کلاس آنلاین آیلتس شهریورماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس شهریورماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس شهریورماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس شهریورماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 2 شهریورماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آنلاین آیلتس شهریورماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 22nd, 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 57 to 61 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 13 to 20 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 and 23 از این صفحه ببینید

#22 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #22 and #23 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ فرایند تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 20th and 21st Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 56 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 and 21 از این صفحه ببینید

#20 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #20 and #21 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

بار چارت رایتینگ آیلتس نمره 6

.

.

Assignments of the 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 and 19 از این صفحه ببینید

#18 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #18 and #19 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل نمره 7 رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک دوم

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

.

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#16 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #16 and #17 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1 - (فرایند process)

.

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 51 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#14 and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #9 and #10 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 35  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #7 and #8 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 16 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 to 30  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #5 and #6 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 15 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 to 24  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #4 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 to 20  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 16 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #3 از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #6 and #7  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 10 11 12 13 14 15  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 10 11 12 13 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#4 and #5 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #4 and #5  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید  

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید  

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 and 3 از این صفحه ببینید

#2 and #3 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #2 and #3  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نوشتن مقدمه 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 examples for Collocations #1  از اینجا ببینید

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس آنلاین آیلتس شهریورماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

468
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید کامنت بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
256 Comment threads
212 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع کامنت
21 Comment authors
فهیمه صلبیadminYasaman shahriarisaeid sadeghiMorteza Najafian Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

10th session, writing The given graph illustrates amount of goods that were transported by four different methods in the UK between 1974 and 2002. (21 words) At the beginning of 1974 pipeline transportation was a little more than 0 million tons. But it was increased gradually by 2002. (22 words) Both Rail and water ways were almost same, about 40 million tons, in 1974. Although, it seems through time people prefer to transport the goods by water. In other words, the goods transported by water was sharply increased unlike rail ways. (41 words) The most of amount for goods transporting… بیشتر بخوانید

Yasaman shahriari
میهمان
Yasaman shahriari

Task 1 The graph illustrates the amount of goods transferred in 4 ways in the UK from 1974 to 2002. (18 words) Most of the goods transported are related to road transport. In the beginning, it was just under 80tons in 1974 and it had an increasing trend in the 4 first years, but in the second 4years, it has fallen. After that, it increased almost with an oscillating trend and finally reached 100tons in 2002. The goods transported by rail and water were similar in the first 4 years. But in the next 4 years, the water transportation had… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

(letter from Cambridge 11)10th session Writing You recently receive a letter from a friend asking for advice about whether to go to college or to try to get a job. You think he/she should get a job. Write a letter to this friend. In your letter • Why he/she would not enjoy going to college • Explain why getting a job is a good idea for him/her • Suggest types of job that would be suitable for him/her Dear john I recently received a letter from you for advising about going to college or getting a job. For several reasons,… بیشتر بخوانید

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

common mistakes session 10th and 11th
# 10
1-I bought a new car that is very expensive.
2-Last week, I went to my hometown that is far away.
3-I like my neighbor who lives next door.
4-He lives in Tehran, which he likes.
5-I’m looking for my colleage who can fix this computer.

# 11
1-I watched a movie yesterday.
2-I have been feeling tired since i started learning English.
3-I have taken this photo this morning.
4-i haven’t done my homework yet.
5-I have worked really hard for last 3 years.

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

collocation session 10th and 11th

# Provide
1-In the some smalltowns 4G connection service is not provided.

2-The government should provide good education to young population.

3-This book provides information that as you need.

4-A vareity of transport facilities are provided by the local council.

5-Smalltown provides a chance to live in a peaceful place.

# Research
1-The aim of this research project is to study modern irrigation system.

2-I was in Tehran carrying out research for my job.

3-I’m goinging to participate in scientific research about Artificial Intelligence for my company.

4-Our team will doing research about our city transport system.

5-We had extensive research about city vegetation.

سولماز سلامی
میهمان
سولماز سلامی

Sessions 9 Writing task 1 The graph illustrates the quantities of goods transported by four different ways in the UK from 1974 to 2002. Overall, it is obvious that the quantities of goods transported by all modes of transport experienced a steady increase expect for rail way, which remained constant during these years. The largest amount of goods was transported by roads, with approximately 70 billion tons in 1974. Despite some fluctuations, it increased to reach just under 80 MT in 1995 and then it had a sharp upward trend and the end of point reached to 100 MT ,… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

fatemeh tashakkori تصحيح مقدمه تسك 2 جلسه نهم In some countries managers and teachers has been suggested that students should do some unpaid community services and doing some compulsory activities as their school program. These kind of activities can have advantages or disadvantages.(35 words) Students who has participated to unpaid community services may face different difficulties . First of all false confidence or not to be satisfied of doing school activities; This problems mostly occurs for boys. When they go to different places specially poor neighborhoods and do so many important activities some of them feel false confidence and think… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

fatemh tashakkori session 8

COMMON MISTAKES
#8
1. The apply is sent to university.
2. The schools are built by unpaid community services.
3. If parents talk to their children , their stress will reduce.
#9
1. High school programs may be very difficult.
2. I can speak English fluently.
3. Some activities are beneficial to health.

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

fatemeh tashakkori session 8

COLLOCATION
1. Technological progress may deliver the next expansion.
2. The trust has made significant progress this year.
3. Some countries needed tolerance to achieve progress.
4. They had made significant progress in building new houses.
5. The government needs to evaluate the progress of vaccination.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

کالوکیشن جلسه نهم

1)Forcing students to do free services can have a devastating impact on them.
2)Older people can have a positive impact on students.
3) Creating a happy environment for students to work and study at the same time can reduce the negative impact of social media.
4) Helping older people without paying any money has a significant financial impact on society.
5) One of the long-term impacts of student work is increasing their social skills.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

خطاهای متداول جلسه نهم
1 Schools must take preventive measures to protect students.
2 Free social services are useful for improving students’ social skills.
3 Implementing a social service’s plan looks good.
4 Students must develop their individual and social skills simultaneously.
5 Older people seem to be more experienced in the community

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه نهم Since both practical experience and academic high school education have a significant impact on students’ lives, some people believe that unpaid community services should be made mandatory for students. Nevertheless, there are some risks and drawbacks.(36) Volunteer work benefits students. Firstly,it helps teenagers be self-confident. Some students are not good at academic subjects,and thus may feel inferior to their peers.These students can have an opportunity to demonstrate their abilities by teaching younger children artistic,sports and music skills. And they can be proud of themselves because the younger children under their training were able to grow. Secondly,serving their… بیشتر بخوانید

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

session 9 A growing number of people believe engage high school students in social voluntary activities such as promoting in neighborhood or taking part in voluntary charity is necessary. In my opinion, although this view has some drawbacks, but I completely agree with that. (42) Some students are not really interested to participate in voluntary activities during studies. First of all, some students prefer to do their own favorite activities for reasons. These groups of students usually want do their like sports or hang out with their friends and they aren’t interested to do any voluntary activity. Also probably some… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

9th session, writing Some people think it is mandatory for high school students to allocate some time of their education to community services. In my opinion, it is not a bad idea, but there are some problems in this issue. (37 words) Community services have some benefits for children. First of all, the students can attend to teamwork services. They can boost their information how they work with others. In other words, students will be familiar with working as a group. It can help them to be succeeded in their future job. Secondly, students can learn to be a responsible… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI WRITING TASK 2 SESSION 9 In some countries managers and teachers has been suggested that students should do some unpaid community services and doing some compulsory activities as their school program. Some of the schools specially high schools has provided situation and spare time for their students to have community and some activities with some charity groups or guide them participate unpaid community services. These kind of activities can have advantages such as self confidence and being thankful for blessings and preparing for life difficulties or disadvantages like false confidence or dislike doing school activities.( 90words) Students who… بیشتر بخوانید

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

FATEMEH TASHAKKORI

COMMON MISTAKES
#8
1. The apply is sent to university.
2. The schools are built by unpaid community services.
3. If parents talk to their children , their stress will reduce.
#9
1. High school programs may be very difficult.
2. I can speak English fluently.
3. Some activities are beneficial to health.

COLLOCATION
1. Technological progress may deliver the next expansion.
2. The trust has made significant progress this year.
3. Some countries needed tolerance to achieve progress.
4. They had made significant progress in building new houses.
5. The government needs to evaluate the progress of vaccination.

Morteza Najafian
میهمان
Morteza Najafian

Writing session 8 and 9 A growing number of people believe engage high school students in social voluntary activities such as promoting in neighborhood or taking part in voluntary charity is necessary. In my opinion, although this view has some drawbacks, but I completely agree with that. (42) Some students are not really interested to participate in voluntary activities during studies. First of all, some students prefer to do their own favorite activities for reasons. These groups of students usually want do their like sports or hang out with their friends and they aren’t interested to do any voluntary activity.… بیشتر بخوانید

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه نهم Since both practical and academic high school education have a significant impact on students’ lives, some people believe that unpaid community services should be made mandatory for students. Nevertheless, there are some risks and drawbacks.(35) Volunteer work benefits students. Firstly,it helps teenagers be self-confident. Some students are not good at academic subjects, and thus may feel inferior to their peers. These students can have the opportunity to demonstrate their abilities by teaching younger children artistic, sports and music skills. And they can be proud of themselves because the younger children under their training were able to grow.… بیشتر بخوانید

ZHINA GORJI
میهمان
ZHINA GORJI

It has been discussed that unpaid community services and volunteering work should be an essential part of high school , although this opinion has already been used in many public schools and colleges. adding volunteering work and unpaid services as a compulsory for students and collegian has it own advantages and it can be beneficial in their resume, they can also gain many valuable experience and have the opportunity to open their eyes and see how other people live so they can feel more sympathetic towards them and act more affectionate to those whose lives are different , and it’s… بیشتر بخوانید

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه نهم Since both practical and academic high school education have a significant impact on students’ lives, some people believe that unpaid community services should be made mandatory for students. Nevertheless, There are some risks and drawbacks.(35) Volunteer work benefits students. Firstly,it helps teenagers be self-confident. Some students are not good at academic subjects, and thus may feel inferior to their peers. Teaching,singing or painting to children, offers them chances to use their unique talents. When teenagers perceive these children are improving under their coaching,they would feel that they are also worthy individuals. Secondly,serving their communities helps students find… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

9th session, writing Some people think it is mandatory for high school students to allocate some time of their education to community services. In my opinion, it is not a bad idea, but there are some problems in this issue. (37 words) First of all, the students can attend to teamwork services. They can boost their information how they work with others. In other words, students will be familiar with working as a group. It can help them to be succeeded in their future job. Secondly, students can learn to be a responsible person. Responsibility is one of the most… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

خطاهای متداول جلسه نهم
Doing unpaid community services is beneficial for students
Doing unpaid community services may be harmful for students
Students who do unpaid community services become more responsible than others
Job seekers who do unpaid community services seems to be more successful than others
Doing unpaid community services is a best way for gaining experience

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

کالوکیشن جلسه نهم
1. Doing unpaid community services by students has a tremendous impact on their life
2. Doing unpaid community services under supervision of parents could decrease its negative impacts.
3. One of the significant impacts of unpaid community services by students is increasing responsibility.
4. Unpaid community services may have negative impact on student’s life
5. Doing unpaid community services by Job seekers usually has positive impact on employers.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

9th session
ایده پردازی
Agree
# learning Life Skills
# Increasing Responsibility

Disagree
# working under pressure
# not safe

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه هشتم task 1 The chart illustrates the minutes that the UK people spent talking on the phone which can be separated to three classes of local line,International line and Mobile between 1995 to 2002 . (32) At the beginning , the time that people spent on Local-fixed line phones was almost 70 billion minutes and this number of minutes gradually increased over four years and it reached a peak of 90 billion minutes in 1999.In the last half of this 8-years period a downward trend can be seen and therefore the minutes spent on phone calls reduced to… بیشتر بخوانید

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

کالوکیشن جلسه نهم

1)Forcing students to do free services can have a devastating impact on them.
2)Older people can have a positive impact on students.
3) Creating a happy environment for students to work and study at the same time can reduce the negative impact of social media.
4) Helping older people without paying any money has a significant financial impact on society.
5) One of the long-term impacts of student work is increasing their social skills.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

ایده پردازی جلسه نهم

+
# Increasing the sense of altruism
# increasing practical experience
_
# have not enough time to read school lessons
# lack of opportunity for recreational activities

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

خطاهای متداول جلسه هشتم

1)In my opinion, high school students should not be forced to do social work.
2) The potential of students is used by society can be beneficial to the community.
3) Creative work which is done by high school students can be enhanced with hands-on experience.
4) Students must be supervised to protect them from danger.
5) The relationship is made by the authorities between students and the elderly ,ensures the mental health of the community.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

کالوکیشن جلسه هشتم

1)Experts should gather useful information about high school students.
2) Students and seniors can exchange their information.
3)All the information students need about job , can be provided by doing free social work.
4) High school principals received information from children that their sense of satisfaction has increased after doing good deeds.
5) Older people’s experiences are necessary sources of information for high school students.

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه هشتم -task 1 The chart illustrates the minutes that the UK people spent talking on the phone which can be separated to three classes of local line , International line and Mobile between 1995 to 2002 . (34) At the beginning point of the chart, the time that people spent on Local-fixed line phones is almost 70 billion minutes and this number of minutes gradually increased over four years and it reached a peak of 90 billion minutes in 1999.In the last half of this 8-years period a downward trend can be seen, and therefore the minutes spent… بیشتر بخوانید

ZHINA GORJI
میهمان
ZHINA GORJI

[16:07, 22/09/2021] Zhina: Unpaid community service (compulsory)

Agree
# good for resume
# improve self efficacy

Disagree
# it can be mentally exhausting
# distract students from studying

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

9th session, ایده پردازی
Agree
# attending teamwork
# learning new professions
Disagree
# working without interest
# Working harder than their ability

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

9th session, collocations
Working in the charity has significant impact on children’s future.
Unpaid community service has long-term impact on academic achievement.
New scientific research made immediate impact on this virus.
Happiness in teenage years reduce negative impact on their mentality.
In cities where have young population, has positive impact on economic.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

9th session, ایده پردازی
Agree
# learning responsibility
# gaining experience
Disagree
# working under pressure
# Academic failure

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

fatemeh tashakkori task1 session8 The chart illustrates the time spent on the phone in 3 different types as local type , national and international type and mobiles between 1995-2002 in the UK. In 1995 ,local calls were populate and they were using more than 70 billions minutes , this number had been increasing to 90 billion minutes in 1990 ,but for next 3 years it had been decreasing to 70 billion minutes again. In 1995 , national and international calls were not very populate and it was less than 40 billion minutes but for 7 years it had increased steadily… بیشتر بخوانید

سولماز سلامی
میهمان
سولماز سلامی

8th session Writing task 1 The chart illustrates the amount of time spent by individuals in the UK on three various telephone calls during the period between 1995 and 2002. In 1995 local fixed line calls were approximately 70 billion minutes. It rose steadily till just under 90 billion minutes in 1998 . It is obvious that there was decline and fell back to the level of 1995. National and international fixed line calls had a gradually increase all over the period, which it rose from just under 40 billion minutes in 1995 to about 60 billion minutes in 2002.… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

8th session, collocations
There is a piece of useful information about advantages of living in big cities.
Scientists gave information about hippiness in teenage years.
Some sources of information are too secret to share.
Can you provide me information on how many old people this city has?
Farmers should accurate information about farmlands quality before planting.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

The chart illustrates the total length of time of minutes spent by people in the UK in three categories between 1995 to 2002. (23 words) At the beginning of 1995, local calls were more than 70 billion minutes. Then these calls increased until 1999 and reached a peak of 90 billion minutes in that time. After that, it shows a decrease of time until 2002. (40 words) The national and international fixed line calls were between local and mobile calls all over the period. In 1995, this type of calls were less than 40 billion minutes and rose more than… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

8th session writing, Task1 The chart illustrates the total length of time of minutes spent by people in the UK in three categories between 1995 to 2002. At the beginning of 1995, local calls were more than 70 billion minutes. Then these calls increased until 1999 and reached a peak of 90 billion minutes in that time. After that, it shows a decrease of time until 2002. The national and international fixed line calls were between local and mobile calls all over the period. In 1995, this type of calls were less than 40 billion minutes and rose more than… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

Writing task 1 You recently bought a jacket, but when you got home, you discovered it was damaged. When you took it back to the store, you were told that merchandise cannot be returned. Write a letter to the store manager. In your letter • Describe the problem with the jacket • Explain what happened when tried to return it • Say what you would like the manager to do Dear sir or Madam, I want to explain a very tough situation that made for me in your store two days ago. I bought a very nice jacket for my… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

7th session, writing Agriculture science and devices have been made significant progress. But many population in all over the world face and suffer from hunger. There is a big discussion about the reasons and approaches of this issue between agriculture ministers and officials in order to solve that. (45 words) There are some causes of food shortage in around the world. First of all, some countries have not got professional universities for major of agriculture. In other words, majority of agricultural universities located in developed countries. The people who work as farmers, just use knowledge of their ancestors and do… بیشتر بخوانید

ZHINA GORJI
میهمان
ZHINA GORJI

#research
– how’s your scientific research going?
– we should do some research about our new topic.
-i’ve got some research to go down at the library
-i was trying to research the project
#job
– i need to apply for this new job in US
-i quit my job and immigrated to another country
-i can handle this job by my own
-what kinds of job are you looking for?

fatemeh tashakkori
میهمان
fatemeh tashakkori

fatemeh tashakkori writing session 7 Agriculture has been one of the most advanced revolutions to human civilization. But for some different and important reasons most human population of the world are still hungry and one of the most important challenges for governments .The different reasons and solutions can be devised. (45 words) So many cases can cause people around the world steel go hungry; First of all climate changing can be one of the most important reasons, specially for poor countries such as Africa and some Asian countries. In most developed countries they had so many researches and facilities to… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

7th session, grammar
#7
Scientists are busy carrying out some scientific research.
There are few facilities in small towns.
Some young adults don’t enjoy living abroad.
Plants have little effect on air pollution in metropolises.
This extensive research provides any information about the COVID-19.

Narges Esfahani
میهمان
Narges Esfahani

TASK 2: in spite of the advances made in agriculture. many people around the world still go hungry. why is this the case? what can be done about this problem One of the most important challenges of our era is the world starvation. In spite of ever-growing advances in agricultural and food production, some areas of the world still suffer from this issue. (33 words) On the one hand, while there are a lots of reasons, some are more predominant. First of all, the wealth distribution is unfair. there is a huge gap between the rich people and those who… بیشتر بخوانید

سولماز سلامی
میهمان
سولماز سلامی

Nowadays There are countless countries suffering from hunger issue. Although there are different reasons behind this challenge, different solutions can be suggested. This essay will discuss these two points. Main cause of famine around the world are varied. First of all, change in climate is noticeable issue that can cause famine in some countries. Because of this problem some countries involved shortage water resources. For instance, in some part of Africa it has not rained in long years. Consequently poor countries farmer can not grow their crops. Secondly, in some poor countries always farmers do not have own land therefore,… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

استاد به سوالات اسپیکینگ که سمپل ندارند هم جواب بدیم؟

Yasaman shahriari
میهمان
Yasaman shahriari

Agriculture provides the staple part of nutritional needs of human but with all progress it has made, some people around the world are still suffering from hunger. This essay will discuss sustainability of hunger and solutions to address it. (39 words) Hunger around the world can have many reasons. First of all, one of the major reasons is severe climate change in the last century. It has changed the amount of rainfall. For instance this changes has reduced rainfall in hot and dry areas. Many agriculture crops need abundant irrigation to grow. So, the lack of water resources destroys crops.… بیشتر بخوانید

Negar shilanan
میهمان
Negar shilanan

نگار شیلانان 7th session

Global hunger
Reasons

# unfair distribution of wealth
#wrong policies

# injustice
#war

#Drought
#Poverty of communities

Solutions

#fair distribution of wealth
#Amend the rules

#Proper implementation of the rules
#Global peace

#Modern farming methods
#International aid

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

7th session, common mistakes
People can make more progress in big cities than small cities.
Air pollution has more effects on people who have trouble breathing.
Try to have more income.
The government provides more facilities to make progress.
Scientists carry out more research projects abroad.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

7th session writing, Task2 In spite of the fact that agriculture science and advises have been made progress, many people face and suffer from hunger in around the world. There is a big discussion about the reasons and approaches of this issue between agriculture ministers and officials in order to solve that. There are some causes of food shortage in around the world. First of all, some countries in the world have not got professional universities for major of agriculture. In other words, majority of agricultural universities located in developed countries. The people who work as farmers, just use knowledge… بیشتر بخوانید

Mahsa shahpar
میهمان
Mahsa shahpar

رایتینگ جلسه هفتم Recent years have witnessed tremendous developments in agricultural and despite the significant developments in agriculture a large number of people in the world, due to some shortcomings, still suffer from famine and malnutrition, however there are some solutions to cease this process.(40) Two main factors play a role in increasing people’s hunger. Firstly, in many countries, especially underdeveloped countries, farmers are financially incapable of purchasing sophisticated and advanced machines therefore they continue following old-fashioned methods and failing to apply technologies in their crops and lands, so their outcomes cannot meet the demands and requirements of people’s hunger.… بیشتر بخوانید

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

7th session writing, Task2
Global hunger

Reasons
#Lack of experts of agriculture
#unsuitable lands for planting

solutions
#educated and experienced people
#improvement of agricultural land

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

6th and 7th sessions
Common mistakes
1. Students must study more to pass their exams successfully.
2. Farmers should use new methods in farming.
3. Climate change can make changes in life style.
4. Scientists try to focus more and more on new challenges.
5. Children like watching T.V more than doing homework.

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

6th and 7th sessions
Collocation

# Research
1. Scientists do some scientific research about global hunger.
2. International companies do extensive researches on climate changes.
3. Governments always support research projects.
4. Research team tried to publish their research result on time.
5. Nowadays, scientists do research to find new ways for treatment new diseases.

# Job
1. Nowadays, adults have to do some temporary jobs for better life.
2. Take a university degree help students to take their desired job.
3. Job satisfaction is the most important factor in choosing a job.
4. Students usually do manual jobs in the university.
5. You may lose your job if you do not respect to organization’s regulations.

فهیمه صلبی
میهمان
فهیمه صلبی

سلام استاد نمونه سوال های لیستنینگ و ریدینگ سایت برای اینکه خودمون تمرین کنیم جواب ندارن؟

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

7th session writing In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why is this the case? What can be done about this problem? Despite progress in agriculture and food industry, we still cannot provide enough food for all of the people in the world. There are lots of different reasons for this. Main reasons for insufficient food for many people in some regions of the world are varied. First of all, population of the world has become increased in recent decades, but this increase has not been same in all parts of… بیشتر بخوانید

Narges Esfahani
میهمان
Narges Esfahani

6th and 7th sessions collocations #6 research 1. he supervised many research student 2. this is a facinating piece of scientific research 3. i was in Italy carrying out research for my book 4. extensive research is being done into the connection between the disease and poor living condition 5. about one in five of all trips are made for business purposes 6. the professor will head a research team working on effects of climatic change on agriculture #7 job 1. he gave up a permanent job in order to freelance 2. i was so desperate that i took the… بیشتر بخوانید