common mistakes session 15th

#15

1-It seems I am a successful self-employed.
2-Some people are growing easily in their jobs.
3-I read some books carefully about begin a start-up.
4-My brother is a cheerful teacher.
5-I have taken this information hardly, that help me to my new job.

سولماز سلامی
میهمان
سولماز سلامی

Writing task 1 Session 13 The two diagrams compare the current layout of the city center of Islip with a plan to redesign it. It is clear that significant changes will involve expanding the housing area and constructing a ring road encircling the town. Moreover, some development, in terms of facilities, will be made. The most noticeable change from the existing to the proposed design is that the road will be upgraded to a dual carriageway, which will bypass the town. On the contrary, there will no longer be the main road across the city center when the building work… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI TASK 1 SESSION 14 The diagram below illustrates the stages of its development in future plan and current city , in Islip town center. Overall, the development and modernization of the center of the town .Which will provide more accessibilities and more facilities available in Islip town center. First of all , according to the current map new and extra facilities will be added to the north of the map such as bus station ,car park and new housing. The most noticeable change is ‘dual carriage way’ which is constructed in circular shape, that will make easy access… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI COMMON MISTAKES #14 SESSION 14
1) I helped my husband translate his book.
2) I let my son use my cellphone.
3) I made him excuse.
4) I feel happy after playing football with my children.
5) I wouldn’t let you make me angry

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI COLLOCATIONS #9 SESSION 14
1) By the new plan total petrol consumption will be decreased by 30%.
2) Farmers are encourage to reduce consumption of water.
3) Fuel consumption raises dramatically in winter.
4) People should use bicycles in order to reduce petrol consumption.
5) The fast food consumption is rapidly increased in two decades.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

12th session, writing The given table illustrate the information about number of visitor to ashdown museum who visited two various time period previously the renovated and after and pie charts depict satisfaction reviews by visitors about both aged and new museum. It is noticeable that counting of the visitors were significant gain after the renovation. Overall, it can be seen tag in the survey of refurbished museum people had extreme satisfied than old museum. There had only 74000 tourist visited during the before refurbishment however, after the refurbishment visitor number had increased till 92000. Survey of old museum that, 40%… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

12th session, common mistakes
In the meeting talked about increasing sport facilities in every districts.
If agricultural problems became worse, people would face hunger.
All of old people died and now the majority of population included in young adults.
The students who worked in unpaid community services, were more responsible.
An error happened and all the information spread.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

12th session, collocations
The advantages of increasing sport facilities outweigh the disadvantages.
Making progress in agricultural research gain great advantages.
A country that is consisted of young people enjoy considerable advantages.
In my opinion students should attend an unpaid communities, because of its vastly outweigh any advantages.
Some information offers district advantages for sharing.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

14th session Writing (Cambridge 14) You have just read an article in an international travel magazine which contained some information about your town that is incorrect. Write a letter to the editor of the magazine. In your letter • Correct the information in article • Explain why it is important for the magazine to give correct information • Suggest what the magazine should do about this situation Dear sir I read an article about my hometown in your travel magazine that contained incorrect information. The writer described my hometown, Isfahan, as the capital of my country while the capital city… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

14th session collocation
1. economists study people’s consumption behavior
2. consumption data is a factor for measuring welfare rate
3. foodstuffs consumption has decreased dramatically these days
4. government tries to find a way for reducing energy consumption
5. consumption of green products has a low impact on the environment

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

14th session grammatical mistakes
1. consumption management helps people reduce their expenses
2. I saw her wash the dishes.
3. I heard him sing a lovely song.
4. My father let me use his bike
5. my father makes me do some exercises every morning

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI TASK 1 SESSION 13 The pie bellow illustrates the percentage of who were satisfy after visiting the Ashdown museum and the number of people visited the museum, before and after renovation. Overall, it appears that the number of visitors increased dramatically from 74000 before renovation to 9200 after refurbishment. Also visitor’s satisfaction increased from 15 % to 35% after renovation , and before modernization 40% of visitors were dissatisfied which steeply changed to 15%. During the year before reconstruction , the total number of visitors was 74000, but after instauration of Ashdown museum , this number increased to… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

Fatemeh Tashakkori
Common mistakes session 13 #13
1. Many museums were reconstructed after some decades.
2. Children who play alone are distracted by other children.
3. Many facilities were constructed after renovation of the museum.
4. People who damage historical places are reprimanded by government.
5. Parents who don’t pay attention to their child’s needs are fined by child protection organization.

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI
COLLOCATIONS #8 SESSION 13
1. Improving children’s abilities give them tremendous sense of achievement in future.
2. Increasing the number of museum visitors is a great achievement of the new management.
3. Publishing my book was a major achievement for me.
4. Studying hard and working for along time and feeling happy is quite achievement.
5. My son was given a prize for his achievements in ping-pong competitions.

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI TASK 2 SESSION 12 Nowadays starting learning another language and picking it up in early age is almost common in countries ,while so many educationalists are completely disagree and believe that learning foreign language from secondary school may be more beneficial. (37 words) Learning other languages is one of the most important issues that have some advantages . First of all some educationalists are sure that learning other language in primary school is beneficial because children can pick up new language more easily , their brain is ready to learn so many different things in early age, their… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI COMMON MISTAKES SESSION 12
1. The number of buses in Tehran increased in seven years.
2. The woman fallen down because of sleepily floor.
3. They study management in our university now.
4. Many people died as a result of corona virus.
5. People use public transportation for some decades.

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI COLLOCATION SESSION 12 NUMBER 7
1. I prefer to have temporary job .
2. They lost their job because they went on holiday without manager permission.
3. Because of job safety they couldn’t talk a bout their programs.
4. After building more facilities more people can apply for job.
5. Educated people have more demanding jobs than not educated one.

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI TASK 2 SESSION 12 Nowadays starting learning another language and picking it up in early age is almost common in countries ,while so many educationalists are completely disagree and believe that learning foreign language from secondary school may be more beneficial. (37 words) Learning other languages is one of the most important issues that have some advantages . First of all some educationalists are sure that learning other languages in primary school is beneficial because children can pick up new language more easily , their brain is ready to learn so many different things actually in early ages.… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

advantages
#1 pick up language easily
#2 have more free time

disadvantages
#1 extra mental pressure
#2 confusing with mother language

سولماز سلامی
میهمان
سولماز سلامی

Writing task 2 13 Session Learning a new language has provided with many benefits, not only for the children but also for everyone. Nowadays, expert analysis has provided results, that it is important for young kids to start studying a foreign dialect in primary education rather that secondary school. So, learning a new language in primary school rather than secondary school has both advantages and disadvantages. First of all, the improvements of a child’s brain activity can be clearly seen throughout his life. For example: Linguists and neurology doctors have conducted various research and tests on the behaviour of kids… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI TASK 1 SESSION 11 The graph illustrates the number of goods transported in the UK between 1974 and 2002 by four different modes. Overall, goods transportation has been raised in every four modes during these years. But the most popular mode is rail. In 1974 road was the most popular mode of goods transportation in the UK , over 70 million tones , although it had some fluctuations but its peak is in 2002 near 100 million tones which is the most weight transported till 2002. Between 1974 and 1978 rail modes and water modes were the same… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

Fatemeh TASHAKKORI COLLOCATIONS #6 session 11
1. The factories out side large cities caused serious pollution.
2. The pollution was awful that most of the children got seek.
3. The car company is failed to control pollution.
4. Old cars cause the majority of air pollution.
5. More searches and studies has been needed to control and reduce pollution.

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI COMMON MISTAKES SESSION 11
1- Computer games have become popular during past 10 years.
2- I’ve lived in Mashad for 9 years.
3- She has been immigrated to Canada 20 years a go.
4- Self study has become interesting among students.
5- I derived to the Royal park last year.

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI SESSION 10 TASK 2 Healthy population is one of the most important issues in all countries. In some opinion raising the number of sport buildings and sport facilities is helpful ,otherwise some people think different measures and actually other ways are needed.(39 words) There are different reasons which would be helpful to people’s health. First of all , increasing sport facilities , such as more equipment and more sport clubs. When the number of sport clubs are a lot or there are a lot of equipment in parks or outdoor places , people are more attractive using these… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI COLLOCATION #5 SESSION 10
1. The rural population between these 10 years is not more than 20 %.
2. General population suffers from lack of public transportation services.
3. The city has a total population of 3 million .
4. The majority of population use public transportation service.
5. In previous two decades urban population has been immigrated to different countries

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI COMMON MISTAKES SESSION 10
1. He found the picture that has been lost for a long time.
2. I got to the school that I had graduated.
3. I visited the architect who designed our house.
4. There are students who like study alone.
5. Teacher’s who didn’t vaccinate, shouldn’t go to school.

ZHINA GORJI
میهمان
ZHINA GORJI

[20:20, 09/10/2021] Zhina: Writing task 2 #13 learning foreign language has always been a part of education curriculum , however particularly in the developed world , introducing them earlier in primary school is suggested by some educationalists , although it may bring both advantages and disadvantages. On one hand , there are some benefits of learning a second language at earlier age . first of all , children learn languages faster and easier , on a biological level , the brain of a child is designed to absorb new information . According to Dr.paul , a neurology professor , the… بیشتر بخوانید

ZHINA GORJI
میهمان
ZHINA GORJI

Language at Primary school + # easier to learn # more free time – # it might be confusing # less time for their core subjects

ZHINA GORJI
میهمان
ZHINA GORJI

Top collocation #12
1 he should take full advantage of this opportunity
2 we should have taken advantage of the moment
3 there are multifarious advantages of making children learn a second language
4 is there any advantage in learning second language at primary school ?

ZHINA GORJI
میهمان
ZHINA GORJI

Top collocation #13
2 teaching Germany at this university is quite an achievement
3 winning in the international swimming competition is a great achievement for all the swimmers
4 i was given a flower for my major achievement in high school
5 my great achievement was a speech against an anti-feminist woman at school

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

13th session writing Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Do the advantages outweigh the disadvantages? Learning foreign language is one of the main subjects for students around the world. Although, learning a new language in primary school rather than secondary school has some benefits, it can also have disadvantages. (34) Learning foreign language at early ages of education has some positive results. First of all, young children learn a new language more easily than teenagers. Children always learn new thing by their senses specially… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

ایده پردازی جلسه سیزدهم
Language at primary school
+
# easy to learn
# have more free time to learn

# can be confusing
# extra mental pressure

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

11th session writing Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sport facilities. Others, however, say that this would have little effect on pubilc health and that other measures are required. Discuss both these views and give your own opinion. Today, due to the new ways of life, most of the people do not have a healthy life. Although, I believe that one of the best ways for changing it, is using sports facilities for people to have more exercise, but this is not sufficient and other attitudes are needed. (50)… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

کالوکیشن ها و خطاها ارسال و تصحیح شده است.

سعید صادقی
میهمان
سعید صادقی

11th session writing Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sport facilities. Others, however, say that this would have little effect on pubilc health and that other measures are required. Discuss both these views and give your own opinion. Today, due to the new ways of life, most of the people do not have a healthy life. Although, I belive that one of the best ways for changing it, is using sports facilities for people to have more exercise, but this is not sufficient and other attitudes are needed.(50) There… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

11th session, writing Nowadays, due to immobility many people around the world suffer from obesity. Most of people believe that by increasing the number of sport facilities, this issue can be resolved. While others think there are other approaches which are more useful. (40 words) Improving sport facilities has many benefits for people’s health. First of all, people, especially in big cities, are too busy to go to the gym. They can manage their time more efficiently and use these facilities whenever they find free time. In other words, public facilities can help them save time. Because of this reason,… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

11th session, common mistakes
People are discussing which methods are more useful for improving public health.
The government has provided many sport facilities in rural areas.
Majority of people do exercise in their daily schedule to have more health.
The teacher determined that students should learn about their health.
Before the students went to class, they had exercised

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

11th session, collocations
It is so important for people not to do exercise in places that are sources of pollution.
Due to air pollution in big cities, children and oldies are more in danger than youth.
People have trouble breathing in industrial cities. So, Government should take an effective action to reduce pollution.
Sport complexes mustn’t be built near crowded streets or highways. In these places people face pollution problems.
middle of Parks and green spaces is the best places to do exercise, because trees control pollution.

sara shokouh
میهمان
sara shokouh

Task 1 – session 12 The table illustrates the percentages of results of surveys of visitors to ashdown museum satisfaction before and after refurbishment during the year. Overall, There were less number of visitors were satisfied with the construction before renovation, the large number of visitors were content after refurbishment. The most striking feature is that visitors to ashdown museum were more intrested during the year before and after refurbishment(74,000 to 92,000). It would seem that the vast majority of visitors received (40%) were dissatisfied before refurbishment, same percentages(40%) change the opinion after repair and seemed satisfied. In contrast, the… بیشتر بخوانید

sara shokouh
میهمان
sara shokouh

collocation session 12
#Advantage

1. living in smalltown regions has its unique sets of advantages.

2. Modern technology has a lot of advantages in agriculture but it also has many disadvantages which we cannot ignore.

3. Take advantage of shared information Create better customer experiences.

4. it is great advantage of increasing exercise hours.

5. the advantage of a young population is that it brings many future benefits to a country.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

11th session, writing Nowadays, due to immobility (as a result of administrative jobs) many people around the world suffer from obesity and overweight. This is why the government must take an effective action in order to resolve this significant problem. Most of the people believe that by increasing the number of sport facilities, this issue can be resolved. While others think there are other approaches which are more useful. (66 words) Improving sport facilities has many benefits for people’s health. First of all, people, especially in big cities, are too busy to go to the gym. They can manage their… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

11th session, common mistakes
People are discussing which methods are more useful for improving public health.
The government has provided many sport facilities in rural areas.
Majority of people exercise in their daily schedule to have more health.
The teacher determined that students should learn about their health.
Before the students went to class, they had exercised.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

11th session, collocations
It is so important for people not to exercise in places where are sources of pollution.
Due to air pollution in big cities, children and oldies are more in danger than youngers.
People have trouble breathing in industrial cities. So, Government should take a serious action to reduce pollution.
Sport complexes mustn’t be made near crowded streets or highways. In these places people face pollution problems.
The middle of Parks and green spaces are the best places to exercise, because trees control pollution.

Yasaman shahriari
میهمان
Yasaman shahriari

session 12 Writing task1 This table shows the percentage of satisfaction of visitors to the Ashdown museum before and after the renovation. As can be seen, before the renovation, 40% of the visitors which is a little less than half of the respondents were dissatisfied and 30% of the responses were about people who were satisfied. Exactly a half of them were very satisfied. After the reconstruction, the percentage of satisfied increased to 40% . this is while the dissatisfaction rate has decreased to 15% and 35% of the survey result was for people who are very satisfied. Either before… بیشتر بخوانید

Yasaman shahriari
میهمان
Yasaman shahriari

collocation
#Advantage
1- People in big cities enjoyed considerable advantages in terms of facilities.
2- Exercise offers clear advantages for our body.
3- Scientists gain considerable advantages by information sharing.
4- Having more young people is a great advantage for countries.
5- Providing enough food has psychological advantages for people in the country.

Yasaman shahriari
میهمان
Yasaman shahriari

خطاهای متداول
1- Many people around the world died due to famine.
2- Most scientists agree with the sharing of information.
3- The flood happened before the harvest.
4- Population growth plays an important role in famine.

سولماز سلامی
میهمان
سولماز سلامی

Writing task 1 Session 12 The given table graph demonstrates the number of the Ashdown museum’s visitors for about a year before and a year after the museum’s refurbishment. In the pie diagrams, the results of examining the amount of sightseer’s satisfaction from visiting the museum in two various years were questioned. At one glance, it is axiomatic that the amount of visitors’ inclination to go to the museum after renovation significantly increased, also their viewpoint about this sightseeing was more positive. To begin with, in the first period, about 15 percent of 74000 people in Ashdown place tourists were… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

12th Session Writing Cambridge 13 – Test 1 You work for an international company, and would like to spend six months working in its head office in another country. Write a letter to your manager. In your letter • explain why you want to work in the company’s head office for six months • say how your work could be done while you are away • ask for his/her help in arranging it Dear Mr. Johnson I’m writing this letter to show my enthusiasm of working at the headquarter of the company for the period of six months. First of… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

12th Session Grammatical Mistakes
1. Unemployment rate has decreased in recent years.
2. University Students agree with sharing information.
3. Active workforce rate increased because of increasing the growth rate of young people.
4. Young people’s abilities improved by participating in unpaid community services in the last decade.
5. Public health improved by increasing the number of sports facilities.

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI SESSION10 TASK 2 Healthy population is one of the most important issues in all countries. In some opinion raising the number of sport buildings and sport facilities is helpful ,otherwise some people think different measures and actually other ways are needed.(39 words) There are different reasons which would be helpful to people’s health. First of all , increasing sport facilities , such as more equipment and more sport clubs. When the number of sport clubs are a lot or there are a lot of equipment in parks or outdoor places , people are more attractive using these possibilities.… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI TASK 1 SESSION 11 The graph illustrates the number of goods transported in the UK between 1974 and 2002 by four different modes. Overall, goods transportation has been raised in every four modes during these years. But the most popular mode is rail. In 1974 road was the most popular mode of goods transportation in the UK , over 70 million tones , although it had some fluctuations but its peak is in 2002 near 100 million tones which is the most weight transported till 2002. Between 1974 and 1978 rail modes and water modes were the same… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI COLLOCATION #5 SESSION 10 AND 11 1. The rural population between these 10 years is not more than 20 %. 2. General population suffers from lack of public transportation services. 3. The city has a total population of 3 million . 4. The majority of population use public transportation service. 5. In previous two decades urban population has been immigrated to different countries. COLLOCATIONS #6 1. The factories out side large cities caused serious pollution. 2. The pollution was awful that most of the children got seek. 3. The car company is failed to control pollution. 4. Old… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI COMMON MISTAKES SESSION 10
1. He found the picture that has been lost for a long time.
2. I got to the school that I had graduated.
3. I visited the architect who designed our house.
4. There are students who like study alone.
5. Teacher’s who didn’t vaccinate, shouldn’t go to school.

COMMON MISTAKES SESSION 11
1- Computer games have become popular during past 10 years.
2- I’ve lived in Mashad for 9 years.
3- She has been immigrated to Canada 20 years a go.
4- Self study has become interesting among students.
5- I derived to the Royal park last year.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن جلسه دو
1_teenager in some countries don’t have income and they are usually dependent on their parents and pocket money
2_adult people who acquire university education usually have high income.
3_ government adopted a bill to increase income at the beginning of new year
4_if adults have low income they can’t enough support their children
5_teanager usually are very greedy these days and don’t pay attention to average family income

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطاهای متداول جلسه دوم
1_a large number of teenager dissatisfied with education system.
2_these days adult spend more time on smart phone and social media
3_living abroad can not pose problem for our family
4_some teenager think of living and studying abroad
5_ adult people think that self employee is more beneficial than working for some one else

Yasaman shahriari
میهمان
Yasaman shahriari

11th session Writing task 2 While obesity has become a global concern, people do not pay much attention to their health. I believe that providing sports facilities will help a lot to solve the problem and it can motivate. But I think it is not enough and other solutions are needed. (46 words) It is extremely true that increasing sports facilities is a promising issue to solve the problem of obesity and sports facilities can play an important role in solving the problem. The majority of the population prefer to do sports in places that are dedicated to sports. The… بیشتر بخوانید

Yasaman shahriari
میهمان
Yasaman shahriari

Collocation
#Population
1- The general population of vaccinated people is increasing.
2- The decline in agriculture has led to decline in the rural population.
3- Air pollution n big city has led to an increase in mortality in the elderly population.
4- Decrease birth rates have led to an increase in ageing population.
5- Population control must include in government programs.

Yasaman shahriari
میهمان
Yasaman shahriari

Common mistakes
1- People who live in small cities have more convenience.
2- I met a man who lives in Tokyo.
3- The winner of the game is Sarah who has dark hair.
4- Air pollution has become a concern that causes many disease.

1- Every day she goes to school by bus.
2- I have been playing the piano since I was 12.
3- I bought a car last week.
4- I am going to visit my grandmother.
5- The farmer had harvested crops before flood.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه دهم task 1 The diagram illustrates the number of goods transported by four different methods: land, water, rail and pipe line from 1974 to 2002.(22) The number of goods transported by land is the highest, and the line shows that from the beginning to the end of the period, despite fluctuations, there is an upward trend. The amount of products transported by sea and rail roads had almost the same starting point of nearly 40 MT. Despite the almost same beginning points, the two lines are quite different. The number of water goods has grown to nearly 60… بیشتر بخوانید

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

خطاهای متداول جلسه دهم
1) Exercise and nutrition are two effective ways which keep your body healthy and fit.
2) Sports and health programs should be shown to the people on TV which can help people be more aware.
3)Restrictions should be imposed on the trade of high-calorie and unhealthy snacks that prevent people from eating these foods.
4) People who are not confident about their body ,have not exercised.
5)Officials and managers who are concerned about the physical health of society, should be hired.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

کالوکیشن جلسه دهم

1) It seems that the rural population has more physical health than the urban population.
2) The growth of the elderly population in recent years should indicate that the importance of exercise has disappeared.
3) Population control should be one of the rules of the country because with the growth of the population, it will not be possible to distribute healthy and nutritious food fairly.
4) The population of obese people has increased by 20% in the last ten years.
5) Population density should always be balanced between elderly and energetic, fit and healthy young people.

Zhina gorji
میهمان
Zhina gorji

رایتینگ تسک ۲ جلسه ۱۱ ( improving public health ) over last several years , there have been done some efforts by government to improve public health , a certain number of them say that increasing the amount of sport facilities is the best way out there , while the others think that there are other ways which are more effective . Firstly , having a lot of sports facilities is the great way to improve public health and it has its own effects either directly or indirectly , it has been agreed that If you exercise regularly , you… بیشتر بخوانید

Zhina gorji
میهمان
Zhina gorji

متداول ترین خطاهای گرامر درس ۱۰-۱۱
I was talking to a friend who teaches my little sister Germany and she told me that she has never worked with little kids before

Zhina gorji
میهمان
Zhina gorji

Top collocation 10-11
-the population at that time was a tenth of what is today . -we all should behave responsibly to control environmental pollution.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه دهم task1 The diagram illustrates the number of goods transported by four different methods: land, water, rail and pipe line from 1974 to 2002.(22) The number of goods transported by land is the highest, and the line shows that from the beginning to the end of the period, despite fluctuations, there is an upward trend. The amount of products transported by sea and rail roads had almost the same starting point of nearly 40 MT. Despite the almost same beginning points, the two lines are quite different. The number of water goods has grown to nearly 60 MT,… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

11th session writing Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. Discuss both these views and give your own opinion. Today, due to the new ways of life, most of the people do not have a healthy life. Although, I believe that one of the best ways for changing it, is using sports facilities for people to have more exercise, but this is not sufficient and other attitudes are needed. There… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

11th session collocation
1. Environmental pollution has a significant impact on public health.
2. One of the ways of reducing pollution is using public transportation systems.
3. Environmental pollution is one of the most important social problems.
4. Governments have different plans for solving pollution problems.
5. Secondhand cars are one of the main source of pollution.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

11th session grammatical mistakes
1. He had spent hours studying for the exam but still failed.
2. Steve’s boss had warned her not to leave early, but he still went home before lunch
3. If I hadn’t had my umbrella with me, I’d have gotten soaking wet.
4. We saw a movie after we finished dinner.
5. We saw a movie after we had finished dinner.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

11th session common mistakes
1. People use social media to share information.
2. Doing unpaid community services has been popular these days.
3. Young people do unpaid community services to get experience.
4. Using sport facilities has improved public health.
5. The quantities of goods transported in UK have increased recently.

سعید صادقی
میهمان
سعید صادقی

سلام استاد. من خطاهای متداول رو دوباره نوشتم و ارسال کردم. میشه لطفا رایتینگ ارسالی رو تصحیح کنید

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

استاد یک سوال داشتم امکانش هست برای رایتینگ ها که زحمت تصحیح رو میکشید .نمره تخمینی هم منظور بشه؟

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

Session 11th Nowadays, many countries around the world have a special focus on the public health. However, there is a growing of people believed rising the quantity of sports equipment have a dramatic effect on it. Beside others say, another factors also are be necessary. (43) An increasing substantial number of sport facilities have many positive points. First of all, it can be decrease cost of doing sport for people. When the cost is decrease, people can use that facilities as much as cheaper. Also they can easily access to that so, big part of people may use this occasion.… بیشتر بخوانید

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

common mistakes session 10th and 11th
# 10
1-I bought a new car that is very expensive.
2-Last week, I went to my hometown that is far away.
3-I like my neighbor who lives next door.
4-He lives in Tehran, which he likes.
5-I’m looking for my colleage who can fix this computer.

# 11
1-I watched a movie yesterday.
2-I have been feeling tired since i started learning English.
3-I have taken this photo this morning.
4-i haven’t done my homework yet.
5-I have worked really hard for last 3 years.

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

collocation session 10th and 11th

# Provide
1-In the some smalltowns 4G connection service is not provided.

2-The government should provide good education to young population.

3-This book provides information that as you need.

4-A vareity of transport facilities are provided by the local council.

5-Smalltown provides a chance to live in a peaceful place.

# Research
1-The aim of this research project is to study modern irrigation system.

2-I was in Tehran carrying out research for my job.

3-I’m goinging to participate in scientific research about Artificial Intelligence for my company.

4-Our team will doing research about our city transport system.

5-We had extensive research about city vegetation.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

10th session, writing The given graph illustrates amount of goods that were transported by four different methods in the UK between 1974 and 2002. (21 words) At the beginning of 1974 pipeline transportation was a little more than 0 million tons. But it was increased gradually by 2002. (22 words) Both Rail and water ways were almost same, about 40 million tons, in 1974. Although, it seems through time people prefer to transport the goods by water. In other words, the goods transported by water was sharply increased unlike rail ways. (41 words) The most of amount for goods transporting… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

10th session, common mistakes
Some of information which are too important, should not share.
The children who work in the unpaid community services are more responsible than others.
There are a lot of benefits and drawbacks for People who live in big cities.
The places where don’t have sports facilities, majority of people suffer from obesity.
In the some countries where the rate of young people is high, can be named developed countries.

Yasaman shahriari
میهمان
Yasaman shahriari

Task 1 The graph illustrates the amount of goods transferred in 4 ways in the UK from 1974 to 2002. (18 words) Most of the goods transported are related to road transport. In the beginning, it was just under 80tons in 1974 and it had an increasing trend in the 4 first years, but in the second 4years, it has fallen. After that, it increased almost with an oscillating trend and finally reached 100tons in 2002. The goods transported by rail and water were similar in the first 4 years. But in the next 4 years, the water transportation had… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

(letter from Cambridge 11)10th session Writing You recently receive a letter from a friend asking for advice about whether to go to college or to try to get a job. You think he/she should get a job. Write a letter to this friend. In your letter • Why he/she would not enjoy going to college • Explain why getting a job is a good idea for him/her • Suggest types of job that would be suitable for him/her Dear john I recently received a letter from you for advising about going to college or getting a job. For several reasons,… بیشتر بخوانید

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

common mistakes session 10th and 11th
# 10
1-I bought a new car that is very expensive.
2-Last week, I went to my hometown that is far away.
3-I like my neighbor who lives next door.
4-He lives in Tehran, which he likes.
5-I’m looking for my colleage who can fix this computer.

# 11
1-I watched a movie yesterday.
2-I have been feeling tired since i started learning English.
3-I have taken this photo this morning.
4-i haven’t done my homework yet.
5-I have worked really hard for last 3 years.

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

ff

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

aa

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

collocation session 10th and 11th

# Provide
1-In the some smalltowns 4G connection service is not provided.

2-The government should provide good education to young population.

3-This book provides information that as you need.

4-A vareity of transport facilities are provided by the local council.

5-Smalltown provides a chance to live in a peaceful place.

# Research
1-The aim of this research project is to study modern irrigation system.

2-I was in Tehran carrying out research for my job.

3-I’m goinging to participate in scientific research about Artificial Intelligence for my company.

4-Our team will doing research about our city transport system.

5-We had extensive research about city vegetation.

سولماز سلامی
میهمان
سولماز سلامی

Sessions 9 Writing task 1 The graph illustrates the quantities of goods transported by four different ways in the UK from 1974 to 2002. Overall, it is obvious that the quantities of goods transported by all modes of transport experienced a steady increase expect for rail way, which remained constant during these years. The largest amount of goods was transported by roads, with approximately 70 billion tons in 1974. Despite some fluctuations, it increased to reach just under 80 MT in 1995 and then it had a sharp upward trend and the end of point reached to 100 MT ,… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

fatemeh tashakkori تصحيح مقدمه تسك 2 جلسه نهم In some countries managers and teachers has been suggested that students should do some unpaid community services and doing some compulsory activities as their school program. These kind of activities can have advantages or disadvantages.(35 words) Students who has participated to unpaid community services may face different difficulties . First of all false confidence or not to be satisfied of doing school activities; This problems mostly occurs for boys. When they go to different places specially poor neighborhoods and do so many important activities some of them feel false confidence and think… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

fatemh tashakkori session 8

COMMON MISTAKES
#8
1. The apply is sent to university.
2. The schools are built by unpaid community services.
3. If parents talk to their children , their stress will reduce.
#9
1. High school programs may be very difficult.
2. I can speak English fluently.
3. Some activities are beneficial to health.

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

fatemeh tashakkori session 8

COLLOCATION
1. Technological progress may deliver the next expansion.
2. The trust has made significant progress this year.
3. Some countries needed tolerance to achieve progress.
4. They had made significant progress in building new houses.
5. The government needs to evaluate the progress of vaccination.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

کالوکیشن جلسه نهم

1)Forcing students to do free services can have a devastating impact on them.
2)Older people can have a positive impact on students.
3) Creating a happy environment for students to work and study at the same time can reduce the negative impact of social media.
4) Helping older people without paying any money has a significant financial impact on society.
5) One of the long-term impacts of student work is increasing their social skills.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

خطاهای متداول جلسه نهم
1 Schools must take preventive measures to protect students.
2 Free social services are useful for improving students’ social skills.
3 Implementing a social service’s plan looks good.
4 Students must develop their individual and social skills simultaneously.
5 Older people seem to be more experienced in the community

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه نهم Since both practical experience and academic high school education have a significant impact on students’ lives, some people believe that unpaid community services should be made mandatory for students. Nevertheless, there are some risks and drawbacks.(36) Volunteer work benefits students. Firstly,it helps teenagers be self-confident. Some students are not good at academic subjects,and thus may feel inferior to their peers.These students can have an opportunity to demonstrate their abilities by teaching younger children artistic,sports and music skills. And they can be proud of themselves because the younger children under their training were able to grow. Secondly,serving their… بیشتر بخوانید

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

session 9 A growing number of people believe engage high school students in social voluntary activities such as promoting in neighborhood or taking part in voluntary charity is necessary. In my opinion, although this view has some drawbacks, but I completely agree with that. (42) Some students are not really interested to participate in voluntary activities during studies. First of all, some students prefer to do their own favorite activities for reasons. These groups of students usually want do their like sports or hang out with their friends and they aren’t interested to do any voluntary activity. Also probably some… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

9th session, writing Some people think it is mandatory for high school students to allocate some time of their education to community services. In my opinion, it is not a bad idea, but there are some problems in this issue. (37 words) Community services have some benefits for children. First of all, the students can attend to teamwork services. They can boost their information how they work with others. In other words, students will be familiar with working as a group. It can help them to be succeeded in their future job. Secondly, students can learn to be a responsible… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI WRITING TASK 2 SESSION 9 In some countries managers and teachers has been suggested that students should do some unpaid community services and doing some compulsory activities as their school program. Some of the schools specially high schools has provided situation and spare time for their students to have community and some activities with some charity groups or guide them participate unpaid community services. These kind of activities can have advantages such as self confidence and being thankful for blessings and preparing for life difficulties or disadvantages like false confidence or dislike doing school activities.( 90words) Students who… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI

COMMON MISTAKES
#8
1. The apply is sent to university.
2. The schools are built by unpaid community services.
3. If parents talk to their children , their stress will reduce.
#9
1. High school programs may be very difficult.
2. I can speak English fluently.
3. Some activities are beneficial to health.

COLLOCATION
1. Technological progress may deliver the next expansion.
2. The trust has made significant progress this year.
3. Some countries needed tolerance to achieve progress.
4. They had made significant progress in building new houses.
5. The government needs to evaluate the progress of vaccination.

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

Writing session 8 and 9 A growing number of people believe engage high school students in social voluntary activities such as promoting in neighborhood or taking part in voluntary charity is necessary. In my opinion, although this view has some drawbacks, but I completely agree with that. (42) Some students are not really interested to participate in voluntary activities during studies. First of all, some students prefer to do their own favorite activities for reasons. These groups of students usually want do their like sports or hang out with their friends and they aren’t interested to do any voluntary activity.… بیشتر بخوانید

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه نهم Since both practical and academic high school education have a significant impact on students’ lives, some people believe that unpaid community services should be made mandatory for students. Nevertheless, there are some risks and drawbacks.(35) Volunteer work benefits students. Firstly,it helps teenagers be self-confident. Some students are not good at academic subjects, and thus may feel inferior to their peers. These students can have the opportunity to demonstrate their abilities by teaching younger children artistic, sports and music skills. And they can be proud of themselves because the younger children under their training were able to grow.… بیشتر بخوانید

ZHINA GORJI
میهمان
ZHINA GORJI

It has been discussed that unpaid community services and volunteering work should be an essential part of high school , although this opinion has already been used in many public schools and colleges. adding volunteering work and unpaid services as a compulsory for students and collegian has it own advantages and it can be beneficial in their resume, they can also gain many valuable experience and have the opportunity to open their eyes and see how other people live so they can feel more sympathetic towards them and act more affectionate to those whose lives are different , and it’s… بیشتر بخوانید

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه نهم Since both practical and academic high school education have a significant impact on students’ lives, some people believe that unpaid community services should be made mandatory for students. Nevertheless, There are some risks and drawbacks.(35) Volunteer work benefits students. Firstly,it helps teenagers be self-confident. Some students are not good at academic subjects, and thus may feel inferior to their peers. Teaching,singing or painting to children, offers them chances to use their unique talents. When teenagers perceive these children are improving under their coaching,they would feel that they are also worthy individuals. Secondly,serving their communities helps students find… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

9th session, writing Some people think it is mandatory for high school students to allocate some time of their education to community services. In my opinion, it is not a bad idea, but there are some problems in this issue. (37 words) First of all, the students can attend to teamwork services. They can boost their information how they work with others. In other words, students will be familiar with working as a group. It can help them to be succeeded in their future job. Secondly, students can learn to be a responsible person. Responsibility is one of the most… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

خطاهای متداول جلسه نهم
Doing unpaid community services is beneficial for students
Doing unpaid community services may be harmful for students
Students who do unpaid community services become more responsible than others
Job seekers who do unpaid community services seems to be more successful than others
Doing unpaid community services is a best way for gaining experience

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

کالوکیشن جلسه نهم
1. Doing unpaid community services by students has a tremendous impact on their life
2. Doing unpaid community services under supervision of parents could decrease its negative impacts.
3. One of the significant impacts of unpaid community services by students is increasing responsibility.
4. Unpaid community services may have negative impact on student’s life
5. Doing unpaid community services by Job seekers usually has positive impact on employers.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

9th session
ایده پردازی
Agree
# learning Life Skills
# Increasing Responsibility

Disagree
# working under pressure
# not safe

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه هشتم task 1 The chart illustrates the minutes that the UK people spent talking on the phone which can be separated to three classes of local line,International line and Mobile between 1995 to 2002 . (32) At the beginning , the time that people spent on Local-fixed line phones was almost 70 billion minutes and this number of minutes gradually increased over four years and it reached a peak of 90 billion minutes in 1999.In the last half of this 8-years period a downward trend can be seen and therefore the minutes spent on phone calls reduced to… بیشتر بخوانید

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

کالوکیشن جلسه نهم

1)Forcing students to do free services can have a devastating impact on them.
2)Older people can have a positive impact on students.
3) Creating a happy environment for students to work and study at the same time can reduce the negative impact of social media.
4) Helping older people without paying any money has a significant financial impact on society.
5) One of the long-term impacts of student work is increasing their social skills.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

ایده پردازی جلسه نهم

+
# Increasing the sense of altruism
# increasing practical experience
_
# have not enough time to read school lessons
# lack of opportunity for recreational activities

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

خطاهای متداول جلسه هشتم

1)In my opinion, high school students should not be forced to do social work.
2) The potential of students is used by society can be beneficial to the community.
3) Creative work which is done by high school students can be enhanced with hands-on experience.
4) Students must be supervised to protect them from danger.
5) The relationship is made by the authorities between students and the elderly ,ensures the mental health of the community.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

کالوکیشن جلسه هشتم

1)Experts should gather useful information about high school students.
2) Students and seniors can exchange their information.
3)All the information students need about job , can be provided by doing free social work.
4) High school principals received information from children that their sense of satisfaction has increased after doing good deeds.
5) Older people’s experiences are necessary sources of information for high school students.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه هشتم -task 1 The chart illustrates the minutes that the UK people spent talking on the phone which can be separated to three classes of local line , International line and Mobile between 1995 to 2002 . (34) At the beginning point of the chart, the time that people spent on Local-fixed line phones is almost 70 billion minutes and this number of minutes gradually increased over four years and it reached a peak of 90 billion minutes in 1999.In the last half of this 8-years period a downward trend can be seen, and therefore the minutes spent… بیشتر بخوانید

ZHINA GORJI
میهمان
ZHINA GORJI

[16:07, 22/09/2021] Zhina: Unpaid community service (compulsory)

Agree
# good for resume
# improve self efficacy

Disagree
# it can be mentally exhausting
# distract students from studying

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

9th session, ایده پردازی
Agree
# attending teamwork
# learning new professions
Disagree
# working without interest
# Working harder than their ability

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

9th session, collocations
Working in the charity has significant impact on children’s future.
Unpaid community service has long-term impact on academic achievement.
New scientific research made immediate impact on this virus.
Happiness in teenage years reduce negative impact on their mentality.
In cities where have young population, has positive impact on economic.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

9th session, ایده پردازی
Agree
# learning responsibility
# gaining experience
Disagree
# working under pressure
# Academic failure

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

fatemeh tashakkori task1 session8 The chart illustrates the time spent on the phone in 3 different types as local type , national and international type and mobiles between 1995-2002 in the UK. In 1995 ,local calls were populate and they were using more than 70 billions minutes , this number had been increasing to 90 billion minutes in 1990 ,but for next 3 years it had been decreasing to 70 billion minutes again. In 1995 , national and international calls were not very populate and it was less than 40 billion minutes but for 7 years it had increased steadily… بیشتر بخوانید

سولماز سلامی
میهمان
سولماز سلامی

8th session Writing task 1 The chart illustrates the amount of time spent by individuals in the UK on three various telephone calls during the period between 1995 and 2002. In 1995 local fixed line calls were approximately 70 billion minutes. It rose steadily till just under 90 billion minutes in 1998 . It is obvious that there was decline and fell back to the level of 1995. National and international fixed line calls had a gradually increase all over the period, which it rose from just under 40 billion minutes in 1995 to about 60 billion minutes in 2002.… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

8th session, collocations
There is a piece of useful information about advantages of living in big cities.
Scientists gave information about hippiness in teenage years.
Some sources of information are too secret to share.
Can you provide me information on how many old people this city has?
Farmers should accurate information about farmlands quality before planting.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

The chart illustrates the total length of time of minutes spent by people in the UK in three categories between 1995 to 2002. (23 words) At the beginning of 1995, local calls were more than 70 billion minutes. Then these calls increased until 1999 and reached a peak of 90 billion minutes in that time. After that, it shows a decrease of time until 2002. (40 words) The national and international fixed line calls were between local and mobile calls all over the period. In 1995, this type of calls were less than 40 billion minutes and rose more than… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

8th session writing, Task1 The chart illustrates the total length of time of minutes spent by people in the UK in three categories between 1995 to 2002. At the beginning of 1995, local calls were more than 70 billion minutes. Then these calls increased until 1999 and reached a peak of 90 billion minutes in that time. After that, it shows a decrease of time until 2002. The national and international fixed line calls were between local and mobile calls all over the period. In 1995, this type of calls were less than 40 billion minutes and rose more than… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

Writing task 1 You recently bought a jacket, but when you got home, you discovered it was damaged. When you took it back to the store, you were told that merchandise cannot be returned. Write a letter to the store manager. In your letter • Describe the problem with the jacket • Explain what happened when tried to return it • Say what you would like the manager to do Dear sir or Madam, I want to explain a very tough situation that made for me in your store two days ago. I bought a very nice jacket for my… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

7th session, writing Agriculture science and devices have been made significant progress. But many population in all over the world face and suffer from hunger. There is a big discussion about the reasons and approaches of this issue between agriculture ministers and officials in order to solve that. (45 words) There are some causes of food shortage in around the world. First of all, some countries have not got professional universities for major of agriculture. In other words, majority of agricultural universities located in developed countries. The people who work as farmers, just use knowledge of their ancestors and do… بیشتر بخوانید

ZHINA GORJI
میهمان
ZHINA GORJI

#research
– how’s your scientific research going?
– we should do some research about our new topic.
-i’ve got some research to go down at the library
-i was trying to research the project
#job
– i need to apply for this new job in US
-i quit my job and immigrated to another country
-i can handle this job by my own
-what kinds of job are you looking for?

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

fatemeh tashakkori writing session 7 Agriculture has been one of the most advanced revolutions to human civilization. But for some different and important reasons most human population of the world are still hungry and one of the most important challenges for governments .The different reasons and solutions can be devised. (45 words) So many cases can cause people around the world steel go hungry; First of all climate changing can be one of the most important reasons, specially for poor countries such as Africa and some Asian countries. In most developed countries they had so many researches and facilities to… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

7th session, grammar
#7
Scientists are busy carrying out some scientific research.
There are few facilities in small towns.
Some young adults don’t enjoy living abroad.
Plants have little effect on air pollution in metropolises.
This extensive research provides any information about the COVID-19.

Narges Esfahani
میهمان
Narges Esfahani

TASK 2: in spite of the advances made in agriculture. many people around the world still go hungry. why is this the case? what can be done about this problem One of the most important challenges of our era is the world starvation. In spite of ever-growing advances in agricultural and food production, some areas of the world still suffer from this issue. (33 words) On the one hand, while there are a lots of reasons, some are more predominant. First of all, the wealth distribution is unfair. there is a huge gap between the rich people and those who… بیشتر بخوانید

سولماز سلامی
میهمان
سولماز سلامی

Nowadays There are countless countries suffering from hunger issue. Although there are different reasons behind this challenge, different solutions can be suggested. This essay will discuss these two points. Main cause of famine around the world are varied. First of all, change in climate is noticeable issue that can cause famine in some countries. Because of this problem some countries involved shortage water resources. For instance, in some part of Africa it has not rained in long years. Consequently poor countries farmer can not grow their crops. Secondly, in some poor countries always farmers do not have own land therefore,… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

استاد به سوالات اسپیکینگ که سمپل ندارند هم جواب بدیم؟

Yasaman shahriari
میهمان
Yasaman shahriari

Agriculture provides the staple part of nutritional needs of human but with all progress it has made, some people around the world are still suffering from hunger. This essay will discuss sustainability of hunger and solutions to address it. (39 words) Hunger around the world can have many reasons. First of all, one of the major reasons is severe climate change in the last century. It has changed the amount of rainfall. For instance this changes has reduced rainfall in hot and dry areas. Many agriculture crops need abundant irrigation to grow. So, the lack of water resources destroys crops.… بیشتر بخوانید

Negar shilanan
میهمان
Negar shilanan

نگار شیلانان 7th session

Global hunger
Reasons

# unfair distribution of wealth
#wrong policies

# injustice
#war

#Drought
#Poverty of communities

Solutions

#fair distribution of wealth
#Amend the rules

#Proper implementation of the rules
#Global peace

#Modern farming methods
#International aid

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

7th session, common mistakes
People can make more progress in big cities than small cities.
Air pollution has more effects on people who have trouble breathing.
Try to have more income.
The government provides more facilities to make progress.
Scientists carry out more research projects abroad.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

7th session writing, Task2 In spite of the fact that agriculture science and advises have been made progress, many people face and suffer from hunger in around the world. There is a big discussion about the reasons and approaches of this issue between agriculture ministers and officials in order to solve that. There are some causes of food shortage in around the world. First of all, some countries in the world have not got professional universities for major of agriculture. In other words, majority of agricultural universities located in developed countries. The people who work as farmers, just use knowledge… بیشتر بخوانید

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه هفتم Recent years have witnessed tremendous developments in agricultural and despite the significant developments in agriculture a large number of people in the world, due to some shortcomings, still suffer from famine and malnutrition, however there are some solutions to cease this process.(40) Two main factors play a role in increasing people’s hunger. Firstly, in many countries, especially underdeveloped countries, farmers are financially incapable of purchasing sophisticated and advanced machines therefore they continue following old-fashioned methods and failing to apply technologies in their crops and lands, so their outcomes cannot meet the demands and requirements of people’s hunger.… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

7th session writing, Task2
Global hunger

Reasons
#Lack of experts of agriculture
#unsuitable lands for planting

solutions
#educated and experienced people
#improvement of agricultural land

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

6th and 7th sessions
Common mistakes
1. Students must study more to pass their exams successfully.
2. Farmers should use new methods in farming.
3. Climate change can make changes in life style.
4. Scientists try to focus more and more on new challenges.
5. Children like watching T.V more than doing homework.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

6th and 7th sessions
Collocation

# Research
1. Scientists do some scientific research about global hunger.
2. International companies do extensive researches on climate changes.
3. Governments always support research projects.
4. Research team tried to publish their research result on time.
5. Nowadays, scientists do research to find new ways for treatment new diseases.

# Job
1. Nowadays, adults have to do some temporary jobs for better life.
2. Take a university degree help students to take their desired job.
3. Job satisfaction is the most important factor in choosing a job.
4. Students usually do manual jobs in the university.
5. You may lose your job if you do not respect to organization’s regulations.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

سلام استاد نمونه سوال های لیستنینگ و ریدینگ سایت برای اینکه خودمون تمرین کنیم جواب ندارن؟